Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Elements estructurals i cobertes. Descricpció detallada de les tipologies, la seva execució i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Alexandre Palacios Boix  / Jordi Soler Busquets
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CT04 Treball en equip
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CE07 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius

Continguts

1. TEMA1. INTRODUCCIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURES.

          1.1. Generalitats i funció de l’estructura.

          1.2. Tipologies d’estructures (Parets de càrrega, Formigó armat, Metàl•liques, Fusta i mixtes).

          1.3. Accions i esforços

          1.4. Moviments i deformacions de les estructures.

          1.5. Juntes de dilatació i juntes d’assentament.

2. TEMA 2. EL FORMIGÓ ARMAT

          2.1. Introducció. Materials que configuren l’estructura i la seva funció.

                    2.1.1. Avantatges i inconvenients de les estructures de formigó armat.

          2.2. Adherència formigó acer

          2.3. Tipus i disposició d’armadures.

          2.4. Longituts d’anclatje

          2.5. Longituds de solap i disposició

3. TEMA 3.-ENCOFRATS

          3.1. Definició i materials utilitzats.

          3.2. Condicions que ha de tenir un encofrat.

          3.3. Tensions que es produeixen en l’encofrat i en els apuntalaments.

          3.4. Models d’encofrats de fusta , metàl•lics, plàstic.

          3.5. Encofrats trepants

          3.6. Encofrats desllisants.

4. TEMA 4.- RECALÇOS

          4.1. Introducció.

          4.2. Preparació dels recalços. Anàlisi de l’edifici a recalçar.

          4.3. Programació dels recalços.

          4.4. Procés de construcció dels recalços

5. TEMA 5.- ELEMENTS QUE CONFIGURES LES ESTRUCTURES DE FORMIGÓ.

          5.1. Suports. Tipus, Disposició d’armadures en els suports, replanteig, construcció i control dels suports

          5.2. Jàsseres de formigó armat. Tipus, disposició d’armadures en les jàsseres, construcció i control.

          5.3. Forjats.- Tipologies.

6. TEMA 6.- FORJATS BIDIRECCIONALS.

          6.1. Introducció.

          6.2. Parts d’un forjat bidireccional.

          6.3. Disposició d’armadures en cada una de les parts.

          6.4. Criteris de disseny.

          6.5. Posta en obra i condicions d’acceptació. Control.

7. TEMA 7.- ESTRUCTURES METÀL•LIQUES.

          7.1. Sistems d'unió: remblons,perns i soldadura

          7.2. Sistemes d'unió, perns.- Conceptes i tipus 9.2.1.- Condicions de col•locació.

          7.3. Elements simples: Pilars i jàsseres. (Perfils utilitzats)

          7.4. Disposició d' unions entre elements:(empotraments ,recolzaments...)

          7.5. Elements compostos de diferents perfils. Pilars, jàsseres de gelosia. Encavallades. Condicions que han de reunir.

8. TEMA 8.- ESTRUCTURES DE FUSTA

          8.1. Conceptes bàsics, introducció, avantatges i inconvenients.Condicions que ha de reunir la fusta.

          8.2. Unions, encaixos de compressió i tracció, tirafons, connectors.

          8.3. Elements estructurals de fusta serrada. Bigues, pilars, encavallades.

          8.4. Fusta laminada. Conceptes bàsics. Fabricació, posta en obra i unions.

          8.5. Unions de la fusta amb d’altres materials.

9. TEMA 9.-ESTRUCTURES MIXTES.

          9.1. Introducció. Definicions. Funcions. Avantatges i inconvenients.

          9.2. Elements mixtes de formigó i acer. Pilars i jàsseres.

          9.3. Elements mixtes de fusta i acer.

          9.4. Unions entre els diferents elements mixtes.

10. TEMA 10.-COBERTES PLANES

          10.1. Definició i tipologies. Fulles delsdiferents tipus de cobertes

          10.2. Coberta ventilada.

          10.3. Coberta calenta. Transitables i no transitables.

          10.4. Coberta invertida.

          10.5. Coberta Dek.

          10.6. Coberta ajardinada.

11. TEMA 11.- COBERTES INCLINADES.

          11.1. Tipologies.

          11.2. Cobertes de teula, parts de la coberta, replanteig, procés d’execució, remats, perímetres i d’altres detalls.

          11.3. Cobertes de Fibrociment i Xapa metàli.lica, replanteig, posta en obra, canals,remats i d’altres detalls.

          11.4. Cobertes de Pissarra, sistemes de fixació i detalls.

          11.5. Condicions d’acceptació de les cobertes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 26,00 32,00 0 58,00
Elaboració individual de treballs 7,00 25,00 0 32,00
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Sessió expositiva 0 30,00 27,00 57,00
Total 36,00 87,00 27,00 150

Bibliografia

 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural : con comentarios de los miembros d (2008). Instrucción del hormigón estructural (2ª-Leynfor Siglo XXI). Madrid: Ministerio de Fomento, Secretaría General Técnica, 2008. Catàleg
 • Rodríguez Martín, Luis Felipe (2005 ). Forjados unidireccionales : (EFHE) (3ª ed.). Madrid: Fundación Escuela de la Edificación. Catàleg
 • Regalado Tesoro, Florentino (c1999 ). Los Forjados de los edificios : pasado, presente y futuro. Alicante: Cype Ingenieros. Catàleg
 • Florentino Regalado (2003). Los Forjados reticulares: diseño, análisis, construcción y patología / Florenti (8). Alicante: Cype Ingenieros. Catàleg
 • Argüelles Álvarez, Ramón (1975 ). La Estructura metálica hoy (2ª ed). Madrid: Técnica Bellisco. Catàleg
 • Medina Sánchez, Eduardo (2008 ). Construcción de estructuras de hormigón armado : edificación (2a ed.). Las Rozas de Madrid: Delta. Catàleg
 • Urbán Brotóns, Pascual (2008 ). Construcción de estructuras metálicas (2a ed.). San Vicente: Club Universitario. Catàleg
 • Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ana (cop. 2002 ). Cubiertas : cerramientos de edificios . Madrid: CIE Dossat. Catàleg
 • Spence, William Perkins (cop. 2006 ). Cubiertas : materiales e instalación . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Ortega y López de Prado, J.J (1988 ). Cubiertas planas e impermeabilización. Cubiertas inclinadas . Madrid: la Escuela. Catàleg
 • HYSPALIT (1998). Títol Manual para el diseño y ejecución de cubiertas de teja cerámica. Madrid: Hyspalit. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi de casos simulats S'avaluarà a través de resoldre de forma individual les qüestions teóriques i pràctiques plantejades segons els temari tractat a les sessions de teoria i de pràctiques de laboratori. Es realitzaran dues proves. Cada prova valdrà un 10% de l'avaluació. El temari serà acumulatiu. 20 No
Elaboració de treballs de curs Es plantejaran quatre exercicis basats en casos reals que l'alumne haurà de resoldre aplicant el contingut exposat a les sessions teóriques i pràctiques de l'assignatura. Els treballs seran de diferent durada segons l'exercici a resoldre. 40 No
EXAMEN FINAL (N4) L'exàmen final consisteix en una prova on s'engloba tot el contingut teóric i pràctic del curs. 40

Qualificació

TEORIA
Al llarg del curs es realitzaran dues proves avaluables (N1 i N2). La primera contindrà la materia exposada durant la primera meitat del semestre, i la segona prova contindrà la materia exposada desde la realització de la primera prova fins la data de la segona.
L'assignatura disposarà de 4 treballas pràctics (N3).

Al final del semestre es plantejarà un examen (N4) de la totalitat de la matèria de l'assignatura desenvolupada durant tot el curs. Per tal que aquesta puntuació faci mitjana haurà de ser superior a 3,50.

PRÀCTIQUES/ACTIVITATS
Les pràctiques d’aula i laboratori seran l’aplicació del que s’ha explicat a les sessions teòriques.

AVALUACIÓ
La nota global de l’assignatura es calcularà en funció del barem següent:

N1- nota correspondent a la prova 1 (10% del total)
N2- nota correspondent a la prova 2 (10% del total)
N3- nota correspondent a la ressolució dels treballs pràctics (40%)
N4- nota correspondent a l'exàmen global (40% del total)

Per aprovar l'assignatura caldrà que el resultat obtingut en l'aplicació dels corresponents percentatges, de les diferents activitas, sigui igual o superior a 5

Tots els alumnes hauran de realitzar l'examen final.

Únicament serà recuparable l'activivat de l'EXAMEN FINAL.
Els treballs no seran recuperables atès que en l'avaluació, cada un d'ells té un pes inferior al 40%

Qualsevol sol.lució incorrecte que suposi un defecte greu per la sol.lució constructiva proposada o per l'edifici en general, serà motiu suficient per valorar qualsevol activita amb una nota inferior al 5.


Els treballs s'hauran de lliurar al professor dins del termini establert. UN COP PASSAT AQUEST TERMINI NO S'ACCEPTARÀ EL LLIURAMENT DE CAP TREBALL.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri de "no presentat" s'aplicarà quan l'alumne no resolgui un percentatge superior al 30% de les activitats de l'assignatura.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en la presentació dels treballs de curs (N3) i en un exàmen final (N4) (60%). Aquest serà recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran presencials si les autoritats sanitàries ho permeten. També s'oferirà a l' alumne la possibilitat de fer tutories via mail (jordi.soler@udg.edu) o videoconferència amb les eines autoritzades per la UdG

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant serà via mail o através de la plataforma MODDLE

Observacions

Per al seguiment d'aquesta assignatura, l’alumne ha de tenir o desenvolupar :
.- interès per la construcció
.- capacitat de dibuixar a mà alçada.
.- capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi especialemnt de CONSTRUCCIÓ 1 i CONSTRUCCIÓ 2.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores.
Una part es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes
- - - - - - - - - - - - - - - -

Tutories :
.- Es concretaran amb el professor via mail

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Fonaments de materials
 • Geotècnia

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.