Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. Les garanties front l'actuació administrativa. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. Les sancions administratives. L'expropiació forçosa. Els contractes del sector públic
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLOS GARCIA ROCASALVA  / ALBERT LLADO MARTINEZ  / JOAN VILA GÜELL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CE12. Descriure i analitzar el marc legal, l'organització i el funcionament de les administracions públiques
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques

Continguts

1. 1. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA. 1.1. La teoria de l’organització i de l’organització administrativa. 1.2. L’organització administrativa: principis d’actuació administrativa i de relació entre administracions publiques. 1.3. Òrgans administratius: concepte, classificació i règim jurídic. 1.4. L’administració de l’Estat: l’administració territorial central i perifèrica. 1.5. L’administració autonòmica. 1.6. L’administració local. 1.7. L’administració no territorial: administració consultiva, institucional, corporativa i independent. Especial referencia a les universitats públiques

2. 2. L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA: L’ACTE ADMINISTRATIU I EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. 2.1. L’acte administratiu: concepte, elements i requisits. La invalidesa dels actes administratiu. 2.2. La presumpció de validesa i l’eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. 2.3. L’execució forçosa, la revisió d’ofici i la revocació dels actes administratius. 2.4. El procediment administratiu: marc constitucional, estatutari i legislatiu. 2.5. Els principis generals del procediment administratiu. El procediment administratiu per via electrònica: especificitats. 2.6. Règim d’actuació de les persones interessades i fases del procediment administratiu: iniciació, instrucció i finalització.

3. 3. LES GARANTIES FRONT L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA: RECURSOS ADMINISTRATIUS, JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 3.1. La garantia no jurisdiccional: els recursos administratius. Concepte, classes i principis generals. Els mitjans de resolució alternativa de conflictes. 3.2. La garantia jurisdiccional: la jurisdicció contenciosa administrativa. Àmbit, extensió i límits. 3.3. Els recursos i el procés contenciós administratius. Els processos especials. 3.4. La garantia patrimonial: la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment.

4. 4. L’ACTIVITAT D’ORDENACIÓ, CONTROL I INSPECCIÓ. AUTORITZACIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES. 4.1. L’activitat d’ordenació i l’anomenada “activitat de policia administrativa”. L'activitat de regulació. 4.2. L’activitat de control i inspecció i el seu exercici. Les entitats col·laboradores de les administracions públiques. 4.3. L’autorització administrativa: concepte i evolució. 4.4. Classes, principis i règim jurídic de l’autorització administrativa. 4.5. Les mesures de simplificació administrativa: el registre d’ofici, la comunicació prèvia i la declaració responsable. 4.6. Sancions administratives: la distinció entre sanció penal i sanció administrativa. 4.7. Els principis informadors de la potestat sancionadora. 4.8. El procediment sancionador: principis informadors i fases.

5. 5. L´EXPROPIACIÓ FORÇOSA. 5.1. Antecedents històrics i plantejament constitucional. 5.2. Concepte i fonament. Delimitació de figures afins. 5.3. Elements: subjecte, objecte i causa. 5.4. El procediment expropiatori ordinari. 5.4.1. La declaració d´utilitat pública o interès social. 5.4.2. L´acord de necessitat d´ocupació. 5.4.3. La fixació del justipreu. 5.4.4. Pagament i presa de possessió. 5.5. Procediments i expropiacions especials: el procediment urgent. 5.6. La reversió expropiatòria. 5.7. Les garanties jurisdiccionals. 5.8. Problemes actuals de l'expropiació forçosa

6. 6. ELS CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. 6.1. Introducció. L´activitat convencional de l´Administració. 6.2. La figura del contracte administratiu: formació històrica i significat actual. 6.3. Àmbit d´aplicació de la Llei de contractes del sector públic. 6.3.1. Àmbit d'aplicació subjectiu: la distinció entre sector públic, poder adjudicador i administració pública. 6.3.2. Àmbit d'aplicació objectiu: negocis i contractes exclosos, contractes administratius i contractes privats de l’administració. 6.4. Configuració general de la contractació del sector públic. 6.5. El procediment de contractació: licitació, selecció, adjudicació i formalització del contracte 6.6. L’execució dels contractes administratius típics: contingut efectes i extinció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 27 30
Classes expositives 25 30 55
Classes participatives 5 5 10
Lectura / comentari de textos 2 18 20
Prova d'avaluació 2 18 20
Seminaris 5 5 10
Tutories 5 0 5
Total 47 103 150

Bibliografia

 • ARANA GARCÍA, ESTANISLAO, ET ALTRI (2014). Conceptos para el estudio del Derecho Administrativo en el grado. Tecnos. Catàleg
 • ESTEVE PARDO, JOSÉ (2016). Lecciones de Derecho Administrativo. Marcial Pons. Catàleg
 • GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO/ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, TOMÁS RAMÓN (2013). Curso de Derecho Administrativo I -II. Civitas. Catàleg
 • SANTAMARÍA PASTOR, JUAN ALFONSO (2015). Principios de Derecho Administrativo General. Tomo I- II. Iustel.
 • TRAYTER JIMÉNEZ, JOAN MANUEL (2017). Derecho Administrativo. Parte general. Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració i exposició de treballs Es valorarà la capacitat de recerca i la capacitat d'argumentació i d'exposició escrita i oral 20
Prova d'avaluació Es valorarà especialment la capacitat d´exposició ordenada dels continguts de l´assignatura 80

Qualificació

Per superar l’assignatura hi ha un únic sistema d'avaluació: l'avaluació continuada.

L’activitat d’avaluació continuada consistirà en la realització de dues activitats obligatòries, a raó del 10% de la nota cadascuna, i d’una prova escrita. La prova escrita constarà d’una part teòrica (50%) i d’una part pràctica (30%).

S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries.

Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega i correcció d’aquestes pràctiques.


En cas que un alumne no entregui una activitat obligatòria, no se li contarà a la nota final el 10% corresponent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Observacions

És imprescindible que l'alumne assisteixi a classe amb els textos legislatius corresponents.

Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle o en la pàgina web de la Facultat de Dret.

En la part pràctica de la prova escrita l'alumne podrà fer ús dels codis legislatius.

L'assistència a classe constitueix un factor bàsic pel bon seguiment de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret Administratiu