Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Anàlisi immunoquímica i Anàlisi enzimàtica. Sensors i biosensors. Metodologies avançades en cromatografia i espectrometria de masses.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre i aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la determinació, identificació i caracterització de biomolècules, substàncies i materials.
 • CE-10. Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic, des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-17. Identificar i comprendre les estratègies bàsiques en bioremediació, biorecuperació i control de plagues i altres aspectes de biotecnologia ambiental.

Continguts

1. Tema 1.Introducció a la Química Bioanalítica. Seguretat i riscos en el laboratori bioanalític. Metodologia bioanalítica. Obtenció i pretractament de mostres. Estructura de biomolècules d'interès bioanalític: DNA, anticossos i enzims.

2. Tema 2. Funcionalització de Biomolècules i Biosensors. Marcatge i funcionalització de biomolècules. Marcatge isotòpic i fluorescent. Marcatge enzimàtic. Biotinilació. Funcionalització amb molècules electró actives. Funcionalització de DNA. Producció i modificació d’anticossos. Immobilització de biomolècules en suports sòlids. Naturalesa de transductors en xips i sensors. Biosensors.

3. Tema 3. Tècniques instrumentals en la detecció de biomolècules. Tècniques espectrofotomètriques i fluorimètriques. Tècniques radioquímiques. Espectrometria de masses. Tècniques cromatogràfiques i electroforètiques.

4. Tema 4. Aplicacions. Anàlisis de pèptids i proteïnes. Anàlisis d’àcids nucleics. Anàlisis enzimàtica. Immunoanàlisis. Aplicacions en Biotecnologia , anàlisis d’aliments, toxicologia i anàlisis clínica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 10,00 14,00
Prova d'avaluació 3,00 8,00 11,00
Sessió expositiva 16,00 32,00 48,00
Sessió participativa 2,00 0 2,00
Total 25,00 50,00 75

Bibliografia

 • Barceló Mairata, Francisca Ma (2003 ). Técnicas instrumentales en bioquímica y biología . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
 • Roca, Pilar (2003 ). Bioquímica : técnicas y métodos . Madrid: Hélice. Catàleg
 • García-Segura, Juan Manuel (DL 1996 ). Técnicas instrumentales de análisis en bioquímica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Skoog, Douglas A (cop. 2001 ). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Alegret, Salvador (2004 ). Sensores electroquímicos : imtroducción a los quimiosensores y biosensores : curso teórico-práctico . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Wilson, Ian D (2003 ). Bioanalytical separations (1st ed). New York: Elsevier. Recuperat 11-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444506580 Catàleg
 • Wells, David A (2003 ). High throughput bioanalytical sample preparation (1st ed). Boston: Elsevier. Recuperat 11-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444510297 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Preparació en grups de treball de dues persones de la resolució d'un cas pràctic plantejat pel professor i exposició pública i debat a la classe. Es valorarà la claredat en l'exposició oral i l'ús correcte de la terminologia analítica (10%), el treball previ (cerca d'informació i bibliografia utilitzada), les estratègies proposades per a resoldre el cas pràctic i la seva justificació (20%). 30
Després de l'exposició per part del professor de cada un dels tema, s'obrirà un debat sobre els aspectes més rellevants tractats durant el qual, el professor pot plantejar preguntes i exercicis als estudiants. Es valoraran les respostes i comentaris dels estudiants a les preguntes i exercicis plantejats pel professor durant les classes. 10
Examen final constarà de preguntes curtes i d'una proposta de resolució d'un cas pràctic. Les respostes dels estudiants han de permetre avaluar l'assoliment de les competències especifiques adquirides i la seva aplicació a la resolució de problemes bioanalítics. Aquesta activitat és recuperable 60

Qualificació

La nota final es calcularà com un 60% de l'examen final, un 10% de les respostes a les preguntes i resolució d'exercicis que es realitzin a l'aula després de cada tema i un 30% de la presentació i resolució d'un cas pràctic.

Cal tenir una nota mínima de 4 (sobre 10) en l'examen final i en el treball de l'estudi de casos per aprovar l'assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de l'estudiant a la prova escrita ni a la seva recuperació es considera un NO PRESENTAT