Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2004
Descripció:
Dificultats d'aprenentatge i necessitats educatives especials. Els trastorns del desenvolupament i la seva incidència sobre l'aprenentatge escolar. L'escolarització dels alumnes amb dèficits sensorials físics i psíquics. Integració educativa d'alumnes amb dificultats. Coneixement de la pràctica des de l'escola.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MONTSERRAT CARDONA IGUACEN  / JOAN IGNASI GORCHS BACH

Altres Competències

 • Un dels objectius principals per a qualsevol professional de l'educació, i en particular per a aquell que treballa a l'escola, ha de ser la construcció i la consolidació dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a donar resposta educativa a la diversitat de necessitats educatives de tot l'alumnat en el marc d'una escola que no exclou ningú, una escola oberta a tothom. És molt important, doncs, que el/la futur/a mestre/a sàpiga què significa educar en la diversitat, així com també quines són i com poden articular-se a l'escola les diferents tendències en processos i estratègies d'ensenyament-aprenentatge que es proposen oferir resposta educativa a la heterogeneïtat de característiques i necessitats individuals i grupals de l'alumnat. A més a més, és essencial també que el/la futur/a mestre/a construeixi una visió pròpia, crítica i sintètica, a partir de la informació coneguda i analitzada pel que fa al tema de la diversitat i a les necessitats educatives especials derivades de dèficits psíquics, físics i de trastorns de conducta, i a les diferents estratègies d'acció psicoeducativa (curriculars, organitatives, professionals, etc.) que possibiliten la resposta educativa de qualitat en la diversitat. D'altra banda, cal igualment que el/la futur/a mestre/a sàpiga relacionar coherentment i clara els diferents conceptes tractats, que utilitzi la terminologia adequada, que estableixi connexió interactiva entre els coneixements treballats a la Facultat i la pràctica en l'àmbit professional, que reconegui i consideri l'actuació educativa en el marc d'un context polític, econòmic, social i cultural determinat, i que es plantegi reflexivament i crítica l'acció educativa basada en la diversitat.

Continguts

1. BLOC PSICOLOGIA

2. UNITAT FORMATIVA I

3. Integració, psicologia i deficiències

4. Tema 1 Cap a una terminologia adient al model de les necessitats educatives especials.

5. Tema 2 Integració com ajustament social. El mestre/a i la psicologia de la integració.

6. Tema 3 Les deficiències físiques i psíquiques. Ceguesa i ambliopia. Sordesa i hipoacúsia. Paràlisi cerebral.

7. UNITAT FORMATIVA II

8. Trastorns del desenvolupament

9. Tema 4. Trastorns globals del desenvolupament. El retard mental. El trastorn autista.

10. Tema 5. Trastorns específics del desenvolupament. Trastorns del llenguatge. Trastorns de les habilitats motrius. Trastorns de l'aprenentatge (lectoescriptura, càlcul, etc.)

11. UNITAT FORMATIVA III

12. Trastorns de conducta i de personalitat

13. Tema 6. Dèficit d'atenció amb hiperactivitat.

14. Tema 7. Conductes agressives, subsocialitzada, negativista.

15. Tema 8. Trastorns d'ansietat. Fòbies. Somatitzacions.

16. Tema 9. Formes de deprivació afectiva.

17. UNITAT FORMATIVA IV

18. Situacions significatives per a l'adaptació i la integració

19. Tema 10. Adopció.

20. Tema 11. Maltractaments.

21. Tema 12. Famílies desestructurades.

22. Tema 13. Inadaptació escolar i social.

23. BLOC PEDAGOGIA

24. UNITAT FORMATIVA I

25. Educació especial, integració educativa i educació en la diversitat. Perspectiva històrico-conceptual

26. Tema 1. Perspectiva socio-històrica de l'Educació Especial: de la segregació socioeducativa a la integració escolar.

27. Tema 2. La integració escolar: referents teòrico-ideològics i implicacions socio-educatives. La política educativa integradora a l'Estat espanyol i a Catalunya.

28. Tema 3. Més enllà de la integració escolar: l'educació en la diversitat. Bases teòrico-ideològiques i implicacions en la pràctica escolar.

29. UNITAT FORMATIVA II

30. La resposta a la diversitat en el context escolar.

31. Tema 4. El marc curricular oficial i l'educació en la diversitat. El procés d'adaptació del curriculum.

32. Tema 5. Els contextos d'ensenyament-aprenentatge i l'educació en la diversitat a l'escola: aspectes organitzatius de centre i serveis i professionals implicats.

33. Tema 6. Els processos d'ensenyament-aprenentatge en el grup-aula i l'educació en la diversitat: estratègies metodològiques, recursos i materials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Mètodes docents:
  La metodologia del curs es basa en la combinació de l'exposició, per part del professor, dels continguts fonamentals dels diferents temes del programa amb la utilització de diversos recursos i suports informatius i procedimentals (discussions i debats en gran grup, establiment de relacions amb el Pràcticum…), així com amb la realització de diferents activitats per part de l'alumnat: lectura i anàlisi de textos, visualització i anàlisi de vídeos o documentals, elaboració de mapes conceptuals, anàlisi de situacions o casos, etc. Aquestes activitats, que es desenvolupen durant les sessions de classe, són realitzades per l'alumnat, individualment o en grup, utilitzant la documentació i els recursos proposats pel professor. A més a més, s'ofereix, per a cadascun dels temes del programa, la possibilitat d'utilitzar el suport d'un dossier de treball (bibliografia específica, textos bàsics i complementaris, documents il·lustratius, etc.).
  ACTIVITATS PRÀCTIQUES
  BLOC PSICOLOGIA
  PRÀCTICA D'AULA 1: Anàlisi de casos pràctics.

  PRÀCTICA D'AULA 2: Comentari de vídeos.

  PRÀCTICA D'AULA 3: Treball de reflexió temàtica.


  BLOC PEDAGOGIA
  PRÀCTICA D'AULA 1: Sobre el principi de Normalització avui.
  Lectura de diverses notícies actuals de la premsa escrita (local i estatal) i visualizació d'una emissió del programa de TV3 ("Les coses com són"). En ambdós casos, es plantegen situacions reals que permeten analitzar (reflexivament i críticament) les limitacions i contradiccions de la realitat social d'avui pel que fa a facilitar l'optimització de la qualitat de vida de tota la ciutadania, partint de les seves possibilitats individuals i potenciant-les el màxim possible tot oferint els serveis i les condicions de vida adequades i en els entorns menys restrictius o més normalitzats possible. En aquesta anàlisi, realitzada en grups de 4-5 alumnes, s'insisteix en l'observació, explicitació i presa de consciència de les diferents barreres actitudinals de la societat actual quant al reconeixement de la diferència com a valor positiu i com a font d'enriquiment individual i col·lectiva.
  PRÀCTICA DE AULA 2: Sobre la integració escolar a Catalunya avui
  Visualizació d'un dels documentals del programa de TV3 "30 minuts" titulat "Alumnes diferentes", emès durant el primer semestre de 1997. En aquest vídeo es vol mostrar, després de 13 anys de la promulgació del Decret que a Catalunya que marca l'inici de la política d'integració (Decret 117/84), la realitat escolar de diferent alumnat amb característiques personals ben distintes, analitzant-se des de diferents perspectives: el propi alumnat, el professorat (tutor/a i de suport, equips directius, famílies, administració...
  Discussió en gran grup i treball individual.
  PRÀCTICA DE AULA 3: Lectura i anàlisi reflexiva del llibre "Instantànies. Projectes per atendre la diversitat educativa" (Coord.: C. Monereo, 1998).
  La finalitat principal d'aquest llibre, per part de l'equip de recerca que el presenta, és analitzar i interpretar, més que descriure, diferents experiències educatives d'atenció a la diversitat capdavanteres en el nostre context.
  En iniciar-se el semestre es proposa la lectura individual d'aquest llibre. A partir d'aquí, l'alumnat, organitzat en grups reduïts i d'acord amb unes pautes de treball proposades, haurà de realitzar l'anàlisi reflexiva d'una de les experiències en concret que es presenten en el llibre. Anàlisi que s'haurà de presentar en una sessió final, col·lectiva i de discussió i debat.

  Tipus d'exàmens:
  L'avaluació intenta constatar, en l'alumnat, l'aprenentatge dels principis teòrics i la seva incidència en la pràctica, així com també l'acostament a una construcció pròpia sobre el concepte d'educació en la diversitat.
  En aquest sentit, doncs, i si entenem l'avaluació de l'alumnat com la valoració de la globalitat del seu procés d'aprenentatge, és evident que la seva participació en tots i cadascun dels moments educatius: prova escrita, treballs (individuals i/o en grup), participació a classe i anàlisi de lectures, té una significació altament important.
  Així doncs, l'avaluació de l'alumne/a consta de:

  Pel que fa als crèdits teòrics (6):
  1. Dues proves escrites, una al final de cada semestre (de cada bloc), on es valoren els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) treballats en cadascun dels temes del programa.
  2. La participació i la implicació activa en les sessions de classe, en el treballs en petits grups, sobretot pel que fa a l'exercici de les habilitats de reflexió i l'anàlisi crítica desenvolupades en el transcurs de les diverses sessions.
  Aquest darrer aspecte pot matisar en un valor de com a màxim 1 punt la valoració general d'aquests crèdits teòrics

  Pel que fa als crèdits pràctics (3):
  1. Individualment o en grup, lliurament per escrit d'una breu síntesi-anàlisi-interpretació-valoració dels continguts teòrics i pràctics tractats en el desenvolupament de cadascuna de les Pràctiques d'Aula. Es facilitarà, per part del professor, un guió orientatiu per aquesta síntesi-anàlisi.
  Els criteris concrets que guiaran la valoració, per part del professor, d'aquesta síntesi són:
  Coherència i claredat en l'exposició i estructuració de les idees expressades
  Anàlisi i reflexió crítica dels continguts conceptuals i pràctics treballats (adequació, aprofundiment, pertinença…)
  Interrelació i contrast entre els coneixements teòrics (coneguts i/o analitzats en les sessions) i els coneixements i les experiències de la pràctica (tant pel que fa a experiències tractades a les sessions com a d'altres conegudes i/o analitzades).
  2. La participació i la implicació de l'alumnat en aquestes sessions de pràctiques d'aula.
  Aquest darrer aspecte pot matisar en un valor de com a màxim 1 punt la valoració general d'aquests crèdits pràctics.

  Així doncs, per una banda, per a la qualificació final de cadascun dels dos blocs (psicologia i pedagogia) aquesta s'obtindrà de la suma ponderada de la valoració general del crèdits teòrics i de la valoració general dels crèdits pràctics; la proposta és atorgar un valor d'un 65% a la valoració general dels crèdits teòrics i un 35% a la valoració general dels crèdits pràctics. Aquesta valoració ponderada només es realitzarà quan ambdues dimensions (la teòrica i la pràctica) considerades individualment mostrin la superació dels aspectes avaluats en, com a mínim, una qualificació de 4,5 punts.
  D'altra banda, pel que fa a la qualificació final de l'assignatura (Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial), aquesta serà el resultat de l'aplicació de la mitjana aritmètica de les qualificacions corresponents a cadascun dels dos blocs (psicologia i pedagogia). Aquesta mitjana aritmètica per a l'obtenció de la qualificació final de l'assignatura solament s'aplicarà quan ambdós blocs (psicologia i pedagogia) considerats individualment evidenciïn la superació dels aspectes avaluats .

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.