Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Els TFM comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El TFM serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau o màster. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.
Crèdits:
15

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eusebio Calle Ortega  / Marc Comas Cufi  / Maria Beatriz Lopez Ibañez  / Robert Marti Marly  / Joaquim Melendez Frigola  / Roger Puig Girones
Idioma de les classes:

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Eusebio Calle Ortega  / Marc Comas Cufi  / Maria Beatriz Lopez Ibañez  / Robert Marti Marly  / Joaquim Melendez Frigola  / Roger Puig Girones
Idioma de les classes:

Competències

 • CB6 Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis '
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma
 • CG1Dissenyar propostes creatives
 • CG2 Comunicarse amb solvència oralment i per escrit
 • CG3 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CG4 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CE1 Programar a un nivell avançat en els llenguatges i llibreries més utilitzades en la ciència de dades
 • CE2 Recollir i extreure dades de diferents fonts d'informació estructurades i no estructurades de forma ràpida i fiable considerant els principals estàndards de codificació
 • CE3 Aplicar les tècniques de ciència de dades mitjançant eines i entorns orientats a big data
 • CE4 Preprocessar dades amb l'objectiu de crear un conjunt de dades de qualitat, informatiu i manejable
 • CE5 Dissenyar i gestionar projectes en l'àmbit de la ciència de dades
 • CE6 Analitzar un problema de ciència de dades i identificar les tècniques i les eines apropiades per a resoldre'l
 • CE7 Entendre, desenvolupar, modificar i aplicar de manera efectiva mètodes d'aprenentatge automàtic
 • CE8 Quantificar la bondat dels resultats obtinguts mitjançant la tecnologia de la ciència de dades a través de mètriques adequades
 • CE9 Presentar els resultats d'una anàlisi mitjançant tècniques de comunicació i representació gràfica adequades i interpretables
 • CE10 Conèixer el codi deontològic en l'exercici de la professió i la legislació referent a la protecció i privacitat de dades
 • CE11 Dissenyar i planificar projectes de ciència de dades aplicades a problemes reals
 • CE12 Entendre i utilitzar els principals fonaments estadístics de les tècniques de ciència de dades
 • CE13 Entendre les dades a partir de visualitzacions adequades
 • CE14 Identificar i respectar els principis ètics de la professió per a l'adquisició, processament i us de les dades
 • CE15 Aplicar els mètodes de protecció tècnica de dades necessaris per garantir la privacitat i la anonimització de les dades
 • CE16 Realitzar, presentar i defensar un exercici original davant un tribunal universitari, consistent en un projecte d'enginyeria en l'àmbit de la ciència de dades en el que se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyanments

Continguts

1. Elaboració del TFM En termes generals, el procediment per a la realització del TFM a l’Escola Politècnica Superior serà el següent: - L’alumne presenta en una de les convocatòries establertes durant el curs una proposta de P/TF mitjançant l’aplicació TFGM EPS (https://aserv2.udg.edu/TFGM/EPS) . Per presentar la proposta és imprescindible estar matriculat del P/TF. Si no s'ha matriculat el TFM en el període ordinari previst en el calendari administratiu, l'alumne haurà de formalitzar aquest tràmit en algun dels períodes d’ampliació de matrícula establerts durant el curs acadèmic; aquesta formalització es farà efectiva abans de formalitzar la proposta del TFM. - La proposta és avaluada per la Comissió del TFM del corresponent estudi. - L’alumne desenvolupa el corresponent treball sota la supervisió del seu tutor. - Un cop finalitzat el treball i amb l’autorització del tutor, l’alumne diposita el treball a l’aplicació de TFGM EPS o a la corresponent secretaria en el cas dels màsters adscrits a departaments o instituts de recerca. - El tutor avalua l’elaboració del TFM. - La Comissió del P/TF designa el tribunal avaluador i la data per a la defensa pública del TFM. L’alumne exposa oralment en sessió pública els continguts del treball, que seran avaluats per part del tribunal així com la defensa oral. - El coordinador de l’estudi trasllada la qualificació final del TFM a l’acta corresponent.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 10,00 365,00 0 375,00
Total 10,00 365,00 0 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Realització i defensa d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en el màster. El tutor del projecte valorarà el treball autònom de l’estudiant, la qualitat científico-tècnica del treball, i la metodologia seguida per l’estudiant.
  El tribunal valorarà el contingut del document i la defensa oral del treball.
  100 No

  Qualificació

  Per la tipologia de l’activitat no és recuperable.
  Abans de la defensa pública, el tutor ha d’omplir la rúbrica d’avaluació corresponent del TFM.
  El tribunal estarà format per tres membres, president, secretari i vocal, dels quals, com a mínim dos es designaran d’entre el personal docent dels departaments que imparteixen docència al centre en què s’imparteix l’estudi objecte de l’avaluació. En casos excepcionals es podran constituir tribunals d’avaluació de dos membres, amb un president i un secretari.
  Durant la defensa, l’estudiant exposarà durant uns 15 minuts un resum del contingut del TFM i respondrà les preguntes que el tribunal cregui pertinents sobre el contingut i la realització del TFM.
  L’avaluació dels treballs finals de grau té en compte, a més de l’acreditació de les competències específiques i transversals de l’estudi vinculades al TFM, els aspectes següents:
  - La qualitat tècnica i científica del contingut del treball.
  - La qualitat formal dels documents treball.
  - La qualitat expositiva oral i la capacitat de debat i de defensa argumental.
  La rúbrica aprovada pel Consell d’Estudis es farà pública abans del termini del dipòsit de TFM.
  El responsable d'informar i de tancar les actes és el coordinador de l'estudi.
  Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura. En funció del tipus d'acte fraudulent la Direcció de l'Escola iniciarà els procediments adients d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3).
  Es proposaran exercicis voluntaris durant el curs que podran ajudar a millorar la nota final en cas que s'hagi aprovat.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació si, pels motius que sigui, l’estudiant no pot dipositar el TFM en cap de les convocatòries del curs corresponent o en el cas de que, tot i haver-lo dipositat, no faci la defensa davant del tribunal.

  L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de ‘No Presentat’ exhaureix convocatòria de qualificació.

  Avaluació única:
  Per la tipologia de l’activitat que suposa fer el TFM, l’Avaluació Única no implica modificació respecte a l’establert pel que fa a al desenvolupament i defensa del TFM en format convencional.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superat El TFM, caldrà obtenir una qualificació final mínima de 5.0.
  Comportarà la no superació del TFM si es detecta qualsevol acció fraudulenta, de plagi o no permesa durant el procediment d'avaluació o en el moment de la seva defensa.

  Tutoria

  A través del correu electrònic l’estudiant podrà concertar les tutories amb el professor tutor del TFM.
  Si convé, es faran videotrucades pels canals o mitjans que posi a disposició la UdG.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Tota la informació relacionada amb el TFM es troba disponible a la web de l’EPS, al ’apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master).
  Podeu trobar la normativa marc reguladora del Treball Final de Grau i del Treball Final de Màster de la UdG (https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-master)
  Podeu concertar les tutories i aclarir dubtes amb el professor tutor del TFM a través del correu electrònic (adreça disponible a la web de la UdG).
  Per aclarir qualsevol dubte i mentre no disposeu de tutor, podeu contactar amb el coordinador de l’estudi

  Observacions

  Consulteu el Reglament de l’EPS per als projectes o treballs de fi de grau i les instruccions sobre el procés de realització dels TFM publicada a la pàgina web de l'Escola.
  https://www.udg.edu/ca/eps/informacio-academica/reglaments-i-normatives
  Més informació sobre el procediment de TFG/TFM: https://www.udg.edu/ca/eps/informacio-academica/projecte-treball-final-de-grau-i-master
  Per poder efectuar el dipòsit del TFM, com a molt l'estudiant ha de tenir pendents de superar al seu pla d'estudis, a més del TFM, l’equivalent a 15 crèdits optatius. També li pot quedar, si és el cas, l'acreditació de la tercera llengua.
  Durant el curs acadèmic, es pot dipositar el TFM dins les convocatòries ordinàries de juny o setembre. Hi ha una convocatòria extraordinària al febrer que es pot sol·licitar dins el període fixat sempre que es compleixin els requeriments establerts. Les dates concretes per cada convocatòria son les publicades al calendari acadèmic de la Politècnica.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.