Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Dret de successions per causa de mort, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Hilari Sucarrat
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Hilari Sucarrat
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. LA SUCCESSIÓ "MORTIS CAUSA". CONCEPTES GENERALS 1. La successió: concepte i classes. 2. Fonament jurídico-polític de la successió mortis causa. La Constitució i el Dret de successions. 3.La successió mortis causa a Catalunya: comparació amb la regulació estatal. Principis successoris del Dret civil de Catalunya

2. TIPUS DE SUCCESSIÓ MORTIS CAUSA. 1. Successió universal i particular. 2. Successió voluntària i legal. 3. Successió mortis causa ordinària i successions especials.

3. ELS TÍTOLS SUCCESSORIS I L’HERÈNCIA 1. Classes de títols successoris. 2. El títol d'hereu. 3. El títol de legatari. 4. Modalitats dubtoses de designació. 5. Composició de l'herència. L'herència com a objecte de dret. Atribucions successòries i beneficis jurídico-familiars

4. EL PROCÉS D'ADQUISICIÓ DE L'HERÈNCIA 1. L'obertura de la successió. Supòsits, temps i lloc. 2. Designació, vocació i delació. 3. L'acceptació. 3.1 Capacitat per acceptar i repudiar. 3.2. Temps de l'acceptació. 3.3. Formes d'acceptació. 3.4. Efectes de l'acceptació. 4. La repudiació de l'herència.

5. LA COMUNITAT HEREDITÀRIA. PARTICIÓ I COL•LACIÓ 1. La comunitat hereditària. 2. La partició hereditària. 3. La col•lació

6. TESTAMENT I ALTRES ACTES D’ÚLTIMA VOLUNTAT 1. La llibertat de testar. 2. El testament. 2.1. Concepte, característiques i contingut. 2.2. La capacitat testamentària. 2.3. Regles formals del testament. 2.4. El Registre d’actes d’última voluntat. 3. Classes de testaments. 4. El codicil. 5. Les memòries testamentàries.

7. LA DESIGNACIÓ D'HEREU TESTAMENTARI I LES SUBSTITUCIONS TESTAMENTÀRIES. 1. Requisits de la institució d'hereu. 2. Modalitats de la institució. Comparació amb la regulació estatal. 3. Les subtitucions. 3.1. La institució preventiva d’hereu: la substitució vulgar. a)Concepte i supòsits. b) Efectes. 3.2. La institució successiva d’hereu: la substitució fideïcomissària. a) Concepte i característiques. b)Posició del fiduciari. c) Adquisició de l’herència pel fideïcomissari. d) Substitució fideïcomissària condicional, fideïcomís de residu i altres modalitats de substitució.

8. LLEGATS, DONACIONS MORTIS CAUSA I DISPOSICIONS MODALS 1. Classes de llegat per raó de l'objecte. Adquisició del dret al llegat. Ineficàcia i reducció de llegats. 2. Les donacions per causa de mort. 3. El mode i les prohibicions de disposar.

9. INTERPRETACIÓ I EXECUCIÓ DEL TESTAMENT 1. La interpretació del testament. 2. L'execució del testament. La marmessoria.

10. INEFICÀCIA DE LES DISPOSICIONS TESTAMENTÀRIES 1. Els supòsits d'ineficàcia. 2. La nul•litat del testament. 3. La nul•litat del codicil i de les memòries testamentàries. 4. Els remeis a la nul•litat del testament. 5. La revocació. Concepte i classes. 6. La caducitat del testament.

11. LA LLEGÍTIMA I LA QUARTA VIDUAL 1. La llegítima. Concepte i naturalesa jurídica: comparació amb la regulació estatal. 2. La categoria de legitimaris. 3. Determinació de la quantia. 4. La protecció qualitativa i quantitativa de la llegítima. Accions per a la reclamació. 5. Pagament de la llegítima. 6. Renúncia a la llegítima. 7. La quarta vidual

12. LA SUCCESSIÓ INTESTADA. 6.1. Idees generals. Concepte, fonament i sistemes de successió intestada. 6.2. Ordre de succeir ab intestato.

13. ELS PACTES SUCCESSORIS. 1. Concepte i doctrina general. 2. Els heretaments. 3. Les atribucions a títol particular.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30,00 24,00 11,00 65,00
Lectura / comentari de textos 4,00 6,00 4,00 14,00
Prova d'avaluació 10,00 1,00 10,00 21,00
Total 44,00 31,00 25,00 100

Bibliografia

 • José Luis LACRUZ (2009). Elementos de Derecho civil. Tom V. Derecho de sucesione. Dykinson. Catàleg
 • Luis DÍEZ-PICAZO / Antonio GULLÓN (2011). Sistema de Derecho civil, vol. IV.. Tecnos. Catàleg
 • Lluís PUIG FERRIOL / Encarna ROCA TRÍAS (2009). Institucions del Dret civil de Catalunya. Vol. III (7). Tirant lo blanch. Catàleg
 • Egea Fernández, Joan Ferrer Riba, Josep Alascio Carrasco, Laura (cop. 2009 ). Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions : Llei 10. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Catalunya.|tLlei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions (2009 ). El Nou dret successori del codi civil de Catalunya : materials de les quinzenes jornades de dret català a Tossa . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Gete-Alonso Calera, Ma. del Carmen Solé Resina, Judith (2011 ). Tratado de derecho de sucesiones : Código Civil y normativa civil autonómica : Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco . Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Pedro del Pozo Carrascosa, Antoni Vaquer Aloy, Esteve Bosch Capdevila (2013). Derecho Civild e Cataluña. Derecho de sucesiones. (Segona). Marcial Pons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Obradors de casos, resolució de casos pràctics o comentaris de textos jurídics. Lectura, preparació per part de l’estudiant i resolució de casos, que poden ser més breus (obradors de casos) o més desenvolupats i acompanyats d’unes preguntes (resolució de casos pràctics). Es podran dur a terme en format presencial a l’aula, o bé no presencial, mitjançant l’entrega per escrit del comentari o les respostes a les preguntes formulades a través de moodle. També es pot plantejar respondre a un seguit de preguntes mitjançant un test online. Aquestes activitats formaran part del sistema d’avaluació continuada.El primer dia de classe es concretarà el calendari de resolució de casos pràctics o obradors de casos. Es valora la participació, l´exposició acurada dels fets i el raonament jurídic.
La nota conjunta de totes les activitats d´aprenentatge constitueix el 30 % de la nota de l´assignatura.
30
Dos controls parcials alliberatoris, podran consistir en un test amb preguntes d´elecció múltiple i/o alguna pregunta a desenvolupar per escrit. Si s´obté una nota inferior a 5, es podrà recuperar el dia de l´examen oficial fixat al calendari d´exàmens aprovat per la Facultat. Es duran a terme en format presencial a l´aula, llevat que les cirumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l´avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d´avaluació que permet moodle. La nota conjunta dels controls parcials alliberatoris (35% + 35%) constitueix el 70% de la nota de l´assignatura. Si es suspèn qualsevol dels controls, l´alumne pot recuperar-los el dia de l´examen final. 70

Qualificació

La qualificació de l'alumne es durà a terme d'acord amb els criteris
següents:

1. La nota final de l'assignatura resultarà dels següents percentatges:

a)Prova escrita: 70% (cada parcial computa un 35% de la nota)

b)Anàlisi de casos pràctics: 30%. Es valorarà la
participació, l´exposició acurada dels fets i el raonament jurídic.

2. Condicions de l'avaluació

a)Nota mínima

Per aprovar l'assignatura cal treure almenys un 5 sobre 10 tant a l'examen com a les pràctiques.

b) Exàmens

Al llarg del semestre hi haurà 2 exàmens parcials alliberatoris, amb el
mateix pes (35% de la nota). Aquests exàmens poden consistir tant en
preguntes test de resposta múltiple com en preguntes a redactar
(obligatòries o a escollir) com en ambdues modalitats alhora.

El temari sempre hi entrarà tot, s'hagi vist amb teoria o pràctica, o no
s'hagi vist.

Els exàmens seran escrits i poden incloure preguntes test (a/b/c/d) o de
redactar, curtes o llargues (obligatòries o a escollir), siguin teòriques, o pràctiques.

Per a aprovar el test cal respondre bé més de la meitat de les preguntes
(p.ex. 12/20 o 18/30). Les respostes incorrectes no resten.

Per fer mitjana, cada pregunta (o test) ha d'obtenir com a mínim un 4/10.
Els alumnes amb alguna dificultat amb l´examen escrit o que així ho sol.licitin podran fer-lo oralment.

c) L'estudiant que no participi en alguna de les activitats considerades
avaluables, tindrà una nota de 0 en l'activitat corresponent.

d) La còpia total o parcial, en qualsevol de les activitats d'avaluació,
comportarà una nota de 0 (SUSPÈS)en l'assignatura, sens perjudici de
l'obertura d'un expedient disciplinari, d'acord amb la normativa vigent.

e) No hi haurà exàmens per pujar nota.

f) No s´admeten canvis de grup.

Es consideraran suspesos els exàmens il.legibles.

Es considera suspens de l´exàmen i de l´assignatura:

-la tinença de xuletes, programes escrits, dispositius mòbils, pinganillos o qualsevol altre material o estri no autoritzat expressament.

- la còpia, total o parcial, activa (copiar) o passiva (deixar copiar), a qualsevol activitat d´avaluació.

- passar-se un full o fulls, xerrar o tenir una conducta inadequada durant l´exàmen.

- la realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l´avaluació d´una assignatura comportarà la no superació de l´ assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l´estudiant infractor (art.21 de la Normativa sobre Avaluació i Qualificació de la UdG).

3. Recuperacions.


Als efectes de l'avaluació de l'assignatura:

3.1. Són activitats recuperables:

a) Prova escrita: la recuperació es farà el dia de l'examen oficial de
l'assignatura fixat al calendari d'exàmens de la Facultat.


b) L´anàlisi de cas pràctic. La recuperació es farà el dia de l´examen oficial de l´assignatura fixat al calendari d´exàmens de la Facultat. No es permetrà utilitzar l´ordinador o dispositiu anàleg en la realització del cas pràctic a l´aula.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no es presenti a l'examen de recuperació, en la data oficial de l'examen de l'assignatura, conforme al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Avaluació única:
Excepcionalment, l´estudiant podrà acollir-se a una avaluació única, si ho sol•licita dins dels terminis fixats i d’acord amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat. En acollir-se al sistema d’avaluació única, renuncia a l’avaluació continuada. En aquest cas, l’estudiant haurà de presentar-se a l’examen final de l’assignatura, on se l’avaluarà de tots els continguts i haurà de donar resposta a un cas pràctic o comentari de text similars als que han realitzat al llarg del semestre els estudiants que han seguit el sistema general d’avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A través d´alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes, prèvia sol.licitud, via e-mail, es programaran les tutories grupals o individuals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Tutories grupals o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories, prèvia sol•licitud (via e-mail) de l’alumnat.

Observacions

És molt convenient assistir a classe o seguir les sessions per streaming amb la legislació rellevant: Codi Civil espanyol, Codi Civil de Catalunya.

Les hores de treball fixades per cada activitat d'aprenentatge i per les proves d'avaluació són aproximades.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Pla de contingència en cas de nou confinament: si no fos possible realitzar les activitats programades en format presencial, com a conseqüència d’un nou confinament, les classes expositives, la resolució de casos pràctics o tutories d’aula, es duran a terme per via telemàticament, a través dels instruments de comunicació previstos per la UdG.
Les classes expositives es realitzaran en streaming o mitjançant la preparació de vídeos.

El comentari de les activitats d’aprenentatge (obradors i casos pràctics, comentaris de textos) es realitzarà en streaming, o mitjançant la preparació de vídeos, a través dels mecanismes de comunicació telemàtica previstos per la UdG.

Pla de contingència en cas que es torni a la presencialitat plena: En cas que es pugui retornar a la presencialitat plena, la major part de les activitats, docents i d’avaluació, es realitzarà de manera presencial a l’aula, sens perjudici dels recursos docents (textos, vídeos, etc.) que es mantindran al moodle per a preparar l’assignatura, i dels sistemes d’avaluació online que, en el marc de l’avaluació continuada, s’hagin pogut dissenyar i que es podran mantenir operatius.

Modificació de l'avaluació:
Pla de contingència en cas de nou confinament: l ’eventual avaluació es durà a terme mitjançant els mitjans d’avaluació en línia previstos per la UdG, podent ser tipus test, pregunta a desenvolupar o examen oral en línea.

Els controls parcials alliberatoris i l’examen final de l’assignatura seran presencials a l´aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin que en aquest cas podrà ser tipus test, pregunta a desenvolupar o examen oral en línea.

Tutoria i comunicació:
Tutories grupals o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories, prèvia sol•licitud (via e-mail) de l’alumnat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.