Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
L'assignatura pretén ser una iniciació al món de la ciència, a la creació de coneixement i una porta d'entrada a l'àmbit científic, tret diferencial de la formació universitària. Aquest coneixement ha de servir per ajudar els estudiants a donar resposta a les preguntes que els sorgiran referents a diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport. És per això que cal també disposar de competències relacionades amb la cerca d'informació rellevant entorn el problema que es vulgui resoldre. L’Estadística i el mètode científic seran claus per dur a terme la metodologia i procés d’investigació en el nostre àmbit. Finalment, es pretén que l'alumnat aprengui els procediments bàsics per a la comprensió i elaboració de textos científics plantejats a partir de diferents metodologies.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ernest Esteve Caupena
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Apartat de metodologia de la investigació

          1.1. Introducció a la investigació aplicada a les ciències de l'activitat física i l’esport

                    1.1.1. Investigació en AF i esport

                    1.1.2. Mètode científic

                    1.1.3. Tipus de ciències

                    1.1.4. Tipus de divulgació científica

                    1.1.5. Classificació d’articles científics

                    1.1.6. Estructura bàsica d’un article científic

                    1.1.7. Revistes de l’àmbit de l’AF i esport. Mesures d’impacte científic

                    1.1.8. Cerca d’informació de publicacions científiques en bases de dades

                    1.1.9. Xarxes socials a la comunitat científica

                    1.1.10. Introducció a la investigació Qualitativa

          1.2. Sistemes d’informació i oportunitats d’Sports Analytics. La presa de decisions.

                    1.2.1. L’aplicació real de l’anàlisi de dades en equips professionals i amateurs

                    1.2.2. Tecnologia de Visualització

                    1.2.3. Anàlisi de l’esport. Una tendència a l’alça

                    1.2.4. Fonaments de l'anàlisi del rendiment esportiu i de l'anàlisi notacional. L’us de les dades i l’estadística.

                    1.2.5. Introducció a l’epidemiologia i els dissenys epidemiològics

2. Apartat d’estadística

          2.1. Introducció a l’Estadística

                    2.1.1. Concepte i diferents àmbits d’aplicació

                    2.1.2. Població i mostra

          2.2. Estadística Descriptiva

                    2.2.1. Conceptes bàsics: variables i escales de mesura.

                    2.2.2. Recollida de la informació i organització de les dades per a l'anàlisi.

                    2.2.3. Taules de distribució de freqüències.

                    2.2.4. Representació gràfica de la informació.

                    2.2.5. Mesures de tendència central: Mitjana, Moda, Mediana.

                    2.2.6. Mesures de posició: Percentils.

                    2.2.7. Mesures de dispersió: Variància, Desviació estàndard, Amplitud.

                    2.2.8. Mesures de forma: Índex d'asimetria. Índex d'apuntament.

                    2.2.9. Ús de paquets estadístics per l'anàlisi descriptiu.

                    2.2.10. Elaboració d'informes de resultats i edició.

          2.3. Introducció Estadística Inferencial. Aplicació amb exemples reals

                    2.3.1. Estimació puntual i per interval.

                    2.3.2. Ús de paquets estadístics per a l'estimació de paràmetres.

                    2.3.3. Test d'Hipòtesis: Tipus de proves: conformitat, homogeneïtat i relació. Contrastos unilaterals i bilaterals. Grau de significació. Comparança de proporcions. Comparança de mitjanes

                    2.3.4. Correlació i Regressió

                    2.3.5. Ús de paquets estadístics per a l'aplicació dels tests d'hipòtesi.

          2.4. Ús i interpretació de l'estadística aplicats a situacions reals de l’activitat física i l’esport

                    2.4.1. Lectura crítica d’articles científics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 10,00 36,00 0 46,00
Seminaris 9,00 14,00 0 23,00
Sessió expositiva 6,00 2,00 6,00 14,00
Sessió pràctica 9,00 12,00 6,00 27,00
Treball en equip 6,50 23,50 0 30,00
Total 40,50 97,50 12,00 150

Bibliografia

 • Klaus Heinemann (2008). Introducción a la metodología de la investigación empírica (2ª Edición). Editorial Paidotribo.
 • Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson, & Stephen J. Silverman (2011). Reseach Methods in Physical Activity (Sixth Edition). Human Kinetics.
 • Vincent, William J (1995). Statistics in kinesiology (Human kinetics). Northridge.
 • O'Donoghue, P (2013). Statistics for sport and exercise studies: an introduction. Routledge.
 • Newell, J., Aitchison, T., & Grant, S (2014). Statistics for sports and exercise science: a practical approach. Routledge.
 • Alamar, B (2013). Sports analytics: A guide for coaches, managers, and other decision makers. Columbia University Press..
 • Miller, T. W (2015). Sports analytics and data science: winning the game with methods and models. FT Press..
 • Sentís, J et al (2003). Bioestadística. Barcelona: Elsevier.
 • Cobo, Erik; Muñoz, Pilar; González, José Antonio (2007). Bioestadística para no estadísticos. Barcelona Elsevier España s.l.
 • Martínez-González, M. A., Fajardo, A. F., Martínez-González, F. J. M. A., Sánche (2006). Bioestadística amigable . F. J. F.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Activitats i casos pràctics individuals i en grup Treball individual i en equip. Portar a terme un seguit de tasques relacionades amb la investigació. 15 No
AVC2: Exàmens d’articles científics Exàmens tipus test d’articles científics relacionats amb el contingut de l’assignatura 35 No
AVC3: Examen de continguts pràctics i teòrics Avaluació de continguts pràctics i teòrics treballats a l’assignatura 50

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA (només pot optar l'alumnat que hagi assistit al 80% de les sessions pràctiques):
AVC1. Activitats i casos pràctics individuals i en grup: 15% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar.
AVC2. Exàmens d’articles científics: 35% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar.
AVC3. Examen de continguts teòrico-pràctics: 50% (s'haurà d'obtenir un 4 com a mínim per fer mitjana).

L'assignatura s'aprova amb un 5. L’alumnat que no obtingui una qualificació global de 5 (resultat de la mitjana de AVC1, AVC2 i AVC3) en avaluació continuada haurà de presentar-se a l’examen d’avaluació final.

AVALUACIÓ FINAL
- En el cas que es suspengui l'examen de continguts teòrico-pràctics (AVC3) es podrà recuperar únicament aquesta part en l'examen final. En la recuperació s'haurà d'obtenir un 4 com a mínim per fer mitjana amb la resta de notes (AVC1 i AVC2).
- L’estudiant que aprova l’examen (AVC3), però la mitjana global obtinguda amb la resta d’activitats (AVC1 i AVC2) no es igual o superior a 5. En aquest cas haurà de realitzar l’examen final del 100%.
- L'alumnat que no assisteixi al 80% de les sessions pràctiques haurà de realitzar l'examen final del 100%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L'avaluació única consta de les següents activitats:

AVU1: Examen de continguts pràctics i teòrics (50%). Aquesta activitat s'ha de superar obligatòriament amb una nota mínima de 5 per poder fer mitjana amb la resta d'elements. En el cas de suspendre es podrà recuperar.
AVU2: Exàmens d'articles científics (35%). Fa mitjana sigui quina sigui la nota. No es pot recuperar.
AVU3: Cas pràctic (15%). No recuperable. Fa mitjana sigui quina sigui la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Per a cadascun dels dos parcials de l'AVC3 s'haurà d'obtenir un 4 com a mínim per fer mitjana. És imprescindible que la mitjana obtinguda sigui com a mínim de 5.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA 1: Comprendre les bases teòriques i empíriques dels textos científics.
OA 2: Conèixer la lògica subjacent a la metodologia en ciències de l'esport.
OA 3: Interpretar els principals indicadors estadístics.
OA 4: Traduïr expressions estadístiques en llenguatge científic i quotidià.
OA 5: Entendre la lògica subjacent a l'integració de nous coneixements empírics en el marc teòric i empíric existent.

L'assignatura es desenvolupa a l'aula combinant l'exposició de continguts teòrics per part del professor i la comprensió i anàlisi d'articles científics proposats pel professor.

Assignatures recomanades

 • Esports d'adversari
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Kinesiologia i biomecànica del moviment
 • Mitjans i mètodes de recuperació
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3
 • Treball final de grau

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1- Activitats i casos pràctics individuals i en grup. L'entrega es realitzarà a través del moodle (15%).
AVC2- Exàmens d'articles científics. Es realitzaran virtualment (35%).
AVC3- Examen de continguts pràctics i teòrics. Es realitzaran virtualment (50%).

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que l'examen de continguts pràctics i teòrics i els exàmens d'articles científics es realitzaran de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.