Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
• Expressió corporal i creativitat motriu. • Educació física de base. • Didàctica de l'educació física. • Currículum, competències i educació física. • Llenguatge no verbal.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Dolores Cañabate Ortiz  / Esther Hernandez Rovira
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Física amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Física.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació física.
 • Identificar estratègies i recursos per afavorir l’adquisició d’una nova llengua en contextos multilingües i multiculturals.
 • Comprendre i valorar críticament els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l’educació física.
 • Analitzar i incorporar a les aules, de forma crítica, les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge visual, espacial, musical, i audiovisual per la comunicació i per l’expressió de les emocions.

Continguts

1. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L' EDUCACIÓ FÍSICA: PASSAT, PRESENT I FUTUR. - Breu evolució històrica. - Noves tendències o corrents desenvolupades al llarg del segle XX - Aproximació al concepte actual d'Educació Física.

2. L'EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR I CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ PRIMARIA (LOE) -L'Educació Física en el marc de l'Educació Primària. (LOE) -Aspectes generals del currículum d'Educació Física en l'Educació Primària. -Objectius generals i competències bàsiques -Continguts i la seva adequació -Orientacions metodològiques. -Avaluació: Criteris i tipus d’avaluació -Criteris generals de la programació d’educació física basada en competències -Globalitat e interdisciplinarietat en l'àrea d’Educació Física

3. COMPETÈNCIA MOTRIU. Concepte. Desenvolupament.Ralació curricular .Activitats d'ensenyament i aprenentatge. Avaluació.

4. LA SESSIÓ D'EDUCACIÓ FÍSICA: Elements constitutius i parts de la sessió

5. EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE. -L’esquema corporal. -La coordinació. -Percepció i estructuració de l’espai. -Percepció i estructuració del temps. -Les habilitats motrius bàsiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 16,00 16,00
Debat 3,00 12,00 15,00
Elaboració individual de treballs 2,00 11,00 13,00
Lectura / comentari de textos 0 21,00 21,00
Prova d'avaluació 2,00 26,00 28,00
Sessió expositiva 3,00 0 3,00
Sessió participativa 8,00 0 8,00
Sessió pràctica 16,00 0 16,00
Treball en equip 2,00 3,00 5,00
Total 36,00 89,00 125

Bibliografia

 • Sánchez Bañuelos, Fernando Contreras Jordán, Onofre Ricardo (cop. 2003 ). Didáctica de la educación física para primaria . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Zagalaz Sánchez, Ma. Luisa (2001 ). Corrientes y tendencias de la educación física . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Zagalaz Sánchez, Ma. Luisa Cepero González, Mar (DL 2000 ). Educación física y su didáctica : manual para el maestro generalista . Jaén: Jabalcuz. Catàleg
 • Le Boulch, Jean (2001 ). El Cuerpo en la escuela en el siglo XXI . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Sánchez Bañuelos, Fernando Contreras Jordán, Onofre Ricardo (cop. 2003 ). Didáctica de la educación física para primaria . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Fernández García, Emilia (2007 ). Evaluación de las habilidades motrices básicas : determinación de escalas para la evaluación de desplazamientos, giros y manejo de móviles . Barcelona: Inde. Catàleg
 • Gimeno, Saturnino (cop. 2000 ). Educació física i la seva didàctica . Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Servei Lingüístic. Catàleg
 • Viciana Ramírez, Jesús (2002 ). Planificar en educación física . Barcelona: Inde. Catàleg
 • García Montes, María Elena (DL 2001 ). Educación física a través del juego : primaria : materiales no convencionales, propuestas de juegos con: globos, cuerdas, papeles, envases y saquitos . Madrid: Gymnos. Catàleg
 • Lleixà Arribas, Teresa (2003 ). Educación física hoy : realidad y cambio curricular . Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Omeñaca Cilla, Raúl (cop. 2002 ). Juegos cooperativos y educación física (2ª ed.). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Garaigordobil Landazabal, Maite (cop. 2007 ). Juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 4 a 6 años : programa juego: 4 a 6 años . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Giraldo, Javier (cop. 2005 ). Juegos cooperativos : jugar para que todos ganen . Barcelona: Océano Ámbar. Catàleg
 • La Educación física de base : en la edad escolar (1992 ) (3ª ed.). Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Ureña Ortín, Nuria (cop. 2006 ). Las Habilidades motrices básicas en primaria : programa de intervención . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Ortiz Camacho, María del Mar (DL 2002 ). Expresión corporal : una propuesta didáctica para el profesorado de educación física . [Granada]: Grupo Editorial Universitario. Catàleg
 • Castañer Balcells, Marta (2000 ). Expresión corporal y danza . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Contreras Jordan, Onofre.R; García López, luis M. (2011). Didàctica de la Educaicón Física. enseñanza de los contenidos desde el construct (1a). Madrid: Sintesis. Catàleg
 • Siedentop, D (1998). Aprender a enseñar la Educación física. . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Música, moviment i dança ([1996] ). Zaragoza: Imagen y deporte. Catàleg
 • Artigues, Manuel (1990 ). 51 audicions : aprendre a escoltar la música (2a ed). Barcelona: Teide. Catàleg
 • Soca-tira : psicomotricitat, dinàmica i dansa a l'escola (1988 ). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bastardes, Glòria Cortès, Mariona . Danses per a infants . |c[1993]: . Catàleg
 • Cañabate,D.; Aymerich,M.; Falgàs,M. I Gras,E (2014). Metodologías docentes. Motivación y aprendizaje percibidos por los estudiantes. Educar , vol. 50/2, 427-441
 • Cañabate,D. I Del Carmen, L. (2010). Validación de los criterios de Johnson y Johnson (1992) comoindicadores de evalu. . Educatio Siglo X, Vol. 28 (2),
 • Cañabate ,D (2006). La metodologia cooperativa per potenciar una educació per a la ciutadania a trav. Guix: Elements d'acció educativa, ,,
 • Cañabate ,D (2006). Actitudes cooperativas para fomentar la creatividad en los alumnos de secundari. secundariaTándem: Didáctica de la educación física, , (22),
 • Johnson, D. W. i Jonhson, R. T. (1992 (1992). Positive interdependence: Key to Effective cooperation.En R. Hertz-Lazarowitz, i. Cambridge Universty Press..
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T., i Smith, K. A. (2006). Active learning: Cooperation in the college classroom . Edina, MN: Interaction Book Company.
 • Gavilán, P., i Alario, R. (2010). Aprendizaje cooperativo. Una metodología con futuro. Principios y aplicaciones.. CCS.
 • MOSSTON, M (1978). 1978)La enseñana de la E.F. Del comando al descubrimiento guiado. Paidós..
 • DELGADO NOGUERA M.A (1991). Los estilos de enseñanza en Educación Física. ICE: Universidad de Granada..
 • MOSSTON, M. y ASHWORT, S. (1993). (1993). La enseñanza de la Educación física. La reforma de los estilos de enseñanza. Hispano Europea.
 • SICILIA, A (2012). La investigación de los estilos de enseñanza en la E.F. Wanceulen.
 • Cañabate ,D.; Falgàs, A (2017). Movimiento y Lenguajes.De la experiencia sensoperceptiva a la conciencia y el p. Barcelona: GRAÓ.
 • Cañabate,D. i Ruda, A (coord) (2013). Xarxa d’innovació docent sobre aprenentatge cooperatiu de la UDG . Guia . Universitat de Girona :servei de publicacions .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats cooperatives Presentació i aspectes formals. Redacció correcta i argumentada. Entrega en les dates establertes. Contingut ajustat a les demandes dels professors 10
Presentació d'activitats d'aprenentatge i treballs encarregats pels professors en el periòde demanat. Activitats individuals i activitats a través de l'aprenentatge cooperatiu. - Adequació del les activitats a les demandes presentades pels professors.
- Reflexió crítica.Argumentació i raonament
- Correcció en els aspectes: formals de presentació, ortogràfica i sintàtica


30
Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics treballats al llarg del curs. Conèixement teòrics i pràctics dels continguts treballats 60

Qualificació

Avaluació formativa al llarg del quadrimestre. Per poder superar el mòdul és imprescindible l'assitència d'un 80% com a mínim de les sessions;haver presentat dins del termini fitxat per cada professor totes les activitats i treballs demanats per les porfessores (40% de la nota) i aprovar la prova escrita 60% de la nota final.
Es tindrà en compta la participació i aportacions al grup dins de les sessions. L'elaboració de treballs, les seves expocisions, la qualitat del treball presentat i l'adequació als requisists demanants en cada un d'ells. Aixì com la presentació dels treballs dins del termini asseyalat per les professores.

Per poder ser avaluat del mòdul s'ha d'haver aprovat l'exàmen i el haver presentat tots els treballs i/o activitats dins del termini demanant, així com també és imprescindible el 80% de l'assistència a classe amb una participació activa i reflexiva. Una vegada que es tingui aprovat aquestes parts és podrà fer la mijana del mòdul.

Hi haurà recuperació de la prova escrita 60% de la nota.Cal recordar que en aquest s'acumula tota la part teòrica i pràctica del mòdul.
El sentit de l'avaluació continua és millorar en el procés d'aprenentatge i poder adquirir uns coneixements globals del mòdul.
La recuperació serà només de l'examen i es mantindrà la nota obtinguda en els treballs i/o activitats.

Només és podràn presentar a l'exàmen de recuperació aquells que s'han presentat a la convocatòria de l'exàmen fitxat.
Aspectes que tindrem en compte a l'avaluació:
Coneixement teòric
Capacitat reflexiva
Capacitat per relacionar continguts
treball en equip
Reflexió crítica
Interdisciplinarietat
Criteris d'aprenentage cooperatiu
Exposició correcte
Creativiat
Relació amb els blocs de continguts d'Educació física.
Conèixement teòrics i pràctics dels continguts treballats
Coherència didàctica
Relació teorica i pràctica de tots els continguts del mòdul.
Reflexió pràctica
coherencia a l'educació primària
treball cooperatiu

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

La NO assistència mínima un 80% de les sessions.
La NO presentació de tots els treballs i de les activitats d'aprenentatge dins de la data límit.


Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.