Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
El mòdul de pràcticum s'ha reestructurat completament durant el curs 2011-12. S'ha aplicat un disseny innovador que, seguint el sentit general de la memòria de grau, permet una aproximació al món professional més plena. El pràcticum queda dissenyat de la següent manera. A- Exposicions o seminaris adreçats a tota la classe. Aquests seminaris seràn, cada any, els següents: 1- Un seminari d'ètica aplicada a la psicologia portat per l'Observatori d'Ètica del Campus Arnau d'Escala. 2- Un seminari sobre el Codi Deontològic del Psicolèg portat per la Comissió de Deontologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 3- Una sessió formativa sobre el perfil professional del psicòlegs i les acreditacions actuals portada per la presidenta i membres de la Junta de la Delegació Territorial de Girona del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i la coordinació d'estudis de Psicologia. 4- Una conferència invitada on es posi de relleu el caràcter aplicat de les investigacions que es porten a terme des del Departament de Psicologia o l'Institut de Qualitat de Vida i la transferència de coneixement que generen aquestes recerques. B- Una vegada realitzades les activitats formatives globals, els estudiants seràn dividits en 4 grups de 15 alumnes. Cada grup realitzarà cinq tallers de 4 hores cada u d'ells. 4 dels tallers seràn d'itinerari. D'aquesta manera tots els alumnes realitzaràn els itineraris de l'àmbit clínic-sanitari, psicoeducatiu, intervenció psicosocial i d'organitzacions. Un cinquè taller de 4 hores donarà l'oportunitat als estudiants d'apropar-se al món del psicoterapeuta, realitzant un taller experiencial. Aquest bloc comporta l'invitació docent a 20 professionals del món extern universitari, a part dels professionals que porten a terme les activitats globals. Una de les parts innovatives d'aquest pràcticum és l'invitació a ex-estudiants de la UdG, ara ja professionals, a constituïr-se com a equip docent col.laborador del pràcticum. D'aquesta manera s'activen els lligams de la Facultat amb els seus antics estudiants i es potencia el coneixement de les possibilitats de trajectòria professional dels estudiants actuals. C- Els estudiants per grups de cinq persones realitzaran una entrevista a un psicòleg d'un centre que oferta places de quart. D'aquesta manera els estudiants comencen a conèixer les tipologies i orientacions dels centres on podràn fer pràctiques externes. D'altra banda aquestes entrevistes a professionals ens permeten un feedback sobre les competències, aprenentatges, instruments de diagnosi i programes d'intervenció propis dels diferents àmbits de la psicologia, programes, tècniques i competències que estan en continua renovació. Aquesta aproximació estudis- món professional ens ha de permetre crear un bucle de retroalimentació entre la realitat professional i acadèmica. D- Finalment, però no menys important, és la formació continuada que rep l'alumne del seu professor tutor acadèmic. Els alumnes per grups petits tindran sessions de guia i supervisió quinzenals amb els seus tutors universitaris. El fet de realitzar la supervisió en grup (que no té perquè coincidir amb el grup que ha realitzat els tallers sinó que, prioritàriament i de forma intencional, seràn estudiants de diferents grups)permet enriquir-se de l'experiència realitzada per altres companys/es de classe.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Beatriz M. Caparros Caparros  / Jose Garre Olmo  / Pilar Monreal Bosch  / Maria Carme Montserrat Boada  / Isabel Serrat Sellabona

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en el Treball de Fi de Grau i les pràctiques professionals externes.
 • · Acceptar, integrar i elaborar les crítiques sobre la seva actuació professional
 • Reconèixer les necessitats i expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida per actuar en conseqüència en els entorns laborals en els que es desenvolupi (pràctiques externes,…).
 • Incorporar aquesta diversitat en totes les propostes d´intervenció.
 • Identificar les tecnologies de la informació i la comunicació analitzant les seves utilitats i els seus punts febles amb relació a l`àmbit personal i professional.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Desenvolupar productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics
 • · Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis demanats
 • · Respondre i actuar de manera adequada, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, en tots i cadascun dels processos d'avaluació, intervenció i investigació psicològica
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. El pràcticum 1 és un model d'innovació docent pensat perquè els estudiants tinguin un contacte proper amb els 4 principals àmbits professionals de la psicologia: àmbit clínic-sanitari; psicoeducatiu, intervenció psico-social i organitzacional. El pràcticum representa una continuïtat respecte als mòduls de Competències professionals i acadèmiques realitzats en els cursos anteriors (CAPI 1, 2 i 3). També introdueix a l'estudiant en l'àmbit experiencial necessari per l'activitat de psicoterapeuta. El mòdul està organitzat en unes activitats concretes que es detallen a continuació: 1- ACTIVITATS GLOBALS. Són activitats que es realitzen en un grup gran. Comprenen 4 seminaris de 4 hores cada ú d'ells: Seminari d'ètica aplicada a la psicologia. Seminari sobre el codi deontolòtic del professional psicòleg. Seminari sobre el perfil professional del psicòleg Conferència sobre la relació entre la recerca i la transferència de coneixement. Les activitats globals es fan en col.laboració amb l'Observatori d'ètica de la UdG i el Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. La conferència la porta a terme un investigador/professional en col.laboració amb un grup de recerca de la UdG que hagi realitzat un projecte de transferència de coneixement. B- Per grups petits (15 estudiants a cada grup) es realitzaran els tallers pràctics d'iniciació al món professional. Cada grup realitzarà 4 tallers de 4 hores cada ú (16 hores de formació). Els tallers són: a- Àmbit clínic-sanitari; b- Àmbit psicoeducatiu, C- Àmbit d'intervenció psico-social i D- Àmbit de les organitzacions. Aquests tallers són realitzats, en la seva majoria, per professionals que han estat antics alumnes de la UdG i que es constitueixen com equip docent col.laborador. El pràcticum incorpora aquesta novetat que ha de ser motivadora pels estudiants en formació. C- Grups experiencials. Cada 15 estudiants realitzaran un cinquè taller de 4 hores de formació sobre ells mateixos (àmbit experiencial). Aquest taller representa un inici d'aproximació a les competències pròpies del psicoterapeuta. El tallers seràn portats, en la seva majoria, per professionals psicoterapeutes, antics estudiants de la UdG. D- Treball autònem de grup petit. Cada 5 estudiants es posaran en contacte amb un dels centres de pràcticum amb conveni amb la Facultat d'Educació i Psicologia i realitzaran una entrevista amb el tutor del centre que versarà principalment sobre les tècniques i mètodes actuals d'intervenció psicològica i sobre les competències que s'han de treballar per poder accedir a aquest pràcticum i perfil professional. D'aquesta manera s'estableix un circuit entre el món acadèmic i el professional i es rep informació sobre com des de l'àmbit professional es valoren les competències a treballar i els mètodes que s'empren en l'actualitat. E- Finalment, cada 10 estudiants tindran sessions de supervisió grupal amb els seus tutors acadèmics que els ajudaran en la tasca d'integració i reflexió sobre els coneixements adquirits.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 4,00 2,00 6,00
Anàlisi / estudi de casos 16,00 5,00 21,00
Seminaris 16,00 5,00 21,00
Sessió participativa 10,00 6,00 16,00
Treball en equip 3,00 8,00 11,00
Total 49,00 26,00 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  D- Supervisió amb els tutors acadèmics i redacció de la memòria integrativa de coneixement. L’alumne, un cop realitzats els tallers, seminaris i conferències que constitueixen la programació acadèmica
  del Pràcticum 1, ha d’elaborar un document amb els següents apartats:
  1) Breu resum de cada u dels tallers, seminaris i conferències realitzades així com entrega i comentari de
  l’entrevista realitzada als centres.
  2) Aportació de l'experiència realitzada a la formació acadèmica de l'estudiant.
  3) Aportació de l'experiència realitzada a la formació de les competències professionals de l'estudiant.
  4) Aportació de l'experiència realitzada a l'orientació professional de l'estudiant.
  5) Dubtes, anàlisis, aportacions que l'estudiant vulgui aportar al debat científic i a les tècniques d'intervenció
  professional observades.
  Extensió de la memòria entre 15-20 pàgines. Cal entrar la memòria al moodle. Un cop entrada serà avaluada
  pel professor Tutor de la Facultat. La data màxima d'entrada al moodle es el 19 de juny.
  Paràmetres d'avaluació:
  A- Capacitat de síntesi i claredat d'exposició dels punts importants treballats a cada taller, conferència o
  seminari així com de l’entrevista realitzada al centre. Fins a 2 punts.
  B- Capacitat de relació entre els coneixements adquirits amb aquells realitzats fins el moment, sabent
  distingir aquells aprenentatges nous i la seva valia en la trajectòria acadèmica. Fins a 2 punts.
  C- Capacitat de reflexió sobre les competències i tècniques que ha de desenvolupar un psicòleg i exposar
  amb claredat aquelles tècniques i competències exercitades en els diferents tallers realitzats. Fins a 2 punts.
  D- Capacitat de reflexió sobre la pròpia orientació i futur i l'aportació de l'experiència global del pràcticum
  realitzat a l'hora de debatre interiorment la possible futura orientació acadèmica i professional. Fins a 2 punts.
  E- Capacitat de realitzar una memòria reflexiva personal que mostri la implicació de l'estudiant en allò que ha
  realitzat i les aportacions originals i pròpies sobre allò que ha pensat o sentit. Fins
  100

  Qualificació

  L’alumne, un cop realitzats els tallers, seminaris i conferències que constitueixen la programació acadèmica
  del Pràcticum 1, ha d’elaborar un document amb els següents apartats:
  1) Breu resum de cada u dels tallers, seminaris i conferències realitzades així com entrega i comentari de
  l’entrevista realitzada als centres.
  2) Aportació de l'experiència realitzada a la formació acadèmica de l'estudiant.
  3) Aportació de l'experiència realitzada a la formació de les competències professionals de l'estudiant.
  4) Aportació de l'experiència realitzada a l'orientació professional de l'estudiant.
  5) Dubtes, anàlisis, aportacions que l'estudiant vulgui aportar al debat científic i a les tècniques d'intervenció
  professional observades.
  Extensió de la memòria entre 15-20 pàgines. Cal entrar la memòria al moodle. Un cop entrada serà avaluada
  pel professor Tutor de la Facultat. La data màxima d'entrada al moodle es el 19 de juny.
  Paràmetres d'avaluació:
  A- Capacitat de síntesi i claredat d'exposició dels punts importants treballats a cada taller, conferència o
  seminari així com de l’entrevista realitzada al centre. Fins a 2 punts.
  B- Capacitat de relació entre els coneixements adquirits amb aquells realitzats fins el moment, sabent
  distingir aquells aprenentatges nous i la seva valia en la trajectòria acadèmica. Fins a 2 punts.
  C- Capacitat de reflexió sobre les competències i tècniques que ha de desenvolupar un psicòleg i exposar
  amb claredat aquelles tècniques i competències exercitades en els diferents tallers realitzats. Fins a 2 punts.
  D- Capacitat de reflexió sobre la pròpia orientació i futur i l'aportació de l'experiència global del pràcticum
  realitzat a l'hora de debatre interiorment la possible futura orientació acadèmica i professional. Fins a 2 punts.
  E- Capacitat de realitzar una memòria reflexiva personal que mostri la implicació de l'estudiant en allò que ha
  realitzat i les aportacions originals i pròpies sobre allò que ha pensat o sentit. Fins a 2 punts.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat aquell alumne que no entregui la memòria del curs.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.