Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Procés d'investigació: metodologia d'investigació quantitativa i qualitativa Accés a la informació per a la recerca, utilització de la llengua anglesa en la comunicació científica i el treball en xarxa per infermeria. Coneixement dels diferents sistemes d'informació, tecnologies, registres de les cures infermeres i comunicació considerant l'atenció a la salut centrada en la persona, en el nostre entorn i en el d'altres comunitats i països. Utilització de les TIC en el treball en xarxa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (0%), Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%), Anglès (0%)

Competències

 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament i escriure textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Recollir i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Accés a la informació pel desenvolupament de la recerca. Noves fonts d'informació. 1.1 Recerca bibliogràfica en bases de dades científiques nacionals i internacionals 1.2 Gestió i anàlisi de la documentació

2. Procés d'investigació. 2.1 Metodologies quantitatives. 2.2 qualitatives. 2.3 Fases d'un projecte d'investigació.

3. La comunicació científica oral i escrita. La comprensió, la redacció i la comunicació de la producció científica en la nostra llengua i en la llengua anglesa.

4. Aplicar els millors resultats de la recerca a la pràctica d'infermeria

5. La integració de la informació i comunicació en salut en el nostre sistema sanitari i en altres comunitats i països. Serveis i noves tecnologies.

6. Les TIC i l'ús eficient dels recursos. Accessibilitat del ciutadà als serveis sanitaris.

7. Les TIC i la gestió global dels serveis de salut

8. Les noves tecnologies de la informació i comunicació en la pràctica clínica dels professionals de la salut.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 5,00 0 15,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4,00 6,00 24,00 34,00
Elaboració individual de treballs 15,00 18,00 0 33,00
Sessió expositiva 28,00 36,00 0 64,00
Sessió pràctica 4,00 0 0 4,00
Total 61,00 65,00 24,00 150

Bibliografia

 • Argimón Pallás, José M. (2019). Métodos de investigación clínica y epidemiológica (5a edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Burns, Nancy (cop. 2012 ). Investigación en enfermería : desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia (5a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Citores R, Pellegrinelli M, Morquecho I (2009). Healthy english. Elsevier-Masson. Catàleg
 • Faus Gabandé, Francisco (2013 ). Búsquedas bibliográficas en bases de datos : primeros pasos en investigación en ciencias de la salud . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Gálvez Toro, Alberto (2007 ). Enfermería basada en la evidencia : cómo incoporar la investigación a la práctica de los cuidados (2a ed.). Granada: Fundación Índex. Catàleg
 • Gerrish, Kate (cop. 2008 ). Investigación en enfermería . Madrid [etc.]: McGraw-HIll-Interamericana. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2010 ). Metodología de la investigación (5a ed.). México: McGraw-Hill. Catàleg
 • López-Valcárcel, Beatriz González (cop. 2005 ). Difusión de nuevas tecnologías sanitarias y políticas públicas . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Marimón, Santiago (cop. 1999 ). La Sanidad en la sociedad de la información : sistemas y tecnologías de la información para la gestión y la reformade los servicios de salud . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Pearson, Alan (cop. 2008 ). Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y cuidados de la salud : integrando la investigación, la experiencia y la excelencia . Madrid [et al.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Polit, Denise F. (cop. 2000 ). Investigación científica en ciencias de la salud : principios y métodos (6a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Salamanca Castro, Ana Belén (2013 ). El Aeiou de la investigación en enfermería . Madrid: Fuden. Catàleg
 • Burnard P. (2004). Writing a qualitative research report.. Nurse Educ Today., 24(3), 174-179 Catàleg
 • Oliveras, E (2005). Impacto de las TIC en la salud. Bioètica & debat: tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica, (40), 9-11
 • Cantrell MA, Lupinacci P. (2007). Methodological issues in online data collection.. JAN (Journal of advanced nursing), 60(5), 544-549 Catàleg
 • Comet P, Escobar G, González T, De Ormijana A, Rich M, Vidal C i cols. (2010). Establecimiento de prioridades de investigación en enfermería en España:e.Delphi. Enfermería Clínica, 20(2), 88-96 Catàleg
 • García-Padilla FM et al. (2011). Líneas de investigación propuestas por la Asociación de Enfermería Comunitaria . Enfermería Clínica, 21(3), 159-162 Catàleg
 • Kane RL, Shamliyan TA, Mueller C, Duval S, Wilt TJ (2007). The association of registered nurse staffing levels and patient outcomes. Med Care, 45(12), 1195-1204
 • Miguel I, Echevarría C, Ferrero E, Suárez P (2011). Uso de Internet por parte de los adolesc. como fuente de información sobre salud. Atención Primaria , 43(6), 281-286 Catàleg
 • Moreno MT, Fuentelsaz C, González E, Gil A (2010). Barreras para la utilización de la investigación.. Enfermería Clínica, 20(3), 153-164 Catàleg
 • Pedro-Gómez J et al. (2011). Entorno de práctica de los prof. enf. y competencia para la incorp. de evidencia. Gaceta Sanitaria, 25(3), 191-197 Catàleg
 • Rodríguez C i cols. (2002). Aplicación de la telemedicina al control de enfermedades crónicas:telecontrol:EP. Med Clin (Barc) , 119(8), 301-303 Catàleg
 • Wilkinson A, While AE, Roberts J. (2009). Measurement of information and communication technology experience and attitudes. JAN (Journal of advanced nursing), 65(4), 755-772 Catàleg
 • Wise M, Han JY, Shaw B, McTavish F, Gustafson DH. (2008). Effects of using online narrative and didactic information on healthcare. Patient Educ Couns., 70(3), 348-376 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Coneixements teòrics del procés d'investigació i l'aplicació i utilització dels mateixos a la pràctica clínica.
Coneixements de les TICs en salut. Avaluació de competències lingüístiques.
Proves tipus test i el contingut treballat a la metodologia ABP (50%).
Participació en exercicis en grup durant les classes (10%).
Proves d'utilització de TICs (aula d'informàtica)
60
Elaboració d'un projecte de recerca, utilitzant la metodologia científica i les tècniques quantitatives i qualitatives S'avalua el projecte 20
Seminaris d'anàlisi del procés d'investigació i discussió d'articles científics en l'ambit de la Infermeria amb la finalitat d'elaborar un projecte de recerca en el camp de la infermeria S'avalua l'assistència i participació 10 No
Aprenentatge basat en problemes (ABP). Procés.

S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%). 10 No

Qualificació

Mètodes docents
Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:
1. Exposicions orals dels professors
2. Sessions pràctiques amb utilització de TICs
3. Recerca i lectura crítica d'articles científics en castellà i anglès, i material en xarxa
4. Redacció de treballs individuals i en grup
5. Debat i discussió de casos i sistemes, seminaris, ABP

Criteris de qualificació: L'avaluació és continuada i per aprovar l'assignatura cal assolir el 50% com a mínim de cadascuna de les activitats que són d'avaluació, abans descrites. A més, cal assistir a les sessions pràctiques com seminaris i ABP al 100%.

Per accedir a l'avaluació continuada cal realitzar totes les activitats d'avaluació: redacció de treballs individuals i en grup, assistència a les sessions pràctiques, assistència als seminaris i aprovar les avaluacions parcials dels continguts de l'assignatura.

Es poden recuperar aquestes avaluacions parcials.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant no es presenti a una de les activitats d'avaluació continuada o no lliuri la prova al professor avaluador així com no compleixi la presencialitat de les activitats obligatòries, es considerarà com a No Presentat. Podent-se presentar a l'activitat recuperable si compleix els requisits anteriorment exposats (presencialitat a les activitats obligatòries)

Avaluació única:
Avaluació única: Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol•licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.
En aquest cas, l'avaluació es portarà a terme en la data fixada en el calendari acadèmic. La prova avaluativa es farà presencial sempre que sigui posible i constarà d'una prova escrita amb preguntes de resposta múltiple. En el cas que s'hagués de realitzar via online el tipus d'examen será el mateix només que s'efectuarà mitjançant la plataforma Moodle.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Tutoria

Les tutories seran acordades entre estudiant i professor/a tutor/a assignats. Es podran realitzar de forma presencial o virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l’estudiant és un element clau en el procés d'aprenentatge i de coresponsabilitat. Així, s'esperonarà la fluïdesa en la comunicació amb el grup classe assignant un temps a final de cada sessió per valorar la comprensió del tema tractat i per identificar els possibles dubtes sobre aquest o sobre qualsevol altre tema relacionat amb l'assignatura.
També la tutoria és un instrument important que s'utilitzarà per mantenir una comunicació efectiva.
En un escenari de 100% virtualitat, les clases teòriques/expositives/participatives, els seminaris i l'ABP es portaran a terme no presencials a través d'una plataforma docent online.
En un escenari de semipresencialitat, les classes teòriques i l'ABP seran parcialment presencials seguint les indicacions establertes per les autoritats sanitàries i els seminaris seran presencials.

En un escenari de 100% de presencialitat totes les activitats docents (classes teòriques, seminaris i ABP) es duran a terme en aquesta modalitat.

Observacions

*Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:
Localitza i accedeix a la informació de forma eficaç
Avalua la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la recerca
Gestiona la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TICs.
Identifica les necessitats d'informació relacionades amb les cures d'infermeria.
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors.
Realitza el treball previst d'acord amb els criteris de qualitat indicats.
Adquireix la destresa suficient d'acord amb el seu nivell per plantejar un projecte utilitzant la metodologia de recerca aplicada a infermeria.


**En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions. Els resultats d'aprenentatge d'aquesta competència en aquesta assignatura són:
Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.
Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.
Coneix les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l’accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de dones i homes (pitjor o millor alimentació; accés al treball i tipus de treballs; accés a l’educació i, per tant, a la prevenció; accés a les TIC i, per tant, a la informació sobre la salut; accés a l’esport, etc.).

La planificació dels horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten en els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la página web de la Facultat d’Infermeria.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Bases conceptuals del coneixement Infermer
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Tècniques i procediments. Pràcticum 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:

Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en les activitats, a excepció de la presencialitat del professorat de les mateixes (100%).

Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals i es mantindran les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació prevista en l'escenari de docència no presencial es durà a terme via online, a través d'una prova escrita final de preguntes tipus test de resposta múltiple i preguntes curtes. Aquesta es gestionarà mitjançant la plataforma Moodle. En l’avaluació única s’aplicaran les mateixes condicions.

L'adaptació virtual de l'assignatura, en cas necessari, no implicaria cap canvi en els criteris d'avaluació ni en la ponderació de les activitats descrites en el disseny original.

Els seminaris d'anàlisi del procés d'investigació i discussió d'articles científics en l'àmbit de la salut es realitzarien de forma virtual en cas necessari, pel que la reflexió i discussió d'articles científics s'enviaria mitjançant tasques específiques en el Moodle.

Tutoria i comunicació:
Els estudiants es comuniquen amb les professores mitjançant les vies habituals com email, però també per videotrucada o tutories virtual per skype.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.