Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
La variació genètica en les poblacions naturals. Marcadors i mètodes per l'anàlisi de la variabilitat genètica. Poblacions en equilibri. Efectes genètics dels factors que alteren l'equilibri i la seva detecció. Estructura jeràrquica de les poblacions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Judith Ollé Vilanova  / Nuria Sanz Ball-llosera
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat
 • Descriure els mecanismes de l'herència i les bases dels models evolutius

Continguts

1. LLIÇÓ 1. LA POBLACIÓ I LA SEVA VARIABILITAT GENÈTICA: La població mendeliana i el patrimoni genètic. La Genètica de poblacions. Tipus de variabilitat genètica a les poblacions naturals: variacions contínues, variacions discretes, polimorfismes moleculars. Tècniques d'ADN de mesura de la variabilitat genètica.

2. LLIÇÓ 2. DESCRIPCIÓ GENÈTICA DE POBLACIONS: Estimació de les freqüències genotípiques i gèniques. Mesures de la variabilitat natural: Proporció de loci polimòrfics i Heterozigositat. Diversitat gènica. Variabilitat a l’ADN. Delimitació de poblacions, el test de Contingència. Mesures de distància genètica.

3. LLIÇÓ 3. L'EQUILIBRI DE HARDY-WEINBERG: El principi de Hardy-Weinberg: condicions i propietats. Casos particulars: al.lelisme múltiple, dominància, locus lligat al sexe. L'Equilibri de Hardy-Weinberg en el cas de dos loci. El desequilibri gamètic. Aproximació a l'equilibri. Mesures d’associació gamètica i la seva estima.

4. LLIÇÓ 4. EL PATRÓ D'APARELLAMENTS: L'aparellament classificat positiu i negatiu. L'aparellament d'individus amb parentiu. El coeficient de consanguinitat F. Desviacions de les freqüències d'equilibri i estimació de F en poblacions naturals. Efecte de la consanguinitat.

5. LLIÇÓ 5. GENÈTICA DE POBLACIONS FINITES I GRANDÀRIA EFECTIVA: Deriva genètica. La pèrdua de variabilitat genètica: disminució d'heterozigots. L'efecte fundador i els colls d'ampolla. Cens real i grandària efectiva. Factors que afecten a la grandària efectiva. Tècniques genètiques per a estimar la grandària efectiva.

6. LLIÇÓ 6. LA FRAGMENTACIÓ DE POBLACIONS I LA MIGRACIÓ: Fragmentació de poblacions: dispersió de les freqüències gèniques. Índex de Fixació FST. Efecte Wahlund. Migració, dispersió i flux gènic. Models de migració i estima de taxes de migració. Equilibri migració-deriva.

7. LLIÇÓ 7. ALTRES MECANISMES DE CANVI GÈNIC: MUTACIÓ I SELECCIÓ NATURAL: Destí de les mutacions en poblacions infinites i finites. El temps de fixació. Equilibri mutació-deriva. Concepte de selecció natural. Equilibri mutació-selecció. Models de selecció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 4,00 20,00 0 24,00
Resolució d'exercicis 5,00 15,00 0 20,00
Sessió expositiva 18,00 0 0 18,00
Sessió pràctica 8,00 5,00 0 13,00
Total 35,00 40,00 0 75

Bibliografia

 • Allendorf, Frederick William (cop. 2007 ). Conservation and the genetics of populations . Oxford: Blackwell Pub.. Catàleg
 • Fontdevila, Antonio (DL 1999 ). Introducción a la genética de poblaciones . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Cook, L.M (DL 1979 ). Genética de poblaciones . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Hedrick, Philip W (cop. 2011 ). Genetics of populations (4th ed.). Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers. Catàleg
 • Hartl, Daniel L (cop. 2000 ). A Primer of population genetics (3rd ed.). Sunderland: Sinauer Associates. Catàleg
 • Hartl, Daniel L (1997 ). Principles of population genetics (3rd ed). Sunderland, (Mass.): Sinauer. Catàleg
 • Gillespie, John H (1998 ). Population genetics : a concise guide . Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Catàleg
 • Roughgarden, Jonathan (cop. 1996 ). Theory of population genetics and evolutionary ecology : an introduction . Upper Saddle River: Prentice-Hall. Catàleg
 • Ryman, Nils (1988 ). Population genetics & fishery management . Washington: University Press. Catàleg
 • Manly, Bryan F. J (cop. 1985 ). The Statistics of natural selection on animal populations . London [etc.]: Chapman and Hall. Catàleg
 • Hillis, David M. Moritz, Craig Mable, Barbara K. (cop. 1996 ). Molecular systematics (2nd ed.). Sunderland: Sinauer Associates. Catàleg
 • Nei, Masatoshi (1987 ). Molecular evolutionary genetics . New York: Columbia University Press. Catàleg
 • Pascual, Lluís (cop. 1999 ). Però, què és això de la genètica? . [València]: Universitat de València. Catàleg
 • Spiess, Eliot B (1989 ). Genes in populations (2nd ed.). New York [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Weir, Bruce S (cop. 1996 ). Genetic data analysis II : methods for discrete population genetic data . Sunderland: Sinauer Associates. Catàleg
 • Wright, Sewall (1977-1984 ). Evolution and the genetics of populations . Chicago [etc.]: The University of Chicago Press. Catàleg
 • Primack, Richard B (DL 2002 ). Introducción a la biología de la conservación . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Primack, Richard B (cop. 2008 ). A Primer of conservation biology (4th ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Plantejament i resolució de problemes a l'aula i fora de l'aula S'avaluarà tant la dificultat dels problemes escollits com la correcció en la seva realització 15 No
Pràctiques a l'aula d'informàtica i realització de questionari L'assistència a la sessió de pràctiques és obligatòria per aprovar l'assignatura. L'activitat de pràctiques s'avaluarà en funció de l'entrega d'un informe sobre el treball realitzat que es farà en equips de 2. Aquest informe és recuperable, però la nota màxima en la recuperació serà de 6. 25
Prova d'avaluació final sobre conceptes vistos a classe i resolució d'exercicis S'avaluarà en funció de la correcció, claredat i precisió de la resposta a les preguntes formulades i de la correcta resolució i interpretació dels resultats dels problemes plantejats. 60

Qualificació

Un 40% de la qualificació final s’avaluarà mitjançant les ACTIVITATS D'AVALUACIÓ programades en l'assignatura al llarg del curs: resolució de problemes (15%) i el qüestionari de pràctiques (25%). Per aprovar les pràctiques caldrà, OBLIGATÒRIAMENT, assistir a totes les sessions de l'aula d'informàtica i entregar l'informe final.

Al final del curs els coneixements s’avaluaran de manera global mitjançant un examen que constarà de preguntes curtes sobre conceptes i resolució de problemes. Aquest examen es valorarà amb una nota màxima de 10 punts i la nota obtinguda representarà el 60% restant de la qualificació final. IMPORTANT: serà imprescindible treure un mínim de 4 sobre aquests 10 punts de l'examen final perquè aquesta nota faci mitja ponderada amb la resta de qualificacions i per poder aprovar l'assignatura.
Recuperació: Només l'informe final de pràctiques i l'examen final seran recuperables. En el cas de l'informe, la nota màxima en la recuperació només podrà ser un 6 sobre 10. Per l'examen final el sistema d'avaluació en la recuperació serà el mateix que en la primera convocatòria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell alumne que, malgrat hagi participat a activitats d'avaluació continuada, no es presenti a les sessions de pràctiques, no entregui el qüestionari o no realitzi la prova final d'avaluació.

Avaluació única:
L’avaluació única la podran realitzar tots els alumnes que la facultat autoritzi i consistirà en un examen escrit amb preguntes sobre totes les activitats avaluables de l'assignatura per la resta d'estudiants. Caldrà una nota mínima de 5 en aquest examen per superar l’assignatura.

Requisits mínims per aprovar:

Per considerar superada l’assignatura, caldrà:

- haver assistit obligatòriament a totes les sessions de l'aula d'informàtica i entregar l'informe final

- haver obtingut una qualificació mínima de 4 punts sobre 10 en la prova d'avaluació final

- obtenir una qualificació global mínima de 5 punts sobre 10 en fer la mitja ponderada de totes les activitats

Tutoria

Les tutories es faran presencials, sempre i quan sigui possible, mitjançant l'acord de cita prèvia a través de classe o correu electrònic a demanda de l'estudiant

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els canals de comunicació amb l'estudiant seran els institucionals, via notificacions al Moodle i correu electrònic institucional

Observacions

Es recomana tenir la genètica de segon aprovada.

Assignatures recomanades

 • Genètica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semi-presencial
Classes de teoria en streaming per aquells alumnes que no pugin assistir a classe, a partir de power points explicatius prèviament penjats al Moodle.
Les activitats amb problemes es faran de manera no-presencial i la seva discussió resolució a través de fòrums al Moodle i/o sessions de Google Meets o similar. En el cas de l'activitat de problemes avaluable aquesta ja està estipulada de manera no presencial, i per tant no patirà cap modificació.
Les pràctiques es continuaran fent segons escenari presencial.
Prova examen final presencial
Escenari Tancament UdG (100% no presencial)
Les classes de teoria es faran en l'horari habitual mitjançant plataformes virtuals (Google Meets o similar)
Els treballs de resolució de problemes tant no-avaluables com avaluables es faran de la mateixa manera que en cas de semi-presencialitat.
En el cas de les pràctiques es proporcionarà als alumnes accés remot als ordinadors de l'aula d'informàtica per poder portar a terme les pràctiques de manera habitual.
L'examen final es farà online mitjançant qüestionari Moodle i sota vídeo-vigilància.
Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal
Classes de teoria en streaming o plataforma Google Meets.
Activitat amb problemes, pràctiques i examen final segons l'escenari de tancament Udg.

Modificació de l'avaluació:
En tots els casos es mantindrà la ponderació de les diferents activitats i s'intentarà respectar al màxim el calendari d'entregues establert a principi de curs.

Escenari semi-presencial
L'avaluació de l'activitat amb problemes ja es planteja com a no-presencial i per tant no es modificarà.Les pràctiques s'avaluaran de la mateixa manera que en l'escenari presencial.
L'examen final es preveu presencial
Escenari tancament UdG
L'examen final es farà online amb qüestionari Moodle i sota vídeo-vigilància.L'avaluació de la resta d'activitats no es modifica.
Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal
L'avaluació de totes les activitats, treball amb problemes i pràctiques es farà segons modalitat tancament UdG. A criteri del professor es farà l'examen presencial en una data alternativa o es faran proves similars a les presencials online, amb vigilància per càmera i micròfon.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es realitzaran en hores convingudes a demanda de l'estudiant a classe o via correu electrònic. Es faran presencialment sempre i quan sigui possible. En cas de tancament UdG i en estudiants vulnerables es faran via correu electrònic i mitjançant trobades virtuals amb sessions de Google Meets.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.