Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Una de les funcions que poden recaure sobre els professionals de la Pedagogia i/o del Treball Social és la direcció i/o gestió de centres i projectes educatius, social i d'altres naturaleses. Aquesta assignatura és una introducció i anàlisi pràctic de les competències que el professional ha d'adquirir per poder dur a terme aquesta tasca.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME TORROELLA CUENCA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CG2 Comprendre i interpretar els coneixements i documents (principis, teories, tècniques, terminologia) propis de l'àmbit de la Pedagogia.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CT7 Establir relacions interpersonals significatives i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.

Continguts

1. CONTINGUTS GRUP B PEDAGOGIA (PROFESSOR JAUME TORROELLA

          1.1. TEMA 1: LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DE CENTRES I PROJECTES

                    1.1.1. Conceptes de direcció, gestió, organització (tipologies i estructures), lideratge, presa de decisions i administració.

                    1.1.2. Models i estils directius i de gestió.

          1.2. TEMA 2: ELEMENTS DE LA TASCA DIRECTIVA I DE GESTIÓ

                    1.2.1. La tipologia del centre o projecte

                    1.2.2. El context del centre o projecte

                    1.2.3. 1.1. La distinció entre política i l’administració 1.2. De l’administració a la gestió i a la política 1.3. Factors claus per a la direcció de centres i projectes

                    1.2.4. El centre o projecte i el seu entorn organitzatiu i antecedents

                    1.2.5. La missió del centre o projecte

          1.3. TEMA 3: LES TASQUES DE LA DIRECCIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE O PROJECTE

                    1.3.1. La detecció de necessitats i estudi de l’entorn: el diagnòstic i la situació

                    1.3.2. La definició dels objectius del projecte (de centre) educatiu

                    1.3.3. La organització i planificació de la tasca directiva

                    1.3.4. La organització i gestió del centre o projecte i de tots els seus elements

                    1.3.5. Organització i gestió de les persones (recursos humans i usuaris): definició llocs de treball, l’organigrama, la delegació, el seguiment i motivació dels professionals, el treball en equip, les entrevistes, les reunions, la supervisió i avaluació del professionals (eficiència i eficàcia), la gestió de l’estrès i burn-out dels professionals, gestió del temps i horaris dels professionals, normes, protocols i procediments.

                    1.3.6. Organització i gestió d’equipament/s: gestió d’horaris, gestió d’espais, el material i les condicions de treball.

                    1.3.7. Organització i gestió econòmica: pressupost, costos, despesa, finançament, captació de fons, gestió de subvencions, inversió.

                    1.3.8. Organització i gestió de la comunicació i difusió (interna i externa): comunicació amb els professionals i usuaris, comunicació i difusió externa del centre o projecte, comunicació de resultats.

                    1.3.9. Organització i gestió de la informació i dels usuaris.

                    1.3.10. Organització i gestió de les prioritats

          1.4. TEMA 4: EINES I COMPETÈNCIES PER LA DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CENTRES I PROJECTES

                    1.4.1. Eines de detecció de necessitats i estudi de l’entorn: el diagnòstic i la situació

                    1.4.2. Eines per la definició dels objectius del projecte (de centre): el projecte.

                    1.4.3. Eines per la organització i planificació de la tasca directiva: el projecte de direcció

                    1.4.4. Eines, competències i elements de gestió de persones: recursos humans i usuaris. 1.4.4.1. L’organigrama 1.4.4.2. La relació i valoració de llocs de treball: definició de tasques, perfils, relació laboral, etc... 1.4.4.3. La comunicació interpersonal: entrevistes, reunions, xarxes socials, etc.. 1.4.4.4 La gestió de les persones i el temps: agenda, calendari, etc...

                    1.4.5. Eines per l’organització i gestió d’equipament/s: aplicatius, software, etc...

2. CONTINGUTS GRUP A TREBALL SOCIAL (PROFESSOR QUIM BRUGUÉ)

3. TEMA 1. EL ROL DIRECTIU: ENTRE LA POLÍTICA I LA GESTIÓ

          3.1. -La distinció entre política i l’administració. -De l’administració a la gestió i a la política. -Factors claus per a la direcció de centres i projectes.

4. TEMA 2. L'ENTORN ADMINISTRATIU: ELS GOVERNS LOCALS

          4.1. -Què són? Entre l’administració i el govern -Com funcionen? Marc jurídic, estructura financera, situació competencial -Com es dirigeixen? El paper dels partits, dels polítics electes i de les estructures gerencials -L’evolució de l’administració i els governs locals a Europa i a Catalunya

5. TEMA 3. LIDERATGE I INNOVACIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CENTRES I PROJECTES

          5.1. Lideratge i direcció: - Estils de lideratge: posicional, heroic i relacional - El lideratge en les organitzacions: de la teoria a la pràctica - Estudi de cas: lideratge i direcció en centres escolars

          5.2. Innovació i direcció: -El perquè de la innovació: problemes resistents a les velles solucions -El què de la innovació? Gir conceptual i gir metodològic -El com de la innovació? Entorns i motors per a la innovació

6. TEMA 4.DISSENY DE PROJECTES I DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

          6.1. 1.Anàlisi de polítiques publiques: definició del problema, incorporació a l’agenda i presa de decisions 2.Disseny de polítiques de cohesió social -Les dimensions estratègica, substantiva i operativa -Casos d’estudi: plans d’inclusió, plans educatius de ciutat, projectes comunitaris 3.Disseny de polítiques de desenvolupament econòmic -Les dimensions estratègica substantiva i operativa -Casos d’estudi: plans ocupacionals, incentius empresarials, màrqueting territorial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Debat 10 5 15
Elaboració individual de treballs 5 30 35
Lectura / comentari de textos 8 20 28
Prova d'avaluació 2 20 22
Sessió expositiva 15 25 40
Sessió participativa 10 0 10
Total 50 100 150

Bibliografia

 • ARAMENDI, P. (2006). La evolución de la dirección escolar en España”, . Oviedo: Actas del IX Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educat.
 • TEIXIDÓ, J. (2005): (2005). El lideratge dels canvis en els centres educatius. Barcelona: Departament d'Ensenyament.
 • Ander-Egg, Ezequiel (1991 ). Administración de programas de acción social (2ª ed.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Coulshed, Veronica (cop. 1998 ). La Gestión del trabajo social . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Covey, Stephen R (2011 ). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva : lecciones magistrales sobre el cambio personal . [Barcelona]: Paidós. Catàleg
 • Serra, Albert (DL 2000 ). Gestió dels serveis socials locals : manual bàsic de referència . [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social. Catàleg
 • Eiglier, Pierre (1989 ). Servucción : el marketing de servicios . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Fantova Azcoaga, Fernando (cop. 2001 ). La Gestión de organizaciones no lucrativas : herramientaspara la intervención social . Madrid: CCS. Catàleg
 • Fantova Azcoaga, Fernando. Manual para la gestión de la intervención social : políticas, organizaciones y sistemas para la acción . Madrid $ CSS,|cDL 2005: . Catàleg
 • Fernández García, Tomás Ares Parra, Antonio (cop. 2002 ). Servicios sociales : dirección, gestión y planificación . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Grande Esteban, Ildefonso (1999 ). Marketing de los servicios (2ª ed. rev. y ampl.). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Insa Alba, José Ramón (1994 ). La Gestión de sistemas en los servicios socioeducativos y culturales . Zaragoza: Librería Certeza. Catàleg
 • Rueda Palenzuela, José Mª (1993 ). Programar, implementar proyectos, evaluar : instrumentos para la acción . Zaragoza: Librería Certeza. Catàleg
 • Urcola Tellería, Juan Luis (1998 ). Dirigir personas en tiempos de cambio . Pozuelo de Alarcón: ESIC. Catàleg
 • Veciana Vergés, José María (1999 ). Función directiva . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei dePublicacions. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectures, anàlisi de textos o participació fòrums moodle Comentaris de de textos teòrics i/o normes legals i participació activa, argumentada i crítica en fòrums i debats. 20
Elaboració d’un treball d’anàlisi d’un cas concret, que permeti aprofundir en algun dels temes del programa. Recerca d’informació aplicada sobre algun dels temes tractats i anàlisi dels mateixos en relació a la teoria treballada a l'assignatura. Exposició al grup classe. 30
Activitats dirigides i sortides Exposició dels coneixements adquirits durant l'activitat de participació obligatòria. Es valorarà l’establiment de relacions amb el contingut de l'assignatura, l’adequació de la resposta a les realitats plantejades i, en general, la capacitat de reflexió i argumentació de l’estudiant.
10
Prova final Prova escrita de continguts de l’assignatura (examen final). Mes de gener. 30
Participació i actitud activa a les classes Participació i actitud activa a les classes 10

Qualificació

PEDAGOGIA (GRUP B): L'avaluació combinarà l'avaluació contínua (totes les activitats excepte la prova: 70% de la qualificació final: avaluació dels treballs i activitats que s'aniran fent durant el curs) amb una prova final (30% de la qualificació final). Totes les activitats són obligatòries i per aprovar l’assignatura cal aprovar els dos blocs amb una nota igual o superior a 5. Un cop presentada una activitat d'avaluació, existeix la possibilitat de refer-la dins el termini establert per millorar la nota. Es valorarà tant el contingut (expositiu i crític) com la presentació (aspectes formals i lingüístics) així com la qualitat de l'exposició en públic.

IMPORTANT: les activitats d'avaluació continuada (tasques moodle i treballs) no seran corregides en cas que s'entreguin fora el termini establert. No hi ha recuperació.

TREBALL SOCIAL (GRUP A): L’examen (30%) i el treball (30%) s’han d’aprovar per poder superar l'assignatura. A partir d'haver superat la prova escrita i el treball, la resta de la nota es distribueix entre un 30% corresponents a les activitats i les lectures realitzades quan la classe es desdobli (grup mitjà)i el 10% a la participació i la actitud activa a la classe.

El treball es realitzarà, seguint les indicacions del professor, a partir de la lectura obligatòria del currículum lector: Zigmunt Bauman (2000)Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. Barcelona: Gedisa Editorial.

Tant la prova escrita com el treball es faran individualment, mentre que les activitats d'avaluació continuada es realitzaran en grups de 4-5 persones.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota No Presentat :
Els estudiants que no presentin els treballs en les dates indicades o que no es presentin a l'examen, obtindran la nota No Presentat

Observacions

L’assignatura no planteja cap requisit previ per ser cursada.
És desitjable que els estudiants tingut algun contacte amb alguna realitat organitzativa i amb la feina directiva.