Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2011-2012

Grau en Biotecnologia

Química bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química (3103G00040)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 9 A Aanual

Biologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia (3103G00041)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius. Origen i evolució dels éssers vius. Biodiversitat i filogènia. Aspectes funcionals dels éssers vius. Organització de poblacions i ecosistemes

Bbàsica 9 A Aanual

Matemàtiques bàsiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Matemàtiques (3103G00042)

Funcions reals d'una variable: funcions elementals (exponencial, logaritmes, trigonomètriques). Derivació i integració de funcions d'una variable. Problemes d'optimització. Funcions reals de diverses variables: domini, corbes de nivell, derivades parcials, derivades direccionals i optimització. Equacions diferencials de primer ordre: solució general, el problema de valor inicial, equacions de variables separables, equacions lineals, exemples de la dinàmica de poblacions i de la cinètica química. Equacions diferencials lineals de segon ordre a coeficients constants. Exemples: el sistema massa - molla, circuits elèctrics. Espais vectorials, sistemes d'equacions lineals i matrius. Valors i vectors propis. Models matricials de dinàmica de poblacions.

Bbàsica 9 A Aanual

Física bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Física (3103G00043)

Escales. Dimensions. Anàlisi vectorial. Cinemàtica i Dinàmica. Gravitació Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de Sòlids. Fluids. Hidrostàtica. Hidrodinàmica. Electricitat. Electrostàtica. Magnetisme. Camp magnètic. Inducció magnètica. Magnetisme en la matèria. Ones. Equació d'ones. Òptica física. Polarització. Interferència i difracció. Òptica lineal. Lents. Radioactivitat. Materials radioactius.

Bbàsica 9 A Aanual

Geologia bàsica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Geologia (3103G00044)

Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.

Bbàsica 6 A Aanual

Tècniques científiques integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tècniques científiques integrades I (3103G00001)

Seguretat en l'ús de productes químics. Símbols i pictogrames de perillositat. Frases R i S Organització del laboratori i seguretat. Emmagatzemament de productes. Gestió de residus de laboratori. Actuacions en cas d'emergència. Risc biològic al laboratori. Riscs i seguretat en el treball de camp Fonts d'informació científica. Recerca d'informació científica. Com citar informació científica. Propietat intel•lectual de la informació. Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi exploratòria estadística univariant de dades. Anàlisi exploratòria estadística bivariant de dades. Els recursos estadístics dels programes de programari lliure com R, G-Stat i altres de similars i/o de Microsoft Office Excel.

Bbàsica 6 A Aanual

Tècniques científiques integrades II (3103G00002)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 A Aanual

Tècniques científiques integrades III (3103G02069)

Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.

Bbàsica 6 A Aanual

Bioquímica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioquímica (3103G00004)

Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Experimentació en bioquímica (3103G00005)

Introducció a l'experimentació en bioquímica.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Biologia molecular

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Biologia molecular (3103G00019)

Estructura dels genomes. Regulació de l'expressió gènica. Maduració, tipus i funcions de RNA. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant i expressió de proteïnes recombinants.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Pràctiques de biologia molecular (3103G00063)

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Enginyeria bioquímica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Enginyeria bioquímica (3103G02010)

Fenòmens de transport. Balanços de matèria i energia. Descripció de les principals operacions de separació.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Pràctiques d’enginyeria bioquímica (3103G02011)

Aplicació dels balanços de matèria en instal•lacions experimentals. Estudi experimental del transport de matèria entre fases.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Fonaments de biologia per biotecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Citologia i histologia (3103G00006)

La cèl•lula: estructura i funció. Diferenciació cel•lular. Teixits animals. Teixits vegetals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Genètica (3103G00007)

Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Microbiologia (3103G00016)

Introducció al món dels microorganismes. Estructura i funcionament dels procariotes. Genètica microbiana. Introducció a la virologia. Metabolisme bacterià, plasticitat i variabilitat del catabolisme. Diversitat, taxonomia i filogènia dels procariotes. Fonaments d'ecologia microbiana i microbiologia ambiental. Fonaments de microbiologia aplicada i biotecnologia microbiana. Introducció a la microbiologia clínica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica (3103G02015)

Metodologies bàsiques en biologia cel•lular, genètica i microbiologia.

OBobligatòria 6 A Aanual

Fonaments de química per biotecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Química dels compostos orgànics (3103G00046)

Estructura i propietats dels composts orgànics. Isomería i estereoisomeria. Reactivitat. Mecanismes de les reaccions orgàniques. Alcans, alquens, alquins i aromàtics. Derivats halogenats. Alcohols, èters i fenols. Composts nitrogenats. Aldehids i cetones. Àcids carboxílics i derivats. Composts difuncionals.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Termodinàmica bàsica (3103G00068)

Termodinàmica Bàsica. Fonaments generals de termodinàmica química.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Bioenergètica i metabolisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Bioenergètica i metabolisme (3103G02008)

Comunicació intercel.lular; receptors i transducció del senyal. Regulació hormonal, factors de creixement polipeptídics. Proliferació i càncer.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Pràctiques de bioenergètica i metabolisme (3103G02009)

Metodologies i tècniques aplicades a estudis de bioenergètica i metabolisme.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Processos, productes i projectes biotecnològics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Processos, productes i projectes biotecnològics I (3103G02018)

Instrumentació i control de bioprocessos. Operacions de separació. Integració d'operacions.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Processos, productes i projectes biotecnològics II (3103G02019)

Producció industrial de productes biotecnològics químics, farmacèutics i alimentaris. Biotecnologia i medi ambient. Disseny de processos

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02020)

Estudi pràctic d'un procés biotecnològic mitjançant eines de simulació.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Mètodes instrumentals quantitatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Mètodes instrumentals quantitatius (3103G02021)

Anàlisi i quantificació de biomolècules. Mètodes cromatogràfics. Mètodes electroforètics. Fonaments de fluorescència, quimioluminescència i radioactivitat. Mètodes de determinació estructural de biomolècules. Tècniques immunològiques.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius (3103G02022)

Aplicació de tècniques i mètodes instrumentals de laboratori.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Aspectes socials i econòmics de la biotecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Economia i gestió d'empreses (3103G00060)

Introducció a l'economia i gestió d'empreses: empresa, innovació i emprenedoria.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Aspectes socials i legals de la biotecnologia (3103G02024)

Bioètica, normatives i legislació. Bioseguretat i riscs. Comunicació i impacte social.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Bioinformàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de bioinformàtica (3103G00008)

Conceptes bàsics. Bases de dades biològics. Comparació de seqüències. Bioinformàtica estructural. Anàlisi 'òmics'

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Bioinformàtica aplicada (3103G00009)

Eines bioinformàtiques via web. Accés a bases de dades biològics. Filogènia molecular. Identificació de gens.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre

Enginyeria de bioreactors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Cinètica química i dinàmica molecular (3103G00047)

Fenòmens de transport i de superfície. Cinètica química: cinètica formal i cinètica molecular. Mecanismes. Catàlisi.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Enginyeria de bioreactors (3103G02027)

Cinètica de reaccions bioquímiques. Equacions bàsiques per al disseny de reactors ideals. Tipus i disseny de bioreactors. Biocatalitzadors confinats i immobilitzats.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Pràctiques integrades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques integrades (3103G02064)

Aplicació a la producció i caracterització d'un producte biotecnològic a escala de laboratori.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.