Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’assignatura es centra fonamentalment en el disseny constructiu, aprofundint en la relació intrínseca entre l’arquitectura de l’edifici i la seva materialitat a través del concepte de detall estratègic, que vincula el detall constructiu amb la concepció arquitectònica de l’edifici. Es requereix tenir consolidat l’aprenentatge previ relatiu a la definició dels materials i sistemes constructius d’estructura i embolcall. També és objecte de l’assignatura l’aprenentatge dels sistemes constructius relacionats amb la construcció de l’interior i dels documents que formen part de la definició constructiva en el projecte. La metodologia didàctica es basa sobretot en l’estudi de casos, analitzant edificis ja construïts a partir de l’observació d’imatges, detalls constructius i fotografies d’obra. Mitjançant fòrums es pot compartir la informació sobre l’edifici obtinguda del necessari treball previ de recerca.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Gabriel Barbeta Sola  / Joan Fontàs Serrat  / Marc Riera Guix
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica
 • CE04 Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com les tècniques de resolució d'aquests
 • CE06 Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació
 • CE42 Aptitud per valorar les obres

Continguts

1. Introducció al disseny constructiu: Interaccions. Detall constructiu / Detall estratègic. Materials / Elements / Sistemes / Interacció / Procés.

2. Interacció d'elements i sistemes constructius. Condicionants del disseny constructiu i de l'execució en obra. Sustentació. Estructura. Envolupant. Compartimentació. Acabats. Serveis.

3. Disseny constructiu segons la tipologia dels edificis: Llums i alçades reduïdes: Habitatge unifamiliar. Llums i alçades moderades: Plurifamiliars o d'ús públic. Grans llums: Naus industrials o esportius. Gran alçada i llums moderades: Gratacels.

4. Disseny constructiu de les interaccions segons la tecnologia constructiva. Construcció convencional / Optimització tecnològica. Obra humida / en sec. Sistemes constructius pesats / lleugers. Execució in-situ / semi-industrialitzada / construcció prefabricada.

5. Construcció de l'interior de l'edifici. Sistema de compartimentació. Sistema d'acabats. Sistema de condicionament i equipament: Integració de les instal·lacions. Escales.

6. Definició constructiva en el projecte: Secció constructiva / Detall constructiu. Coherència documental del projecte. Estat d'amidaments / Pressupost. Planificació d'obra. Seguretat. Gestió de residus. Normativa aplicable.

7. Criteris de sostenibilitat

8. Anàlisi de casos: Detalls constructius. Fotografies d’obra en execució. Anàlisi constructiu d’edificis.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 9,00 0 14,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 0,50 10,50
Debat 1,00 13,50 0 14,50
Elaboració individual de treballs 0 11,00 0,50 11,50
Prova d'avaluació 2,50 17,50 8,00 28,00
Resolució d'exercicis 1,00 4,00 7,00 12,00
Sessió participativa 0 8,00 16,50 24,50
Tasques i qüestionaris formatius 0 13,00 0 13,00
Treball en equip 0 15,50 0,50 16,00
Tutories de grup 0 3,00 3,00 6,00
Total 9,50 104,50 36,00 150

Bibliografia

 • Lapuerta, José María de (2010). Vivienda, envolvente, hueco. Barcelona: Actar D. Catàleg
 • Permanyer i Pintor, Eduard (1982). El detall constructiu a la pràctica de la professió. Barcelona: Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya,.
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 1997 ). Les Claus per a construir l'arquitectura . Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques :GG. Catàleg
 • Deplazes, Andrea (2010). Construir la arquitectura :. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós (2001). Alternatives a la construcció convencional d'habitatges /. Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya [etc]. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (2000). La Vivienda contemporánea : (2a ed.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (1978). Tratado de construcción : (6ª ed., aumentada y puesta al día). Barcelona: G Gili. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Espanya (2009). Código técnico de la edificación (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Per cada tema es publicarà un guió amb la bibliografia específica (2020). C3 - UdG.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
QP. Qüestionaris en línia i proves vinculades amb l’avaluació dels continguts teòrics. Nota obtinguda de la valoració dels coneixements adquirits a cada prova o qüestionari (rang 0 - 10). 15
EX. Examen d’avaluació dels continguts teòrics. Nota obtinguda mitjançant valoració per rúbrica detallada: [Act] x [cT].
[Act]: Coneixements i continguts vinculats a l’activitat (rang 0 - 8).
[cT]: Coeficient. Competències assolides (rang 1 - 1,25).
15
AV. Proves d’avaluació basades l'anàlisi gràfic i raonament constructiu d'un edifici. [AV] = 40% [AV01] + 60% [AV02].
Per cada activitat, nota obtinguda mitjançant valoració per rúbrica detallada: [Act] x [cT].
[Act]: Coneixements i continguts vinculats a l’activitat (rang 0 - 8).
[cT]: Coeficient. Competències assolides (rang 1 - 1,25).
25
DT ED. Treball de recerca i selecció d’edificis amb detalls i seccions constructives de cert interès per ser objecte de debat. Nota obtinguda mitjançant valoració per rúbrica detallada: [Act] x [cT].
[Act]: Coneixements i continguts vinculats a l’activitat (rang 0 - 8).
[cT]: Coeficient. Competències assolides (rang 1 - 1,25).
7,5
DT DA. Debat en línia d’anàlisi de detalls constructius, seleccionats entre els proposats pels estudiants.
Fòrum compartit amb companys del curs.
Nota obtinguda mitjançant valoració per rúbrica detallada: [Act] x [cT].
[Act]: Coneixements i continguts vinculats a l’activitat (rang 0 - 8).
[cT]: Coeficient. Competències assolides (rang 1 - 1,25).
7,5
TAC EQ. Treball basat en la recerca i aportació d’informació [AF], anàlisi gràfic i raonament constructiu [AC] d'un edifici proposat per l’equip. [TAC EQ] = 30% [AF] + 70% [AC].
Per cada activitat, nota obtinguda mitjançant valoració per rúbrica detallada: [Act] x [cT] x [AvC].
[Act]: Coneixements i continguts vinculats a l’activitat (rang 0 - 8).
[cT]: Coeficient. Competències assolides (rang 1 - 1,25).
[AvC]: Coeficient. Avaluació entre companys. Nivell d’implicació en el treball (rang 0 - 1).
15
TAC IN. Treball individual basat en el desenvolupament d’un detall estratègic resultant de l’anàlisi constructiu previ realitzat en el treball en equip. Nota obtinguda mitjançant valoració per rúbrica detallada: [Act] x [cT].
[Act]: Coneixements i continguts vinculats a l’activitat (rang 0 - 8).
[cT]: Coeficient. Competències assolides (rang 1 - 1,25).
15

Qualificació

L’assignatura adopta el sistema d'avaluació continuada.
La nota global del curs [NC] s’obté de la mitjana ponderada segons el percentatge definit per cadascuna de les activitats d’avaluació: [NC] = 30% [AT] + 25% [AV] + 30% [TAC] + 15% [DT]
on:
[AT]. Avaluació de la teoria: 50% [EX. Examen] + 50% [QP. Qüestionaris i proves avaluables]
[AV]. Proves d’avaluació: Anàlisi constructiu d’un edifici.
[TAC]. Treball d'anàlisi constructiu d’un edifici: 50% [EQ. Treball en equip] + 50% [IN. Treball individual]
[DT]. Anàlisi de detalls constructius: 50% [ED. Proposta de detalls i edificis] + 50% [DA. Debat en línia avaluable]

Durant el curs es realitzen activitats de suport i aprenentatge de participació i/o compleció optativa que no formen part del sistema d’avaluació directe. Sense considerar-les obligatòries, la seva compleció pot implicar una millora de la nota final [NF] amb un increment percentual de fins el 25% [Inc], aplicable a la nota global obtinguda durant el curs. [NF] = [NC] + [Inc].

Totes les activitats d’avaluació es consideren de compleció obligatòria i no recuperables parcialment. Cap d’elles té un pes superior al 15% de la qualificació final i no s’exigeix obtenir una nota mínima per poder superar l’assignatura. Tot i així, s'ofereix l'opció de recuperació a través d’un examen global de tots els continguts de l'assignatura. En aquest cas la nota final seria la nota obtinguda a l’examen de recuperació [ExR] més el possible increment obtingut durant el curs. [NF] = [ExR] + [Inc].

L’increment es calcula en funció de l’assistència i participació (A), el nivell de compleció de les activitats (C) i la participació a les consultes (E). No es podrà aplicar en el cas d’acollir-se al sistema d’avaluació única, si no s’ha participat o lliurat alguna de les activitats avaluables, si es detecten accions anòmales o si la nota final obtinguda és < 5.0. [Inc] = Mitjana [ Mitjana(A, C, E); Mínim(A, C, E) ].

En la correcció mitjançant rúbrica es pretén garantir la màxima objectivitat i correspondència entre la nota obtinguda i els coneixements assolits, valorant a banda les competències transversals desenvolupades i preservant la identitat de l’estudiant.
Les competències transversals assolides s’incorporen a la valoració de cada activitat en forma de coeficient [cT] (rang 1 - 1,25), obtingut mitjançant rúbrica detallada. Només en cas de detectar alguna anomalia es podria aplicar a [cT] un coeficient reductor (rang 0 - 1).

Les notes obtingudes a cada activitat d’avaluació, detallades sobre la rúbrica definitiva, es publicaran dins el termini màxim de 30 dies a partir de la seva realització o lliurament. Son provisionals fins després de la revisió final del curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència o no lliurament d’una activitat d’avaluació implicarà que aquesta sigui qualificada com a ‘No Presentat’.
Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació final de l’assignatura en el cas de que es deixin de realitzar o lliurar activitats d’avaluació que en conjunt computin més del 50% en la ponderació global de curs.
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de ‘No Presentat’ exhaureix convocatòria de qualificació.

Avaluació única:
Els estudiants que no puguin fer el seguiment continu del curs podran acollir-se excepcionalment al sistema d’avaluació única, renunciant a l’avaluació continuada. Per acollir-s’hi cal sol·licitar-ho dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per l’EPS.

L’avaluació estarà configurada per 4 activitats:
[EX]. Examen sobre el conjunt dels continguts teòrics de l’assignatura.
[AV]. Prova d'avaluació: Anàlisi constructiu d’un edifici.
[TAC]. Treball d'anàlisi constructiu d’un edifici.
[DT]. Anàlisi de detalls constructius.
El treball es desenvolupa autònomament durant el curs i es lliura en línia abans de la data fixada per l’examen i la prova d’avaluació, segons determini el calendari d'exàmens de l’Escola.

La nota final del curs [NF] s’obté de la mitjana ponderada segons el percentatge definit per cadascuna de les activitats: [NF] = 30% [AT] + 25% [AV] + 30% [TAC] + 15% [DT]

Totes les activitats d’avaluació definides es consideren de compleció obligatòria i no recuperables parcialment. S'ofereix l'opció de recuperació a través d’un examen global de tots els continguts de l'assignatura. En aquest cas la nota final seria la nota obtinguda a l’examen de recuperació [NF] = [ExR].

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació final mínima de 5.0. [NF]>=5.0.
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
Es considerarà l’opció d’atorgar la matrícula d’honor [MH] a l’estudiant que obtingui la millor qualificació del curs, sempre i quan hagi assolit [NF]>=9.0.
Comportarà la no superació de l’assignatura si es detecta qualsevol acció fraudulenta o no permesa durant les activitats d'avaluació o en el moment de la seva correcció.

Tutoria

Treballs i preparació de les proves avaluables es desenvolupen autònomament. Es poden aclarir els dubtes durant les sessions programades de tutoria en grup.
El fòrum FAQS és el canal més adequat per plantejar qualsevol dubte sobre l'assignatura, doncs sovint la resposta pot ser útil a tots els companys del curs.
El fòrum de suport PROJ permet plantejar qüestions relacionades amb el desenvolupament constructiu dels projectes proposats per altres assignatures.
Si us convé atenció més personalitzada, teniu l'opció de concertar cita prèvia per una tutoria individual amb el professor J.Fontàs entre les opcions que trobareu disponibles al Google Calendar. Amb M.Riera i G.Barbeta podeu sol.licitar-ho per e-mail.

Es prega fer un ús moderat de les comunicacions per e-mail, doncs no sempre podran ser ateses.
En cap cas les tutories poden ser un substitut de les sessions programades ni han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que han de ser desenvolupats de manera autònoma.

La revisió de les activitats avaluables forma part del procés d’aprenentatge i es programa com una tutoria en grup optativa. S’organitza segons les peticions realitzades a través del formulari d’inscripció. No es pot fer revisió per e-mail ni fora de la data programada.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Moodle és la plataforma que dóna accés a tot el que està relacionat amb l’assignatura. Esdevé essencial per accedir a:
- Manual de l’assignatura, on s’explica detalladament tota la informació relacionada amb aquesta.
- Bloc setmanal, amb les qüestions organitzatives, activitats a desenvolupar i els continguts de la sessió de teoria. Només excepcionalment rebreu per correu electrònic les notícies que es publiquin a “Avisos i notícies”.
- Documentació del curs: continguts, bibliografia, material de suport i documents complementaris.
- Enunciats per desenvolupar i lliurar les activitats.
- Construcció 0, un espai addicional a Moodle amb recomanacions bibliogràfiques, informació sobre edificis, models de documentació del projecte constructiu, i selecció de treballs de cursos anteriors.
- Google Calendar, on es pot visualitzar la programació actualitzada, dates de lliurament de les activitats, aules on es realitzen les sessions presencials i links a les sessions per Google Meet.

Observacions

Per al seguiment de l’assignatura l’estudiant ha de tenir o desenvolupar interès per la construcció, facilitat per dibuixar a mà alçada i capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi. S’entén que l'alumne ha fet un seguiment correcte del pla d'estudis i té superades les assignatures prèvies recomanades.
L’idioma vehicular de l’assignatura és el català. L’estudiant que ho desitgi pot realitzar les activitats també en castellà.

L'assignatura es planifica preveient un treball continuat de l’estudiant durant el curs, amb una dedicació de 25-30 hores per crèdit. Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor, unes 4 hores a la setmana. La resta, de 6 a 8 hores setmanals, es considera treball autònom destinat al desenvolupament de les activitats proposades, preparació dels continguts, consulta de la bibliografia, recerca d’informació i estudi. Més enllà de la dedicació prevista, cada estudiant pot aprofundir en l’aprenentatge que es proposa a cada activitat destinant-hi el temps que consideri necessari.

Des de l’inici del curs l’estudiant tindrà coneixement de tota la programació del curs, el calendari de lliurament en línia de les activitats, les dates de realització de proves d’avaluació i les revisions. Tot queda reflectit amb la informació actualitzada al Google Calendar. No s'admet la realització de proves, revisions o lliuraments fora de la data prevista ni del format establert.
Es recomana l’assistència continuada i participació activa a les sessions de formació. Per obtenir el màxim rendiment es recomana la preparació prèvia del temari i/o activitat. Per enregistrar veu, gravar, filmar o fotografiar cal demanar el consentiment previ del professor. A les sessions presencials es demana puntualitat per accedir a l’aula i cal silenciar els telèfons mòbils.

A l’enunciat de cada activitat es descriuen els objectius, procediment recomanat, dedicació prevista, continguts requerits, format i data de lliurament. A les activitats avaluables també hi consten els criteris i la rúbrica provisional de valoració. Es recomana que abans de començar es faci una lectura acurada, i abans del lliurament es comprovi la compleció dels continguts requerits.

Les activitats han de servir per assolir i consolidar les competències transversals relacionades amb: Comunicació gràfica i escrita. Recollir i seleccionar informació. Planificar i organitzar propostes. Capacitat d'anàlisi i síntesi. Respecte per l'autoria. Facilitar l'arxiu i divulgació del treball. Actuació amb professionalitat.
La majoria d’activitats requereixen un desenvolupament gràfic a mà alçada acompanyat d'un text explicatiu. En d'altres es demana un raonament per escrit que es veurà molt reforçat si s'acompanya amb imatges o esquemes gràfics explicatius.

Atenent a principis de sostenibilitat, gairebé totes les activitats es lliuren en format digital. El cost per l’estudiant serà només el d’imprimir els fulls d’enunciat A3 necessaris per desenvolupar les activitats d’aula.

Els estudiants cedeixen els drets d'autor no exclusius derivats de les activitats, fotografies i treballs realitzats durant el curs per a un ús docent o investigador. Amb la mateixa finalitat, també s'autoritza la publicació de les fotografies d’obra seleccionades a Flikr: Udg Construcció.
Es requereix citar correctament amb estil APA la font bibliogràfica de procedència de les imatges i/o informació emprada a les activitats del curs.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Estructures 1
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Expressió gràfica 3
 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de física 2
 • Fonaments de materials
 • Representació arquitectònica 2

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les sessions presencials programades permeten donar suport al desenvolupament de les diferents activitats proposades, que es lliuren en línia a través de Moodle.
En cas de que calgués passar a un escenari del 0% de presencialitat, aquestes sessions es realitzarien en línia. En aquest cas, al Google Calendar hi trobaríeu el link d’accés a les corresponents sessions de Google Meet.

Modificació de l'avaluació:
Entre les activitats avaluables programades, només es preveu realitzar de manera presencial les proves avaluables finals.
En cas de que calgués passar a un escenari del 0% de presencialitat, aquestes proves també es realitzarien en línia. En aquest cas a Moodle hi trobaríeu totes les indicacions necessàries pel desenvolupament de les proves.

Tutoria i comunicació:
Moodle és la plataforma vertebradora de tota la comunicació relacionada amb l’assignatura i per accedir a les tutories presencials durant el curs.
En cas de que calgués passar a un escenari del 0% de presencialitat, es mantindrien els fòrums per aclariment de dubtes i tota l’acció tutorial programada es faria en línia. En aquest cas, al Google Calendar hi trobaríeu el link d’accés a les corresponents sessions de Google Meet.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.