Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El propòsit de qualsevol recerca és formular una pregunta d’investigació que ajudi a trobar el que es busca i fer camí cap a un coneixement. Aquesta pregunta serveix de fil conductor de la recerca, però com s’arriba a una bona pregunta d’investigació? Quins criteris han de guiar la formulació teòrica? Quins són els avantatges i inconvenients de diferents dissenys d’investigació? Com s’han d’interpretar les dades empíriques en la investigació social? Com a membres d’una societat saturada de mitjans de comunicació, tots entrem en contacte regularment amb grans o petites investigacions a través de resultats d’enquestes, entrevistes i de dades més o menys massives. No obstant, molts de nosaltres no pensem massa en com es es fan aquestes investigacions. Fins i tot com a estudiants de ciències socials, és molt probable que llegiu la recerca d’acadèmics sense plantejar-vos com s’arriba a una pregunta inicial. Adquirir l’hàbit de la reflexió envers qualsevol recerca i aprendre com es porta a terme la investigació, tant les teories generals que sustenten la bona investigació com les pràctiques més específiques de determinats mètodes d'investigació, us farà no només un millors estudiants i investigadors, sinó també millors consumidors de recerca acadèmica i popular. Aquesta assignatura introductòria us ajudarà a entendre el paper de les bones preguntes, a demostrar com les preguntes es basen en dissenys de recerca i com aquests es poden emmarcar en teoria i mètodes qualitatius, quantitaius i mixtes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL  / ALBERT SABATER COLL
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (0%), Anglès (25%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE2. Elaborar una síntesi de les fonts de dades sobre la criminalitat de forma argumentada
 • CE3. Descriure els mètodes d'investigació en ciències socials per a la seva aplicació als problemes de criminalitat
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • 18. Dominar l'estadística aplicada.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE18. Aplicar conceptes i tècniques d'estadística aplicada
 • CE18. Dominar l'estadística aplicada
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Fonaments de la investigació social -La unitat d’anàlisi, la població i la mostra -La hipòtesi i la seva formulació

2. El procés d’investigació social: de l'observació a la pregunta -Les etapes de la investigació social -El disseny empíric

3. La investigació quantitativa -Per què importa la investigació quantitativa? -Les fonts secundàries (censos, enquestes, dades massives)

4. La investigació qualitativa -Per què importa la investigació qualitativa? -L’ús d’entrevistes, grups de discussió, observació participant i anàlisi de contingut digital

5. La investigació mixta -L’ús i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives dins del mateix estudi -La investigació mixta i les seves dificultats – més valor que un sol mètode?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 4,00 16,00 0 20,00
Prova d'avaluació 2,00 38,00 0 40,00
Sessió expositiva 26,00 0 0 26,00
Sessió pràctica 13,00 51,00 0 64,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Anduiza Perca, E., Crespo Martínez, I., Méndez Lago, M. (2009). Metodología de la ciencia política (2ª). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
 • Bell, J. (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Barcelona: Gedisa.
 • Borge Bravo, Rosa (2005 ). Tècniques d'investigació en ciència política II : etapes,dades, mètodes, tècniques i anàlisi . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (cop. 2003 ). Metodología y técnicas de investigación social . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Creswell, John W (2009). Research design : (3rd ed.). Thousand Oaks, Calif.: Sage. Catàleg
 • Jupp, Victor (1989 ). Methods of criminological research . New York: Routledge. Catàleg
 • King, Roy D. Wincup, Emma (2000 ). Doing research on crime and justice . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Quivy, Raymond (2001 ). Manual de recerca en ciències socials (2a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes pràctiques S'avaluarà la posada en pràctica en els exercicis proposats dels conceptes i instruments explicats a classe i que apareixen als manuals i textos treballats a l'assignatura. Es valorarà la claredat expositiva en l'expressió escrita i en l'expressió oral. 40 No
Lectura / comentari de textos S'avaluarà la comprensió lectora, l'expressió escrita i oral de les idees 20 No
Proves escrites Mitjançant un examen escrit s'avaluarà el domini dels continguts del temari
40 No

Qualificació

La nota final s’obtindrà a través de la ponderació de cada una de les parts d’avaluació: Pràctiques (40%), seminaris de lectura/comentari de textos (20%), i realització d’exàmens (40%).

Per aprovar l'assignatura s'ha de treure almenys un 4 en cada una de les parts i almenys un 5 en la nota final.

RECUPERACIÓ:

De la part pràctica i seminaris (1 i 2): S’establirà una forma de recuperar la part pràctica i seminaris en cas que no s’arribi al mínim de 4 de puntuació mitjana.

Dels exàmens (3): En cas que no s’arribi al mínim de 4 de puntuació mitjana en les tres proves escrites es podrà fer una única prova de recuperació en la data establerta pel calendari oficial d'exàmens.

Qualsevol plagi total o parcial en qualsevol dels treballs pràctics o exàmens suposarà la suspensió automàtica de l'assignatura, sense possibilitat de recuperció, i la possibilitat de l'obertura d'un expedient acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat com a “No presentat" a l’avaluació l'estudiant que no compleixi qualsevol d’aquests dos requisits:

-Presentar dins del termini establert les pràctiques proposades.

-Realitzar els exàmens en les dates proposades.

Avaluació única:
En el cas de no seguir el sistema d'avaluació continuada i d'optar a l'avaluació única aquesta consistirà en un examen o treball final que valdran el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
La nota mínima per superar l'assignatura és un 5.

Tutoria

Les tutories amb els alumnes es planificaran pel mateix dia de classe presencial/virtual i prèvia confirmació a traves de correu electrònic. En el cas que això no sigui possible s'acordarà una data alternativa al dia de classe per realitzar la tutoria, preferiblement a través de mitjans telemàtics.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes serà principalment a través de mitjans telemàtics, malgrat que també hi haurà la possibilitat de realitzar trobades presencials amb els alumnes seguint les recomanacions i criteris establerts per la Universitat de Girona.

Assignatures recomanades

 • Comportament polític i electoral
 • Criminologia
 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Eines de recerca politològica
 • Estadística aplicada a la Ciència Política
 • Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques
 • Introducció a la ciència política
 • Introducció a la criminologia
 • Introducció a la sociologia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
No està prevista una modificació de les activitats programades. No obstant, en cas que la pandèmia de la Covid-19 exigeixi canvis sobtats, el professor es posarà en contacte amb els estudiants a través del correu electrònic per portar a terme sessions i tutories telemàtiques. També es preveu en aquest darrer cas que l'examen final sigui substituït per un treball de final de curs.

Modificació de l'avaluació:
No es preveu una modificació de l'avaluació de l'assignatura. No obstant, en cas que la pandèmia de la Covid-19 exigeixi canvis sobtats en l'avaluació, el professor es posarà en contacte amb els estudiants a través del correu electrònic.

Tutoria i comunicació:
Donada l'emergència sanitària derivada del Covid-19, les tutories i comunicació en general amb els estudiants es planificarà a traves del correu electrònic i de la plataforma Moodle i, si s'escau, es realitzaran les tutories planificades virtualment per mitjans telemàtics.