Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El propòsit de qualsevol recerca és formular una pregunta d’investigació que ajudi a trobar el que es busca i fer camí cap a un coneixement. Aquesta pregunta serveix de fil conductor de la recerca, però com s’arriba a una bona pregunta d’investigació? Quins criteris han de guiar la formulació teòrica? Quins són els avantatges i inconvenients de diferents dissenys d’investigació? Com s’han d’interpretar les dades empíriques en la investigació social? Com a membres d’una societat saturada de mitjans de comunicació, tots entrem en contacte regularment amb grans o petites investigacions a través de resultats d’enquestes, entrevistes i de dades més o menys massives. No obstant, molts de nosaltres no pensem massa en com es es fan aquestes investigacions. Fins i tot com a estudiants de ciències socials, és molt probable que llegiu la recerca d’acadèmics sense plantejar-vos com s’arriba a una pregunta inicial. Adquirir l’hàbit de la reflexió envers qualsevol recerca i aprendre com es porta a terme la investigació, tant les teories generals que sustenten la bona investigació com les pràctiques més específiques de determinats mètodes d'investigació, us farà no només un millors estudiants i investigadors, sinó també millors consumidors de recerca acadèmica i popular.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT SABATER COLL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE2. Elaborar una síntesi de les fonts de dades sobre la criminalitat de forma argumentada
 • CE3. Descriure els mètodes d'investigació en ciències socials per a la seva aplicació als problemes de criminalitat
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • 18. Dominar l'estadística aplicada.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE18. Aplicar conceptes i tècniques d'estadística aplicada
 • CE18. Dominar l'estadística aplicada
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Fonaments de la investigació social

2. El procés d’investigació social: de l'observació a la pregunta

3. La investigació quantitativa

4. La investigació qualitativa

5. La investigació mixta

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 26 0 26
Classes pràctiques 13 51 64
Lectura / comentari de textos 4 16 20
Prova d'avaluació 2 38 40
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Anduiza Perca, E., Crespo Martínez, I., Méndez Lago, M. (2009). Metodología de la ciencia política (2ª). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
 • Bell, J. (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Barcelona: Gedisa.
 • Borge Bravo, Rosa (2005 ). Tècniques d'investigació en ciència política II : etapes,dades, mètodes, tècniques i anàlisi . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (cop. 2003 ). Metodología y técnicas de investigación social . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Creswell, John W (2009). Research design : (3rd ed.). Thousand Oaks, Calif.: Sage. Catàleg
 • Jupp, Victor (1989 ). Methods of criminological research . New York: Routledge. Catàleg
 • King, Roy D. Wincup, Emma (2000 ). Doing research on crime and justice . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Quivy, Raymond (2001 ). Manual de recerca en ciències socials (2a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques S'avaluarà la posada en pràctica en els exercicis proposats dels conceptes i instruments explicats a classe i que apareixen als manuals i textos treballats a l'assignatura. Es valorarà la claredat expositiva en l'expressió escrita i en l'expressió oral. 40
Lectura / comentari de textos S'avaluarà la comprensió lectora, l'expressió escrita i oral de les idees 20
Proves escrites Mitjançant un examen escrit s'avaluarà el domini dels continguts del temari
40

Qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

L'assignatura té un sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema té les següents parts:

1) La realització de pràctiques, que en conjunt valdran el 40% de la nota

2) La realització de seminaris de lectura, que en conjunt valdran el 20% de la nota

3) La realització d'exàmen/s, que en conjunt valdra/n el 40% de la nota


La nota final serà una mitjana entre les notes de les diferents parts de l'avaluació (pràctiques, seminari de lectura, exàmen/s).

Per aprovar l'assignatura s'ha de treure almenys un 4 en cada una de les parts i almenys un 5 en la nota final.

RECUPERACIÓ:

. DE LA PART PRÀCTICA I DEL SEMINARI DE LECTURA (parts 1 i 2): El/la professor/a establirà oprtunament una forma de recuperar la part pràctica o la del seminari de lectura en cas que algú no arribi al mínim de 4 an alguna d'aquestes dues parts.

. DE L'EXÀMEN/S (part 3): En cas que l'estudiant suspengui proves escrites tipus examen podrà fer una única prova de recuperació en la data establerta pel calendari oficial d'exàmens.


Qualsevol plagi total o parcial en qualsevol dels treballs pràctics o seminaris de lectura suposarà la suspensió automàtica de l'assignatura, sense possibilitat de recuperció, i la possibilitat de l'obertura d'un expedient acadèmic.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat com a “no presentat" a l’avaluació l'estudiant que no compleixi qualsevol d’aquests dos requisits:

- Presentar-se al/s examen/s

- Presentar dins del termini establert totes les pràctiques, seminaris de lectura i treballs proposats

Assignatures recomanades

 • Comportament polític i electoral
 • Criminologia
 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Eines de recerca politològica
 • Estadística aplicada a la Ciència Política
 • Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques
 • Introducció a la ciència política
 • Introducció a la criminologia
 • Introducció a la sociologia