Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2019-2020

Màster Universitari en Joventut i Societat (IU)

Fonaments interdisciplinars sobre l'estudi de la joventut en la societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La joventut en l'era de la globalització (3501MO2706)

L'assignatura té un caràcter introductori i pretén familiaritzar l'alumne en el concepte de joventut com a condició social i categoria científica, tot presentant les grans escoles teòriques i disciplines que han abordat l'estudi de la joventut. S'estructura en quatre grans temes: teoria i història de la joventut; globalització i espai públic; la joventut a través del cinema; cultures i moviments juvenils contemporanis.

OBobligatòria 5 J 2segon semestre

Polítiques i programes de joventut (3501MO2708)

Aquesta assignatura vol oferir el coneixement i el domini de les principals fonts de documentació i recursos per al disseny i aplicació de polítiques de joventut. S’estructura en tres grans temes que van des de l’anàlisi de les polítiques públiques i el paper que tenen i haurien de tenir les polítiques de joventut fins al coneixement de les principals accions i programes que s’han plantejat en l’àmbit de la joventut. S’analitzaran i assajaran les eines que estan a l’abast per al disseny i l’avaluació de plans i programes de joventut.

OBobligatòria 5 J 2segon semestre

Joventut i Comunicació (3501MO2711)

La imatge dels joves i la construcció d’estereotips en els mitjans (informació, ficció, publicitat). El rol dels mitjans com a agents socialitzadors, diferències segons edat i gènere. La fanfiction i cultura dels fans. Els consums mediàtics i els significats en la construcció de la identitat dels joves. La nova realitat de la identitat digital. Els tòpics sobre la competència audiovisual dels joves. La dimensió cognitiva i mobilitzadora de les emocions: interferències entre dos circuïts cerebrals. La comunicació en el treball social i educatiu amb joves. Anàlisi, disseny i avalaució de propostes d’edu-comunicació. El repte de la educació audiovisual o mediàtica. Continguts avançats en la comunicació interpersonal amb diferents col·lectius. El nou paper de la comunicació en les institucions, les empreses i les associacions juvenils: El pla de comunicació. Criteris especialitzats per a comunicar amb èxit a periodistes i usuaris. Anàlisi i creació de continguts avançats a partir de les eines de la web 3.0 i l’escriptura digital (hipertextualitat, multimèdia i interactivitat) aplicats als serveis de joventut.

OBobligatòria 5 J 2segon semestre

Estudis i polítiques de joventut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La joventut en l'era de la globalització (3501MO2706)

L'assignatura té un caràcter introductori i pretén familiaritzar l'alumne en el concepte de joventut com a condició social i categoria científica, tot presentant les grans escoles teòriques i disciplines que han abordat l'estudi de la joventut. S'estructura en quatre grans temes: teoria i història de la joventut; globalització i espai públic; la joventut a través del cinema; cultures i moviments juvenils contemporanis.

OBobligatòria 5 J 2segon semestre

Polítiques i programes de joventut (3501MO2708)

Aquesta assignatura vol oferir el coneixement i el domini de les principals fonts de documentació i recursos per al disseny i aplicació de polítiques de joventut. S’estructura en tres grans temes que van des de l’anàlisi de les polítiques públiques i el paper que tenen i haurien de tenir les polítiques de joventut fins al coneixement de les principals accions i programes que s’han plantejat en l’àmbit de la joventut. S’analitzaran i assajaran les eines que estan a l’abast per al disseny i l’avaluació de plans i programes de joventut.

OBobligatòria 5 J 2segon semestre

Joventut i Comunicació (3501MO2711)

La imatge dels joves i la construcció d’estereotips en els mitjans (informació, ficció, publicitat). El rol dels mitjans com a agents socialitzadors, diferències segons edat i gènere. La fanfiction i cultura dels fans. Els consums mediàtics i els significats en la construcció de la identitat dels joves. La nova realitat de la identitat digital. Els tòpics sobre la competència audiovisual dels joves. La dimensió cognitiva i mobilitzadora de les emocions: interferències entre dos circuïts cerebrals. La comunicació en el treball social i educatiu amb joves. Anàlisi, disseny i avalaució de propostes d’edu-comunicació. El repte de la educació audiovisual o mediàtica. Continguts avançats en la comunicació interpersonal amb diferents col·lectius. El nou paper de la comunicació en les institucions, les empreses i les associacions juvenils: El pla de comunicació. Criteris especialitzats per a comunicar amb èxit a periodistes i usuaris. Anàlisi i creació de continguts avançats a partir de les eines de la web 3.0 i l’escriptura digital (hipertextualitat, multimèdia i interactivitat) aplicats als serveis de joventut.

OBobligatòria 5 J 2segon semestre

Joventut i transicions (3501MO3093)

Enfocaments teòrics i metodològics sobre la joventut. Estudis i recerca en els àmbits geogràfics de la UE, Espanya i Catalunya. Els marcs teòrics de la sociologia de la joventut. El concepte i els ancoratges en els diferents marcs teòrics. La joventut i les transicions Mètodes, enfocaments, models i principals instruments en investigació sobre les trajectòries de la població jove. Els fonaments epistemològics i metodològics de la investigació sobre la joventut. L'enfocament biogràfic dels itineraris formatius, laborals i d'emancipació econòmica i familiar dels joves.

OBobligatòria 5 J 2segon semestre

Joventut, educació, lleure i participació (3501MO3094)

Hermenèutica de l'acció educativa amb joves. Comprensió detallada i fonamentada dels límits, possibilitats i problemàtiques específiques dels principals àmbits educatius que treballen amb joves: sistema educatiu formal; animació sociocultural i educació en el lleure, educació de persones adultes, educació social especialitzada. Teories polítiques i pedagògiques sobre la participació social i institucional. Taxonomies sobre tipus, formes i nivells de participació: simple, consultiva, projectiva i metaparticipació. Formació avançada en mètodes i tècniques per promoure i optimitzar la participació en les institucions educatives juvenils. La participació juvenil a nivell local. Associacionisme i joventut. Descripció i anàlisi de bones pràctiques de participació juvenil. La investigació en educació i participació en l'àmbit de la joventut. La investigació participativa. La innovació socioeducativa i els joves. L'aprenentatge servei com a exemple de metodologia educativa essencialment participativa.

OBobligatòria 5 J 2segon semestre

Joventut, consums, espai públic i esports (3501MO3095)

Determinants socials i culturals de la salut: coneixement avançat del concepte especialitzat de 'processos de salut / malaltia / atenció' i les seves alternatives paradigmàtiques; així com els informes de l'OMS sobre 'Determinants socials en salut'; per ser aplicats posteriorment, i en ambdós casos, a la joventut. Població juvenil i salut: coneixement científic profund dels seus aspectes estructurals i dinàmics, tant des d'un punt de vista teòric especialitzat com empíric, focalitzat en aquest últim cas en els nivells Catalunya- Espanya-Europa. Esport, espai públic i identitats juvenils: Coneixement de les discussions multidisciplinàries al voltant del concepte d'estil de vida i els seves relacions amb l’esport i l’espai públic dels joves. Anàlisi de les articulacions entre pràctiques i discursos en les relacions dels joves amb els espais públics a través de l'oci i l’esport. Presentació de diferents casos i metodologies adequades per intervenir en aquestes situacions.

OBobligatòria 5 J 2segon semestre

Anàlisi de la realitat juvenil

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Joventut i territori (3501MO2713)

Anàlisi comparativa de serveis i programes de joventut tant nacionals com internacionals. Análisi crítica dels equipaments i serveis de joventut: Necessitats i possibilitats per a la innovació i millora de la intervenció en joves. Els perfils dels professionals de la joventut i el treball inderdisciplinar en el desplegament de les polítiques de joventut. Polítiques de joventut nacionals i internacionals: estructura, organització administrativa i serveis implicats. La transversalitat en les polítiques públiques i en l'acció en joventut des de diferents models nacionals i internacionals. Característiques específiques de grups i colectius juvenils.

OBobligatòria 3 J 2segon semestre

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Eines i recursos per a l'acció amb joves (3501MO2714)

Coneixements avançats sobre grups juvenils i dinàmica de grups. Els grups juvenils formals i els informals i la relació institucional i educativa amb ells. Comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en la relació educativa amb la joventut i el vincle entre joves: Anàlisi i discussió de les principals aportacions teòriques i experiències aplicades. Aprofundiment en les dinàmiques d'acostament, relació i cohesió en els grups juvenils. Espais, canals i temps d'acció amb joves: perspectiva nacional i internacional.

OBobligatòria 3 J Aanual

Pràctiques externes (3501MO2715)

Exercici especialitzat de la pràctica professional en centres, projectes o serveis vinculats a l'acció, l'estudi de la joventut o les polítiques de joventut. Anàlisi crític de l'entorn professional del treball amb joves i les figures professionals que hi intervenen: el treball multidisciplinar en el treball en joves. Anàlisi de models organitzatius i d'acció i innovació en el treball amb joves i en les polítiques de joventut. Aprofundiment en les formes de treball i d'organització en aquest sector. Coneixement avançat de les Institucions i serveis especialitzats de joventut (acció i investigació). La responsabilitat social o ètica davant els encàrrecs i la solució de problemes que es plantegin en cada situació (Deontologia professional). Anàlisi de les possibilitats d'inserció professional en aquest sector. Les actituds en l'exercici professional. Implementació i anàlisi de les eines i instruments de la professió.

OBobligatòria 6 J 2segon semestre

Anàlisi i acció socioeducativa amb joves

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Joventut i territori (3501MO2713)

Anàlisi comparativa de serveis i programes de joventut tant nacionals com internacionals. Análisi crítica dels equipaments i serveis de joventut: Necessitats i possibilitats per a la innovació i millora de la intervenció en joves. Els perfils dels professionals de la joventut i el treball inderdisciplinar en el desplegament de les polítiques de joventut. Polítiques de joventut nacionals i internacionals: estructura, organització administrativa i serveis implicats. La transversalitat en les polítiques públiques i en l'acció en joventut des de diferents models nacionals i internacionals. Característiques específiques de grups i colectius juvenils.

OBobligatòria 3 J 2segon semestre

Eines i recursos per a l'acció amb joves (3501MO2714)

Coneixements avançats sobre grups juvenils i dinàmica de grups. Els grups juvenils formals i els informals i la relació institucional i educativa amb ells. Comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en la relació educativa amb la joventut i el vincle entre joves: Anàlisi i discussió de les principals aportacions teòriques i experiències aplicades. Aprofundiment en les dinàmiques d'acostament, relació i cohesió en els grups juvenils. Espais, canals i temps d'acció amb joves: perspectiva nacional i internacional.

OBobligatòria 3 J Aanual

Pràctiques externes (3501MO2715)

Exercici especialitzat de la pràctica professional en centres, projectes o serveis vinculats a l'acció, l'estudi de la joventut o les polítiques de joventut. Anàlisi crític de l'entorn professional del treball amb joves i les figures professionals que hi intervenen: el treball multidisciplinar en el treball en joves. Anàlisi de models organitzatius i d'acció i innovació en el treball amb joves i en les polítiques de joventut. Aprofundiment en les formes de treball i d'organització en aquest sector. Coneixement avançat de les Institucions i serveis especialitzats de joventut (acció i investigació). La responsabilitat social o ètica davant els encàrrecs i la solució de problemes que es plantegin en cada situació (Deontologia professional). Anàlisi de les possibilitats d'inserció professional en aquest sector. Les actituds en l'exercici professional. Implementació i anàlisi de les eines i instruments de la professió.

OBobligatòria 6 J 2segon semestre

Eines i recursos per a la recerca amb joves (3501MO3096)

Estat de la investigació en el disseny, avaluació i desenvolupament de les polítiques de joventut i innovacions en els estudis de joventut. Els enfocaments d'investigació en joventut i en polítiques de joventut. Enfocaments, recursos, estratègies i instruments per a la recerca.

OBobligatòria 3 J 2segon semestre

Complements Formatius a la Joventut i Societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dones i espais (3501MO2717)

Formació avançada en geografia i gènere: aproximacions teòriques i metodològiques. Gènere, espai i vida quotidiana en àrees rurals: principals temàtiques d'estudis i anàlisi en relació a les activitats socioeconòmiques. Gènere, espai i vida quotidiana en àrees urbanes. Reflexions teòriques entorn la ciutat i el gènere. Gènere i espais públics: noves perspectives d’intervenció. Gènere i medi ambient. Gènere, percepció i consciència ambiental. Ecofeminisme: dones i medi ambient.

OPoptativa 5 J Aanual

Comunicació i interculturalitat (3501MO2718)

Coneixements avançats sobre multiculturalitat i interculturalitat com a conceptes i com a objectes d’investigació. Cultura, emoció i expressió: fenòmens, objectes d’estudi i investigacions. Un enfocament intercultural per a l’estudi dels rols de gènere i sexe. Teoria, pràctica i investigació. Etnocentrisme: Veure i analitzar el món des d’on estem. Interculturalitat. Diferències i similituds com a objecte d’estudi en la ficció, la publicitat i la informació. Les investigacions sobre la interculturalitat. Les dificultats en l’estudi de la interculturalitat en els mitjans. Conceptes, teories i mitjans. Aproximacions teòriques. Delimitació de les identitats. Operativització d’objecte d’estudi. Propostes d’investigació. La recepció com a pràctica intercultural i com a estratègia d’anàlisi.

OPoptativa 5 A Aanual

Substàncies, malestars, subjectes i gestió de riscos (3501MO2719)

Drogues, alguns conceptes bàsics: Usos de drogues, Drogodependències, Funcions de les drogues, Classificacions. Substàncies, subjectes i contextos. Construcció social 'problema droga': Condicions històriques massificació usos. Models bàsics percepció i gestió. Associació drogues - exclusió social. Percepcions socials i polítiques sobre drogues. Context històric i polítiques públiques: Percepcions, estratègies, polítiques i programes. Globalització i drogues. Del prohibicionisme a les Polítiques de Reducció de Riscos i Danys. Conflicte social i drogues: cap a noves formes de control social '. Riscos, danys, plaers ..., de què parlem? Entre els usuaris i els experts. Governabilitat i drogues: la Gestió dels Riscos a debat. Aspectes metodològics: Experiències de treball de camp en drogues i joves. Metodologies d'intervenció.

OPoptativa 5 A Aanual

Metodologia d'investigació en inclusió educativa (3501MO2849)

Aquesta assignatura forma part del mòdul "Investigació i Inclusió educativa". L'objectiu del mòdul és que els estudiants aprofundeixin i reflexionin críticament sobre diferents models i enfocaments de la investigació que s'han utilitzat i s'utilitzen a nivell internacional per atendre la diversitat i millorar la inclusió educativa. El propòsit d'aquesta assignatura és que els estudiants actualitzin els seus coneixements sobre alguns mètodes d'investigació, sobre procediments d'anàlisi i interpretació de dades, i sobre la validació dels instruments de recollida d'informació.

OPoptativa 3 B 2segon semestre

Transició a l'edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social (3501MO2853)

• El procés de transició a l’edat adulta i vida activa. Relacions i discrepàncies entre els escenaris, programes i dispositius de transició. • La planificació d’accions de millora dels processos de transició a la vida adulta. Lideratge, distribució de funcions i coordinació inter-serveis i interprofessional. • Estratègies i recursos per recolzar la construcció de projectes de vida personals en la comunitat: emancipació, inclusió laboral i participació comunitària. Plantejaments curriculars, processos de participació de família i agents de la comunitat.

OPoptativa 3 B 2segon semestre

Educació emocional (3501MO3057)

Fonaments de l'educació emocional competències emocionals Organització i Planificació de l'educació emocional Seqüenciació, aplicacions i recursos de l'educació emocional Desenvolupament personal i professional

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Educació en valors (3501MO3058)

Teories sobre l'educació moral i en valors. Principals debats en relació als l'educació en valors. Conceptes de l'educació moral com a construcció: intel.ligència i cultura moral, dinamismes relacionals i Pràctiques morals.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Complements Formatius en Joventut i Societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Dones i espais (3501MO2717)

Formació avançada en geografia i gènere: aproximacions teòriques i metodològiques. Gènere, espai i vida quotidiana en àrees rurals: principals temàtiques d'estudis i anàlisi en relació a les activitats socioeconòmiques. Gènere, espai i vida quotidiana en àrees urbanes. Reflexions teòriques entorn la ciutat i el gènere. Gènere i espais públics: noves perspectives d’intervenció. Gènere i medi ambient. Gènere, percepció i consciència ambiental. Ecofeminisme: dones i medi ambient.

OPoptativa 5 J Aanual

Comunicació i interculturalitat (3501MO2718)

Coneixements avançats sobre multiculturalitat i interculturalitat com a conceptes i com a objectes d’investigació. Cultura, emoció i expressió: fenòmens, objectes d’estudi i investigacions. Un enfocament intercultural per a l’estudi dels rols de gènere i sexe. Teoria, pràctica i investigació. Etnocentrisme: Veure i analitzar el món des d’on estem. Interculturalitat. Diferències i similituds com a objecte d’estudi en la ficció, la publicitat i la informació. Les investigacions sobre la interculturalitat. Les dificultats en l’estudi de la interculturalitat en els mitjans. Conceptes, teories i mitjans. Aproximacions teòriques. Delimitació de les identitats. Operativització d’objecte d’estudi. Propostes d’investigació. La recepció com a pràctica intercultural i com a estratègia d’anàlisi.

OPoptativa 5 A Aanual

Substàncies, malestars, subjectes i gestió de riscos (3501MO2719)

Drogues, alguns conceptes bàsics: Usos de drogues, Drogodependències, Funcions de les drogues, Classificacions. Substàncies, subjectes i contextos. Construcció social 'problema droga': Condicions històriques massificació usos. Models bàsics percepció i gestió. Associació drogues - exclusió social. Percepcions socials i polítiques sobre drogues. Context històric i polítiques públiques: Percepcions, estratègies, polítiques i programes. Globalització i drogues. Del prohibicionisme a les Polítiques de Reducció de Riscos i Danys. Conflicte social i drogues: cap a noves formes de control social '. Riscos, danys, plaers ..., de què parlem? Entre els usuaris i els experts. Governabilitat i drogues: la Gestió dels Riscos a debat. Aspectes metodològics: Experiències de treball de camp en drogues i joves. Metodologies d'intervenció.

OPoptativa 5 A Aanual

Metodologia d'investigació en inclusió educativa (3501MO2849)

Aquesta assignatura forma part del mòdul "Investigació i Inclusió educativa". L'objectiu del mòdul és que els estudiants aprofundeixin i reflexionin críticament sobre diferents models i enfocaments de la investigació que s'han utilitzat i s'utilitzen a nivell internacional per atendre la diversitat i millorar la inclusió educativa. El propòsit d'aquesta assignatura és que els estudiants actualitzin els seus coneixements sobre alguns mètodes d'investigació, sobre procediments d'anàlisi i interpretació de dades, i sobre la validació dels instruments de recollida d'informació.

OPoptativa 3 B 2segon semestre

Transició a l'edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social (3501MO2853)

• El procés de transició a l’edat adulta i vida activa. Relacions i discrepàncies entre els escenaris, programes i dispositius de transició. • La planificació d’accions de millora dels processos de transició a la vida adulta. Lideratge, distribució de funcions i coordinació inter-serveis i interprofessional. • Estratègies i recursos per recolzar la construcció de projectes de vida personals en la comunitat: emancipació, inclusió laboral i participació comunitària. Plantejaments curriculars, processos de participació de família i agents de la comunitat.

OPoptativa 3 B 2segon semestre

Educació emocional (3501MO3057)

Fonaments de l'educació emocional competències emocionals Organització i Planificació de l'educació emocional Seqüenciació, aplicacions i recursos de l'educació emocional Desenvolupament personal i professional

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Educació en valors (3501MO3058)

Teories sobre l'educació moral i en valors. Principals debats en relació als l'educació en valors. Conceptes de l'educació moral com a construcció: intel.ligència i cultura moral, dinamismes relacionals i Pràctiques morals.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Metodologia i tècniques de recerca social (3501MO3097)

Disseny de la investigació. Anàlisi qualitativa. Anàlisi quantitatiu.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Metodologia avançada de recerca (3501MO3098)

Anàlisi multivariable de dades estadístiques. Anàlisi qualitativa avançada. Anàlisi de xarxes socials. Simulació social computacional.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Cibercultura i comunicació (3501MO3101)

Cibercultura i Comunicació és una assignatura temàtica que té com objectiu la identificació i anàlisi dels processos culturals generats a partir de la difusió de les tecnologies digitals de comunicació i l'expansió de les xarxes d'informació. L'assignatura es basarà en el desplegament d'estratègies d'anàlisi històrica, cultural, semiòtica, tecnològica i comunicacional aplicades als fenòmens ciberculturals. L'assignatura cobrirà un ampli espectre de fenòmens ciberculturals, des de les transformacions en la forma de representació fins a la cultura de l'arxiu, passant per les realitats virtuals, l'evolució de les interfícies digitals i les noves estructures narratives hipertextuals i hipermedials. D'altra banda, a partir de la concepció del cyborg, de la capacitat de transformació de la naturalesa humana mitjançant la projecció d'una segona naturalesa tecnològic-comunicacional plantejada per la cibernètica, l'assignatura revisarà les diferents formes i excepcions que el binomi cibercultura i comunicació han plantejat històricament per aprofundir en els seus significats actuals.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Mètodes d'investigació quantitativa i experimental en comunicació (3501MO3102)

L'objectiu del curs és introduir als estudiants els mètodes i les eines de recerca quantitativa que els permetin dur a terme recerques i anàlisis estadístiques en el camp de la comunicació. El curs es centra principalment en la proposta de preguntes de recerca rellevants per a la investigació quantitativa, la definició de variables, l'aplicació dels mètodes estadístics adequats i la interpretació dels resultats. Un segon objectiu del curs és introduir els estudiants al programari estadístic SPSS.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Interseccions contemporànies entre cinema, televisió i còmic (3501MO3103)

El cinema, el còmic o les sèries televisives no només són un reflex dels canvis socials i culturals sinó que també són un dels motors d'aquestes transformacions. Partint sempre de l'apropament concret a les pel·lícules, còmics, videojocs i peces televisives mitjançant visionats, es farà una exploració de l'imaginari postmodern dels nous formats audiovisuals en relació amb els àmbits expressius analitzats.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Infància, joventut i mitjans de comunicació (3501MO3207)

Aquest curs introdueix als estudiants en les principals corrents de recerca en l'àmbit de la infància, la joventut i els mitjans de comunicació. El principal objectiu és transferir aquest coneixement al desenvolupament de recerca acadèmica original i al desenvolupament de missatges comunicatius que no vulnerin els drets dels nens i els joves. Alguns dels continguts que estructuren el programa són: Els nens, els mitjans i la cultura. La pobresa infantil. Violència contra els infants. Nens en moviment. Migrants, refugiats i menors no acompanyats. Publicitat amb la imatge dels nens i joves. El desafiament d'advocar pels drets dels infants.

OPoptativa 7,5 J 2segon semestre

Treball Final de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de màster (3501MO2722)

Realització d'un treball original que cada estudiant ha d'elaborar i presentar davant una comissió d'avaluació constituïda a aquest efecte. El TFM és una assignatura obligatòria que pretén posar en joc les diferents competències assolides en la resta d'assignatures del màster i evidenciar la capacitat de creació, síntesi i comunicació. Pot consistir en l'aprofundiment de la memòria realitzada en les pràctiques o centrar-se en un nou tema d'interès per a l'alumne, autoritzat pel tutor.

OBobligatòria 10 J Aanual

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.