Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Incidència de la fiscalitat en la creació de les empreses. La imposició sobre el benefici empresarial. La fiscalitat de les activitats i operacions agràries, industrials i mercantils. Formes de transmissió de la titularitat de les empreses i dels actius empresarials i la fiscalitat.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Assumpcio Cullell Guillamet  / MONTSERRAT MONGAY SOLER  / FERRAN ROQUER PADROSA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc 11-13, dv 12-14 9

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Assumpcio Cullell Guillamet  / MONTSERRAT MONGAY SOLER  / FERRAN ROQUER PADROSA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dc 9-11, dv 10-12 10

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Assumpcio Cullell Guillamet  / MONTSERRAT MONGAY SOLER  / FERRAN ROQUER PADROSA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria3 dc 17-19, dv 16-18 9

Altres Competències

 • L’objectiu de l’assignatura és que l’alumne assoleixi un grau de coneixements suficients sobre la incidència de la fiscalitat en el desenvolupament de les activitats empresarials i professionals i, especialment, pel que fa a les petites i mitjanes empreses. Aquesta finalitat determina que la docència té un contingut eminentment pràctic i un desplegament el més ajustat possible a una visió dinàmica de l’activitat empresarial. Les explicacions teòriques es complementen al llarg del curs amb supòsits pràctics resolts i comentats.

Continguts

1. TEORIA 1a. PART: INTRODUCCIÓ

2. TEMA 1. EL SISTEMA FISCAL ESPANYOL. Delimitació jurídica del concepte de tribut i la seva tipologia. Estructura i evolució històrica recent de la imposició directa i indirecta. L'estructura fiscal de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

3. 2a. PART: L’INICI D’UNA ACTIVITAT EMPRESARIAL.

4. TEMA 2. INCIDÈNCIA FISCAL DE LES FORMES JURÍDIQUES ADOPTADES PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT EMPRESARIAL. Opcions jurídiques envers la titularitat d’una activitat empresarial i les conseqüències fiscals. Residència i domicili fiscal. L’exercici de les opcions fiscals i la seva incidència a les obligacions tributàries. El número d’identificació fiscal. La declaració d’inici d’activitat a efectes de l’IVA – la declaració censal -. L'impost municipal sobre activitats econòmiques.

5. 3a. PART: L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL.

6. TEMA 3. L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (I). L'obligació de repercussió en el tràfic "interior" de béns. Les prestacions de serveis. Base imposable i tipus impositius. La factura i els seus requisits de caràcter fiscal. L’assentament als llibres registre de les operacions realitzades. Implicacions fiscals de l’impagament de les factures, de l’anul·lació d’operacions i dels errors. El tràfic intracomunitari de béns (adquisicions i lliuraments intracomunitaris). El tràfic exterior de béns (importacions i exportacions). Els serveis connexes. Obligacions formals.

7. TEMA 4. L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (II). El procediment general de liquidació de l’IVA. Concepte i requisits de l’IVA suportat deduïble. Les regles de prorrata. Adquisició i transmissió de béns d’inversió. Compensació i devolució.

8. TEMA 5. L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (III). Els règims especials: delimitació de l’àmbit d’aplicació. El règim simplificat. Els règims especials del comerç minorista. El règim especial de l’agricultura.

9. TEMA 6. ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES. Les operacions sotmeses a impostos especials. La imposició sobre les Lletres de canvi i els documents que compleixen una funció de gir. Els drets d’importació. Introducció a la fiscalitat duanera. Destins i règims duaners.

10. 4a. PART: LA IMPOSICIÓ SOBRE ELS FACTORS PRODUCTIUS: TREBALL I CAPITAL.

11. TEMA 7. LA RETRIBUCIÓ DELS FACTORS PRODUCTIUS I LA IMPOSICIÓ SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. Estructura de la imposició sobre la renda a Espanya. El concepte fiscal de renda. La imposició sobre el factor treball: retribucions exemptes, monetàries i en espècie. Règim de retencions i d'ingressos a compte. La imposició sobre el factor capital: rendiments exempts i rendiments en espècie. Règim de retencions i d'ingressos a compte.

12. 5a. PART: L’EMPRESARI SOCIAL I LA IMPOSICIÓ SOBRE EL BENEFICI.

13. TEMA 8. LA IMPOSICIÓ SOBRE LA RENDA DE LES SOCIETATS. Concepte i determinació del benefici fiscal. Ajustaments. Despeses no deduïbles. Incentius fiscals. La problemàtica de la doble imposició.

14. TEMA 9. ELS RÈGIMS ESPECIALS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS. Incentius específics per les empreses de reduïda dimensió. Altres règims especials: cooperatives i societats laborals; transparència fiscal; entitats sense finalitat de lucre…

15. 6a. PART: L’EMPRESARI INDIVIDUAL I LA IMPOSICIÓ SOBRE EL BENEFICI.

16. TEMA 10. INTEGRACIÓ DEL BENEFICI EMPRESARIAL A LA IMPOSICIÓ SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. Estructura de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Mètodes i procediments de determinació de la base imposable: Estimació directa - normal i simplificada - i estimació objectiva – coordinació amb els règims especials de l’IVA -. La integració dels rendiments a l’IRPF. Efectes de l’afectació d’elements patrimonials a l’activitat empresarial. Les deduccions en la quota. Els pagaments fraccionats i a compte.

17. 7a. PART: IMPOSICIÓ SOBRE LA RENDA OBTINGUDA PELS NO RESIDENTS.

18. TEMA 11. IMPOSICIÓ SOBRE EL BENEFICI OBTINGUT PER LES ENTITATS NO RESIDENTS. El concepte d'establiment permanent. Convenis per a disminuir la doble imposició sobre la renda.

19. 8a. PART: LA FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL.

20. TEMA 12. Efectes fiscals de la liquidació d’una societat. La desafectació d’elements patrimonials afectes a una activitat empresarial. Operacions de concentració i escissió empresarial. La transmissió inter-vius i mortis-causa d’una empresa.

21. PRÀCTIQUES: Al llarg del curs, les pràctiques (una mitjana de dues hores per setmana) consistiran en la resolució i el comentari als supòsits publicats a la web o proporcionats als alumnes amb antelació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Albi Ibáñez, Emilio (2007). Sistema fiscal español (22ª ed. rev. y puesta al día, edición 2007-2008). Barcelona: Ariel.
 • Calvo Ortega, Rafael (2007). Curso de derecho financiero. I. Derecho Tributario. Parte General (11a.). Civitas.
 • Esteve Pardo, M.L.; Pérez Herrero, Luis M.; Quintana Ferrer, E. (2004). Ley general tributaria (2003) (1a.). València: Tirant lo Blanch.
 • Martín Queralt, Juan (2007). Curso de derecho financiero y tributario (18ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Tecnos.
 • Ferreiro Lapatza, José Juan (2007). Curso de derecho tributario : parte especial, sistema tributario : los tributos en particular (2ª ed.). Madrid: Marcial Pons.
 • Ferreiro Lapatza, José Juan, Sartorio Albalat, Susana (2004). Curso de derecho financiero español (24ª ed., modif. y puesta al día). Madrid: Marcial Pons.
 • MARTÍN QUERALT, J., TEJERIZO LÓPEZ, J.M., CAYÓN GALIARDO, A. (2007). Manual de Derecho Tributario. Parte Especial (4a.). Pamplona: Aranzadi.
 • Moreno Moreno, María Carmen, Paredes Gómez, Raquel (2006). Fiscalidad individual y empresarial : ejercicios resueltos (10ª ed.). Madrid: Civitas.
 • Pérez Herrero, Luis María (2001). Fiscalitat aplicada a la petita i mitjana empresa : (2001). Girona: Universitat de Girona.
 • Pérez Royo, Fernando (2007). Curso de derecho tributario: parte especial. (1a.). Madrid : Tecnos.
 • Poveda Blanco, Francisco; Sánchez Sánchez, Ángel (2007). Sistema fiscal: esquemas y supuestos prácticos 17ª edición (2a.). Aranzadi .
 • Todo fiscal 2008 (2008). CISS.
 • CD Práctico. Soluciones Profesionales. Fiscal (2008). Dins (Ed.), CD Práctico. Soluciones Profesionales. Fiscal. Aranzadi. Recuperat , a http://www.aranzadi.es/index.php/catalogo/tipo/libros/cd-practico-soluciones-pro

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

AVALUACIÓ

Mètodes docents:
De forma paral•lela al desenvolupament del programa teòric, l'alumne aplica els coneixements que va adquirint en la resolució de supòsits pràctics. L'objectiu final és que, al final del curs, l'alumne sigui capaç de resoldre les següents qüestions:
- Qualificar operacions senzilles del tràfic empresarials als efectes de l'aplicació de l'Impost sobre el Valor Afegit.
- Efectuar les liquidacions trimestrals de l'Impost sobre el Valor Afegit pel règim general i el règim simplificat.
- Determinar el tipus de retenció aplicable a les rendes del treball i del capital.
- Calcular la quantia dels pagaments a compte pels diferents procediments de determinació de rendiments a l'IRPF.
- Efectuar liquidacions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que contemplin els principals problemes d'integració de rendes, aplicació de reduccions en la base imposable i deduccions de quota.
- Efectuar liquidacions de l'Impost sobre Societats que contemplin les qüestions principals referents a la determinació de la base imposable (amortitzacions, despeses no deduïbles, provisions, ...) i deduccions de la quota; amb una especial referència a les empreses de reduïda dimensió.
- Determinar la quantia dels pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats.
El desenvolupament de problemes sobre les esmentades qüestions constituirà el contingut principal de les sessions pràctiques.


L’avaluació dels crèdits teòrics i pràctics de l’assignatura es farà mitjançant dos sistemes alternatius i opcionals per l'alumne: avaluació continuada o examen final.

AVALUACIÓ CONTINUADA

La nota final de l’assignatura serà:

- Nota d’avaluació continuada (100% de la nota final). Els alumnes que optin pel sistema d'avaluació continuada hauran de realitzar quatre proves durant el curs. En cadascuna d'elles s'avaluaran els coneixements i les habilitats i competències en el vessant teòric i pràctic corresponents a la primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena parts del programa. Potser no hi ha prova de la primera part introductòria (el sistema tributari) de forma separada, això es comunicarà a classe i a la web amb el termini necessari. Aquestes proves no pretenen avaluar els coneixements memorístics de l'alumne, sinó els seus coneixements consolidats bàsics i estructurals de la matèria i les habilitats i competències necessàries per aplicar l'ordenament jurídic a diferents supòsits teòrics i pràctics. Per aquest motiu, l'alumne pot portar tot el material que vulgui en la realització de les proves en la part pràctica. La nota final de l'avaluació continuada serà el resultat de ponderar les 4 proves d'AC de la següent manera: 10 % introducció, 30 % IVA, 30 % IRPF i 30 % IS. Els alumnes amb una nota final igual o superior a 5 no hauran de realitzar cap examen, sempre i quan en cap de les proves s'hagi obtingut una nota inferior a 5. Les proves es realitzaran en horari de classe, un cop finalitzada la docència de cadascuna de les parts del programa, i constaran de dues parts: l’avaluació dels crèdits teòrics es farà a través de la resolució d’un qüestionari de preguntes tipus test i del desenvolupament d'una matèria del programa, i l'avaluació del crèdits pràctics s'obtindrà a partir de la resolució d'un supòsit pràctic.


EXAMEN FINAL
La nota final de l'assignatura per qui no aprovi l’avaluació continuada o no hagi escollit aquesta modalitat serà la següent:

Prova de coneixements bàsics. Resolució d’un qüestionari tipus test, de naturalesa conceptual i bàsica, sobre la integritat del programa i el seu desenvolupament en les sessions teòriques. Models d'aquests qüestionaris resolts es troben a disposició de l'alumne perquè pugui tenir una orientació sobre el tipus i el nivell dels coneixements que se l’hi demanen. L’alumne, per a superar aquesta prova, haurà de respondre correctament un mínim del 30 per cent de les qüestions plantejades. Superat l’esmentat percentatge, es tindran en compte els següents elements de valoració. La qualificació del qüestionari teòric suposarà el 40 % de la nota final de l’assignatura.
Supòsits pràctics. Al llarg del curs s’exposaran supòsits pràctics d’aplicació del sistema impositiu. La prova escrita integrarà la resolució d'un nombre reduït de supòsits pràctics inspirats en aquells. La qualificació de la part pràctica de l’examen suposarà el 60 % de la nota final de l’assignatura.


- Nota de l’examen (100 % de la nota final). En aquesta modalitat d'avaluació mitjançant examen l'alumne també pot portar material per la part pràctica, però no per la part teòrica llevat del programa de l'assignatura. L'examen constarà de dues parts: l’avaluació dels crèdits teòrics consistirà en unes preguntes tipus test referents als temes dels continguts del programa, i l'avaluació del crèdits pràctics s'obtindrà a partir de la resolució d'uns supòsits pràctics. Per tal de superar l'assignatura cal que la nota mínima de l'examen (incloent, en el seu cas, l'increment abans esmentat per seguiment però no superació de l'avaluació continuada) no sigui inferior a 5.


Observacions

Prerequisits:
El seguiment de l'assignatura no exigeix cap prerrequisit. S'ha de tenir en compte, però, que el contingut de l'assignatura es completa amb els coneixements de l'assignatura optativa "Fiscalitat de les operacions empresarials".

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.