Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Descripció i anàlisi de mètodesi programes de control integrat. Pràctica en empreses i institutcions de l'àmbit.
Crèdits:
20

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB1 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB2 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB3 Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB4 Saber comunicar les conclusions-i els coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CB5 Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
 • CG1 Recerca, anàlisi i selecció d'informació tècnica i científica.
 • CG2 Anàlisi de situacions tecnològiques en relació amb un entorn social, econòmic i polític concrets i en particular agrícoles.
 • CG3 Capacitat d'anàlisi de situacions noves.
 • CG4 Redacció de treballs, informes i conclusions i presentació oral en un auditori especialitzat.
 • CG7 Rigor en els plantejaments de treball, mètodes i elaboració de conclusions des de punts de vista científics, tècnics i ètics.
 • CE5 Capacitat per valorar els resultats de les decisions preses

Continguts

1. Realització de forma individual d'un projecte, memòria o estudi original, sota la supervisió d'un director, que apliqui i integri els coneixements adquirits a al llarg dels estudis del Màster. El TFM pot versar sobre qualsevol tema orientat a l'aplicació de les competències generals associades al títol de Màster en Protecció Integrada de Cultius. El TFM conclourà amb l'elaboració d'una memòria del treball realitzat, seguida per la defensa pública davant d'un tribunal nomenat a aquest efecte.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 20,00 160,00 100,00 280,00
Exposició dels estudiants 6,00 14,00 0 20,00
Pràctiques en empreses / institucions 60,00 140,00 0 200,00
Total 86,00 314,00 100,00 500

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Realtzació de l'estada del TFM Les hores amb professor presencial/no presencial poden ser variables, segons cada TFM 25 No
  Redacció de la memòria Es valorarà la seva correcció d'acord amb la rúbrica establerta per al TFM del Màster. 50 No
  Defensa del treball final de Màster Correcció en la presentació i respostes al tribunal d'acord amb la rúbrica establerta per al TFM del Màster. 25 No

  Qualificació

  Superació de l'estada amb bona valoració per part del director/tutor, superació (nota igual o superior a 5) de l'acte de defensa (document escrit i presentacio oral).
  Veure guia docent del TFM del màster a http://www.ipm.udl.cat/ca/pla-formatiu/treball-final.html

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No entrega de la memòria i /o no presentació a la defensa de la convocatòria corresponent.

  Avaluació única:
  En la tipologia de TFM no s'escau ja que es tracta d'una única data de defensa

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  S'acordarà amb el director/tutor el mètode de realitció de tutories.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació es ralitzarà preferentment per correu electrònic institucional i si cal es podran realitzar trobades presencials o per videoconferència.

  Observacions

  La matrícul, realització i defensa del TFM segueix la normativa de la universitat coordinador (UdL):

  1. El objetivo del TFM es la realización de forma individual de un proyecto, memoria o
  estudio original, bajo la supervisión de un director, que aplique e integre los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios del Máster.
  2. El TFM puede versar sobre cualquier tema que esté orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas al título de Máster en Protección Integrada de
  Cultivos.
  3. El TFM concluirá con la elaboración de una memoria del trabajo realizado, seguida por su defensa pública delante de un tribunal nombrado a este efecto.
  Articulo 3. Tribunal evaluador
  La Comisión de Estudios del Máster, a propuesta del Coordinador, nombrará el
  Tribunal evaluador del TFM, que tendrá que estar compuesto por tres profesores del
  Máster, doctores en el caso de que se trate de un TFM de investigación, y designará
  entre ellos un Presidente, un Secretario y un Vocal. Además, nombrará un suplente de
  cada miembro del tribunal, que tendrá que cumplir con los mismos requisitos que el
  titular correspondiente.
  Artículo 4. Inscripción del TFM y asignación del director y del tema
  1. Cada TFM deberá contar con un director, que tendrá que ser un profesor que imparta
  docencia en el Máster en Protección Integrada de Cultivos. Su función consistirá en
  orientar al estudiante durante la realización del TFM, facilitarle los medios necesarios,
  especialmente en el caso de un TFM de investigación, supervisarlo y velar por el
  cumplimiento de los objetivos fijados. En el caso de un TFM de investigación, el
  director tendrá que ser un profesor doctor. El TFM podrá contar con un co-director que
  sea o no profesor del Máster en Protección Integrada de Cultivos.
  2. La elección del tema del TFM se realizará a propuesta de los profesores del Máster o
  a propuesta del estudiante. En este último caso, el estudiante deberá solicitar la
  dirección del TFM a un profesor del máster, para lo cual contará con el apoyo de su
  tutor de máster.
  3. Antes de matricularse del TFM, el estudiante deberá realizar la inscripción del
  mismo. Para ello, presentará al Coordinador del Máster en Protección Integrada de
  Cultivos, debidamente cumplimentada, la solicitud que figura en Anejo I de la presente
  normativa, que incluye una breve memoria del TFM.
  4. El Coordinador del Máster en Protección Integrada de Cultivos, previa consulta a la
  Comisión de Estudios del Máster en Protección Integrada de Cultivos, estudiará y, en su
  caso, aprobará la solicitud de inscripción, lo que supondrá la asignación del director del
  TFM, y nombrará a los miembros del Tribunal. La Comisión de Estudios del Máster
  comunicará a los profesores su nombramiento. Una vez aprobada la solicitud y
  nombrado el Tribunal, mediante el documento que figura en el Anejo 2 de la presente
  normativa, será devuelta al estudiante para ser presentada en el momento de la matrícula
  del TFM. Si la solicitud no es aprobada, se comunicarán los motivos al estudiante para
  que puedan ser subsanados.
  5. El tema del TFM se tendrá que planificar de forma que pueda ser completado por el
  estudiante en el número de horas correspondiente a los 25 créditos ECTS que el TFM
  tiene asignados en el Plan de Estudios del Máster en Protección Integrada de Cultivos.
  Artículo 5. Matrícula
  1. La matrícula del TFM podrá realizarse en dos períodos, uno durante el mes de
  septiembre (período ordinario) y otro durante el mes de febrero (período extraordinario),
  en las fechas establecidas por la ETSEA

  2. La matrícula dará derecho al estudiante a presentarse a una convocatoria de defensa
  del TFM.
  3. La matrícula realizada en el período extraordinario dará derecho a defender el TFM
  en la misma fecha límite que la matrícula realizada en el período ordinario. Esta fecha
  estará dentro del mes de septiembre y será fijada cada curso académico por la ETSEA.
  4. En el momento de hacer la matrícula, el estudiante tendrá que presentar en la
  Secretaría del centro, cumplimentada y firmada, la solicitud que figura en Anejo I de la
  presente normativa.
  Artículo 6. Presentación del Trabajo de Fin de Máster
  1. Acabado el TFM, el estudiante tendrá que presentar una memoria en la que quede
  reflejado el trabajo desarrollado, La memoria debe ser un trabajo original y único.
  2. La Comisión de Estudios del Máster establecerá el período de presentación de las
  memorias del TFM, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.
  3. El estudiante presentará en la Secretaría de la ETSEA la hoja de Defensa del TFM,
  que se encuentra en el Anejo 3 de la presente normativa, y tres ejemplares del TFM, que
  deberán tener el visto bueno del director. La Hoja de Defensa del TFM incluye la hora y
  la fecha de la defensa del TFM, que serán determinadas por el Tribunal evaluador, y
  deberá entregarse 10 días antes del día fijado para la defensa. La Secretaría de la
  ETSEA asignará el lugar de defensa del TFM y enviará a los miembros del Tribunal un
  ejemplar de la memoria del TFM y la convocatoria del acto público de defensa del
  TFM. En el caso del Presidente, enviará, además, el Acta de Calificación.
  Artículo 7. Defensa pública
  1. La defensa del TFM se realizará en sesión pública, mediante la exposición oral de su
  contenido o de las líneas maestras del mismo, durante un tiempo máximo establecido
  por el Tribunal. Los miembros del Tribunal podrán plantear al estudiante las cuestiones
  relacionadas con el trabajo presentado que consideren oportunas.
  2. En ningún caso se podrá llevar a cabo la defensa del TFM sin la presencia de alguno
  de los miembros del Tribunal evaluador.
  3. El Tribunal evaluador deliberará sobre la calificación del TFM a puerta cerrada.
  Artículo 8. Calificación
  1. La calificación determinada por el Tribunal evaluador podrá ser:
  • Sobresaliente 9 - 10
  • Notable 7 – 8,9
  • Aprobado 5 – 6,9
  • Suspenso 0 - 4,9
  4
  2. La nota del TFM podrá ser determinada por consenso de los miembros del Tribunal.
  En caso de que no fuese posible, cada miembro del Tribunal otorgará su calificación
  numérica, que quedará reflejada en el acta de evaluación. La calificación final será la
  media aritmética de las notas otorgadas por cada miembro del Tribunal.
  3. El Tribunal evaluador firmará la correspondiente Acta de Calificación, que será hecha
  pública y enviada a la Secretaría de la ETSEA.
  5. En caso de que el estudiante no haya acabado el TFM durante el tiempo establecido
  en esta normativa, art. 4.2. y art. 6.1., la calificación será No Presentado y el estudiante
  tendrá que matricularse de nuevo del TFM.
  6. Los Trabajos de Fin de Máster realizados en universidades extranjeras serán
  evaluados en la institución de destino del estudiante. Será responsabilidad del
  Coordinador del Máster en Protección Integrada de Cultivos adaptar la calificación
  otorgada en la institución de destino a los requisitos de la calificación del TFM.
  Artículo 9. Propiedad Intelectual
  1. El centro al que esté adscrito el Máster podrá tramitar una copia de los Trabajos de
  Fin de Máster a la biblioteca de la Universidad, para que pueda ser consultada por la
  comunidad universitaria, previa autorización del autor, respetando en todo caso su
  derecho a la propiedad intelectual.
  2. La propiedad intelectual de los Trabajos de Fin de Máster de la Universitat de Lleida
  está regulada por la normativa vigente.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  S'adaptarà al criteris de la UdL per als TFM en l'escenari corresponent de la COVID-19.

  Modificació de l'avaluació:
  S'adaptarà al criteris de la UdL per als TFM en l'escenari corresponent de la COVID-19.

  Tutoria i comunicació:
  S'adaptarà al criteris de la UdL per als TFM en l'escenari corresponent de la COVID-19.
  Les tutories i seguiment es realitzaran no presencials en cas que es passi a un escenari totalment no presencial.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.