Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
El Projecte: definició i objectius. Origen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals d'un projecte. Direcció i gestió de projectes. Principis bàsics. Estudi del mercat. Anàlisi de l'oferta i la demanda. Tècniques de projecció del mercat. Dimensió del projecte: economia d'escala i optimització. Localització: mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Conceptes i mètodes d'estimació. Despeses de producció: fabricació i gestió. Distribució de despeses. Avaluació econòmica de projectes. Anàlisi de riscos i de sensibilitat. Redacció i presentació del projecte.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lidia Feliu Soley  / Ramon Moreno Amich  / Oriol Vidal Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió

Continguts

1. Bloc 0. ASPECTES GENERALS

2. Tema 1. Definició de projecte i tipologies.

3. Tema 2. Atribucions professionals.

4. .

5. Bloc I. PROJECTES D' R+D+I

6. Tema 3. El sistema públic de recerca.

7. Tema 4. La transferència de tecnologia i la innovació.

8. Tema 5. La propietat intel•lectual i industrial.

9. Tema 6. La carrera investigadora.

10. Tema 7. El projecte de recerca.

11. Tema 8. Publicació i documentació científiques.

12. .

13. Bloc II. PROJECTES DE CONSULTORIA I D'ENGINYERIA

14. Tema 9. Cicle de vida d’un projecte.

15. Tema 10. Responsabilitats professionals.

16. Tema 11. Contractes i concursos.

17. Tema 12. Disseny i redacció del projecte.

18. Tema 13. Pressupostos i avaluació econòmica.

19. Tema 14. Planificació i programació de projectes.

20. Tema 15. Gestió de projectes.

21. Tema 16. Presentació i exposició del projecte.

22. .

23. Bloc III. DESENVOLUPAMENT I MILLORA DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Sessió expositiva 23,00 0 0 23,00
Sessió participativa 8,00 20,00 4,00 32,00
Treball en equip 18,00 50,00 12,00 80,00
Tutories de grup 15,00 0 0 15,00
Total 64,00 70,00 16,00 150

Bibliografia

 • Clanchy, John; Ballard, Brigid. (2000). Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Davidson, Jeff. (2000). La Gestión de Proyectos. Prentice-Hall.
 • Morales, Carlos Javier (2001). Guía para hablar en público. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Nicholas, John M. (2001). Project Management for Business and Technology. Prentice-Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Assistència a les classes expositives i ponències dels Blocs I i III L’assistència a les sessions dels Bloc I i III és obligatòria i s’avaluarà amb 1 punt si arriba o supera el 80 % de presencialitat, i 0 punts si no hi arriba).

Pel que fa als blocs I i III, atès que no es fa examen de teoria, es fa control individualitzat d'assistència a classe, que repercuteix en l'avaluació de l'assignatura.
10 No
Assistència a les classes expositives del Bloc II i a les tutories per al disseny d'un projecte de recerca o de consultoria/enginyeria. Es fa control d'assistència a classe del Bloc II i a les tutories, que repercuteix en l'avaluació de l'assignatura, de manera que la qualificació global es matisarà en proporció a l'assistència a classe i a les tutories programades i realitzades:
100 % -75 % = -0 punts
75 % - 50 % = -1 punt
50 % - 25 % = -1,5 punts
25 % - 0 % = -2 punts
2 No
Disseny i redacció de la memòria d'un projecte original, ja sigui d'un projecte de recerca o d'un avantprojecte de consultoria o d'enginyeria ambiental, seguint l'estructura estandarditzada. PART INTRODUCTÒRIA.
S'avaluarà la memòria del disseny del projecte realitzat en grup. Es valorarà tant la qualitat del disseny formal com el realisme de la proposta. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per fer un seguiment de la proposta a presentar. Es fa control individualitzat d'assistència a les tutories, que repercuteix en l'avaluació de l'assignatura. 20 No
Disseny i redacció de la memòria d'un projecte original, ja sigui d'un projecte de recerca o d'un avantprojecte de consultoria o d'enginyeria ambiental, seguint l'estructura estandarditzada. MEMÒRIA SENCERA. S'avaluarà la memòria del disseny del projecte realitzat en grup. Es valorarà tant la qualitat del disseny formal com el realisme de la proposta. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per fer un seguiment de la proposta a presentar. Es fa control individualitzat d'assistència a les tutories, que repercuteix en l'avaluació de l'assignatura. 48
Desenvolupament de competències transversals.
En aquesta activitat es treballaran dues competències transversals CB3 (Treball en equip) i CB5 (Ètica).
Aquesta activitat d’avaluació correspon a les competències transversals CB3 (Treball en Equip) i CB5 (Ètica), i al Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. En conjunt correspon a un 20 % de la qualificació de l’assignatura. Les activitats de desenvolupament de les competències transversals CB3 i CB5 són obligatòries. Únicament en el cas de la competència CB3, si les activitats no s’entreguen en els terminis indicats, es podran tornar a sotmetre en el termini d’una setmana en el benentès que només es podrà optar a una nota màxima de 5. Per les dues competències transversals CB3 i CB5, si les corresponents activitats no es realitzen en els terminis indicats es posarà 0 dels percentatges corresponents de la nota i la seva contribució a la nota final de l’assignatura serà nul·la. A la competència CB3, els estudiants avaluaran el treball del seu equip i la nota rebuda contribuirà en un 5 % en la nota final de l’assignatura. Per la competència CB5 caldrà redactar dues reflexions, una d’ètica i una de perspectiva de gènere, que seran avaluades per altres companys del curs (“peer-review”). Tant la redacció de les reflexions com l’avaluació de les reflexions de companys són activitats obligatòries i la nota rebuda contribuirà en un 5% en la nota final de l’assignatura. El 10 % restant, en la contribució d’aquesta activitat d’avaluació, sortirà de les notes de totes les activitats que formen part del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. 20 No

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es compon amb l’avaluació independent de cada Bloc.

El Bloc I s’avalua mitjançant el control d’assistència a les classes expositives i ponències (10 %), atorgant 1 punt si arriba o supera el 80 % de presencialitat, i 0 punts si no hi arriba).

El Bloc II s’avalua mitjançant dos activitats:

AC1. Una activitat en grup (70 %): consistent en el disseny d'un projecte de recerca o d'un avantprojecte d'enginyeria/consultoria ambiental seguint un procediment estandarditzat, en dues entregues.

La primera entrega de la memòria val un 20 %, i ha d'incloure:
+ si es tracta d'un projecte de recerca: introducció, antecedents, marc teòric, objectius, i la bibliografia corresponent.
+ si es tracta d'un avantprojecte d'enginyeria o consultoria ambiental: introducció, justificació del projecte, objectius i objecte del projecte, antecedents, especificacions, i la bibliografia corresponent.

La segona entrega val un 50 %, i ha d'incloure la memòria completa del projecte, és a dir, la part de la primera entrega amb les correccions i replantejaments suggerits en la primera avaluació, més:
+ si es tracta d'un projecte de recerca: metodologia, pla de treball, cronograma, pressupost, i la bibliografia citada en la memòria.
+ si es tracta d'un avantprojecte d'enginyeria o consultoria ambiental: explicació detallada del projecte, descomposició en tasques, terminis d'execució amb cronograma, pressupost estimatiu (PEM i PEC), i la bibliografia citada en la memòria.

Es valorarà tant el disseny formal com el realisme de la proposta. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per fer un seguiment i assessorament de la proposta a presentar.

AC2. Control d'assistència a classe del Bloc II i a les tutories, que repercuteix en l'avaluació del Bloc II. A tal fi només es tindran en consideració les sessions programades per al grup en el calendari de l'assignatura i realitzades presencialment.

La qualificació del Bloc II es matisarà en proporció a l'assistència a classe i a les tutories programades i realitzades:
100 % -75 % = -0 punts
75 % - 50 % = -1 punt
50 % - 25 % = -1,5 punts
25 % - 0 % = -2 punts

La nota que l'estudiant obtingui de les activitats de Desenvolupament de les competències transversals contribuirà amb el 20 % restant de la nota final.

La segona entrega de l'activitat en grup (Disseny i redacció de la memòria d'un projecte original) és recuperable però la nota màxima que es podrà obtenir serà de 5. Un treball presentat fora de termini obtindrà una nota de 4 com a màxim si es presenta fins a una setmana tard, i de 0 si es presenta amb més retard.

Si es detecta la realització fraudulenta (ús d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc.) de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura, comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor.

Pel que fa al Bloc III, les activitats d'avaluació correspon a les competències transversals CB3 (Treball en Equip) i CB5 (Ètica), i al Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. En conjunt correspon a un 20 % de la qualificació de l’assignatura. Les activitats de desenvolupament de les competències transversals CB3 i CB5 són obligatòries. Únicament en el cas de la competència CB3, si les activitats no s’entreguen en els terminis indicats, es podran tornar a sotmetre en el termini d’una setmana en el benentès que només es podrà optar a una nota màxima de 5. Per les dues competències transversals CB3 i CB5, si les corresponents activitats no es realitzen en els terminis indicats es posarà 0 dels percentatges corresponents de la nota i la seva contribució a la nota final de l’assignatura serà nul·la. A la competència CB3, els estudiants avaluaran el treball del seu equip i la nota rebuda contribuirà en un 5% en la nota final de l’assignatura. Per la competència CB5 caldrà redactar dues reflexions, una d’ètica i una de perspectiva de gènere, que seran avaluades per altres companys del curs (“peer-review”). Tant la redacció de les reflexions com l’avaluació de les reflexions de companys són activitats obligatòries i la nota rebuda contribuirà en un 5 % en la nota final de l’assignatura. El 10 % restant, en la contribució d’aquesta activitat d’avaluació, sortirà de les notes de totes les activitats que formen part del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències.

Els estudiants que estiguin d’Erasmus podran seguir el temari a distància, però amb assistència obligatòria a les tutories, on line. Atès que una part de la nota depèn de l’assistència a classe, que no es pot fer on line, es farà un examen per comprovar que s’ha estudiat el temari (els temes es pengen al Moodle), tant del Bloc 1 (comú a tots els graus FC) com del Bloc 2 (específic CA). El Bloc comú 3 ja es fa en streaming. A l’inici de l’assignatura s’haurà de comunicar per email que s’està d’Erasmus.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota “No presentat”: Qualsevol activitat d'avaluació obligatòria no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP (“No presentat”) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única es basa en l’avaluació d’un únic treball realitzat individualment, consistent en el “Disseny i redacció de la memòria d'un projecte original, ja sigui d'un projecte de recerca o d'un avantprojecte de consultoria o d'enginyeria ambiental, seguint l'estructura estandarditzada”.
Per l’activitat de desenvolupament de competències transversals caldrà entregar les dues reflexions vinculades a la competència CB5 i també es tindran en compte totes les notes de les activitats que formen part del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències. En global, aquesta part contribuirà en un 20 % de la nota final de l’assignatura”.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10), i que la qualificació sense la nota de les activitats de Desenvolupament de les competències transversals sigui igual o superior a 4 (sobre 8).

Tutoria

Les tutories individuals o de grup es concertaran per correu electrònic .

No es resolen dubtes per correu electrònic. Per a resoldre dubtes cal concertar tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació serà presencial o a través de mitjans telemàtics (correu electrònic i Google Meet).

Les tutories individuals podran ser presencials o per videoconferència (imatge i so), segons s'acordi amb el professor.

Es prega a l'estudiantat, llegir bé la documentació disponible a la web de la Facultat i al Moodle (per ex., fitxa de l'assignatura, documents penjats al Moodle, normativa de la Facultat), resoldre els dubtes a les classes presencials i només enviar correus electrònics si és completament imprescindible.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.