Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2016-2017

Grau en Turisme

Fonaments i dimensions del turisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al turisme (3108G01001)

En la primera part, s’introdueixen els conceptes bàsics del turisme, els organismes nacionals i internacionals, les principals magnituds del turisme internacional i es realitza un breu recorregut per la història del turisme. En segon lloc, es farà un recorregut per les principals empreses turístiques i la seva organització. Una vegada centrat el turisme, s’analitzen els principals tipus de turisme i la seva organització funcional (econòmica, territorial i cultural); cada model turístic serà presentat de forma genèrica i a partir d’un cas concret: el turisme litoral, el turisme natural i el turisme cultural.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Dimensió socio-cultural del turisme (3108G01002)

Presentació de les principals teories del turisme. Relacions entre hostes i amfitrions. Anàlisi de les principals transformacions socials i culturals de l'activitat turística. Tipologies de turistes. Anàlisi de l'experiència turística.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Dimensió econòmica del mercat turístic (3108G01003)

Estructura del mercat turístic i anàlisi de la seva dimensió econòmica. Reconeixement dels principals agents que participen en l'activitat turística, principals mercats nacionals i internacionals, dinàmiques dels fluixos turístics. Anàlisi dels principals impactes econòmics de l'activitat turística.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Dimensió territorial del turisme (3108G01004)

Presentació de la dimensió espacial del turisme i dels recursos potencials per al desenvolupament de l'activitat turística en l'espai. L'espai com a base de l'oferta turística. Nuclis emissors i receptors. Anàlisi dels principals impactes mediambientals de l'activitat turística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Dimensió jurídica del turisme (3108G01005)

Introducció al Dret turístic. La normativa turística i els contractes turístics. Les administracions públiques i la seva activitat turística. L'actuació administrativa en matèria turística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting turístic (3108G01006)

Aproximació als elements bàsics del màrqueting aplicat al sector turístic. Definició dels conceptes bàsics, els instruments elementals de la disciplina i el conjunt de tècniques del màrqueting operacional: creació de productes turístics, determinació de preus, comunicació i distribució.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat d'empreses turístiques (3108G01007)

Tècnica i procés comptable bàsic en les empreses del sector turístic. Conèixer tot cicle comptable. Estudi amb el Pla General de Comptabilitat, el patrimoni, impostos, l'immobilitzat material i intangible, compres, vendes i existències, creditors i deutors per operacions comercials i el finançament tant el propi com l'aliè de l'empresa turística.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Tècniques turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme (3108G01008)

Tècniques qualitatives i quantitatives en el procés d'investigació turística. Conceptes fonamentals. Estadística descriptiva i inferència uni i bivariable. Metodologia de qüestionaris. Les sèries temporals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Tècniques informàtiques i comunicatives (3108G01009)

Tècniques bàsiques d'expressió oral i escrita. La gestió de la informació i la informació turística. Noves tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades al turisme.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Destinacions turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3108G01018)

Estudi teòric i pràctic de les dinàmiques territorials, d'oferta i demanda que caracteritzen tant les destinacions tradicionals com les noves destinacions turístiques. Anàlisi dels nous processos i de les diferents estratègies de renovació i reestructuració aplicades a les destinacions turístiques madures.

OBobligatòria 6 A1 1primer semestre NDno definit
A2 1primer semestre NDno definit
B1 1primer semestre NDno definit
B2 1primer semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Patrimoni de les destinacions (3108G01073)

L'assignatura proposa un recorregut pel patrimoni (cultural, natural i lúdic) de les principals destinacions turístiques del món. L'objectiu és que l'estudiant conegui els principals recursos patrimonials d'aquestes destinacions.

OBobligatòria 4 A1 2segon semestre CAcatalà
A2 2segon semestre CAcatalà
B1 2segon semestre CAcatalà
B2 2segon semestre CAcatalà

Ordenació i planificació del territori (3108G01074)

Introducció, des d’una perspectiva turística, a l'estudi teòric i anàlisi pràctic dels sistemes i instruments d'intervenció espacial a diferents escales, i regulació jurídica dels diferents instruments d'ordenació i planificació. Descripció de les principals modalitats d’espais turístics i als seus mètodes de gestió i ordenació.

OBobligatòria 6 A1 1primer semestre NDno definit
A2 1primer semestre NDno definit
B1 1primer semestre NDno definit
B2 1primer semestre NDno definit

Gestió pública de les destinacions (3108G01075)

Estudi de l'administració turística. L'activitat de foment del turisme. Control públic sobre les destinacions. Anàlisi de la gestió econòmica de les administracions en matèria turística.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà
A2 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre CAcatalà
B2 2segon semestre NDno definit

Polítiques de promoció i informació de les destinacions (3108G01076)

Principals elements que composen la promoció turística d'una destinació. Definició de tipologies d'informació turística com element orientatiu o promocional. Noves tecnologies aplicades a la promoció turística.

OBobligatòria 4 A1 2segon semestre CAcatalà
A2 2segon semestre CAcatalà
B1 2segon semestre CAcatalà
B2 2segon semestre CAcatalà

Organització i gestió de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió econòmica i control d'empreses turístiques (3108G01077)

La comptabilitat de gestió com a element important en el control i en la presa de decisions empresarials, i com a instrument de mesura i avaluació de les decisions. L'estructura d'un sistema d'acumulació i repartiment de costos. Costos rellevants per a la presa de decisions.

OBobligatòria 6 A1 1primer semestre CAcatalà
A2 1primer semestre CAcatalà
B1 1primer semestre CAcatalà
B2 1primer semestre CAcatalà
SO 1primer semestre CAcatalà

Organització d'empreses turístiques (3108G01078)

Estudi de les organitzacions turístiques, incidint en l'anàlisi d'estratègies i dels recursos humans.

OBobligatòria 6 A1 1primer semestre NDno definit
A2 1primer semestre NDno definit
B1 1primer semestre NDno definit
B2 1primer semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió d'allotjaments i restauració (3108G01079)

Principis de la gestió i procediments operatius propis de les empreses d'allotjament i restauració. Coneixement del marc legal que regula les empreses turístiques d'allotjament i restauració. Utilització de les TIC en els àmbits esmentats.

Bbàsica 6 A1 2segon semestre NDno definit
A2 2segon semestre NDno definit
B1 2segon semestre NDno definit
B2 2segon semestre NDno definit

Gestió d'intermediació, transport i distribució (3108G01080)

Principis de la gestió i procediments operatius propis de les empreses d'intermediació i transport turístic. Coneixement del marc legal que regula les relacions de les empreses turístiques d'intermediació i transport amb els seus clients. Utilització de les TIC en els àmbits esmentats.

Bbàsica 6 A1 2segon semestre CAcatalà
A2 2segon semestre CAcatalà
B1 2segon semestre CAcatalà
B2 2segon semestre CAcatalà

Recursos i productes turístics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de recursos turístics (3108G01081)

L'assignatura té per objecte la identificació dels recursos territorials turístics com a base fonamental per al desenvolupament turístic. S'aprendrà a valorar les potencialitats turístiques d'un recurs emprant les eines específiques per al desenvolupament i gestió de les destinacions turístiques. A més, l'assignatura aportarà als alumnes un coneixement detallat de les formes que es conceben, disenyen i programen les destinacions turístiques i els seus productes, tant en les empreses de serveis com en l'administració pública.

OBobligatòria 5 CA 2segon semestre CAcatalà
EN 2segon semestre ENanglès
ER 2segon semestre NDno definit

Gestió del patrimoni cultural (3108G01082)

Estudiar les interaccions entre economia i cultura. Fer conscient a l’estudiant del marc econòmic, social, institucional en el que es desenvolupa la gestió de les institucions culturals. Conèixer les diferents tipologies del patrimoni cultural i la seva situació actual. Analitzar estudis de cas i realitzar propostes d’actuació.

OBobligatòria 5 CA 1primer semestre CAcatalà
EN 1primer semestre ENanglès
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Administració pública de recursos (3108G01083)

Anàlisis jurídica de la gestió dels recursos públics, les formes de gestió i el domini públic i privat de l'administració. Especial referència al règim jurídic del patrimoni cultural i els espais naturals. Anàlisi econòmica de la gestió dels ingressos i despeses públiques del i pel turisme. Els pressupostos de les administracions públiques. Especial referència a la gestió municipal.

OBobligatòria 4 CA 1primer semestre CAcatalà
EN 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Creació d'itineraris i viatges combinats (3108G01084)

Itineraris i viatges combinats: anàlisi legal i la seva confecció i programació com a productes turístics.

OBobligatòria 5 CA 1primer semestre CAcatalà
EN 1primer semestre ENanglès
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Creació i comercialització de nous productes (3108G01085)

Comercialització i tècniques de promoció i venda de productes Turístics. Marketing i promoció de destinacions turístiques

OBobligatòria 5 CA 2segon semestre CAcatalà
EN 2segon semestre ENanglès
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Direcció estratègica d'empreses turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi estratègica de mercats turístics (3108G01086)

La intenció d'aquesta assignatura és el coneixement del mercat turístic, per part de la producció i del consum, és a dir, de les seves necessitats, noves tendències i nous nínxols de mercats, a través de mitjans qualitatius.

OBobligatòria 4 E1 2segon semestre NDno definit
E2 2segon semestre ENanglès
E3 2segon semestre ENanglès
E4 2segon semestre ENanglès
ER 2segon semestre NDno definit

Direcció estratègica (3108G01087)

Anàlisi del context competitiu d'una organització turística i disseny de les polítiques i estratègies apropiades.

OBobligatòria 4 CA 2segon semestre CAcatalà
EN 2segon semestre ENanglès
ER 2segon semestre NDno definit

Gestió de la dinàmica competitiva (3108G01088)

El turisme és una indústria immersa en un món globalitzat i hipercompetitiu al qual les empreses i les DMO s'hi han d'enfrontar mitjançant la capacitat competitiva, la innovació i l'emprenedoria. Aquesta assignatura té com objectiu introduir els/les estudiants en aquesta dinàmica competitiva on només sobreviuen els que són radicalment competitius, permanentment innovadors i amb caràcter emprenedor.

OBobligatòria 4 C1 1primer semestre CAcatalà
C2 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3108G01016)

Aprofundiment dels coneixements, capacitats i actituds vinculant els alumnes a la realitat empresarial del sector turístic, completant i complementant la seva formació teòrica amb l'experiència pràctica.

OBobligatòria 12 J Aanual NDno definit
S Aanual NDno definit

Treball final de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3108G01017)

Estudi d'iniciació a la investigació. Inclou dos grans grups de treballs possibles: (1) anàlisis empíriques i (2) aplicacions pràctiques, on s'han d'integrar els continguts i competències fonamentals de la titulació.

OBobligatòria 15 ER Aanual NDno definit
F 1primer semestre NDno definit
J Aanual CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi cultural turística (3108G01025)

Anàlisi del nivell d'adaptació al turisme de l'oferta cultural.

OPoptativa 3 EN 2segon semestre ENanglès
SO 2segon semestre NDno definit

Anàlisi estratègica del sector turístic (3108G01026)

Assignatura per erasmus

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Comercialització de productes turístics (3108G01027)

Comercialització de productes turístics

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Creació d'empreses turístiques (3108G01028)

El procés de creació d'una nova empresa. La idea. El pla d'empresa. El pla d'operacions. El pla de màrqueting. El pla econòmic i financer. La forma jurídica de la empresa. Tràmits de constitució i obligacions legals de funcionament.El finançament bancari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Direcció hotelera (3108G01029)

L'objectiu fonamental del curs és presentar les competències directives bàsiques necessàries per ocupar càrrecs de responsabilitat en les empreses i institucions hoteleres i innovar davant els reptes que suposa la globalització en un entorn complex i canviant.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès
EN 1primer semestre ENanglès
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Direcció i gestió de personal (3108G01030)

Direcció i gestió de personal

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Disseny de processos operatius en el turisme (3108G01031)

Disseny de processos operatius en el turisme

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Emprenedoria (3108G01034)

Emprenedoria

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Gastronomia i enologia (3108G01038)

Introducció a la gastronomia i l'enologia, tractant temes que van des de la creativitat i la innovació en la cuina fins a la organització de banquets i la gestió del restaurant.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Gestió de la rendibilitat (3108G01041)

Anàlisi de la viabilitat econòmica i financera de projectes d'inversió en l'àmbit del turisme. Tècniques de selecció de projectes d'inversió i finançament. Anàlisi econòmic, financer i patrimonial d'empreses turístiques.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Gestió d'empreses d'activitats turístiques (3108G01043)

Gestió d'empreses d'activitats turístiques

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Gestió operativa d'allotjaments (3108G01046)

Gestió operativa d'allotjaments

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Guiatge turístic (3108G01047)

Tècniques aplicables al guiatge turístic. Organització de viatges. Dinàmica de grups. Tècniques d'atenció al turista

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Interpretació patrimonial del turisme (3108G01049)

Interpretació patrimonial del turisme

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Introducció a la restauració (3108G01050)

Introducció a la restauració

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Legislació d'allotjaments (3108G01051)

Assignatura no programada

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Oci i societat desenvolupada (3108G01054)

Assignatura no programada

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Ordenació d'espais turístics (3108G01057)

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Patrimoni natural (3108G01058)

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Patrimoni turístic de Catalunya (3108G01059)

Principals elements patrimonials culturals de Catalunya a l'abast del Turisme. Continguts aplicats al guiatge turístic a Catalunya

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Patrimoni turístic d'Espanya (3108G01060)

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Polítiques culturals turístiques (3108G01061)

Polítiques culturals turístiques

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Tècniques de comunicació aplicades al turisme (3108G01068)

Abast i contingut de les variables de comunicació comercial aplicades a les particularitats del sector turístic. El pla de comunicació: contingut i desenvolupament adaptat a les empreses i institucions turístiques.

OPoptativa 3 EN 2segon semestre ENanglès
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Transport turístic (3108G01069)

Analitzar els elements i els principis bàsics que regeixen el transport i la seva importància en el funcionament dels mercats turístics, des d’una òptica econòmica i geogràfica

OPoptativa 3 EN 1primer semestre CAcatalà

Turisme i medi ambient (3108G01070)

Turisme i medi ambient

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Turisme sostenible (3108G01071)

turisme sostenible

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Polítiques turístiques i crisi (3108G01089)

L'assignatura pretén ser un forum d'estudi i debat, necessàriament obert, amb l'objectiu de treballar "l'esperit crític" de l'estudiant. En les demés assignatures de contingut jurídic dels estudis, s'han explicat els instruments de què disposa el sector públic per modular, influir, el fenomen turístic. En aquesta es pretèn un enfocament de crítica política, sense abandonar la perspectiva jurídica, però entenent-la com l'instrument de què disposa el sector públic per implementar la seva política. Les eines per aconseguir-ho seran el plantejament de temes sobre els que es proporcionarà material de lectura, per ser llegits per l'estudiant (treball propi, fora de classe), i debatuts durant les sessions de classe. Els temes i material òbviament tindran vinculació amb el turisme, però entès com a fenomen individual i social; per tan, polític. Per exemple, el turisme com a fenomen social té molts fronts oberts (conflictes territorials per implantació d'infraestructures; debat sobre si el turístic és o pot ser un sector font d'innovació; si ha de ser objecte de foment i promoció amb recursos públics), i també aspectes psicològics i sociològics (pe., quines qüestions afecten la decisió de viatjar a un territori), que poden ser objecte d'estudi des de la perspectiva de l'activitat pública.

OPoptativa 3 ER 2segon semestre NDno definit

Geografia turística d'Amèrica (3108G01090)

L'assignatura es planteja com un viatge pels principals escenaris de la geografia del món actual. No és només una visió dels elements superficials de la geografia mundial, sinó també una introducció als elements estructurals, a la geopolítica, a les relacions socials, a les diferents cultures i religions, que permetin entendre perquè el món avui és com és, i com afecta això al turisme.

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Nous turistes (3108G01091)

Moviments que estan apareixent amb el desenvolupament de la societat, des del turista 2.0, passant per el turista slow o el turista solidari. La nova cultura de l'oci. La cultura com a oci. Postmodernitat. El turista especialista.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Protecció del turista com a consumidor (3108G01092)

Impacte de la protecció dels consumidors en l'activitat turística.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Turisme solidari i de cooperació (3108G01093)

Identificació del turisme solidari. El turisme com a motor de desenvolupament de regions subdesenvolupades i de reducció de la pobresa. Turisme basat en comunitats. Cooperació del tercer sector (ONG's) en l'estructuració de l'oferta turística. Turisme de voluntarietat. Identificació del turisme responsable en un sentit ampli en regions desenvolupades i en desenvolupament.

OPoptativa 3 EN 1primer semestre ENanglès

Oficines de turisme i tècnics locals (3108G01094)

El perfil del professional turístic al servei dels DMO locals. Les oficines de turisme com agents de promoció i desenvolupament local. Estudi de cas

OPoptativa 3 EN 2segon semestre ENanglès

Turisme de negocis i esdeveniments (3108G01095)

Importància del turisme de negocis i esdeveniments. Ens de gestió del turisme de negocis: Convention Bureaus, OPCs. Infrastructura necessària. Identificació de les necessitats i comportament de la demanda de negocis.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre NDno definit

Protocol d'esdeveniments (3108G01096)

Eines i contingut de l'àmbit. Les normes del protocol oficial en els actes públics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Habilitats comunicatives (3108G01097)

Eines per a la comunicació oral i escrita. Comunicació verbal i no verbal. Redacció d'informes. Negociació

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Allotjament extrahoteler (3108G01098)

Especificitats de gestió i operatives d'empreses d'allotjament extrahoteler, amb especial incidència en els càmpings , cases de turisme rural, els apartaments turístics, segones residències, arrendaments de temporada, aprofitaments per torns, intercanvis d'habitatges.

OPoptativa 3 EN 2segon semestre ENanglès

e-Intermediació turística i venda en línia (3108G01099)

Anàlisi del rol dels portals turístics d'Internet, centrals de reserva i agències de viatges online i de la contractació de serveis turístics via Internet per part de l'usuari, amb especial èmfasi en els aspectes de gestió, legals o de contractació i operatius

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
ER 2segon semestre NDno definit

Instal·lacions d'oci (3108G01100)

Tipologies d'instal·lacions d'oci. Estudi en profunditat d'algun exemple de parc temàtic, aquàtic, centre lúdic,...

OPoptativa 3 EN 2segon semestre ENanglès

Turisme 2.0 (3108G01101)

L'assignatura té com a objectiu proporcionar una visió global i estratègica de les eines de comunicació 2.0 aplicades a un destí turístic, i a l'empresa turística.

OPoptativa 3 EN 1primer semestre ENanglès

Turisme esportiu (3108G01102)

Turisme esportiu i turisme actiu. Agents, modalitats i mercat

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Viatge d'estudi (3108G01103)

Programa intensiu pel coneixement de camp de destinacions turístiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Llengües estrangeres aplicades al turisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alemany inicial (3108G01010)

"Alemany Inicial" és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. La llengua s’aprèn utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme.

OBobligatòria 6 1A 1primer semestre DEalemany
2A Aanual DEalemany
2B Aanual DEalemany
ER Aanual NDno definit

Alemany bàsic (3108G01011)

L'objectiu del curs "Alemany bàsic" és aprofundir els coneixements de la llengua alemanya en el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. La llengua s’aprèn utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme. Es dóna especial èmfasi a l'expressió oral.

OBobligatòria 6 1A 1primer semestre DEalemany
1B 1primer semestre DEalemany
SO 1primer semestre NDno definit

Anglès avançat 1 (3108G01014)

Anglès Avançat 1 és la primera de les dues assignatures (B2.1 + B2.2) de nivell B2 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Mitjançant l'aprenentatge basat en tasques, aquest curs té com a objectiu fer una introducció al llenguatge específic del sector turístic i donar eines a l’alumne per millorar les seves habilitats comunicatives, tan necessàries en aquest sector.

OBobligatòria 6 1A 1primer semestre ENanglès
2A Aanual ENanglès
2B Aanual ENanglès

Francès inicial (3108G01021)

Es farà ús de les 4 competències (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita). D’una banda, pel que fa a les expressions oral i escrita, l’estudiant aprendrà a expressar-se oralment en situacions lligades al món del turisme així com en situacions de la vida quotidiana. També sabrà redactar postals, cartes amicals, textos descriptius. D’altra banda, al nivell de les comprensions oral i escrita, l’estudiant assolirà els coneixements necessaris per entendre converses senzilles tant del món turístic com de la vida quotidiana així com textos publicitaris, anuncis, cartes, descripcions. Per tant, tots les activitats es faran en base a situacions i tasques de la vida real.

OBobligatòria 6 1B 1primer semestre FRfrancès
2A Aanual FRfrancès
2B Aanual FRfrancès

Francès bàsic (3108G01022)

Es farà ús de les 4 competències (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita). D’una banda, per que fa a les expressions oral i escrita, l’estudiant podrà participar en dialogs d'informació i d'explicació sobre productes i allotjaments turístics etc. També serà capaç de presentar un producte turístic. Sabrà com reclamar de manera senzilla i explicar fets passats. Redactarà cartes formals i podrà començar a organitzar les seves idees utilitzant alguns connectors. D’altra banda, pel que fa a les comprensions oral i escrita, l’estudiant serà capaç d’entendre un document àudio i vídeo semi autèntic en temes generals i relatius al món turístic.

OBobligatòria 6 1A 1primer semestre FRfrancès
2A Aanual FRfrancès
2B Aanual FRfrancès
ER Aanual NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Italià inicial (3108G01104)

El mòdul està plantejat com una introducció a la llengua italiana. Es treballaran les nocions bàsiques d'ús de la llengua oral i escrita, amb especial incidència en l'aspecte comunicatiu, i aspectes del context cultural corresponent a la llengua estudiada.

OBobligatòria 6 1C 1primer semestre NDno definit

Requeriment tercera llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès avançat 2 (3108G01015)

Anglès per a Turisme. Nivell B2.2 segons el Marc Europeu de Llengües i nivell d'acreditació del Grau en Turisme. Curs basat en temes generals i turístics mitjançant l'aprenentatge per tasques. Extensió del llenguatge específic i d'habilitats comunicatives necessàries en el sector turístic.

OBobligatòria 6 1A 1primer semestre ENanglès
1B 1primer semestre ENanglès
2A Aanual ENanglès
2B Aanual ENanglès
ER Aanual NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Anglès domini funcional efectiu 1 (3108G01019)

Anglès Específic per Turisme. Nivell C1 segons el Marc Europeu de Llengües. Curs basat en temes turístics i aprenentatge per tasques. Extensió del llenguatge clau i habilitats comunicatives necessàries per a treballar en el sector turístic.

OBobligatòria 6 1B 1primer semestre ENanglès
SO 1primer semestre NDno definit

Anglès domini funcional efectiu 2 (3108G01020)

Anglès Específic per Turisme. Nivell C1 segons el Marc Europeu de Llengües. Curs basat en temes turístics i aprenentatge per tasques. Extensió del llenguatge clau i habilitats comunicatives necessàries per a treballar en el sector turístic. Es pot cursar l'assignatura de manera independent del curs Domini Funcional 1.

OBobligatòria 6 2B Aanual ENanglès
ER Aanual NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alemany llindar 1 (3108G01012)

L'objectiu del curs "Alemany llindar 1" és perfeccionar l'idioma (nivell B1.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües), amb especial aplicació al sector turístic. La llengua s’aprèn utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme.

OBobligatòria 6 1B 1primer semestre DEalemany
SO 1primer semestre NDno definit

Francès llindar (3108G01023)

Intensificació i perfeccionament de la llengua francesa , amb especial aplicació al sector turístic . L'estudiant de Francès de nivell llindar haurà assolit un nivell d'usuari independent (B1) per poder continuar desenvolupant tasques de comunicació de certa complexitat en el àmbit turístic.

OBobligatòria 6 1A 1primer semestre FRfrancès
1B 1primer semestre FRfrancès
2A Aanual FRfrancès
SO 1primer semestre NDno definit

Francès avançat 1 (3108G01024)

Perfeccionament de la llengua francesa, amb aplicació al sector turístic . L' estudiant de francès de nivell avançat haurà assolit un nivell independent (B2.1) per poder continuar desenvolupant tasques de comunicació complexes dignes d' un nivell avançat.

OBobligatòria 6 1A 1primer semestre NDno definit
ER Aanual NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Francès avançat II (3108G01165)

OPoptativa 6 SO 1primer semestre FRfrancès

Alemany avançat I (3108G01166)

Dieser Kurs ist für Studenten mit einem hohen Niveau in Deutsch gedacht. Die Studenten arbeiten selbständig an touristischen Themen. Sie händigen Texte ein und halten Vorträge.

OPoptativa 6 SO 1primer semestre DEalemany

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum extra 1 (3108G01105)

Pràctiques en empreses del sector turístic

OPoptativa 6 J Aanual CAcatalà

Habilitats directives i de comunicació (3108G01109)

Habilitats directives i de comunicació

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Gestió del servei i atenció al client (3108G01110)

Gestió del servei i atenció al client

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Organització de congressos i esdeveniments (3108G01111)

Organització de congressos i esdeveniments

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Publicitat i relacions públiques (3108G01112)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Direcció del turisme rural (3108G01113)

Direcció del turisme rural

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Gestió de creuers (3108G01114)

Gestió de creuers

OPoptativa 3 EN 2segon semestre ENanglès

Turisme, distribució i logística (3108G01115)

Turisme, distribució i logística

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Direcció d'empreses esportives i d'aventura (3108G01117)

Direcció d'empreses esportives i d'aventura

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Tècniques d'investigació de mercats turístics (3108G01120)

Tècniques d'investigació de mercats turístics

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Mercats turístics emergents (3108G01124)

Mercats turístics emergents

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Animació turística i hotelera (3108G01125)

Animació turística i hotelera

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Operacions i processos de producció en hostaleria (3108G01127)

Operacions i processos de producció en hosteleria

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Presentation skills and public speaking in English (3108G01129)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Teamwork and leadership (3108G01130)

Assignatura no programada aquest any

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Customer relations for tourism (3108G01131)

Customer relations for tourism

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Planificació i apertura d'allotjaments turístics (3108G01132)

Planificació i apertura d'allotjaments turístics

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Organització i administració d'empreses d'intermediació turística (3108G01133)

Organització i administració d'empreses d'intermediació turística

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Pla de màrqueting (3108G01134)

Pla de màrqueting

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Direcció de qualitat (3108G01135)

Direcció de qualitat

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre ENanglès

Tècniques de negociació i resolució de conflictes (3108G01136)

Tècniques de negociació i resolució de conflictes

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Comunicació persuasiva (3108G01137)

Comunicació persuasiva

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Comptabilitat de costos (3108G01144)

Comptabilitat de costos

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Mètodes i tècniques per a la recerca (3108G01145)

Introducció als principals mètodes i tècniques per a la recerca orientats a l'elaboració del Treball Final de Grau.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
SO 1primer semestre NDno definit

Globalització i multiculturalitat (3108G01146)

Globalització i multiculturalitat

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Gestió de béns culturals (3108G01147)

Gestió de béns culturals

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Turisme cultural en el món oriental (3108G01167)

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Turisme cultural a occident (3108G01168)

Turisme cultural a occident

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Temes d'actualitat turística (3108G01170)

Anàlisi de l'actualitat turística des de la multiplicitat dels temes i fets que incideixen a l'actualitat del turisme, a partir de sessions a l'aula i assistència a conferències i actes diversos. Com a professionals del turisme és essencial mantenir-se informat i actualitzat del que passa al sector, de les noves tendències i dels fets que regeixen l'activitat turística actual.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Anàlisi de destinació turística (3108G01177)

Anàlisi de destinació turística

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

TIC i turisme (3108G01178)

TIC i turisme

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Responsabilitat Social en turisme (3108G01179)

Què és la responsabilitat social (RS)? Concepte i acepcions de la responsabilitat social (RS); de la filantropia a la RS. Què abasta la RS? els àmbits interns i externs a l’empresa i els grups d’interès. En quin context es desenvolupa la RS? El context institucional i legal de la RS a Europa, Espanya i Catalunya. Per què ser socialment responsables? Competitivitat turística i RS. Com implementar la RS en la gestió de les empreses? Instruments de gestió empresarial de la RS. Quins exemples tenim? Casos d’RS en el sector de l’allotjament, el transport i altres.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Noves demandes turístiques (3108G01182)

Noves demandes turístiques

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès
ER 2segon semestre NDno definit
SO 1primer semestre NDno definit

Sociologia del turisme i de l’oci (3108G01183)

Sociologia del turisme i de l’oci

OPoptativa 3 SO 1primer semestre ENanglès

Espais naturals protegits (3108G01188)

L’assignatura té com objectiu principal descriure l’evolució, els fonaments teòrics i els instruments per la gestió dels espais naturals protegits amb una especial atenció per la dimensió turística. En primer lloc s'estudia l’origen i l'evolució del marc conceptual i legislatiu. En segon lloc es donen a conèixer els instruments que s’utilitzen per la seva gestió. En tercer lloc s’estudien les polítiques de connectivitat entre espais naturals i l’avaluació dels espais naturals, tant de forma individual com en el cas de les xarxes. Tal vegada es reserva un apartat clau de l'assignatura a la qüestió del turisme en els espais naturals protegits, tot i que les referències turístiques serán un vector transversal al llarg de tota l'assignatura. Les sessions d'aula es completaran amb una sortida de camp amb la visita d'un espai natural protegit amb l'objectiu de conèixer i analitzar un cas pràctic de gestió amb una especial atenció per l'ús públic i la incidència del turisme.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès
SO 1primer semestre NDno definit

Viatges i viatgers (3108G01190)

L'assignatura té per objecte estudiar aspectes geo-culturals generals de les regions continentals del planeta a traves de les ètnies, mercats, cerimònies, religions, paisatges i cultures del món fomentant l’interès per la diversitat que ens envolta i l’aprenentatge a través d’experiències vitals úniques. Un aprofundiment en el coneixement dels recursos culturals del món a traves del viatge. Viatjar és una experiència vital, una manera de redescobrir-se.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Administració i direcció d'Allotjaments Turístics (3108G01192)

Administració I direcció d'allotjaments turístics.

OPoptativa 21 A Aanual CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.