Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.
Crèdits ECTS:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Emili Besalú Llorà  / Josep Duran Carpintero  / Claudia Fontas Rigau  / Mònica Iglesias Juncà  / Josep Maria Luis Luis  / Eva Margui Grabulosa  / Maria Angeles Martinez Lorente  / Anna Pla Quintana  / Marta Planas Grabuleda  / Alfons Polo Ortiz  / Victoria de Los Angeles Salvado Martin  / Sílvia Simon Rabaseda

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • CE1 - Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar el funcionament del medi físic i la naturalesa de la matèria i dels éssers vius.
 • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Els elements químics. 1.1. Fonaments d'estructura atòmica. 1.2. Taula periòdica.

2. Enllaç químic. 2.1. Enllaç covalent i geometria molecular. 2.2. Enllaç iònic. Cicle de Born-Haber. Enllaç metàl·lic. 2.3. Enllaços intermoleculars (química supramolecular).

3. Fonaments de química orgànica i inorgànica. 3.1. Compostos orgànics. 3.2. Elements de química inorgànica.

4. Cinètica química. Cinètica química formal i mecanismes de reacció.

5. Termodinàmica i equilibri químic. 5.1. Principis de la Termodinàmica. Termoquímica. 5.2. Equilibri químic.

6. Equilibris en dissolució. 6.1. Introducció: dissolucions. 6.2. Equilibris de transferència de protons. Concepte d'àcid i base. Constant d'acidesa. Concepte de pH. 6.3. Càlcul del pH. 6.4. Solubilitat i complexació. 6.5. Reaccions d'oxidació-reducció. Piles electroquímiques. Electròlisi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 8,00 8,00
Lectura / comentari de textos 0 46,00 46,00
Prova d'avaluació 12,00 48,00 60,00
Resolució d'exercicis 26,00 20,00 46,00
Seminaris 10,00 10,00 20,00
Sessió expositiva 10,00 0 10,00
Sessió participativa 25,00 10,00 35,00
Total 83,00 142,00 225

Bibliografia

 • Chang, Raymond (2006). Principios generales de quimica general. McGraw-Hill.
 • Chang, Raymond (2003). Química (7a). McGraw-Hill. Catàleg
 • Petrucci, Ralph H. (2011). Química general (10ª edició). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Petrucci, Ralph H. (cop. 2003 ). Química general (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Atkins, P. W.|q(Peter William), (1989 ). General chemistry . New York: Scientific American Books. Catàleg
 • Bell, Jerry Martínez Álvarez, Roberto Rodríguez Yunta, María Josefa Sánchez Martín, Luis (cop. 2005 ). Química : un proyecto de la American Chemical Society . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Whitten, Kenneth W. (1998 ). Química general (3a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Colacio Rodríguez, Enrique (DL 2004 ). Fundamentos de enlace y estructura de la materia . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1993 ). Química per a les ciències de la naturalesa i de l'alimentació . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • García Campaña A.M., Cuadros Rodríguez L. (2004). Introducción al equilibrio químico. Anaya. Catàleg
 • De Manuel Torres E. (2004). Lo esencial sobre las reacciones químicas. Anaya. Catàleg
 • Sales i Cabré, Joaquim (1994 ). Introducció a la nomenclatura química : inorgànica i orgànica (4a ed.). Barcelona: Edunsa. Catàleg
 • López Cancio, José Antonio (DL 2000 ). Problemas de química . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Navarrete Guijosa, A., García Rodríguez A., (2004). La resolución de problemas en Química. Anaya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de problemes (AE1,AA5). Resolució de problemes relacionats amb els continguts estudiats. Aquesta activitat no recuperable consistirà en resoldre problemes en el context d'exàmens que tots els estudiants podran realitzar en convocatòries prèviament estipulades.
20
Lliurament a l'aula de problemes resolts (AE1,AA5). Resolució de problemes i altres exercicis sobre el temari impartit. Aquesta activitat no és recuperable i consistirà en fer diverses entregues a l'aula i durant el curs d'exercicis resolts. Caldrà entregar un nombre mínim de problemes per tal de poder ser avaluat d'aquesta activitat (veure els apartats de criteris de qualificació i observacions). 10
Proves d'examen potencialment recuperables (AE4). Resolució de problemes i altres exercicis, incloent qüestions teòriques. Aquesta activitat és una prova d'avaluació que està inclosa en el context d'exàmens que tots els estudiants podran realitzar en convocatòries prèviament estipulades. En el cas que s'organitzi una recuperació, el percentatge de la nota de l'assignatura que li correspon a aquesta activitat es podrà renovar, sempre segons les condicions exposades en aquesta fitxa de l'assignatura. 70

Qualificació

Criteris generals:
Al llarg del procés d'avaluació continuada es realitzaran diverses proves que es puntuaran parcialment. En una mateixa prova s'hi poden incloure tant activitats d'avaluació no recuperables com potencialment recuperables.
La no compareixença en alguna d'aquestes proves atorga un zero a la/es nota/es a ponderar corresponent/s.
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova (veure els 'Criteris específics de la nota No Presentat').

S'obtindrà la nota de l'assignatura a partir de les notes de totes les activitats d'avaluació ponderant-les amb els percentatges respectius. No s’exigeixen notes mínimes per fer la mitjana ponderada de la nota final.
S'aprova l'assignatura en obtenir una nota de 5.0 o superior.

Lliurament de problemes a l'aula:
Al llarg del curs acadèmic a classe es recolliran problemes resolts per part d'estudiants seleccionats. Aquesta activitat no recuperable exigeix que l'estudiant/a escollit estigui present a l'aula en els diversos moments en què haurà de fer els lliuraments.
L'entrega del problema ha de ser personal i en qualsevol moment es podrà demanar document identificador vàlid per comprovar la identitat de l'alumne/a.
Seran aleatòries les sol.licituds als alumnes per part del professorat de fer l'entrega d'un problema.

Activitats i opcions de recuperació:
El professorat, si ho creu convenient, podrà organitzar una única prova de recuperació de la part definida com a potencialment recuperable.
Si això es fa, i només en el cas de no aprovar, per tal de superar l'assignatura l'estudiant tindrà l'opció de tornar-se a examinar en una sola prova de totes les activitats potencialment recuperables.
En el cas que s'organitzi la recuperació i de poder-hi accedir això implicarà ser avaluat de nou i en bloc de tot el temari de l'assignatura.
Accedir a la recuperació també implicarà renunciar a la nota atorgada prèviament a totes les activitats potencialment recuperables
La nota d'aquesta prova defineix de nou la totalitat de la nota de la part potencialment recuperable de l'assignatura.
En el cas que n'hi hagi, no és obligat accedir a la recuperació i si es renuncia a accedir a aquesta prova es mantindrà la nota assolida en primera instància.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi accedit a cap exercici puntuable. Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar un exercici o problema, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga a l'estudiant/a la condició de "Presentat".

Observacions

Metodologia:
En base als nous criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
Les hores presencials del professor a l'aula es dedicaran fonamentalment a orientar a l'alumnat per poder realitzar l'esmentat autoaprenentatge. Es tractarà de tutories i seminaris. En iniciar el curs es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
Atès que el material docent recomanat i proveït pel professorat està dissenyat per procedir de la manera indicada, no es modificaran les pautes descrites encara que l'alumnat o una part d'ell no es prepari l'assistència a les sessions programades.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint les activitats i el calendari establert. És per això que en els dies previs a les proves d'examen només es contestaran dubtes de caire global, de consolidació, contextualització, etc., però no es contestaran qüestions puntuals que el professor consideri que ja es varen discutir durant el període de trobades programades. Els processos d'aprenentatge i d'interacció amb el professorat (resolució de dubtes, tutories,...) necessàrieament han de ser continus durant tot el periode en què estan programades les activitats presencials. És per això que, si ho considera oportú, el professorat es pot reservar el dret de no fer tutories els dies immediatament anteriors a cada prova puntuable.

Formulació i nomenclatura química:
Es proveirà a l'alumnat de documents i exercicis de formulació i nomenclatura química orgànica i inorgànica. Es dedicaran sessions específiques per resoldre i fer turories sobre aquest contingut.
Els aspectes de formulació i nomenclatura químiques podran intervenir de manera implícita o explícita en totes les proves a realitzar.

Activitat de lliurament de problemes a l'aula:
El professorat informarà amb suficient antel.lació als estudiants de quins problemes es podran demanar entregar resolts a classe.
Posteriorment, a la sessió pertinent, se seleccionaran alguns alumnes a l'atzar perquè els presentin per escrit resolts i es puntuarà el contingut del document entregat.
Al llarg del curs, un mateix alumne serà requerit vàries vegades per tal que entregui problemes resolts per escrit.
Per tal que aquesta activitat sigui computable amb el seu percentatge de ponderació i amb una nota diferent de zero caldrà que l'estudiant/a hagi presentat un nombre mínim d'exercicis del qual s'informarà a l'inici del curs.

Proves escrites:
Per completar el percentatge de la nota que no es correspon amb el lliurament o resolució de problemes a l'aula, al llarg del curs es preveuen fer proves escrites que aglutinaran el percentatge restant.
Aquestes proves podran contenir tant parts que pertanyen a activitats no recuperables com a activitats potencialment recuperables i aquesta informació s'especificarà. S'atorgaran notes diferenciades per a cada tipus de part.
A partir d'aquestes qualificacions, de les provinents del lliurament de problemes a l'aula i dels pesos corresponents s'obtindrà la nota global de l'assignatura.

Altres aspectes:
Les qualificacions sobre 10 punts i arrodonides introduïdes en els aplicatius informàtics que gestionen les notes de les proves tindran una precisió mínima d'un decimal.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.