Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carles Borrego More  / Lidia Feliu Soley  / Ramon Moreno Amich  / Marta Muñoz Frigola  / Oriol Vidal Fàbrega
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió

Continguts

1. Bloc I. ASPECTES GENERALS

2. Tema 1. Definició de projecte i tipologies.

3. Tema 2. Atribucions professionals.

4. .

5. Bloc II. PROJECTES D' R+D+I

6. Tema 3. El sistema públic de recerca.

7. Tema 4. La transferència de tecnologia i la innovació.

8. Tema 5. La propietat intel•lectual i industrial.

9. Tema 6. La carrera investigadora.

10. Tema 7. El projecte de recerca.

11. Tema 8. Publicació i documentació científiques.

12. .

13. Bloc III. PROJECTES DE CONSULTORIA I D'ENGINYERIA

14. Tema 9. Cicle de vida d’un projecte.

15. Tema 10. Responsabilitats professionals.

16. Tema 11. Contractes i concursos.

17. Tema 12. Disseny i redacció del projecte.

18. Tema 13. Pressupostos i avaluació econòmica.

19. Tema 14. Planificació i programació de projectes.

20. Tema 15. Gestió de projectes.

21. Tema 16. Presentació i exposició del projecte.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Sessió expositiva 30,00 15,00 0 45,00
Sessió participativa 8,00 25,00 4,00 37,00
Treball en equip 0 50,00 12,00 62,00
Tutories de grup 6,00 0 0 6,00
Total 44,00 90,00 16,00 150

Bibliografia

 • Clanchy, John; Ballard, Brigid. (2000). Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Davidson, Jeff. (2000). La Gestión de Proyectos. Prentice-Hall.
 • Morales, Carlos Javier (2001). Guía para hablar en público. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Nicholas, John M. (2001). Project Management for Business and Technology. Prentice-Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives Examen tipus test on s'avaluaran els coneixements assolits per l'estudiant en relació al contingut de teoria del Bloc II (bloc comú).

Pel que fa als blocs I i III, atès que no es fa examen de teoria, es fa control individualitzat d'assistència a classe, que repercuteix en l'avaluació de l'assignatura.
20 No
Disseny i redacció de la memòria d'un projecte original, ja sigui d'un projecte de recerca o d'un avantprojecte de consultoria o d'enginyeria ambiental, seguint l'estructura estandarditzada. PART INTRODUCTÒRIA.
S'avaluarà la memòria del disseny del projecte realitzat en grup. Es valorarà tant la qualitat del disseny formal com el realisme de la proposta. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per fer un seguiment de la proposta a presentar. Es fa control individualitzat d'assistència a les tutories, que repercuteix en l'avaluació de l'assignatura. 20
Disseny i redacció de la memòria d'un projecte original, ja sigui d'un projecte de recerca o d'un avantprojecte de consultoria o d'enginyeria ambiental, seguint l'estructura estandarditzada. MEMÒRIA SENCERA. S'avaluarà la memòria del disseny del projecte realitzat en grup. Es valorarà tant la qualitat del disseny formal com el realisme de la proposta. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per fer un seguiment de la proposta a presentar. Es fa control individualitzat d'assistència a les tutories, que repercuteix en l'avaluació de l'assignatura. 38
Assistència a classe i a les tutories per al disseny d'un projecte de recerca o de consultoria/enginyeria. Es fa control d'assistència a classe i a les tutories, que repercuteix en l'avaluació de l'assignatura, de manera que la qualificació global es matisarà en proporció a l'assistència a classe i a les tutories programades i realitzades:
100 % -75 % = -0 punts
75 % - 50 % = -1 punt
50 % - 25 % = -1,5 punts
25 % - 0 % = -2 punts
2 No
Desenvolupament de competències transversals.
Aquesta activitat és per treballar i avaluar dues competències transversals CB3 (Treball en equip) i CB5 (Ètica).
En relació amb la CB3 (Treball en equip), els estudiants avaluaran el treball del seu equip.
Per la CB5 (Ètica) caldrà redactar dues reflexions que seran avaluades per altres companys del curs. Tant la redacció de les reflexions com l’avaluació de les reflexions de companys són activitats obligatòries.
En totes dues competències, les notes de les activitats formaran part de l’avaluació del Pla d’Avaluació de Competències (PAC) de la Facultat de Ciències.
20 No

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es portarà a terme mitjançat dues proves, una individual i una altra en grup.

Activitat individual (20%): consistirà en un examen tipus test on s'avaluaran els coneixements assolits per l'estudiant en relació al contingut teòric del Bloc II.

Activitat en grup (60%): consistirà en el disseny d'un projecte de recerca o d'un avantprojecte d'enginyeria/consultoria ambiental seguint un procediment estandarditzat, en dues entregues.

La primera entrega de la memòria val un 20%, i ha d'incloure:
+ si es tracta d'un projecte de recerca: introducció, antecedents, marc teòric, objectius, i la bibliografia corresponent.
+ si es tracta d'un avantprojecte d'enginyeria o consultoria ambiental: introducció, justificació del projecte, objectius i objecte del projecte, antecedents, especificacions, i la bibliografia corresponent.

La segona entrega val un 40%, i ha d'incloure la memòria completa del projecte, és a dir, la part de la primera entrega amb les correccions i replantejaments suggerits en la primera avaluació, més:
+ si es tracta d'un projecte de recerca: metodologia, pla de treball, cronograma, pressupost, i la bibliografia citada en la memòria.
+ si es tracta d'un avantprojecte d'enginyeria o consultoria ambiental: explicació detallada del projecte, descomposició en tasques, terminis d'execució amb cronograma, pressupost estimatiu (PEM i PEC), i la bibliografia citada en la memòria.

Es valorarà tant el disseny formal com el realisme de la proposta. Es realitzaran tutories amb els grups de treball per fer un seguiment i assessorament de la proposta a presentar.

Atès que no es fa examen de teoria dels Blocs I i III, es fa control d'assistència a classe i a les tutories, que repercuteix en l'avaluació de l'assignatura. A tal fi només es tindran en consideració les sessions programades per al grup en el calendari de l'assignatura i realitzades presencialment. La qualificació del treball en grup (1a entrega + 2a entrega) es matisarà

La valoració individual del treball s'obtindrà per una matisació individual a la qualificació del treball del grup en base a la valoració de la participació individual en les tutories i del resultat de l'enquesta de coavaluació per part dels companys de grup sobre la contribució individual al treball.

La qualificació global es matisarà en proporció a l'assistència a classe i a les tutories programades i realitzades:
100 % -75 % = -0 punts
75 % - 50 % = -1 punt
50 % - 25 % = -1,5 punts
25 % - 0 % = -2 punts

La nota que l'estudiant obtingui de les activitats de Desenvolupament de les competències transversals contribuirà amb el 20% restant de la nota final.

La segona entrega de l'activitat en grup (Disseny i redacció de la memòria d'un projecte original) és recuperable però la nota màxima que es podrà obtenir serà de 5. Un treball presentat fora de termini obtindrà una nota de 4 com a màxim si es presenta fins a una setmana tard, i de 0 si es presenta amb més retard.

L'examen teòric no és recuperable.

En el cas que es detecti que un treball/examen s'ha copiat, tant el treball/examen original com la còpia obtindran la qualificació de zero i la nota de suspens pels alumnes implicats, d'acord amb l'article 23 de la Normativa sobre la planificació docent i sobre l'avaluació i la qualificació dels estudiants (Universitat de Girona).

Les activitats de desenvolupament de les competències transversals CB3 i CB5 són obligatòries. Si no es realitzen en els terminis indicats es posaran 0 dels percentatges corresponents de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota “No presentat”: Qualsevol activitat d'avaluació obligatòria no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP (“No presentat”) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única es basa en l’avaluació d’un únic treball realitzat individualment, consistent en el “Disseny i redacció de la memòria d'un projecte original, ja sigui d'un projecte de recerca o d'un avantprojecte de consultoria o d'enginyeria ambiental, seguint l'estructura estandarditzada”.
Per a l’activitat de Desenvolupament de competències transversals caldrà entregar les dues reflexions vinculades a la competència CB5.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10), i que la qualificació sense la nota de les activitats de Desenvolupament de les competències transversals sigui igual o superior a 4 (sobre 8).

Tutoria

Les tutories individuals es concertaran per correu electrònic o a les hores de classe.

No es resolen dubtes per correu electrònic. Per a resoldre dubtes cal concertar tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació serà presencial o a través de mitjans telemàtics (correu electrònic i Google Meet).

Les tutories individuals podran ser presencials o per videoconferència (imatge i so), segons s'acordi amb el professor.

Es prega a l'estudiantat, llegir bé la documentació disponible a la web de la Facultat i al Moodle (per ex., fitxa de l'assignatura, documents penjats al Moodle, normativa de la Facultat), resoldre els dubtes a les classes presencials i només enviar correus electrònics si és completament imprescindible.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI SEMIPRESENCIAL:
+ Les classes expositives i les activitats en grup mitjà s’adaptaran a la segregació en subgrups A/B i a la distribució horària de presencialitat i seguiment en línia que determini la Facultat. Els grups A i B es correspondran amb els GM definits anteriorment.
+ Les activitats presencials es realitzaran en grups separats A/B i seran preferentment dedicades a anàlisi de casos, exemples, exercicis i petits treballs en grup.
+ Les activitats en línia es realitzaran en gran grup i es dedicaran preferentment a classes expositives, que podran ser, per a tots, sincròniques (en directe) o asincròniques (visualització de vídeos enregistrats anteriorment i penjats al Moodle).
+ Totes les tutories a grups petits (grups de treball) es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Blackboard Collaborate o Google Meet.
+ Els estudiants hauran de coordinar-se amb els seus companys per participar telemàticament en la realització del treball en grup.

ESCENARI NO PRESENCIAL:
En aquest cas totes les activitats es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que posi a disposició la Facultat.

TRACTAMENT D'ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL:
+ Faran el seguiment de l'assignatura per streaming, en qualsevol dels escenaris.
+ Es realitzarien tutories específiques telemàticament.
+ L'estudiant haurà de coordinar-se amb els seus companys per participar telemàticament en la realització del treball en grup.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI SEMIPRESENCIAL:
No hi haurà modificació de les activitats d'avaluació: examen presencial i els treballs s'entregaran igualment a través del Moodle.

ESCENARI NO PRESENCIAL:
+ L'examen tipus test es realitzarà per via telemàtica mitjançant un qüestionari del Moodle.
+ Els treballs s'entregaran igualment a través del Moodle.

TRACTAMENT D'ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL:
Com en el cas de l'escenari no presencial.

Tutoria i comunicació:
ESCENARI SEMIPRESENCIAL:
+ Les tutories individuals es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Google Meet.
+ Es farà la revisió d'esborranys tramesos per e-mail.

ESCENARI NO PRESENCIAL:
Com en el cas de l'escenari semipresencial.

TRACTAMENT D'ESTUDIANTS VULNERABLES O AMB CONFINAMENT TEMPORAL:
Com en el cas de l'escenari semipresencial.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.