Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2013-2014

Grau en Educació Social

L'educador social i la seva acció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

L'educador social i la seva acció (3101G02033)

La finalitat d'aquest mòdul és facilitar als estudiants de nou ingrés una aproximació a la figura professional de l'educador social en els principals espais d'intervenció professional, a les seves funcions i àrees de treball prioritaris. Educació i intervenció socioeducativa al món contemporani. Els contexts de la pràctica professional en educació social. Principals àmbits i sectors d'intervenció en educació social: característiques, evolució, situació actual i perspectives de futur. L'educador/a social com a professional: desenvolupament de la professió i relació amb altres agents socials. Sistemes d'accés a la informació com a coneixement bàsic per a l'actualització de coneixements en educació social. Estratègies de recerca bibliogràfica, selecció, organització, presentació, anàlisi i crítica de la informació.

OBobligatòria 12 A 1primer semestre NDno definit

Corrents teòrics i metodològics en educació social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Corrents teòrics i metodològics en educació social (3101G02034)

a) Aproximació al pensament educatiu: Concepte i aproximacions a l'educació, desafiaments i agents educatius, evolució històrica dels moviments socials contemporanis B)Teories contemporànies de l'educació: dels inicis de la modernitat pedagògica a les tendències per a l'educació del S.XXI. C) Contexts i agents de l'educació: l'escola, la família com context privilegiat per a l'educació intergeneracional, l'educació en la comunitat i la ciutat com espai d'integració social, el lleure com a eina de participació social.

Bbàsica 12 A 1primer semestre NDno definit

Societat, cultura i educació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Societat, cultura i educació (3101G02035)

El mòdul s'orienta a permetre el reconeixement de les principals problemàtiques socials del món actual i del context més proper, i analitzar-les des de diferents posicions teòriques i disciplinars per poder comprendre la seva incidència en la intervenció socioeducativa. A partir d'aquests objectius,es farà una aproximació als conceptes bàsics de l'anàlisi sociocultural, les teories de la cultura i la societat, l'evolució de la societat moderna a la postmodernitat, els elements per a la construcció identitària i diversitat cultural i l'anàlisi dels eixos de la desigualtat en la societat actual. Es posarà un especial èmfasi en l'anàlisi dels fluxos migratoris, la diversitat cultural i els reptes socials més actuals, l'estudi dels processos d'integració en contexts multiculturals, les bases i els reptes de l'educació intercultural i les estratègies d'intervenció des de la perspectiva intercultural.

Bbàsica 12 A 2segon semestre NDno definit

La psicologia com a eina per a la pràctica educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La psicologia com a eina per a la pràctica educativa (3101G02036)

Aquest mòdul s'orienta a l'anàlisi i coneixement dels conceptes i processos psicològics fonamentals per a la comprensió dels contexts socials i de desenvolupament en relació amb el raonament i comportament. Aquesta anàlisi s'organitza en tres grans apartats que ens permet abordar temes des del més genèric com la interacció i el procés de socialització, fins a qüestions més concretes com les relacions interpersonals.

Bbàsica 12 A 2segon semestre NDno definit

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

Aquest mòdul es destina a l'orientació de l'estudiant en la seva incorporació al món universitari per facilitar el seu desenvolupament en la vida acadèmica, treballant inicialment competències professionals. es treballaran continguts com a: Estratègies d'aprenentatge autònom a la universitat. El treball en equip a la universitat com a espai d'aprenentatge de competències professionals de l'educador social. La resolució de conflictes en l'àmbit acadèmic: eines de reflexió i millora.

Bbàsica 6 A Aanual NDno definit

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (3101G02038)

Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències instrumentals, comunicatives i sistèmiques relacionades amb la cultura digital i audiovisual que permetin el seu desenvolupament personal i professional en el context actual, a partir dels següents continguts: - Característiques bàsiques de la societat del coneixement i principals repercussions en els àmbits social, cultural i educatiu. - Components bàsics de la comunicació audiovisual: indústria i procés de producció, les diferents categories dels mitjans i gèneres, els elements que constitueixen el llenguatge audiovisual, la representació que fan els mitjans de la realitat i l'impacte que té els mitjans sobre l'audiència. - Recerca, selecció i processament de la informació, amb l'ús de tècniques i estratègies diverses, segons la font i els suports que s'utilitzen (imprès, audiovisual, digital). - La comprensió i la composició de missatges diferents amb intencions comunicatives o creatives diverses, potenciar les actituds crítiques i reflexives en la validació de la informació disponible, contrastant-la quan sigui necessari, i respectar les normes acordades en l'àmbit professional per regular l'ús de la informació.

Bbàsica 6 A Aanual NDno definit

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social (3101G02039)

La seva finalitat és presentar i analitzar les polítiques de benestar social i la legislació que fonamenten els processos d'intervenció socioeducativa. Comprèn els següents continguts: - Polítiques socials: Aspectes conceptuals. Estat de Benestar i Polítiques Públiques. Polítiques socials sectorials. Polítiques socials específiques per a determinats col•lectius. - Legislació aplicada a l'educació social: El marc legal general de la intervenció de l'educador social. Els drets i deures dels destinataris de la intervenció i dels usuaris dels serveis. El posicionament de l'educador davant de determinades situacions familiars i la intervenció en menors i persones incapacitades. Normativa bàsica dels principals sistemes de benestar (salut, serveis socials, educació, seguretat social, etc.) i àmbits d'actuació (família i infància, discapacitat, vellesa, dependència, immigració, violència domèstica i de gènere, etc). La intervenció de l'educador en relació amb els delictes i les penes. La redacció d'informes i altres documents legals. Aspectes deontològics en les actuacions de l'educador social.

Bbàsica 12 A 1primer semestre NDno definit

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

La finalitat d'aquest mòdul és proporcionar i analitzar els continguts fonamentals per al correcte disseny de projectes d'acció socioeducativa. S'espera que a través d'ell, adquireixin les principals competències que han de garantir la correcta redacció d'aquests instruments. Es pretén incidir especialment en els projectes amb dimensió comunitària i en aquest sentit es proporcionin els principals continguts que puguin garantir la seva correcta fonamentació i estructuració.Aquest mòdul s'organitza en dos grans apartats:- El disseny de projectes i programes d'acció socioeducativa: La detecció de necessitats i l'anàlisi de la realitat. La participació. El grup, la comunitat i les xarxes socials. El diagnòstic socioeducatiu i sociocultural. Tècniques bàsiques per al diagnòstic inicial. L'observació, el qüestionari i l'entrevista. Els objectius educatius, la programació d'activitats, la planificació i la gestió dels recursos. La difusió. L'avaluació de programes i projectes socioeducatius. - El desenvolupament comunitari i els models i metodologies per a l'acció comunitària. Els conceptes de grup, comunitat i xarxes socials. El treball en xarxa. La dinàmica de grups. Tècniques i estratègies per a la seva dinamització de grups i comunitats.

OBobligatòria 12 A 1primer semestre NDno definit

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

La vida quotidiana com a àmbit d'intervenció de l'educador social. Definició dels principals contexts de vida quotidiana (família, escola, formació, món laboral, temps lliure i lleure). Factors de risc i de protecció en els diferents contexts. La intervenció socioeducativa en els diferents contexts. Elaboració de propostes d'intervenció en contexts de vida quotidiana. L'entrevista com a instrument per a la intervenció socioeducativa.

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Programes i eines d'intervenció socioeducativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

Aquest mòdul va dirigit al coneixement, a estudi i a anàlisis de programes i eines d'intervenció socioeducativa aplicades a col•lectius amb què treballa l'educador social. Permet, per tant, aprofundir en algun dels espais o àmbits de treball de l'educador social incidint concretament en les particularitats i condicionants específics de la intervenció en funció de l'àmbit, sector o col•lectiu que es tracti. En cada un dels àmbits estudiats s'analitzaran els models actuals d'intervenció socioeducativa en funció de l'àmbit o sector, algunes de les principals eines, estratègies i metodologies que s'utilitzen en la intervenció socioeducativa i les propostes d'innovació a desenvolupar per millorar la intervenció socioeducativa.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre NDno definit

L'aprenentatge de l'estudiant universitari - 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2 (3101G02043)

Aquest mòdul s'orienta a treballar amb els estudiants unes competències de caràcter transversal aplicades a la vida acadèmica amb la finalitat que aprenguin uns coneixements, habilitats i actituds que posteriorment hauran de desenvolupar en la seva vida professional. Es tracta de facilitar als estudiants abans de les pràctiques externes un espai d'aprenentatge d'habilitats bàsiques per establir relacions interpersonals, la resolució de problemes i la gestió d'emocions. Entre els continguts a treballar hi ha: comunicació verbal i no verbal: comunicació assertiva; habilitats de relació interpersonal i capacitat de diàleg: escolta activa i empatia. Gestió de les emocions. Resolució de conflictes.

OBobligatòria 6 A Aanual NDno definit

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa (3101G02044)

Es tracta d'un mòdul de 6 cr. anual de segon curs. Aquest mòdul es dedica a presentar i treballar casos pràctics i/o reals d'intervenció que permetin a l'estudiant un contacte el màxim possible amb la pràctica professional. Els continguts proposats són l'anàlisi de situacions per conèixer com a partir d'unes necessitats determinades s'activen els serveis i/o institucions.; els aspectes jurídics i legals que afecten el cas; el treball interprofessional i les funcions dels educadors socials en els diferents centres i serveis que intervenen en cada cas; les accions per donar resposta a les necessitats, anàlisi de les alternatives i propostes de millora.

OBobligatòria 6 A Aanual NDno definit

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (3101G02047)

Aquest mòdul s'orienta a l'aprenentatge dels fonaments teòrics i pràctics sobre l'organització i gestió de projectes, serveis i institucions socioeducatives, incloent aquelles vinculades a l'acció sociocomunitària, així com sobre l'avaluació com a instrument per a garantir la qualitat dels projectes i serveis. Principals teories de l'organització i la seva aplicació en organitzacions socioeducatives. Estructura de l'organització i elements bàsics de la gestió i funcionament d'una organització. Tendències legislatives i sociològiques que afecten a la gestió de les organitzacions socioeducatives.Tipologia de les organitzacions i models d'empresa i de gestió pública i privada.Legislació i procediments per a la creació d'organitzacions ( empresarials i associatives ) de caràcter educatiu, social i/o cultural. Deontologia i ètica de la gestió. Els conflictes a les organitzacions. Estratègies per a la prevenció i resolució de conflictes ( conciliació,mediació, arbitratge) Qualitat i avaluació: l'avaluació per a la millora del programes, projectes i serveis socioeducatius. Perspectives i models d'avaluació de projectes i serveis socioeducatius.

OBobligatòria 12 A 1primer semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Reflexió i acció en la pràctica educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

Aquesta assignatura ha de permetre aprofundir en qüestions relacionades amb el conflicte: la seva identificació, prevenció i estratègies d'intervenció educativa. També es treballaran els aprenentatges implicats en la relació educativa i comunicació (estratègies de comunicació en l'entorn professional) i els elements que permeten l'anàlisi de la pràctica professional des d'una perspectiva crítica.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre NDno definit

Pràcticum 1 (3101G02002)

El pràcticum constitueix una experiència formativa de pràctiques estructurades de forma continuada i intensiva i significa pels alumnes una preparació per a la seva transició a la vida laboral. És per això que en el pràcticum es treballen un nombre considerable de competències professionals. També es converteix en un espai per al coneixement i la relació entre la realitat professional i social, i la institució universitària. En aquest sentit, el pràcticum suposa una aproximació de la formació universitària al món professional, però també significa un espai adequat per escoltar les reflexions i crítiques que des de la pràctica puguin incorporar-se al currículum formatiu. D'aquesta manera el pràcticum es converteix en un escenari privilegiat per a la participació dels agents socials en l'activitat formativa i per a la col•laboració i comunicació entre la universitat i els professionals que tenen l'encàrrec de donar resposta a diferents situacions i problemàtiques socials.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit

Pràcticum 2

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum 2 (3101G02045)

El pràcticum 2 constitueix una experiència formativa de pràctiques estructurades que es realitzen de forma continuada i intensiva i significa, pels estudiants, una preparació per a la seva transició a la vida laboral. És per això que en el pràcticum es treballen un nombre considerable de competències professionals. El pràcticum suposa una aproximació de la formació universitària al món professional. Les activitats d'aprenentatge organitzades al llarg d'aquest mòdul tenen com a objectiu la consecució de bona part de les competències professionals, incidint en aquelles qüestions més directament relacionades amb la realització d'intervencions socioeducatives i l'anàlisi de la pràctica professional.

OBobligatòria 30 A 1primer semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3101G02046)

L’objectiu del TFG és elaborar, de forma individual, un treball escrit sobre una temàtica específica relacionada amb l’educació social i els àmbits de treball de l’educador. El treball ha de mostrar que l’estudiant ha analitzat documentació sobre el tema del treball i hi ha reflexionat, que l’estudiant ha reflexionat sobre el tema i que fa una proposta específica. El treball serà exposat públicament.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre NDno definit

Aprofundiment en àmbits o espais d'acció socioeducativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

L'esport com a recurs socioeducatiu (3101G02005)

L’esport i l'activitat física com a recursos lúdics i educatius. La dimensió formativa, estimuladora, socialitzadora i inclusiva de diferents propostes esportives i d'activitat física que incorporen la perspectiva socioeducativa. Elaboració i anàlisi d’experiències en diferents contextos.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Dinamització de grups en educació (3101G02007)

Aprofundiment en tècniques i recursos que faciliten la relació educativa i contribueixen al treball en equip. La presa de decisions en grup i el treball coordinat. La dimensió afectiva i vivencial en les experiències.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

Es tracta d'oferir una panoràmica del fenomen de l'envelliment i de la seva incidència en les societats actuals, així com dels equipaments, serveis i prestacions establertes per a aquest col•lectiu. Així mateix, s'inclou l'anàlisi dels factors socials i psicològics que incideixen en aquesta etapa de la vida per a les persones grans i les seves famílies, a fi que l'educador pugui intervenir en situacions concretes i planificar accions per a aquest sector de població.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

Aquesta optativa s'orienta a facilitar a l'educador social una visió del nivell primari de serveis socials, de les funcions socioeducatives encomanades i de l'enfocament comunitari que el caracteritza. Ha d'incloure el coneixement de les tècniques necessàries per poder desenvolupar les funcions assignades a l'educador, tant a nivell individual com a comunitari, així com en els diferents serveis previstos en aquestes estructures de proximitat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

El fenomen de la violència i els factors desencadenants que intervenen, així com els diferents tipus de violència (domestica, de gènere, etc.), el tractament jurídic penal de les esmentades conductes i els recursos per a les víctimes. Ha d'incloure el coneixement i aplicació de les intervencions preventives, recuperadores i d'inserció de les víctimes i sobre el tractament del victimari, així com dels protocols i altres instruments de detecció de tals situacions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Mediació i orientació familiar (3101G02012)

Coneixements i competències de l'educador en la seva intervenció en l'àmbit familiar, especialment quan es tracta de situacions conflictives. Coneixement de les normes legals de dret de família i de les específiques de mediació a la utilització de la metodologia de mediació en conflictes familiars.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
SI 2segon semestre NDno definit

La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

La mediació en l'àmbit comunitari i en contexts multiculturals. Models de mediació. La mediació com a estratègia per a la resolució de conflictes. La mediació intercultural. Perfil i funcions del mediador.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

La justítica de menors: centres educatius i mesures penals alternatives. Funcions de l’educador social en l’àmbit de la justítica juvenil. Programes d’intervenció socioeducativa en l’àmbit de la justícia juvenil. L’àmbit penitenciari. Funcions de l’educador social en l’àmbit penitenciari. Recursos per la intervenció socioeducativa en l’àmbit penitenciari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

La intervenció socioeducativa amb infants i adolescents en situació de risc social. Mesures de protecció als infants i adolescents. Centres de protecció d’infants i adolescents. Funcions de l’educador social. Equips d’atenció a la infància i l’adolescència. Funcions de l’educador social en els EAIA. L’acolliment familiar. Funcions de l’educador en l’àmbit de l’acolliment familiar. Programes educatius per a infants i adolescents en situació de risc.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

La intervenció socioeducativa amb persones amb problemes de salut mental. Els centres de dia, residències, pisos assistits i altres programes d’atenció. Funcions de l’educador social. Metodologies i recursos.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

Els programes i projectes adreçats a facilitar la transició dels joves a la vida activa. L’educador social en projectes i programes d’ inserció laboral de joves, amb especial incidència en els col.lectius de joves amb dificultats. Programes, accions de formació i estratègies i metodologies d’intervenció socioeducativa.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

Analitzar el paper de l’educador social en els programes i serveis on s’atén persones en situació de drogodependència. El coneixement de les drogues, la xarxa d’atenció a les drogodependències i les funcions de l’educador en els diferents serveis: àmbit de carrer, atenció primària, serveis especialitzats, comunitats terapèutiques, centres de dia i altres. Metodologies i recursos per la intervenció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Formació i inserció laboral de persones amb discapacitat (3101G02025)

Programes de formació i treball per persones amb discapacitat. El treball amb suport com a metodologia d’inserció. Tècniques, estratègies i metodologies per afavorir la inserció laboral de col.lectius amb discapacitat. L’educador social en programes i projectes de formació i treball adreçats a persones amb discapacitat.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

Les velles i les noves formes de la desigualtat. Educació i promoció de la igualtat. Pobresa i educació. Principis i estratègies. Igualtat de gènere i educació: elements per a una educacó no sexista. Racisme i educació: l’educació antirracista.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

Sistemes, tècniques, estratègies i recursos per afavorir la comunicació amb persones amb diferents tipus de discapacitat. Autisme i comunicació. Discapacitat intel.lectual greu i comunicació. La comunicació amb persones amb discapacitat física i sensorial. Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. La comunicació no verbal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

Alimentació i comportaments de risc. Addiccions. Sexualitat i comportaments de risc.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Estrès i salut (3101G02032)

Salut física i mental. Els factors d'estrès. Intervencions per reduir l'estrès i millorar la salut. Estrès i salut i el professional de l'educació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.