Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2016-2017

Màster Universitari en Dret de Danys

Responsabilitat Civil

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la responsabilitat civil: fonaments (3501MO2040)

Evolución actual de la responsabilidad civil: los Principios Europeos de la Responsabilidad civil (PETL). Elementos de la responsabilidad civil extracontractual: daño, relación de causalidad e imputación objetiva. Imputación subjetiva (culpa,responsabilidad objetiva y responsabilidad por hecho ajeno). Pluralidad de causantes del daño. La reparación del daño.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ESespanyol

Responsabilitat per risc i en la circulació de vehicles (3501MO2041)

Responsabilidad civil por actividades empresariales en sectores de riesgo. Riesgo e imputación de responsabilidad: evolución jurisprudencial. Supuestos típicos de responsabilidad objetiva: transporte aéreo, daños nucleares, riesgos medioambientales. La viabilidad de una cláusula general de responsabilidad objetiva por actividades extraordinariamente peligrosas. Responsabilidad civil por hecho de la circulación. Concepto y alcance de la responsabilidad. Características del régimen de la LRCSCVM: crítica. Seguro obligatorio de automóviles.

OBobligatòria 3,5 B 2segon semestre ESespanyol

Responsabilitat per productes, mèdico-sanitària i seguretat de productes (3501MO2042)

Anàlisi del règim de responsabilitat per productes defectuosos. El concepte de defecte. Riscos del desenvolupament. Compatibilitat de règims especials i generals. Seguretat de productes: interrelació amb el règim de responsabilitat per productes defectuosos. Responsabilitat mèdica i sanitària: Criteris d'imputació: responsabilitat professional i responsabilitat per organització i gestió dels serveis sanitaris. Subjectes responsables. Negligència professional i infracció dels deures d'informació.

OBobligatòria 3,5 B 2segon semestre ESespanyol

Filosofia del Dret de Danys

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments epistemològics de la prova de la responsabilitat civil (3501MO2149)

Les relacions entre prova i veritat. Veritat formal i veritat material. Prova i actituds proposicionals del jutge. Els moments de la prova en el procés judicial. El raonament probatori. Els estàndards de prova. Prova del dany. Elements valoratius en la identificació dels antecedents de fet de les regles de responsabilitat. Conceptes valoratius densos. Prova de la causalitat i prova científica. Prova de la culpa i del risc anormal. Condicions de veritat dels enunciats atributius d'estats mentals.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol

Anàlisi Econòmica del Dret de Danys (3501MO3049)

La pràctica de respondre per danys a tercers i els seus principis subjacents. Per què no eficiència? Justícia correctiva i justícia distributiva. Llibertat i seguretat vs. assignació eficient dels recursos socials. Cap a una explicació mixta amb base deontològica. Drets i deures d'indemnitat com a fonament dels sistemes de responsabilitat extracontractual bilateral. Els costos dels accidents com a problema social. L'impacte econòmic de les regles de responsabilitat. La culpa i la fórmula de Hand. Les funcions de la responsabilitat objectiva. La culpa de la víctima. La causalitat econòmica. El dany com disminució de benestar. La institució de l'assegurança.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol

Fonaments per a l'anàlisi del Dret Privat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories de la justícia correctiva i justificació moral de la responsabilitat civil (3501MO2125)

Teories de la justícia correctiva. La concepció aristotèlica. Concepcions modernes: 1) la concepció anul · ladora, 2) la concepció relacional; 3) la concepció mixta; 4) La concepció compensatòria. Defectes i virtuts explicatives de cada teoria. L'atractiu moral de cada teoria. És justa la justícia correctiva? El problema de la sort moral. És justa la distribució social dels danys causats entre particulars? Com pot justificar una institució sense avaluar la justícia del conjunt d'institucions socials?

OBobligatòria 4 B 2segon semestre ESespanyol

Concepcions filosòfiques del nexe causal (3501MO2126)

Causalitat i responsabilitat. La causalitat com a condicions necessàries i / o suficients. Els judicis ordinaris de causalitat / responsabilitat. Els paradigmes de causació. El test NESS (Necessary Element of a sufficient Set) i les condicions INUS (Insufficient but Necessary part of a condition which is itself unnecessary but sufficient for the result). Causalitat, probabilitat i causalitat probabilística.

OPoptativa 3 B 2segon semestre ESespanyol

Aspectes distributius del dret de danys (3501MO2127)

Responsabilitat civil extracontractual i distribució de recursos. Tres arguments distributius: 1) el sistema és regressiu, 2) la responsabilitat civil com a esquema de distribució local; 3) distribució de drets i regles de responsabilitat. La distribució justa en la responsabilitat civil contractual. La responsabilitat contractual com justícia commutativa. Distribució i responsabilitat objectiva. Límits econòmics, lògics i axiològics de la responsabilitat objectiva. Contingut de les regles i càrregues epistèmiques. Pot la responsabilitat objectiva ser el règim general i supletori del dret de danys? La concepció compensatòria.

OPoptativa 3 B 2segon semestre ESespanyol

Grans temes del Dret privat I: Tradició jurídica europea (3501MO2128)

Temes actuals del Dret privat, a desenvolupar en el marc de seminaris d'especialització. Especial tractament de la influència de la tradició jurídica europea en la modernització i harmonització de les legislacions contemporànies

OPoptativa 3 B 2segon semestre ESespanyol

Grans temes del Dret privat II: contingències professionals i responsabilitat civil (3501MO2129)

Temes actuals del Dret privat, a desenvolupar en el marc de seminaris d'especialització. La diferent regulació i valoració dels accidents de treball i les malalties professionals en l'àmbit de prevenció de riscos laborals i en matèria de Seguretat Social. Danys derivats del treball a efectes preventius laborals: Tipus de responsabilitats en l'àmbit de la normativa de seguretat de seguretat i salut en el treball. Subjectes responsables. Règim de sancions. Danys derivats del treball a efectes de Seguretat Social: L'òptica reparadora de la Seguretat Social. Prestacions i indemnitzacions de Seguretat Social.

OPoptativa 3 B 2segon semestre ESespanyol

La prova pericial en la responsabilitat civil (3501MO3048)

L'assignatura té per objecte l'anàlisi de la prova per experts i la seva incidència en la formació del criteri judicial. Les principals diferències entre la prova presentada per les parts i la prova pericial proposada pels jutges. L'experiència de la prova pericial als Estats Units. En particular, es prestarà especial atenció als problemes que planteja la prova pericial en determinats camps del dret de de la responsabilitat civil, com són els danys ambientals, el rol de la prova pericial en l'acreditació de la negligència mèdica i en el camp de la causalitat

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Dret Privat de la responsabilitat contractual i extracontractual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de contractes (3501MO2043)

Fonaments: noció de contracte; contracte i il · lícit civil. Formació: Responsabilitat precontractual, nul · litat i remeis indemnitzatoris vinculats als vicis del consentiment contractual. Interpretació. Remeis davant l'incompliment. La liquidació de danys contractuals.

OBobligatòria 4 B 2segon semestre ESespanyol

Dret europeu de consum (3501MO2044)

Políticas comunitarias de protección del consumidor. Noción de consumidor. Protección de los intereses del consumidor en el ámbito contractual: prácticas comerciales desleales; contratación y condiciones generales. Especialidades de los contratos con consumidores en el ámbito comunitario.

OPoptativa 3 B 2segon semestre ESespanyol

Introducció al Dret comparat: sistemes (3501MO2045)

Concepto, historia y funciones del derecho comparado. Metodología comparatista. Límites del derecho comparado. Teoría de los sistemas jurídicos: en particular, el sistema romanista, el sistema germánico, el Common Law. Fuentes del derecho y determinación del derecho aplicable en el sistema continental y en el Common Law.

OPoptativa 3 B 2segon semestre ESespanyol

Protecció civil dels drets fonamentals (3501MO2153)

Protecció civil dels drets fonamentals, en particular la indemnització per lesió dels drets de la personalitat. Drets amb protecció específica en la llei (LO 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil de l'honor, la intimitat i la pròpia imatge).

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Aspectes Pràctics del Dret de Danys

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret d'assegurances (3501MO2151)

Assegurances de danys i assegurances de persones. L'assegurança de responsabilitat civil, en particular la delimitació del risc en el contracte d'assegurança. Assegurances voluntaris i assegurament obligatori. Coassegurança. Subrogació. L'assegurança d'accidents i les obligacions de l'assegurat.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Responsabilitat patrimonial de l'Administració (3501MO2152)

Presupuestos de la responsabilidad de las administraciones públicas en la Ley 30/92. Perspectiva crítica. Cuestiones de procedimiento en la reclamación de responsabilidad a la administración.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Treball Fi de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de màster (3501MO2046)

OBobligatòria 18 A 2segon semestre NDno definit
CE 1primer semestre NDno definit