Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències instrumentals, comunicatives i sistèmiques relacionades amb la cultura digital i audiovisual que permetin el seu desenvolupament personal i professional en el context actual, a partir dels següents continguts: - Característiques bàsiques de la societat del coneixement i principals repercussions en els àmbits social, cultural i educatiu. - Components bàsics de la comunicació audiovisual: indústria i procés de producció, les diferents categories dels mitjans i gèneres, els elements que constitueixen el llenguatge audiovisual, la representació que fan els mitjans de la realitat i l'impacte que té els mitjans sobre l'audiència. - Recerca, selecció i processament de la informació, amb l'ús de tècniques i estratègies diverses, segons la font i els suports que s'utilitzen (imprès, audiovisual, digital). - La comprensió i la composició de missatges diferents amb intencions comunicatives o creatives diverses, potenciar les actituds crítiques i reflexives en la validació de la informació disponible, contrastant-la quan sigui necessari, i respectar les normes acordades en l'àmbit professional per regular l'ús de la informació.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Eulalia Guiu Puget

Competències

  • 4. - Comunicar-se a una llengua extrangera
  • 5. - Utilitzar les TIC i els mitjans i recursos audiovisuals en l'àmbit d'estudi i context professional
  • 6. - Gestionar l'informació
  • 13. - Aprendre de forma autònoma al llarg de la vida
  • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
  • 27. -Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Unitat formativa 1: Trets bàsics de la societat del coneixement i principals repercussions [ Training Unit 1: Basic characteristics of the knowledge society and its main repercussions ]

          1.1. • Característiques de la societat SXXI • Els mitjans de comunicació social • Els mitjans digitals • Repercussions socials i culturals • Adquisició de competències i ciutadania activa [ • Characteristics of the twenty-first century • Social communications media • Digital media • Social and cultural repercussions • Competence acquisition and active citizenship ]

2. Unitat formativa 2: Components bàsics de la comunicació audiovisual. [ Training Unit 2: Basic components of audiovisual communication ]

          2.1. • Alfabetització en mitjans / Alfabetització en comunicació • Indústria i procés de producció • Les diferents categories dels mitjans i gèneres • Els elements que constitueixen el llenguatge audiovisual • La representació que fan els mitjans de la realitat • L’impacta que tenen els mitjans sobre les audiències [ [• Media literacy/Communication literacy • Industry and production process • Different categories of media and genres • Elements that make up audiovisual language • Media portrayal of real life • Media impact on audiences ]

3. Unitat formativa 3: Cerca, selecció i processament de la informació [ Training unit 3: Searching for, selecting and processing information ]

          3.1. • Tractament de la informació i competència digital • Gestió d’informació en línea: fons d’informació, bases de dades... • Tècniques i estratègies per a la recerca d’informació • Entorns de comunicació virtuals que permeten el treball col•laboratiu i per projectes • Web 2.0 i comunitats virtuals [• Information processing and digital competence • On-line information management: information sources, data bases... • Techniques and strategies for information research • Virtual communication environments that permit team and project work • Web 2.0 and virtual communities ]

4. Unitat formativa 4: La comprensió i la composició de missatges [ Training Unit 4: Understanding and composing messages ]

          4.1. • Elements per a l’anàlisi crític de productes procedents dels mitjans de comunicació i de materials educatius • Cultura i procés de decostrucció • Ideologia i intencions comunicatives • Organismes de regulació de l'ús de la informació • Còdis ètics i normes de protecció de dades • Programari pel desenvolupament de material destinat a processos d’ensenyament-aprenentatge • Producció i postproducció de materials digitals • Creativitat [ • Elements that enable the critical analysis of communication media products and educational materials • Culture and the deconstruction process • Ideology and communicative intentions • Organisms regulating information use • Ethical codes and data protection regulations • Programme for the development of materials destined for teaching/learning processes • Production and post-production of digital materials • Creativity ]

5. Unitat formativa 5: Recursos i experiències [ Training Unit 5: Resources and experiences ]

          5.1. • La utilització de recursos TIC i audiovisuals dins de l’àmbit acadèmic [• The use of ICT and audiovisual resources in the academic field ]

          5.2. • Programes i projectes d’alfabetització en comunicació [• Communication literacy programmes and projects ]

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 60,00 60,00
Anàlisi / estudi de casos 2,00 8,00 10,00
Cerca i anàlisi d'informació 4,00 0 4,00
Debat 10,00 0 10,00
Lectura / comentari de textos 0 12,00 12,00
Prova d'avaluació 5,00 7,00 12,00
Sessió pràctica 4,00 4,00 8,00
Treball en equip 10,00 11,00 21,00
Tutories de grup 2,00 2,00 4,00
Visionat/audició de documents 5,00 2,00 7,00
Total 42,00 106,00 148

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1 (e-portafoli del mòdul)
Lectura i comentari de textos: Unitat formativa 1. (en llengua anglesa)
comprendre text en llengua anglesa
gestionar la informació
4
Activitat 2 (e-portafoli del mòdul)
Lectura i comentari de textos: Unitat formativa 2. (en llengua anglesa)
Exercicis pràctics per parelles, en relació a l’aprenentatge de les habilitats instrumentals
4
Activitat 3 (e-portafoli del mòdul)
Lectura i comentari de textos: Unitat formativa 3. (en llengua anglesa)
Exercicis pràctics per parelles, en relació a l’aprenentatge de les habilitats instrumentals
4
Activitat 4 (e-portafoli del mòdul)
Lectura i comentari de textos: Unitat formativa 4. (en llengua anglesa)
Exercicis pràctics per parelles, en relació a l’aprenentatge de les habilitats instrumentals
4
Activitat 5 (e-portafoli del mòdul)
Lectura i comentari de textos: Unitat formativa 5. Un en llengua anglesa
Exercicis pràctics per parelles, en relació a l’aprenentatge de les habilitats instrumentals
4
Activitat 9 (e-portafoli del mòdul)
Cerca d'informació i publicar en el bloc les referències i comentari
Treballs en petits equips col•laboratius d’anàlisi, revisió, valoració d’informacions, pràctiques, propostes... i de creació de materials 5
Activitat 10 (e-portafoli del mòdul)
Tutoria del grup pel seguiment de treballs
Treballs en petits equips col•laboratius d’anàlisi, revisió, valoració d’informacions, pràctiques, propostes... i de creació de materials

5
Activitat 11 (e-portafoli del mòdul)
Visionar textos audiovisuals diversos i comentar-los en el bloc
Treballs en petits equips col•laboratius d’anàlisi, revisió, valoració d’informacions, pràctiques, propostes... i de creació de materials

5
Activitat 12 (e-portafoli del mòdul)
Cercar i analitzar experiències i publicar-ne referències i comentaris en el bloc
Treballs en petits equips col•laboratius d’anàlisi, revisió, valoració d’informacions, pràctiques, propostes... i de creació de materials 5
Activitat 13 (e-portafoli del mòdul)
Treball en equip: Creació d'un material audiovisual
- Guió
- Enregistrament i edició vídeo
- Enregistrament i edició sonora
- Portada
Treballs en petits equips col•laboratius d’anàlisi, revisió, valoració d’informacions, pràctiques, propostes... i de creació de materials
20
Activitat 14 (e-portafoli del mòdul) Elaboració del document base VideoJoc Educatiu Treballs en petits equips col•laboratius d’anàlisi, revisió, valoració d’informacions, pràctiques, propostes... i de creació de materials
20
Activitat 15 Examen 1
Cada estudiant ha de respondre les preguntes en un document que se’ls proporcionarà, sobre les lectures i classes expositives de les 5 Unitats Formatives. 10
Activitat 16 Examen 2 Cada estudiant ha de respondre les preguntes en un document que se’ls proporcionarà, sobre les lectures i classes expositives de les 5 Unitats Formatives. 10

Qualificació

L’avaluació del mòdul 6 es farà a través de les següents activitats:

• Proves escrites individuals sobre els continguts conceptuals (20%)
Activitat 15 i 16: Cada estudiant haurà de respondre les preguntes en un document que se’ls proporcionarà, sobre les lectures i classes expositives de les 5 Unitats Formatives. Primera prova (unitats 1,2 i 3) Segona prova (unitats 4 i 5)

• Resolució de diferents exercicis pràctics: en relació a l’aprenentatge de les habilitats instrumentals
Activitats 1, 2, 3, 4, 5 també amb llengua anglesa (4% de la nota cada activitat) 6, 7, 8 (Fet- no fet)

• Elaboració de treballs en petits equips col•laboratius : d’anàlisi, revisió, valoració d’informacions, pràctiques, propostes... i de creació de materials
Activitats 9, 10, 11, 12, 13, 14 (60% de la nota)

El mòdul no es podrà avaluar, és a dir es considerarà NO PRESENTAT, si no s’entreguen les activitats 1, 2, 3, 4 i 5 en la data assignada, o no es realitza alguna de les activitats: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16

[ Assessment of module 6 will be carried out on the basis of the following activities:

• Individual written test on conceptual contents (20%)
Activity 15, 16: Each student has to answer the questions in a document they will be given based on the readings and presentation classes in the 5 Training Units.

• Resolving different practical exercises: related to learning instrumental skills
Activities 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

• Developing projects in small collaborative teams : related to information analysis, checking and assessment, practical classes, proposals... and material creation
Activities 9, 10, 11, 12, 13, 14

The module cannot be assessed (i.e. it will be graded as “work not handed in”) if activities 1, 2, 3, 4 and 5 have not been handed in before the final assigned date, and/or the activities 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 have not been completed. ]

Observacions

És molt important l'assistència a totes les sessions.

Cal entregar cada activitat en la data fixada.

Hi ha treballs individuals i treballs en grup de quatre estudiants.


aprenentatge: 4.1. Entén els textos bàsics socioeducatius escrits en llengua anglesa?


aprenentatge: 5.1. Utilitza les TIC i els mitjans i recursos audiovisuals pel desenvolupament de les tasques acadèmiques.


Identifica bones pràctiques d’ús de les TIC i mitjans i recursos audiovisuals com a recurs educatiu en el sector de l’educació social


aprenentatge: 6.1. Analitza críticament la informació identificant els aspectes principals i secundaris, sintetitzar-la fent referència a les fonts documentals utilitzades, i contrastar-la amb fonts diverses.


aprenentatge: 13.1. Mostra un domini diferents tipus de recursos a l’abast per l’aprenentatge autònom.


aprenentatge : 13.2. Mostra comprensió del propi estil d’aprenentatge, valora el nivell d’autonomia i defineix objectius encaminats a la millora del procés d’aprenentatge propi.


aprenentatge: 14.3. Mostra habilitats i recursos per adaptar-se a noves situacions derivades de la incorporació a la universitat, del treball acadèmic i a noves situacions d’aprenentatge.


aprenentatge: 27.1. Utilitza correctament diverses fonts d’informació i serveis per a obtenir documentació pertinent per a l’elaboració de treballs acadèmics.


aprenentatge : 27.2. Selecciona la informació obtinguda, valora la seva pertinència, l'organitza i presenta de manera formalment correcta

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.