Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Principis de la Química Analítica. El procès analític. Tractament estadístic de les dades analítiques. Aspectes qualitatius. Volumetries àcid-base. Volumetries de formació de complexos. Volumetries de precipitació. Mètodes gravimètrics d'anàlisi. Volumetries Redox. Introducció a les tècniques instrumentals.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CLAUDIA FONTAS RIGAU  / EVA MARGUI GRABULOSA  / CARME VALLS CANTENYS

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Comprendre i aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la determinació, identificació i caracterització de biomolècules, substàncies i materials.

Continguts

1. Principis de la Química Analítica. La Química Analítica d’avui. Informació i referències Químico-Analítiques. Característiques essencials de la Química Analítica.

2. El procès analític. Definció. Etapes generals d'un procés químic de mesura. Operacions prèvies: característiques, presa i tractament de la mostra.

3. Tractament estadístic de les dades analítiques.Errors determinats i errors indeterminats. Desviació estàndard. Propagació d'errors. Interval de confiança.

4. Aspectes qualitatius de la Química Analítica. Generalitats. Fonaments de l'anàlisi qualitativa orgànica i inorgànica

5. Anàlisi volumètrica. Aspectes generals de les valoracions. Metodologia. Tipus de valoracions: directe, per retrocés, indirecte. Dissolucions patró: patrons primaris. Quantitativitat.

6. Volumetries àcid-base. Introducció. Corbes de valoració (sistemes monopròtics i polipròtics). Indicadors: canvi de color, zona de viratge i factors que l’afecten. Preparació de dissolucions valorants. Aplicacions.

7. Volumetries complexiomètriques. Equilibris de formació de complexos. Influència de les reaccions paràsites.Constant condicional de formació. Corbes de valoració. Indicadors metal·locròmics. Augment de la selectivitat de les valoracions amb EDTA. Tipus de valoracions amb EDTA. Aplicacions.

8. Equilibris de precipitació. Solubilitat i producte de solubilitat. Factors que afecten a la solubilitat. Precipitació fraccionada. Volumetries de precipitació.

9. Mètodes gravimètrics d'anàlisi. Aspectes experimentals. Càlculs a partir de dades gravimètriques.

10. Volumetries redox. Reaccions redox. Equació de Nernst. Potencial condicional. Indicadors redox. Determinacions de reductors. Permanganimetries. Dicromatometries. Iodimetries. Determinacions d'oxidants: iodometries. Aplicacions i exemples.

11. Introducció a les tècniques instrumentals. Fonaments teòrics de les tècniques òptiques d'anàlisi. Espectroscopia ultravioleta-visible: fonaments de l'absorció molecular. Aplicacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 10 14
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 20 20 40
Classes participatives 15 15 30
Prova d'avaluació 6 24 30
Resolució d'exercicis 11 15 26
Total 56 94 150

Bibliografia

 • Manuel Silva, José Barbosa (2003). Equilibrios iónicos y sus aplicaciones analíticas. Síntesis. Catàleg
 • Christian, Gary D (1981). Química analítica. México D.F: Noriega Limusa. Catàleg
 • Skoog, Douglas A, West, Donald M, Holler, F. James (1995). Química analítica (6ª ed). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Miller, J. C, Miller, J.M (1993). Statistics for analytical chemistry (3rd ed). New York [etc.]: Ellis Horwood. Catàleg
 • Compañó i Beltran, Ramon, Ríos Castro, Ángel (DL 2002). Garantía de la calidad en los laboratorios analíticos. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Toma y tratamiento de muestras (DL 2002). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • O. Budevsky (1993). Fonaments de l'anàlisi química. Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Harris, Daniel C., Alegret, Salvador, Bosch, Elisabet (2006). Anàlisi química quantitativa. Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Rubinson, Judith F., Rubinson, Kenneth A. (2000). Química analítica contemporánea. México [etc.]: Prentice Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Pedro Sánchez Batanero, Mª Isabel Gómez del Río (2006). Química Analítica General. Vol. I. Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi/estudi de casos (elecció i ressolució exercici a classe) Durant el curs, cada grup d'estudiants serà responsable de buscar un exercici representatiu d'un tema (que l'assignarà la professora), de realitzar-lo a classe, respondre correctament a les possibles preguntes, i entregar-lo per escrit. PART NO RECUPERABLE. 10
Proves, avaluació i problemes de processos (proves tipus test de teoria) Es faran exàmens tipus test de la teoria corresponent als temes 1-11 (repartits ens dos blocs). PART NO RECUPERABLE 20
Prova final temes 1-11 Realització de dues proves escrites que inclourà majoritàriament aspectes pràctics dels temes 1-11 (repartits en dos blocs). Cal una nota mínima de 3.5 per fer mitjana amb les altres activitats d'avaluació. PART RECUPERABLE
70

Qualificació

CRITERIS GENERALS:
La nota de l'assignatura correspondrà a la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació (recuperables i no recuperables) sempre i quan es compleixin els criteris nota mínima de 3.5 de les activitats en què s'ha especificat.

S'aprova amb una nota igual o superior a 5.

OPCIONS DE RECUPERACIÓ:
En el cas que no s'aprovi, l'estudiant té l'oportunitat d'examinar-se en una sola prova de les activitats recuperables, les quals representen un 70% de la nota final de l'assignatura (prova final temes 1-11). La nota de la part no recuperable no es podrà modificar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap activitat d'avaluació. Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar un exercici o problema, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga la condició de "Presentat" a l'estudiant.

Observacions

Metodologia

En base als nous criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
Abans d'iniciar els diferents continguts es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint un calendari establert.
És important consultar els llibres de l'apartat de la bibliografi així com algun dels continguts de l'assignatura de 1r "Química Bàsica".

Assignatures recomanades

 • Química bàsica