Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Grau en Criminologia

Dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 C6 1primer semestre

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 C5 2segon semestre

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 C6 1primer semestre

Fonaments teòrics de la criminologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la criminologia (3104G03006)

¿Qué es la criminología?. Los métodos de la criminología. Las teorías criminológicas. Análisis de la criminalidad: Estudio de un comportamiento delictivo concreto de delincuencia común y de delincuencia de cuello blanco. La prevención del delito en la comunidad y las políticas de seguridad. Funcionamiento del sistema penal: el sistema policial, judicial, carcelario y las penas no privativas de libertad. La justicia restauradora. Política criminal: principios que deberían guiar y estudio de casos.

Bbàsica 6 C1 1primer semestre

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

El procés d'investigació científic social. Els paradigmes d'investigació. La investigació quantitativa. La investigació qualitativa.

Bbàsica 6 C2 2segon semestre

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

El procés d'investigació científic social. Els paradigmes d'investigació. La investigació quantitativa. La investigació qualitativa.

Bbàsica 6 C2 2segon semestre

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 C6 2segon semestre

Introducció a la sociologia (3104G00080)

LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS

Bbàsica 6 C2 1primer semestre

Antropologia jurídica (3104G03022)

Coneixements bàsics d'antropologia en la investigació, coneixement i explicació dels fenòmens jurídics. Estudi dels diversos models antropològics de societat, que sorgeixen com a resposta jurídica als seus problemes bàsics: subsistència, desigualtat, poder, família, religió, etc.

Bbàsica 6 C1 2segon semestre

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la ciència política (3104G00074)

La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.

Bbàsica 6 C5 1primer semestre
D3 1primer semestre

Psicologia i criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la psicologia (3104G03030)

1. Desenvolupament històric. Dimensions, escoles psicològiques i àmbits d'intervenció. 2. Bases biològiques del comportament humà: Filogènesi i Ontogènesi, Herència-medi i desenvolupament. 3. Processos psicològics bàsics: Atenció, Percepció, Memòria, Aprenentatge i Emoció. 4. Personalitat. 5. Pensament social. Actituds. Relacions interpersonals. 6. Identitat social. Manteniment, reproducció i canvi social. 7. Introducció a la psicologia dels grups.

Bbàsica 6 C1 2segon semestre

Dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret processal penal (3104G03004)

El procés penal. Semblances i diferències entre el procés penal i el procés civil. Principals institucions del procés penal: objecte i parts en el procés penal. La dinàmica del procés penal: instrucció, fase intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució. Els processos penals ordinaris. Els processos penals especials. El procés penal com a garantia del justiciable.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G03005)

Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat).

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre

Fonaments teòrics de la criminologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teories criminològiques (3104G03007)

Breu història del coneixement criminològic. L'Escola Clàssica de Dret Penal. Les teories individualistes: les teories positivistes. Les teories socials: L'Escola de Chicago; la teoria de l'anomia; la teoria de l'etiquetatge; la teoria del control; la criminologia crítica; els plantejaments actuals i de futur de la criminologia

OBobligatòria 9 C1 1primer semestre

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mediació i resolució de conflictes socials (3104G03008)

El conflicte social. Problemes i dificultats. Eines per a la intervenció en el conflicte social. Maneig de situacions d'escalada. Estabilització dels conflictes socials. Processos de generació de desescalada. La intervenció del mediador en el procés.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques d'investigació qualitativa (3104G03077)

S'explicarà la metodologia de recerca social que fa ús de les tècniques qualitatives. Per a això, s'explicaran les principals eines de recerca (entrevistes en profunditat, observació, històries de vida, grups de discussió, etc.) i la filosofia de la ciència en la qual se sustenten.

OBobligatòria 3 C1 1primer semestre

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret i societat (3104G03020)

Organització i complexitat. Organització i col·lapse. La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Política criminal i control social (3104G03025)

Origen del debat político-criminal. La seva relació amb el Dret Penal i la Criminologia. Models de política criminal existents al món occidental durant els segles XVIII, XIX, XX i XXI. La irrupció de la il•lustració. Els models humanitaristes. Els models democràtics. Crisi dels models tradicionals. Expansió del control penal i societat del risc. Model penal de la Seguretat i Dret Penal de l'enemic. Perspectives de futur per a un model de política criminal benestarista.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre

Penologia (conseqüències del delicte)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Presons i dret penitenciari (3104G03027)

La presó com a institució de control social: el paper de la presó en la societat contemporània. Dret Penitenciari: drets i obligacions dels interns. El grau de tractament penitenciari.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre

Penologia (3104G03028)

Característiques generals del sistema de penes espanyol. Teories de la pena i models punitius en acció. Les penes privatives de llibertat; excloent la prisió. Les penes alternatives a la presó: fonaments i problemes; en particular, la multa, el treball en benefici de la comunitat, les penes privatives de drets, la substitució i la suspensió de la pena. Present i futur del sistema punitiu espanyol.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre

Psicologia i criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Psicologia criminal (3104G03031)

1. Intervenció psicològica en el camp criminològic 2. Delinqüència: evaluació i tractament 4. Trastorns psicològics. Psicopatia 5. Presa de decisions dins del sistema i entorns criminals 6. Psicología del testimoni. Avaluació pericial

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Justícia de proximitat (3104G03009)

Configuració de la justícia de proximitat. Models de justícia de proximitat a Europa. Justícia de proximitat fora de la jurisdicció i mitjans alternatius de resolució de conflictes. Justícia de proximitat al si de la jurisdicció . Els jutges de pau i altres jutges de proximitat. La justícia de proximitat en la regulació legal: Llei Orgànica del Poder Judicial i Estatut d'Autonomia de Catalunya

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques d'investigació quantitativa (3104G03078)

Curs d’introducció als mètodes i tècniques de producció i anàlisi de dades quantitatives en ciències socials. Mètodes de producció de dades: enquestes i experiments. Estadística inferencial. Introducció al anàlisi univariable, bivariable i multivariable.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre

Problemes específics de criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret penal. Part especial (3104G00076)

Estudi de les figures delictives bàsiques: 1. Delictes contra els béns jurídics personals (delictes contra la vida, integritat física, llibertat, llibertat sexual). 2. Delictes contra la propietat. 3. Delictes contra béns jurídics col•lectius (salut pública, seguretat del tràfic, medi ambient).

OBobligatòria 6 C3 1primer semestre

Criminologia aplicada (3104G03016)

Anàlisi criminològica de les diferents formes de criminalitat: delinqüència comuna: delinqüència patrimonial; delinqüència violenta. Anàlisi dels principals resultats i conclusions de la recerca criminològica aplicada a l'estudi i intervenció amb delinqüents i víctimes. Desenvolupament de les polítiques criminals preventives. Projectes d'intervenció, avaluació de riscos, Probation i Compliance.

OBobligatòria 9 C1 1primer semestre

Criminalitat econòmica (3104G03017)

La persona jurídica com a subjecte de responsabilitat penal. Persona jurídica (tipologia de societats). Lliure circulació de capitals i paradisos fiscals. Blanqueig de diner. Lluita contra el frau. Criminalitat econòmica i delinqüència de 'coll blanc' (figures delictives bàsiques).

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.

OBobligatòria 6 C2 1primer semestre

Penologia (conseqüències del delicte)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Victimologia (3104G03029)

La asignatura Victimología tiene como objetivo introducirse en el estudio de la víctima, tipología de la víctima y procesos de victimización, entre otros. Se profundiza en el análisis de los sectores más vulnerables victimizados y se tratan las principales estrategias meteorológicas para conocer la realidad victimológica de estos sectores. El conocimiento de la victimización y los factores asociados con la misma son aspectos fundamentales que se relacionan con la prevención, asistencia y la protección de las víctimas.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Policia i societat (3104G03010)

El concepte de policia: policia i control social. Naixement i evolució de la policia moderna a Europa, Espanya i Catalunya. Marc jurídic del sistema de seguretat pública a Espanya. El model policial català. Criminologia i policia: la cultura policial; investigacions criminològiques i pràctiques policials; mitjans de comunicació i policia. Poders policials i discrecionalitat: dimensions i control. Noves tàctiques policials. La pluralització de les tasques policials en les societats contemporànies. La internacionalització de la policia.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre

Prevenció de la criminalitat (3104G03011)

Factors generadors de la criminalitat. Breu història sobre el desenvolupament de la prevenció del delicte. Classificació de la Prevenció. La prevenció mitjançant el sistema penal. Les anomenades teories de la pena. Especial referència a la prevenció general i prevenció especial. La prevenció mitjançant la intervenció primerenca. Prevenció comunitària. El paper de la policia en la prevenció del delicte. Principals iniciatives governamentals de prevenció. El fenomen de l'expansió del control punitiu. Estadístiques, comprensió del seu contingut, interpretació. Actualitat europea, plans nacionals i internacionals de pevenció del delicte.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

Elaboració d'un projecte d'investigació: plantejament del problema, contextualització i proposta d'investigació científica.

OBobligatòria 5 C1 2segon semestre

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

Elaboració d'un projecte d'investigació: plantejament del problema, contextualització i proposta d'investigació científica.

OBobligatòria 5 C1 2segon semestre

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Immigració i sistema penal (3104G03021)

Aspectes penals: Anàlisi de l'evolució de la normativa penal referent a la immigració. Les normes penals que protegeixen la població immigrant: discriminació, tràfic de persones, incitació a l'odi i al racisme i al genocidi. Anàlisi de la jurisprudència en aquests àmbits. Anàlisi de la legislació comparada. Especial referència al delicte de l'article 318 bis. Les normes penals que castiguen la població immigrant: especial referència a l'expulsió com a substitució de la pena. Anàlisi de la legislació comparada. Aspectes criminològics: les detencions policials als estrangers, descripció de la realitat (xifres) i anàlisi. Les condemnes penals als estrangers, coneixements dels delictes i penes, i anàlisi d'aquesta realitat. La realitat de les presons espanyoles i catalanes en relació amb els estrangers. Xifres, condicions de vida, problemes relacionats amb la seva condició d'estrangers. Estudis criminològics sobre el 'profile' racista respecte al Sistema Penal.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques externes (3104G03074)

Les pràctiques externes, en criminologia, es plantegen com una via perquè l'alumne prengui consciència del que a la pràctica real implica el treball criminològic en diverses institucions (de caràcter bàsicament públic però també privat)

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
FC 2segon semestre

Treball de final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de grau (3104G03079)

100

OBobligatòria 9 C1 2segon semestre
CE 1primer semestre

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

Origen, evolució i estructura de la Unió Europea. Les institucions i les normes europees. L'espai de llibertat, seguretat i justícia i els àmbits de competència atribuïts a la UE. La ciutadania i la lliure circulació de persones. Els acords de Schengen i el control de les fronteres externes. La política d'immigració i de visats. Les agències europees del ELSJ. La cooperació policial: Europol. La cooperació judicial penal: Eurojust. La lluita contra el terrorisme i el crim organitzat. Mutu reconeixement de proves entre EEMM. Cooperació entre EEMM per a l'assegurament i obtenció de proves i l'embargament de béns. L'exhortament europeu d'obtenció de proves. Execució de penes privatives de llibertat i de resolucions sancionatòries en l'EIX. Extradició i lliurament de persones entre EEMM. L''euroordre'. Resolució de conflictes de jurisdicció entre EEMM. El principi 'non bis in idem': la cosa jutjada penal en l'EIX. L'Estatut de la víctima en l'EIX. Les garanties de l'imputat en l'EIX.

OBobligatòria 3 C1 1primer semestre

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dret del medi ambient (3104G00004)

1. La formació i evolució del dret al medi ambient. 2. Fórmules d'intervenció administrativa en el medi ambient. 3. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la protecció de la naturalesa i els seus recursos. 4. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la lluita contra la contaminació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Introducció al dret comparat (3104G00007)

Concepte, objectius i metodologia del Dret comparat. Sistemes jurídics. Sistemes de "Civil law" i sistemes de "Common Law". Altres tradicions jurídiques en el món globalitzat. El Dret Privat Europeu.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

Els mètodes de resolució de conflictes alternatius a la jurisdicció (ADR) en general.L’arbitratge. La conciliació civil. La Transacció civil. La mediació en matèria civil i mercantil. La conformitat penal. La mediació penal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Argumentació jurídica (3104G00012)

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les fal•làcies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

El Dret Penal en acció. Una visió pràctica i concreta del nostre sistema de justícia criminal. Entendre com és el sistema i quins són els agents implicats. Conèixer els diferents subsistemes que el composen:el judicial, el policial i el penitenciari; i quin és el paper de tots els actors que hi participen.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

Tipus de fets. La noció general de prova. La prova jurídica. Prova com a mitjà, com activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. La noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre
ER 2segon semestre

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

Justícia en la globalització. Drets fonamentals i garanties judicials. Normes internacionals relatives a la justícia. Sistemes processals: interinfluència i relacions de poder. Garanties processals en els processos civils i en els processos penals. Harmonització de la justícia europea i internacional.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Prova judicial i garanties (3104G00019)

'Due process of law', procés equitatiu i dret a la prova. Prova i noves tecnologies. Il•licitud de la prova. Risc i càrrega de la prova. Tendències modernes del dret provatorio.Tècniques de facilitació provatòria.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La subjectivitat internacional de la UE. Les competències externes i el marc institucional de l'acció exterior. Els acords externs de la Unió. La política exterior i de seguretat comuna. La política europea de seguretat i defensa. La política comercial de la Unió. La política de veïnatge. La cooperació al desenvolupament i l'ajut humanitari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Delinqüència juvenil (3104G00026)

L'adolescència: característiques psicosocials, menors i relacions grupals, adolescència, marginalitat i delinqüència; teories criminològiques: revisió de la literatura i les investigacions; la delinqüència juvenil a Espanya: anàlisi de dades i investigacions; Bandes juvenils; Bandes juvenils a Catalunya

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Drogues i dret penal (3104G00027)

Models de política criminal relacionats amb el consum de les drogues il•legals (prohibicionisme vs. Reducció de danys). Dret Penal i drogues il•lícites: delictes relacionats amb les drogues il•legals, drogues i responsabilitat penal. Drogues i Execució penal. Salut i drogues. Les drogues i la seva problemàtica de salut. La problemàtica de la psicopatía dual. El consum i la drogodependència. Aspectes criminològics de les drogues.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

I. Principals indicadors de la sinistralitat en el treball i la seva repercussió social i laboral; II. Causes socials, laborals i culturals en l'accidentalitat laboral a Espanya i a Europa; III. Les conductes atemptatòries a la vida i a la integritat física dels treballadors; IV. Els mecanismes de prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals; IV. El sistema de repressió als atacs a la salut i seguretat dels treballadors.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Sancions administratives (3104G00030)

1. El marc constitucional i legal de les sancions administratives. 2. Els principis de la potestat sancionadora. 3. Presumpcions i prova en Dret administratiu sancionador. 4. Els principis del procediment sancionador. 5. Sancions administratives i prevenció.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

La dimensió jurídica i política de la diversitat. La ciutadania i els drets. Gestió de la diversitat en dret comparat

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

1.-Teoria del servei públic. 2.-La Directiva dels serveis en el mercat interior. 3.-Les formes de gestió dels serveis públics. modalitats de gestió directa.Entitats publiques empresarials. Societat mercantil 4.-La gestió dels serveis públics de forma indirecta. Gestió interessada. Concert. Concessió administrativa. Les societats mixtes. Les fundacions privades del sector públic. 5.-Els serveis públics locals. Els serveis mínims obligatoris. La dispensa. 6.-Formules de cooperació i associatives per a la prestació dels serveis. Les mancomunitats. Els consorcis. 7.-La participació dels usuaris. Els estandards de rendiment i control per responsabilitat patrimonial. 8. La contraprestació. económica en els serveis públics. 100%

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

Anàlisi del procés de formació i desenvolupament de l'Administració de l'Estat espanyol contemporani durant els segles XIX i XX.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

En aquesta assignatura s’intentarà fer una aproximació als principals eixos de desigualtats socials avui dia a Catalunya com són les desigualtats de gènere, l’estratificació per edat, les desigualtats de classes socials, l’etnicitat. Es procurarà veure com s’han construït aquestes situacions de desigualtat i quina relació tenen amb les diferents polítiques que s’han implementat per tal potenciar la creació d’aquestes situacions, reproduir-les, mantenir-les i/o transformar-les. En aquest sentit s’aportarà una visió sociològica i comparada des d’una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya, i com el context de crisis socioeconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevenen un bon objecte d'estudi per a fer conjuntament un exercici de comprensió. Tanmateix es pararà l’atenció en els diferents règims de Benestar, per apreciar si tenen un efecte de moderació en la relació entre polítiques globals de benestar i normes socials d’ocupació amb les desigualtats socials. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

La política contenciosa i la política del moviment. Els moviments socials des dels anys 60 fins al 15M i les revoltes del món àrab. Moviment i globalització. Polítiques de la identitat (gènere, classe, etc.). Formes no convencionals de participació política

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

Dret internacional dels Drets Humans i els mecanismes internacionals de protecció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

Laïcitat estatal, llibertat de consciència i pluralisme religiós. Els ens religiosos. Les minories religioses. Administració pública i diversitat religiosa. El control estatal del fet religiós. Relacions entre Estat i confessions religioses.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

El conflicte. Intervenció en conflictes davant de la seva escalada. Processos negocials. Disseny d'ofertes. Moviments tàctics. Regateig. Conclusió de la negociació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Concepte de crim internacional. Tribunal Penal internacional per a l’ex - Iugoslavia.Tribunal Penal internacional per a Rwanda. Estatut de la Cort Penal internacional

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Intervenció social i educativa (3104G00062)

Els models i programes d'intervenció social i educativa en determinats contexts (centres de menors, centres penitenciaris, etc.) en prevenció, rehabilitació i inserció. Conceptes bàsics de benestar social. Naixement, evolució i situació actual de l'estat del Benestar. Marc jurídic dels principals sistemes: salut, educació, serveis socials, seguretat social, etc. a Espanya i Catalunya. Les prestacions socials: centres, serveis i ajuts econòmics dels sistemes de benestar social relacionats amb determinats col•lectius: víctimes de delictes violents, violència de gènere i domèstica, acció social penitenciària, familiars dels delinqüents, etc.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Prevenció comunitària (3104G00063)

La criminologia com a context d'articulació de models de prevenció. La prevenció comunitària com a fenomen específic. Accions socials en el nivell local i els seus efectes. Exemples pràctics. Els supòsits de l'activitat de la comunitat per a la prevenció de conflictes violents en el seu interior. La justícia restaurativa com a fonament per a les accions de prevenció. Els elements tradicionalment generadors de conflictes violents a l'interior d'una comunitat: factors socials, geogràfics i delictuals pròpiament tals. La justícia de proximitat. La policia comunitària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les empreses. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La incidència de la globalització en els aranzels duaners, en la tributació de les operacions financeres i en els impostos mediambientals i sobre el joc.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

El Dret digital i la seva incidència sobre els drets i garanties constitucionals. Les noves tecnologies i els drets de la privacitat, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d'expressió i d'informació i els drets de participació. El web 3.0, el big data i les xarxes socials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

Normes internacionals contra les discriminacions per raó de raça i altres motius. Àmbit europeu dels instruments de lluita contra les discriminacions racials i els delictes d'odi. Noció desenvolupada en el marc del Consell d'Europa i del TEDH. El dret europeu (UE) com instrument per imposar obligacions de lluita contra les discriminacions als Estats membres. Valoració dels instruments internacionals i europeus de vigilància, control i sanció. Valoració de la situació existent a Espanya

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Política i gènere (3104G00088)

Estudi de la desigualtat de gènere i de les lluites dels moviments feministes al llarg del segle XIX i XX. Estudi del gènere a les les institucions polítiques i les polítiques públiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Comunicació política (3104G00089)

La comunicació institucional en el cicle de les polítiques publiques. La comunicació estratègica. Anàlisi de la construcció del relat i les audiències. Estudi de la comunicació institucional.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

Estudi de l’origen, l’evolució i els processos de reestructuració dels Estats de Benestar, i de les seves principals tipologies.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Elits polítiques (3104G00091)

Estudi dels enfocs teòrics que analitzen les elits polítiques, socials i econòmiques. Anàlisi de la configuració de les elits polítiques a Amèrica, Europa, Espanya i Catalunya.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

El dret i la ciència (3104G00092)

I. La ciència i el cientisme. II. Valors científics i valors jurídics. III. És ciència el dret? IV. Incorporació del llenguatge científic al dret. VI. Neurociències VII. Bioètica VIII. Intel·ligència artificial aplicada al dret IX. Prova científica en els processos judicials

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Dret i economia (3104G00098)

Introducció. Anàlisi positiu i normatiu. El concepte d'eficiència. El teorema de Coase. Dret Privat: Contractes. El benefici de l'intercanvi. Compliment dels acords jurídics. Dret de danys. La reducció del cost dels accidents. Dissuasió òptima. Aversió al risc i segur. Dret Públic: Dret Penal. ¿Qué actes haurien de ser criminalitzats? La decisió de cometre un delicte i la determinació de la pena òptima. Diferents tipus de resposta penal. Anàlisi econòmica de la política: Teoria de la decisió pública. Eleccions, representació i legitimitat democràtica.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Globalització i política (3104G00099)

El curs analitza com el procés de mundialització-globalització ha generat impactes rellevants en les quatre grans dimensions del que coneixem com “univers polític”: 1. La forma dels actors i la seva forma de relacionar-se amb individus i grups (politics); 2. El tipus d'institucions i les formes de governança democràtica (polity); 3. Les polítiques públiques que proveeixen serveis i béns (policy) i 4. Les idees sobre els temes centrals de la vida pública a partir de la tríada: llibertat-igualtat-justícia. El curs abordarà el tema de la globalització basant-se en l'estudi de casos específics, alguns locals i altres internacionals.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Anglès per a les Ciències Socials (3104G00100)

Aquest curs pretén desenvolupar les habilitats d’anglès necessàries per a l'èxit acadèmic i el progrés professional en les àrees de Dret, Criminologia i Ciència Política. L'objectiu de l'assignatura és oferir als alumnes eines per a que l'anglès no sigui una barrera en les seves carreres acadèmiques i professionals. Per un costat, per aprofitar el gran ventall de recursos que estan només en anglès. Per l'altre costat, per poder comunicar per escrit i oralment en el món jurídic, criminològic i de ciències polítiques. Els estudiants treballaran per millorar les competències orals i escrites a través d'activitats interactives i material específicament relacionat amb les ciències socials. Hi haurà un fort enfocament en el vocabulari i les estructures lingüístiques necessaris per a la comunicació acadèmica oral i escrita, com les exposicions i els articles.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Criminologia comparada (3104G03033)

La criminologia com a ciència comparada. Desenvolupaments actuals de la criminologia. Globalització i criminologia.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Psiquiatria forense (3104G03034)

Psiquiatria Forense i la seva relació amb el Dret penal i civil

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques (3104G03064)

Objecte i mètode d'anàlisi estadística aplicada a la criminologia. Fonts primàries i secundàries de dades criminològiques. Recerca de dades secundàries i producció de dades primàries. L'estadística descriptiva. Unitats d'anàlisi, tipus de variables i nivells de mesurament. Variables d'interès criminològic. Anàlisi de l'estructura distributiva de les dades. Formes de representació gràfiques de la informació. Mesures de tendència central i dispersió. La distribució normal i els principis de l'estadística inferencial. Probabilitats i tipus de mostreig. Proves de decisió estadística. Contrastació d'hipòtesi. Mesures d'associació per variables qualitatives i quantitatives en l'àmbit criminològic. Anàlisi de dades i interpretació de resultats en la investigació criminològica.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Criminologia i feminisme (3104G03065)

Principals teories feministes; aportacions epistemològiques i metodològiques del feminisme a la criminologia; les dones delinqüents: teories criminològiques i dades empíriques; les dones penades: realitats i intervencions específiques; les dones professionals del sistema penal: policies, jutges i fiscals, advocades, funcionàries de presó; les dones com a víctimes dels delictes: especial atenció a la violència de gènere; la dona en l'imaginari jurídic; la seguretat de les dones des d'una perspectiva feminista.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Seguretat (3104G03076)

Objectius de l’assignatura - Conèixer la complexitat de la gestió de la seguretat. - Tenir un coneixement transversal i actualitzat de la seguretat, la policia i del conjunt d'actors i institucions que hi participen. - Facilitar els recursos necessaris per l'estudi de la seguretat des d'una perspectiva criminològica.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

La criminologia de la delinqüència de coll blanc i organitzativa. Els programes de compliment i el paper de l'oficial de compliment a Espanya i en l'ámbit internacional. Antifrau i anticorrupció al sector públic i privat: mesura, prevenció, detecció i reacció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Criminologia pel segle XXI (3104G03082)

Introducció a la cibercriminalitat. Cibercriminalitat sexual i social: cyberbullying, stalking i grooming. Cibercriminalitat econòmica: Ciberfraus i altres delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. Cibercriminalitat política: Ciberterrorisme, Ciberguerra i Ciberhacktivisme. Anàlisi, prevenció, detecció i investigació de tot tipus de cibercriminalitat. Cibercrim i les víctimes.

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Execució de mesures penals a la comunitat (3104G03083)

Penes i mesures comunitàries a Europa; Penologia Europea; càstig a la comunitat; avaluació del risc i supervisió de penats; probation; llibertat condicional i formes anticipades d'alliberament de la presó; treball en benefici de la comunitat; control electrònic; privatització del sistema penal; càstig i diversitat.

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Sociologia del càstig (3104G03085)

L'assignatura cobreix un camp d'estudi de consolidació recent, en el qual s'analitzen els fonaments socials de la forma i extensió del càstig. Es presta especial atenció a l'època moderna i a la seva forma predominant de càstig: la presó. Per a això s'ensenyen les teories de clàssics de la Sociologia (Durkheim, Marx, etc.) i la seva aplicació més recent a l'estat actual dels sistemes punitius (amb Garland, Wacquant, De Giorgi, etc.)

OPoptativa 3 A 1primer semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.