Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Identitat corporativa vs Imatge corporativa. Imatge, reputació i posicionament. La gestió de la identitat corporativa i la comunicació corporativa. El paper dels media clàssics i dels social media en la formació de la imatge corporativa. Casos RP.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CG.10. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
 • CE.8. Relacionar els objectius de les empreses en relació amb la tipologia dels seus productes, així com la seva distribució, preu i comunicació per aconseguir major eficàcia i eficiència
 • CE.12. Operar les diverses estratègies publicitàries sorgides amb els nous formats narratius
 • CE.13. Diferenciar i utilitzar tots els elements visibles i no visibles que constitueixen una Imatge
 • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques

Continguts

1. Identitat corporativa versus imatge corporativa (diferenciació conceptual)

2. Identitat corporativa: filosofia corporativa i cultura corporativa

3. Identitat corporativa versus Identitat visual (diferenciació conceptual)

4. Identitat corporativa versus marca (diferenciació conceptual)

5. Imatge, reputació, posicionament (diferenciació conceptual)

6. La gestió de la identitat corporativa : La comunicació de la identitat corporativa /El rol dels mitjans de comunicació en la formació de la imatge corporativa /El rol de les xarxes socials en la formació de la imatge corporativa

7. Estratègies Globals d'Identitat Corporativa

8. Reputació Mediàtica

9. Public Relations Cases (in English)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 18,00 0 33,00
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 25,00 0 30,00
Exposició dels estudiants 10,00 0 0 10,00
Lectura / comentari de textos 0 15,00 0 15,00
Prova d'avaluació 1,50 2,50 0 4,00
Resolució d'exercicis 7,00 0 0 7,00
Sessió expositiva 13,50 7,50 0 21,00
Treball en equip 0 30,00 0 30,00
Total 52,00 98,00 0 150

Bibliografia

 • Capriotti, P. (2009). Branding corporativo (1ª edició). Santiago de Chile: Colección de libros de empresas.
 • Capriotti, P. (2009). Economic and social roles of companies in society: the impact Media Visibility h. Business and Society, (48), 225-242. Recuperat , a https://studysites.sagepub.com/cornelissen3e/Online%20reading%20pdfs/Capriotti.pdf
 • Capriotti, P. (2012). Las Vegas en los Monegros: Evaluating the mass media coverage of the social and . Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 18(1), 305-320. Recuperat , a https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3981776
 • Capriotti, P. . Fundamentos de la reputación mediática. White paper. Recuperat , a http://www.analisisdemedios.com/images/WhitePaperEspanol.pdf
 • Dowling, G. (1994). Corporate Reputations. Londres: Kogan Page. Catàleg
 • El Mansouri, H.; Oliveira, A.; Costa, Ll. (2019). La imagen de CEUCAT en la Universidad de Girona. Hologramatica , 2(29),
 • Grunig, J. (1993). Image and substance: from symbolic to behavioral relationships. Public Relations Review, 19(2), 121-139 Catàleg
 • Hendrix, J.A.; Hayes, D.C. (2007). Public Relations Cases (Eighth edition). Wadsworth: Cengage Learning.
 • Igartua, Juan José. (2004). Teoría e investigación en comunicación social. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Kapferer, J. (1992). La marca, capital de la empresa. Bilbao: Deusto. Catàleg
 • Lozano-Monterrubio, N.; Huertas, A. (2020). The image of Barcelona in Online Travel Reviews during 2017 Catalan independence. Communication & Society, 33(3), 33-49
 • Matilla, Kathy. (2016). Casos de estudio de relaciones públicas :. Barcelona: UOC Ediciones. Catàleg
 • Marine-Roig, E.; Huertas, A. (2020). How safety affects destination image projected through online travel reviews. Journal of Destination Marketing & Management, 18(1), 100469 Catàleg
 • McCombs, M. (2002). The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion. Recuperat , a https://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf
 • Muñiz, C. (2020). El framing como proyecto de investigación: una revisión de los conceptos, ámbito. Profesional de la información, 29(6), . Recuperat , a https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.23
 • Sanz de la Tajada, Luis (1996). Auditoría de la imagen de empresa : métodos y técnicas de estudio de la imagen. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Swann, P. (2014). Cases in Public Relations Management. The rise of social media and activism (2nd edition). New York: Routledge.
 • Villafañe, J. (1998). Imagen Positiva. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Xifra, Jordi. (2009). Casos de relaciones públicas y comunicación corporativa /. Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Zunino, E. (2018). Agenda Setting: Cincuenta años de investigación en comunicación. Intersecciones en Comunicación, 1(12), . Recuperat , a http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/216/2161261009/html/index.html
 • Zeler, I.; Oliveira, A.; Bosch Casellas, M. (2021). La comunicación de la responsabilidad social corporativa de las empresas español. Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi, 38(2), . Recuperat , a https://doi.org/10.2436/20.3008.01.208
 • Zeler, I.; Oliveira, A.; Triano Morales, R. (2022). Responsabilidad Social Corporativa y crisis sanitaria de la Covid-19. Revista de Comunicación, 21(1), . Recuperat , a https://doi.org/10.26441/RC21.1-2022-A23

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració d'un treball final d'aplicació pràctica dels continguts dels temes 1 a 8 L’assistència a classe i la participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament. La serietat en la realització i entrega dels treballs i dels exercicis pràctics esmentats que es demanin als alumnes. El grau d’anàlisi i de treball en les pràctiques. La lògica i la capacitat de comunicació. La capacitat de solucionar qüestions reals no només a través dels coneixements adquirits en aquesta i altres assignatures, sinó també disposar d'habilitats, coneixements i actituds que permeten exercir les tasques pròpies de la professió. La capacitat de resoldre problemes i situacions de treball de manera autònoma. La capacitat de treball en grups diversos i de resoldre de forma autònoma els reptes i activitats proposades. L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota. Si l'absència es justifica per problemes de força major (i alhora el grup dóna suport a la persona que no hagi vingut, és a dir, s'informa al professor que la persona va participar en l'elaboració del treball), l'alumne podrà obtenir la mateixa nota que el grup. No lliurar els treballs en les dates acordades suposarà un zero a la nota. Aquesta activitat d'avaluació és recuperable.
45
Exposició / presentació de treballs per part dels estudiants a classe o davant un tribunal La lògica i la capacitat de comunicació. Rúbriques (Criteris principals: coneixement de la matèria i contingut, organització, col·laboració, argumentació, gestió del temps). L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota. Aquesta activitat d'avaluació NO és recuperable. 10 No
Realització d'exercicis i resolució de casos pràctics L’assistència a classe i la participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament. La serietat en la realització i entrega dels treballs i dels exercicis pràctics esmentats que es demanin als alumnes. El grau d’anàlisi i de treball en les pràctiques. La lògica i la capacitat de comunicació. La capacitat de solucionar qüestions reals no només a través dels coneixements adquirits en aquesta i altres assignatures, sinó també disposar d'habilitats, coneixements i actituds que permeten exercir les tasques pròpies de la professió. La capacitat de resoldre problemes i situacions de treball de manera autònoma. La capacitat de treball en grups diversos i de resoldre de forma autònoma els reptes i activitats proposades. Rúbriques. No lliurar els exercicis i les solucions dels casos en les dates acordades suposarà un zero a la nota. Aquesta activitat d'avaluació és recuperable. 30
Prova d'avaluació dels continguts teòrics dels temes 1 a 7 Prova d'avaluació. No hi ha requisit mínim per aprovar. Aquesta activitat d'avaluació NO és recuperable. 15 No

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura té una modalitat: Avaluació continuada.

L’avaluació continuada de l’assignatura constarà de diferents parts:
a.1) Examen de la teoria (suposa el 15% de la nota)
a.2) Exercicis pràctics (suposen el 85% de la nota). Es valorarà:
• L’assistència a classe i la participació en les pràctiques que es realitzin conjuntament.
• La serietat en la realització i l’entrega dels treballs i dels exercicis pràctics esmentats que es demanin als alumnes.
• El grau d’anàlisi i treball en les pràctiques.
• La lògica i la capacitat de comunicació.
• La capacitat de treball en grups diversos i de resoldre de forma autònoma els reptes i activitats proposades.

L'assistència a classe és obligatòria en el dia de les presentacions de les pràctiques. L'absència en dies de presentació suposarà un zero a la nota.

Si l'absència es justifica per problemes de força major (i alhora el grup dóna suport a la persona que no hagi vingut, és a dir, s'informa al professor que la persona esmentada va participar en l'elaboració del treball), l'alumne podrà obtenir la mateixa nota del grup.

El plagi o l'ús de procediments fraudulents per dur a terme les activitats comporta la qualificació de 0 (suspens). Si es creu convenient es farà servir un programa anti-plagi per a la validació de proves i/o treballs.

La qualificació final serà la mitjana entre totes les parts (d’acord a la seva ponderació) de la part teòrica i la part pràctica.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l’estudiant que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada (si s’escau es ponderen per el pes corresponent) o no s’ha presentat a l’avaluació única.

Avaluació única:
L’avaluació única està especialment pensada per tots aquells estudiants que no poden assistir de forma regular a classe. Implica l’assoliment de les mateixes competències, malgrat la de treball en equip, ja que es planteja el seguiment de la matèria de forma individual. Tot l’estudiantat que opti per a aquesta modalitat, haurà d’assistir una tutoria per enfocar el seu seguiment del curs així com la seva avaluació, la primera setmana de curs, Els estudiants a més, hauran de seguir els protocols d’avaluació única que marca la Facultat i comunicar aquesta modalitat a la secretaria acadèmica.

L’avaluació única constarà de dues parts:

(1) Un examen en la data fixada que tindrà un pes del 40%. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

(2) L’activitat “Elaboració d'un treball final” amb un pes del 60%. Aquesta activitat es lliurarà i si s’escau es presentarà, en la mateixa data que l’examen del punt anterior. Aquest treball tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran un cop per setmana. Es podran concertar a través de l'agenda de Tutories del Moodle.

Es podrà fer tant de forma presencial com de forma remota a través del canal especificat al Moodle.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura, a més es farà una entrada al Moodle (anuncis) de l’assignatura per a què en quedi constància. El canal per interacció amb l'estudiantat serà a través de les tutories.

Es reserva el correu electrònic només per a causes extraordinàries. Respondrem els correus en un màxim 36 hores en dies laborables.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
A més de la prova d'avaluació dels conceptes teòrics, les activitats consisteixen en l'elaboració de treballs i informes, en la resolució de casos pràctics i l'exposició oral dels treballs elaborats.

Durant les hores de classe previstes, a través de GoogleMeet, es realitzarà una classe virtual amb el suport del PowerPoint amb interacció dels alumnes.

En el cas especial d’estudiants que per motius sanitaris hagin de confinar-se per un període de 15-30 dies o que per motius de salut no podran assistir a la universitat (persones de risc), es consideraran un cas específic per passar a avaluació única. L'activitat docent es farà mitjançant la lectura de material bibliogràfic recomanat pel professor i les tutories per resoldre dubtes que els estudiants puguin tenir sobre el contingut de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.