Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Ètica, bioètica i dret. Drets humans. Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Codis deontològics. Responsabilitat ètica i legal dels professionals de la salut. Comitès de bioètica. Intimitat i confidencialitat. Informació i consentiment informat. Ètica de la investigació. Aspectes ètics i legals de l'exercici professional (inici i final de vida).
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup M1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Alba Berenguer Simon  / David Camara Liebana  / Cristina Serrabassa Funoll
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup M2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
David Camara Liebana  / Bernat Carles Serda Ferrer  / Cristina Serrabassa Funoll
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
David Camara Liebana  / Cristina Serrabassa Funoll
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB04 - Reconèixer el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural
 • CB07 - Comprendre, sense perjudicis, a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional
 • CB12 - Actuar en funció de el codi ètic i deontològic, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES08 - Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l'edat, gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors, i adequar l'actuació professional de forma individualitzada
 • CES09 - Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família

Continguts

1. Ètica i moral.Ètica del cuidar.Drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes en relació amb la salut i l'atenció sanitària.

2. Definició, sorgiment i introducció a la bioètica. Els principis de la bioètica.

3. Comitès de bioètica. Comitès d'ètica assistencials. Models de presa de decisions ètiques.

4. Codis deontològics. Col·legis professionals.Intrusisme professional.

5. Intimitat i confidencialitat. Secret professional. Registres d’infermeria. Història clínica.

6. Responsabilitat legal en l’atenció d’infermeria. Objecció de consciència. Consentiment informat.

7. Aspectes ètics i legals al final de vida

8. Aspectes ètics i legals al principi de vida.

9. Ètica de la investigació.Comitès d’ètica i investigació clínica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 8,50 3,25 11,75
Seminaris 6,00 15,00 0 21,00
Sessió expositiva 4,75 28,00 9,50 42,25
Total 10,75 51,50 12,75 75

Bibliografia

 • Boladeras i Cucurella, Margarida (2015). Bioética del cuidar :. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Bellver Capella, Vicente (2014). Bioética y cuidados de enfermería. [Valencia]: Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), a
 • Bellver Capella, Vicente (2014). Bioética y cuidados de enfermería. [Valencia]: Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Catàleg
 • Torralba Roselló, Francesc (2002). Ética del cuidar :. Madrid: Fundación MAPFRE Medicina. Catàleg
 • Casado, María (2015). Bioética, derecho y sociedad (2a ed.). Madrid: Trotta. Catàleg
 • González R. Arnáiz, Graciano (2016). Bioética :. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (2006). Infermeria i final de la vida. Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (2006). Infermeria i informació i consentiment informat. Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets, Ester (2009). Infermeria i ètica de la investigació. Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (2006). Infermeria i comitès de bioètica. Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (2006). Infermeria i drets i deures dels malalts. Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (2005). Infermeria i bioètica. Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Beauchamp, Tom L (1999). Principios de ética biomédica. Madrid [etc.]: Masson. Catàleg
 • Feito Grande, Lydia (2011). Bioética :. Tres Cantos, Madrid: Fundación de Ciencias de la Salud. Catàleg
 • Gracia Guillén, Diego (2008). Fundamentos de bioética (3a ed.). Madrid: Triacastela. Catàleg
 • Camps, Victòria (2021 - 04??). Tiempo de cuidados : otra forma de estar en el mundo (Primera edición). Barcelona: Arpa and Alfil Editores. Catàleg
 • Camps, Victòria (1987 - 1992). Historia de la ética. Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives i participatives on es treballa i s'aprofundeix en el continguts de l'assignatura i lectura de d'articles i/o casos S'avaluen els continguts de les classes expositives, els treballats a l'ABP i la lectura crítica de les lectures proposades pel professorat mitjançant una prova d'avaluació continuada 60
Seminaris: Treballs grupals per aprofundir i analitzar aspectes importants dels continguts de l'assignatura. S'avalua la capacitat de treball en grup, l'anàlisi de resolució de casos i la reflexió crítica dels documents a treballar. 30 No
ABP procés. S'avalua la participació activa en les tutories, la capacitat de formular objectius d'aprenentatge,relacionar i formular hipòtesis així com la capacitat de cercar informació en les fonts d'informació adients. 10

Qualificació

Es farà una prova d’avaluació continuada sobre els continguts de les classes expositives, les lectures i l'ABP. S'avaluaran mitjançant una prova escrita amb preguntes d’elecció múltiple (penalitzen els errors) i/o pregunta curta a desenvolupar. La prova es donarà per aprovada amb un 5 sobre 10.

En els seminaris: L'assistència és obligatòria, aquella persona que no justifiqui degudament l'absència a un dels seminaris implica 0 sobre 10 en el total dels seminaris.

En l’aprenentatge basat amb problemes (ABP) s’avalua la participació, implicació i capacitat de treball en grup/individual (10%). L'assistència a les tutories d'ABP és obligatòria al 100%.
El coneixement dels continguts de l'ABP s'avaluen amb una prova escrita amb preguntes d'elecció múltiple i/o pregunta curta sobre el cas treballat a l'ABP (10%).
Si no s'ha superat l'activitat d'avaluació continuada, es podrà recuperar.
Són activitats recuperables: la prova d'avaluació continuada de coneixements impartits a classe i l'ABP.

Per aprovar l’assignatura cal tenir superades, amb qualificació 5 o superior, cadascuna de les parts avaluables. És a dir, per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir un 5 o més en els la prova escrita, un 5 o més en els seminaris i per tant la nota final inclourà:

Nota obtinguda a la prova AC de les classes expositives i les lectures (60%)
Nota obtinguda de la mitjana de les activitats avaluables dels tres seminaris (30%)
Nota obtinguda en l’ABP procés(10%)

Les activitats recuperables estan dirigides a recuperar la part no presentada o suspesa, en cap cas és per pujar nota d'acord amb la normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per a aquell estudiant que no es presenti i/o no realitzi les activitats d'avaluació continuada o recuperable i/o la no assistència a les activitats obligatòries.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut, en un termini de 15 dies a partir del començament del curs.

L'avaluació única de l'assignatura per l'estudiantat que no s'adhereix a l'avaluació continuada de l'assignatura coincideix amb la prova escrita d'avaluació amb un percentatge del 90% (on s'inclou l'avaluació dels seminaris, lectures, ABP i classes expositives) i el 10% del procediment d'ABP.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en cada una de les parts avaluables.

Tutoria

Es concertaran les tutories individuals i/o grupals per correu electrònic amb el professorat de l'assignatura i es faran de manera virtual o presencial.
Si es realitzen de manera virtual, s'utilitzaran les eines de comunicació i aplicatius que oferta la facultat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es portarà a terme principalment mitjançant la plataforma digital Moodle des de la pàgina de l'assignatura mitjançant el fòrum i el correu electrònic.

Observacions

En aquesta assignatura també es treballen les següents Competències Generals i Transversals:
1- Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adaptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant els suports i els recursos que fan més eficaços les produccions orals.
2- Incorporar el pensament crític i analític a l'àmbit d'actuació, a la resolució de problemes ia la presa de decisions.
3- Soleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialitzades pels objectius que es persegueixen.
4- Desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions

Els resultats d'aprenentatge que demostrarà l'estudiant en aquesta assignatura seran:
-Comprèn els conceptes bàsics de l'ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica infermera.
-Analitza les dimensions ètiques de les cures infermeres i els diferents codis deontològics actuals de la professió infermera.
-Explica els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.
-Analitza la legislació aplicable, per a garantir el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió de la persona i la seva família.
-Demostra els coneixements i habilitats fonamentals per a identificar, analitzar i argumentar criteris bioètics en la resolució dels problemes ètics.
-Argumenta el fenomen de la humanització com a exigència moral professional.
-Identifica el rol professional en les diferents dimensions de la cura.
-Identifica i reflexiona sobre les aportacions de les dones en la ètica i la bioètica.
-Coneix el desenvolupament de la ètica de la cura des de les aportacions dels estudis feministes.
En aquesta assignatura també s'integra la competència de Desenvolupar la capacitat d’identificar desigualtats per raons de sexe i gènere i de dissenyar solucions per fer-hi front amb els següents resultats d'aprenentatge:
-Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, orientació sexual i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
-Identifica i és capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de la violència contra les dones i altres violències de gènere.
-Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere a la seva disciplina.
-Identifica i problematitza els biaixos, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en l'exercici de la seva professió.
-Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
Competència ODS: “Comprèn la relació entre els ODS i l’atenció centrada en la persona”.


També son resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura els relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

- Coneix i sap identificar els ODS en relació a la salut de les persones treballats en els continguts i activitats docents de l’assignatura.

- Integra la perspectiva dels ODS en les activitats infermeres.


La planificació dels horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten dins els horaris aprovats pel consell d’estudis de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Assignatures recomanades

 • Bases conceptuals del coneixement infermer

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en les activitats, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%)

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en l'avaluació i l'examen d'avaluació continuada serà presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% presencialitat poden ser presencials o virtuals amb acord del professorat

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.