Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Activitats psicomotores. Mètodes i activitats d'ensenyament a l'educació física bàsica.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES BALLART JUNYER

Altres Competències

 • ALUMNES D'EDUCACIÓ MUSICAL I LLENGUA ESTRANGERA
 • Obtenir coneixements sobre l’estructura de la sessió d’e.f. i els elements que la condicionen
 • Donar al futur mestre el màxims de recursos teòrics i pràctics per tal que pugui afrontar el repte d'impartir classes d'Educació Física als alumnes d'Educació Primària.
 • Fer entendre la importància i necessitat de l'hàbit correcte de l'activitat física, ja des d'aquesta etapa.
 • Valorar la importància de la plena integració de l'Educació Física en el context general de l'Educació Primària.
 • Conèixer la situació actual de l'Educació Física en el marc escolar, i les seves perspectives de futur.
 • ----------------------------------------
 • PER ALS ALUMNES DE PRIMÀRIA, PER ALS ALUMNES D'EDUCACIÓ FÍSICA Ser capaços de reflexionar i prendre consciència sobre l’especificitat de la Didàctica de l’Educació Física Conèixer com ha evolucionat l'Educació Física al llarg de la història, concretament en l'aspecte pedagògic. Analitzar la seva influència en el concepte i en la situació actual. Reconèixer a través de la reforma educativa el valor que se li dóna a l'Educació Física, i el paper que pren a l’educació integral del nen. Sensibilitzar-se, el que representa actualment ser mestre especialista en Educació Física Conèixer totes les característiques i especificitats del D.C.B. referents a l'àrea d' Educació Física per poder fer un plantejament correcte a l'hora d'elaborar la pròpia programació. Obtenir coneixements sobre l’estructura de la sessió d’e.f. i els elements que la condicionen Adquirir criteris i recursos per afrontar un plantejament interdisciplinar adequat.
 • ALUMNES D'EDUCACIÓ PRIÀRIA - Conèixer la situació actual de l'Educació Física, i les seves perspectives de futur. - Integrar l'educació Física en el context genenral de l'Educació Primària, com a fet educatiu globalitzador i interdisciplinar. - Fomentar la importància i necessitat de l'hàbit de l'educació Física a primària. - Donar al futur mestre el màxim de recursos teòrics i pràctics per tal que pugui afrontar el repte d'impartir classes d'educació Física als nens/es de primària. - Intentar millorar els hàbits d'activitat física dels alumnes dels Estudis de Magisteri.

Continguts

1. ALUMNES D'EDUCACIÓ MUSICAL I LLENGUA ESTRANGERA

          1.1. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L' EDUCACIÓ FÍSICA: PASSAT, PRESENT I FUTUR.

                    1.1.1. - Breu evolució històrica.

                    1.1.2. - Noves tendències o corrents.

                    1.1.3. - Aproximació al concepte actual d'Educació Física.

          1.2. L'EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR.

                    1.2.1. - L'Educació Física en el marc de l'Educació Primària.

                    1.2.2. - Aspectes generals de làrea d'Educació Física en l'Educació Primària.

                    1.2.3. - Components bàsics del currículum.

                    1.2.4. - Metodologia.

                    1.2.5. - Avaluació.

          1.3. EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE.

                    1.3.1. - L'esquema corporal.

                    1.3.2. - La coordinació.

                    1.3.3. - Percepció i estructuració de l'espai.

                    1.3.4. - Percepció i estructuració del temps.

                    1.3.5. - Les habilitats motrius bàsiques.

          1.4. BASES BIOLÒGIQUES I FISIOLÒGIQUES DEL MOVIMENT.

                    1.4.1. - Generalitats sistema ossi: L'aparell locomotor

                    1.4.2. - Generalitats sistema muscular: contracció muscular, mecanismes obtenció energia.

                    1.4.3. - Generalitats sistema càrdio-respiratori.

          1.5. CAPACITATS CONDICIONALS.

                    1.5.1. - L'adaptació Física

                    1.5.2. - La càrrega de treball.

                    1.5.3. - L'activitat física com a factor de desenvolupament.

                    1.5.4. - El treball de les capacitats condicionals a primària.

          1.6. EL JOC.

                    1.6.1. - El joc coma a eina per a l'Educació Física.

                    1.6.2. - Metodologia dels jocs.

          1.7. LA INICIACIÓ ESPORTIVA.

                    1.7.1. - Conceptes preliminars

                    1.7.2. - L'Educació Físico-Esportiva

                    1.7.3. La iniciació als esports individuals i col·lectius a Primària.

2. PER ALS ALUMNES D'EDUCACIÓ FÍSICA

3. TEMA -1- BASES TEÒRIQUES DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

4. 1.1-Concepte didàctica de l’Educació Física

5. 1.2-Orígens i evolució històrica de l' Educació Física.

6. 1.3- Aproximació al concepte actual d'Educació Física.

7. TEMA –2- L’EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR

8. 2.1- Valoració de l’E. F. A l’escola.

9. 2.2- L’E.F. com a mitjà socialitzador a l’escola: el rol del mestre especialista en EF.

10. 2.3- Que ensenyar en E.F.

11. 2.4- L’Educació Física adaptada

12. TEMA – 3- LA SESSIÓ DE E.F.

13. 3.1. concepte i forganització de la sessió.

14. 3.2 organització dels alumnes.

15. 3.3 Material,espais i instal.lacions.

16. 3.4 La fitxa sessió.

17. TEMA -4- ANÀLISI DE LES PROPOSTES CURRICULARS DE L'ADMINISTRACIÓ, A L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA.

18. 4.1. L'Educació Física en el context general de l'ensenyament primari.

19. 4.2. El primer nivell de concreció: anàlisi de coherència pedagògica i anàlisi de factibilitat.

20. 4.3. Segon nivell de concreció: bases per a la programació

21. TEMA -5- PRESPECTIVES I ADAPTAVILITAT DEL ÀREA D’E.F. A ELS CONCEPTES DE GLOBALITAT I INTERDISCIPLINARIETAT.

22. 5.1. Relació del àrea amb els eixos. El curriculum ocult

23. 5.2. Estructura i organització d’una sortida interdisciplinar.

24. ALUMNES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

25. 1- EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA:PASSAT, PRESENT I FUTUR. 1.1 Breu evolució històrica. 1.2 Noves tendències o corrents desenvolupades al llarg del segle XX. 1.3 Aproximació al concepte actual d'Educació Física 2. L'EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR 2.1 L'Educació Física en el marc de l'Educació Primària. 2.2 Aspectes generals del currículum d'Educació Física en l'educació Primària. 2.3 Objectius generals. 2.4 Continguts. 2.3 Orientacions metodològiques. 2.4 Relació de l'àrea amb els eixos transversals. 2.5 globalitat i interdisciplinarietat en el àrea d'Educació Física. 3. BASES BIOLÒGIQUES I FISIOLÒGIQUES DEL MOVIMENT 3.1 Generalitats del sisitema ossi:l'aparell locomotor. 3.2 Generalitats del sistema muscular: contracció muscular, mecanismes d'obtenció d'energia. 3.3 Generalitats del sistema càrdio- respiratori. 4- EDUCACIÓ FÍSCA DE BASE 4.1 L'esquema corporal 4.2 La coordinació 4.3 Percepció i estructuració de l'espai-temps 4.4 Les Habilitats Motrius Bàsiques 5- CAPACITATS CONDICIONALS 5.1 Desenvolupament de les Capacitats condicionals en el procés cronològic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 28,00 32,00 60,00
Sessió pràctica 28,00 12,00 40,00
Treball en equip 2,00 10,00 12,00
Total 58,00 54,00 112

Bibliografia

 • Sánchez Bañuelos, Fernando (1992). Bases para una didáctica de la educación física y el deporte (2ª ed). Madrid: Gymnos.
 • Contreras Jordán, Onofre Ricardo (1998). Didáctica de la educación física, : un enfoque constructivista. Barcelona: INDE.
 • Vázquez Gómez, Benilde (1989). La Educación física en la educación básica. Madrid: Gymnos.
 • Rigal, Robert (1987). Motricidad humana, : fundamentos y aplicaciones pedagógicas. Madrid [etc.]: Pila Teleña [etc.].
 • La Educación física en primaria, : reforma 6-12 años: guía del profesor (1993). Barcelona: Paidotribo.
 • Rüsch, Horst (cop. 2004). Entrenamiento y práctica escolar. Barcelona: Paidotribo.
 • Weineck, Jürgen (1992). Biologie du sport. Paris: Vigot.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
EDUCACIÓ MUSICAL I LLENGUA ESTRANGERA: Programació, Realització i Análisi de Classes Pràctiques on l'estudiant agafa el rol de mestre d'Educació Física. Caldrà que l'alumne lliuri un recull reflexionat de les pràctiques amb la correcció formal requerida a un estudiant de segon de carrera.
EDUCACIÓ MUSICAL I LLENGUA ESTRANGERA:
Realització en grup de 3 o 4 persones d'un treball voluntari que equival al 35 % de la qualificació final de l'assignatura (pels alumnes que el lliurin en la data prevista) i que consisteix en la planificació d'una unitat de programació de l'àrea d'E.F.
Correcció formal.
Estructura de les sessions.
Relació objectius didàctics - continguts - activitats d'aprenentatge
Justificació teòrica del tema treballat, de l'edat dels alumnes, dels estils d'ensenyament proposats i de les característiques de la sessió.
EDUCACIÓ MUSICAL I LLENGUA ESTRANGERA:
Examen final
S'avaluarà el grau de correcció de les respostes emeses pels alumnes.

Es tindran en compte les aportacions que evidenciïn un aprofundiment per part de l'estudiant en l'assignatura.

La prova fina té un valor de 10 punts pels alumnes que no lliurin el treball referent a la Unitat de Programació i de 6.5 punts pels alumnes que el lliurin en la data prevista.

Qualificació

Mètodes docents:
ALUMNES D'EDUCACIÓ MUSICAL I LLENGUA ESTRANGERA

Es combinaran sessions teòriques amb sessions de vivenciació pràctica, afavorint l'anàlisi i la reflexió. Si s'escau es faran exposicions de treballs pràctics i teòrics tan individuals com en grup.
L’assignatura disposa d’un espai web on es poden penjar articles d’interès, arxius de lectura obligatòria, treballs d’alumnes, ... i que pretén fer més fàcil i fluid l’accés dels estudiants als continguts que es treballaran a l’assignatura.
Des d’aquest espai web hi haurà accés a la bústia del professor i la possibilitat de realitzar tutories virtuals “on line”.
SESSIONS TEÒRIQUES
Consistiran bàsicament en:
Exposicions per part del professor.
Anàlisi i comentari de textos
Anàlisi i debat sobre treballs dels alumnes
S'oferiran referències bibliogràfiques de cada tema, per facilitar l´ampliació d´informació i coneixement de l´alumne .

SESSIONS PRÀCTIQUES
Consistiran essencialment en:
Pràctiques d´activitats d´ensenyament- aprenentatge conduïdes segons la intenció educativa pel professor o pels propis alumnes.
Reflexió sobre les vivències experimentades.
Observació i anàlisis de sessions d'Educació física .

PER ALS ALUMNES D'EDUCACIÓ FÍSICA
Es pretén que les classes serveixin per construir nous coneixements a partir del que orienti el professor a classe, les lectures, la bibliografia recomanada i específica per cada tema, juntament amb els coneixements i experiències viscudes pels alumnes. Seguint un procés de reflexió-acció, encaminada a aconseguir els objectius proposats.
Es fomentarà la discussió i el debat a classe, i es faran tant en petit grup com en gran grup.
Exposició de temes per part dels alumnes i treballs amb petit i gran grup.
Les activitats pràctiques de l’assignatura es desenvoluparan en espais diferents.
Aula: El.laboració de treballs, exposició de treballs, vídeo fòrum, xerrades a càrrec de professionals externs.
Pista poliesportiva: Activitats d’ensenyament aprenentatge, tallers a càrrec de professionals externs.
Pràctiques externes: pràctiques externes d’observació i anàlisi d’ensenyament- aprenentatge a un centre escolar.
Tipus d'exàmens:
PER ALS ALUMNES DE PRIMÀRIA, MÚSICA I ESTRANGERA

Es tindrà en compte la participació i aportacions al grup.
Per superar l'assignatura caldrà:
Aprovar un treball en grup que es proposarà i que haurà de ser lliurat en la data que es determini.
Lliurar i aprovar un recull reflexionat de les sessions pràctiques.
Aprovar una prova escrita al final del quadrimestre
PER ALS ALUMNES D'EDUCACIÓ FÍSICA

AVALUACIÓ
Avaluació formativa al llarg del quadrimestre: es valorarà l’assistència i participació a classe. Es valoraran les exposicions fetes a classe i caldrà presentar el resum per escrit. Elaboració de treballs en petit grup. Elaboració i exposició pràctica d’un treball en gran grup. Alguns treballs puntuaran per la nota final i d’altres només pujaran la nota a partir de l’aprovat.
Prova escrita en finalitzar el quadrimestre (6-7 punts aprox.). Per fer la mitja amb els treballs cal superar la prova escrita (els treballs, per poder ser avaluats, han d’ésser presentats en els terminis pactats).
No s’acceptarà formar part d’un grup de treball si no s’ha assistit a les sessions de treball pràctic (es passarà llista).
Per tant, qui pels motius que sigui no pugui complir amb l’avaluació formativa programada, es pot acollir a l’avaluació final, que constarà d’un examen final sobre 10 punts.


PELS ALUMNES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA -METODOLOGIA

Es pretén que les classes serveixin per construir nous coneixements veient l'educació física com un mitja educatiu propi i com a mitjà educatiu relacionat amb les altres àrees. es combinaran sessions teòriqes amb sessions de vivenciació pràctica,a favorint l'ànalisi i la reflexió. Es faran exposicóns de treballs pràctics i teòrics tant a nivell individual com en grup.

- Sessions teòriques:
Es desenvoluparan habitualment a l'aula i consistiran bàsicament:
- Exposicions per part de la professora
- Serà habitual la lectura, comentari i reflexions de textos, articles , llibres i documents diversos per part dels alumnes.
- Conferències impartides per experts convidats.
- Es procurarà oferir referències bibliografiques recents de cada tema, per facilitar l'ampliació d'informació i coneixement dels alumnes.

- Sessions pràctiques:

Consistiran :
- Pràctiques d'activitats d'ensenyament-aprenentatge conduïdes segons la intenció educativa pel professor o pels pròpis alumnes.
- Reflexió sobre les vivències experimentades.
- observació i anàlisi de sessions d'Educació Física.

PELS ALUMNES DE PRIMÀRIA -AVALUACIÓ

L'avaluació serà formativa al llarg del quatrimetre. Per poder superar l'assignatura cal com a mínim l'assistència d'un 75% de les sessioms pràctiques. Es tindrà en compte la participació i aportacions al grup.
Caldrà superar una prova escrita al final de quatrimestres que tindrà un valor del 60% de la nota final. Les aportacions personals i/o grupals, així com els treball i exposicions realitzades a classe tindran un valor del 40% de la nota. Aquests treballs s'hauran de presentar dins del termini assenyalat per poder ser avaluats.
Tenint en compte els acords presos al consell d'estudis de Mestres, la realització del treball d'observació a l'aula, serà avaluat com apte o no apte. Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir la qualificació d'apte.


Observacions

És recomanable tenir coneixements de didàctica general i de psicologia evolutiva i de l'educació per fer l'assignatura.

Donat que aquest programa no ens permet diferenciar la bibliografía que fa referència els programes de les especialitats de Primària i Educació Física, aquesta serà presentada el primer dia de classe. Dessitjant que aquest problema sigui solventat en un futur.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.