Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'escola de primària. L’ organització de l'escola 3-12. El paper del docent a l'escola. Observació sistemàtica de la vida quotidiana. Relació família-escola-entorn Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en la formació bàsica. El clima d'aula. Estratègies de dinamització i convivència. Dinàmica i dinàmiques del grup de l'alumnat. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al desenvolupament del currículum. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradors i inclusives. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió escrita de l'informe o memòria de pràctiques.
Crèdits ECTS:
21

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MIQUEL ALSINA TARRES  / MARC BARBETA VIÑAS  / MONTSERRAT BERTRAN TENAS  / BEATRIZ CERVERA MORALES  / DAVID CODINA REGAS  / CLIMENT FRIGOLA DARDER  / ANNA GARRIDO ESPEJA  / JUAN GONZALEZ MARTINEZ  / MARTA GUAL OLIVA  / RAQUEL HERAS COLAS  / JORDI HERNANDEZ FIGUEROLA  / PEDRO HIDALGO SANTOS  / ERNEST LUZ MASERGAS  / CARLA MAGIN VALENTI  / MARIONA NIELL COLOM  / GEORGINA PERPIÑA MARTI  / ESTER RAFEL CUFI  / ANNA RIBERA GIRONELL  / MARTA SEGUI ANOLL  / LAURA SERRATS GIRONELLA  / MONICA THOMAS VALL-LLOSERA  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / CRISTINA VIDAL MIR  / ROSER VILA VENDRELL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Comentar críticament textos relacionats amb el currículum escolar.
 • Dinamitzar l’aula en situacions d'ensenyament i aprenentatge afavorint un clima agradable i respectuós.
 • Actuar en situacions educatives en l’aprenentatge de llengua en contextos multilingües.
 • Identificar possibles disfuncions en el procés d'adquisició dels diversos idiomes i vetllar per la seva adequada evolució en col·laboració amb altres professionals.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Identificar les funcions de tutor/a i orientador/a en relació amb l’educació familiar en el període 6-12.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a la formació contínua i per emprendre estudis posteriors.
 • Aplicar en situacions (reals/simulades) estratègies de relació amb les famílies i la comunitat.
 • Analitzar la dimensió ètica i deontològica pròpia de la funció docent i actuar responsablement en conseqüència.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les competències fonamentals que afecten als professionals a les escoles.
 • Analitzar i incorporar a les aules, de forma crítica, les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Participar en propostes justificades i contextualitzades d’innovació de centres educatius.
 • Implicar-se i col•laborar en les tasques globals i en la gestió del centre escolar.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. La investigació-acció.

          1.1. Consideracions sobre la recerca educativa i la recerca sobre la pròpia pràctica docent.

          1.2. La investigació-acció com a metodologia de la recerca sobre la pròpia acció docent: bases teòriques i epistemològiques.

          1.3. Els cicles, les fases i els moments de la investigació-acció:

                    1.3.1. El pla d'acció, l'acció, l'observació i obtenció d'informació, l'informe d'investigació.

2. Introducció a la recerca educativa i als seus mètodes d'obtenció i anàlisi de dades.

          2.1. Introducció a l'estadística.

          2.2. Estadística descriptiva.

          2.3. Estadística inferencial.

3. Pràctica reflexiva.

          3.1. El cicle reflexiu: la introspecció, el contrat i la reconstrucció

          3.2. L'observació: metodologia i intruments. Les gravacions.

          3.3. El procés reflexiu en grup: comunitat de pràctiques

          3.4. Bones pràctiques: reconeixement, selecció, generalització, propostes de millora i transferència

          3.5. La narració i el diaria de camp: gestió de la pràctica reflexiva a partir de de l'escriptura com a procés i resultat de la reflexió.

4. Acció de recerca i innovació en relació a l'escola i a l'aula: Conèixer models de recerca educativa. Reflexionar sobre la pràctica, avaluar i innovar

5. Planificació i reflexió sobre la pràctica

6. Actuació professional a l'aula: gestionar (planifiicar i desenvolupar) i avaluar situacions d'aprenentatge

          6.1. L'escola de primària: característiques i organització d'un centre 3-6

          6.2. El paper del mestre a l'escola de primàira: interacció didàctica, clima d'aula, estratègies de dimanització i convivpencia

          6.3. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al desenvolupament del currículum

          6.4. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàires, integradoes i inclusives.

7. Col·laboració en el marc de la onstitució esoclar i la comunitat educativa: participar amb l'equip del centre implicant-se en les funcions professionals

          7.1. Observació sistemàtica i vivencial de l'entorn i la vida quotidiana del centre

          7.2. Relació família-escola-entorn

          7.3. Treball cooperatiu dels diferetns professionals implicats en la formació bàsica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 10 10
Elaboració individual de treballs 0 57 57
Pràctiques en empreses / institucions 29 280 309
Seminaris 18 69 87
Treball en equip 3 15 18
Tutories de grup 10 0 10
Total 60 431 491

Bibliografia

 • Blández, J. (2000). La investigación-acción: un reto para el profesorado (2ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Elliott, J. (1993). El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata. Catàleg
 • Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Stenhouse, L. (1993). La investigación como base de la enseñanza. (2ª). Madrid: Morata. Catàleg
 • Fullana, J. i Tesouro, M. (2006). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Visauta, B. (2007). Análisis estadístico con SPSS. Estadística básica.. Madrid: McGraw Hill. Catàleg
 • Welkowitz, J. et al. (1986). Estadística aplicada a las ciencias de la educación. Madrid: Santillana. Catàleg
 • Esteve,O, Melief, k. i Alsina, A. (coord.) (2010). Creando mi profesión (1a). Barcelona: OCTOAEDRO. Catàleg
 • Korthagen, T.A.J. (2001). Linking Practiquce and Theory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education (1a). London: Lawrencwe Erlbaum Associates. Catàleg
 • LasagabsterD. i sierra, J.M: (coord) (2004). La observación como instrumento para la mejora d ela enseñanza-aprendizaje de le (1a). Barcelona: ICE- Horsori. Catàleg
 • Perrenoud, Philippe (2004 ). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar : profesionalización y razón pedagógica . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cela, Jaume (cop. 2009 ). A peu d'obra : reflexions i vivències a partir de l'escola . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Falgàs, Margarida Godoy Tomàs, Joan de la Creu Romero Díaz, Alfonso Besalú, Xavier, 1953- (2007 ). Mestres del segle XXI : competents, ben formades, justes = Mestres del segle XXI : competents, ben formats, justos . Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Generalitat de Catatalunya. Estudis. Primària. Recuperat , a xetc.cat
 • Currículum educació primària (2009 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Recuperat 10-07-2011, a http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/curriculum_ep.pdf Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques en el centre escolar. Observació d'aula i progressiva participació a la dinàmica de classe
Disseny d'una proposta, intervenció didàctica i gestió de l'aula.
Programació contextualitzada a l'aula.
Avaluació de la unitat
Grau de desenvolupament de les competències descrites en l'activitat.
Col·laboració amb l'escola.
45
Portafoli i seguiment del pràcticum Presentació del portafolis del pràcticum seguint el guió indicat a la Guia de Pràcticum.
Qualitat en la fonamentació.
Disseny acurat de la intervenció didàctica.
Anàlisi de les situacions presentades.
Reflexions pertinents.
Presentació dins dels terminis i en el format demanat.
Correcció lingüística.
Actuació responsable a les tutories.
Comunicació eficient amb la tutoria.
50
Autoavaluació Presentar un informe d'autoavaluació sobre el propi perfil docent. Reflexió contrastada. Correcció lingüística. 5

Qualificació

L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada dels tres apartats d’avaluació del mòdul quan:
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en la valoració del centre.
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en l’avaluació del portafoli.

Per aprovar el mòdul és obligatòria la participació en els seminaris de formació del TFG.

En el cas que es detecti plagi en el treball, o que s'incompleixi el pla de pràctiques, l'estudiant obtindrà una qualificació de suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat quan l'estudiant no presenta cap de les tasques avaluables.

Observacions

El seminari: Introducció a la recerca educativa i els seus mètodes d'obtenció i anàlisi de dades es realitzarà a l'aula d'informàtica.

Assignatures recomanades

 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
 • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents