Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BB

Durada:
Anual
Professorat:
Isabel Casas Roqueta  / Josep Lloret Romañach  / INMACULADA NOGUEROLA SOLA  / LUIS PEÑARRUBIA LOZANO  / EVA PLA QUINTANA  / Carla Sanchez Guirado  / Olga Serra Figueras  / Luis Miguel Zamora Hernandez
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup BC

Durada:
Anual
Professorat:
Isabel Casas Roqueta  / Josep Lloret Romañach  / INMACULADA NOGUEROLA SOLA  / LUIS PEÑARRUBIA LOZANO  / EVA PLA QUINTANA  / Carla Sanchez Guirado  / Olga Serra Figueras  / Luis Miguel Zamora Hernandez
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup BL

Durada:
Anual
Professorat:
Isabel Casas Roqueta  / Josep Lloret Romañach  / INMACULADA NOGUEROLA SOLA  / LUIS PEÑARRUBIA LOZANO  / EVA PLA QUINTANA  / Carla Sanchez Guirado  / Olga Serra Figueras  / Luis Miguel Zamora Hernandez
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ AL DISSENY EXPERIMENTAL: Conceptes bàsics del disseny experimental aplicats tant en estudis manipulatius com mesuratius o observacionals.

          1.1. Ciència i Filosofia de la Ciència

          1.2. El mètode científic

          1.3. El Disseny experimental (I): marc conceptual. Què és un experiment? Requisits d’un experiment. Validesa dels experiments

          1.4. El Disseny experimental (II): aspectes pràctics. Definició de conceptes, variables i factors. Hipòtesi de treball. Disseny del procediment experimental. Obtenció i anàlisi dels resultats/dades. Elements que defineixen un bon disseny experimental.

          1.5. El Disseny experimental (III): dissenys observacionals i dissenys manipulatius. Disseny d’investigació observacional o mesuratiu. Disseny d’investigació manipulatiu. Avantatges i inconvenients. Mètodes de mostreig: mostreig a l’atzar simple, mostreig estratificat, mostreig sistemàtic. Importància de les rèpliques. Les pseudorèpliques

2. DISSENY I DESENVOLUPAMENT D’ESTUDIS SOTA CONDICIONS CONTROLADES (ESTUDIS MANIPULATIUS):

          2.1. Cas d’estudi: RESISTÈNCIA DE LA PATATA ENFRONT A UN PATOGEN BACTERIÀ: Es treballa el disseny experimental mitjançant un estudi manipulatiu. Plantejament d’una problemàtica concreta a partir de la qual el propi alumne/a defineix l’estudi i les hipòtesis de treball, detalla els diferents paràmetres experimentals (variables, grups controls, rèpliques, etc.) i treballa els protocols. Es tracten les dades, s’obtenen els resultats derivats dels diferents experiments, i es treballen les possibles conclusions. L’estudiant duu a terme una anàlisi crítica de l’experiment i del seu disseny. Es segueix l’esquema bàsic: 1.- Plantejament de la problemàtica 2.- Hipòtesi de treball 3.- Disseny experimental 4.- Procediments / Execució dels experiments 5.- Anàlisi estadística 6.- Interpretació dels resultats A nivell pràctic els estudiants utilitzen tècniques com: a) Anàlisi de pigments (tècniques espectrofotomètriques) b) Inòcul puntual c) Supervivència cel•lular d) Activitat enzimàtica e) Observació histològica

3. DISSENY I DESENVOLUPAMENT D’ESTUDIS EN CONDICIONS NATURALS (ESTUDIS MESURATIUS O OBSERVACIONALS):

          3.1. Cas d’estudi 1: ESTUDI DE L’ABUNDÀNCIA D’UNA ESPÈCIE ANIMAL INVASORA Es treballa el disseny experimental però, en aquest cas, en estudis observacionals. S’exposa una problemàtiques relacionada amb temes faunístic (abundància d'una espècie invasora) i es treballa i introdueix la problemàtica. El propi estudiant defineix l’estudi, les hipòtesis de treball i detalla els diferents paràmetres experimentals (variables, grups controls, rèpliques, tipus de mostreig, etc). Aquest cas es treballa només a nivell teòric.

          3.2. Cas d’estudi 2: COMPARACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS I TERRESTRES A PARTIR DELS PRODUCTORS PRIMARIS (MESURES DE CLOROFIL•LA). Es treballa el disseny experimental en estudis observacionals. S’exposa una problemàtica relacionada amb temes de flora (comparació d'ecosistemes a partir dels productors primaris). Es treballa i introdueix la problemàtica i, el propi estudiant defineix l’estudi, les hipòtesis de treball i detalla els diferents paràmetres experimentals (variables, grups controls, rèpliques, tipus de mostreig, etc). Aquest cas es porta a la pràctica desenvolupant l’experiment. S’organitza i realitza un mostreig on l’alumne/a recull les seves pròpies mostres i, posteriorment, les analitza al laboratori. A continuació, es tracten les dades, s’obtenen els resultats derivats dels diferents experiments i s’elaboren les conclusions. Al final d’aquestes sessions també es proposa que els estudiants analitzin de manera crítica l’experiment i el seu disseny. Es segueix l’esquema bàsic: 1.- Plantejament de la problemàtica 2.- Hipòtesi de treball 3.- Disseny experimental 4.- Procediments / Execució dels experiments 5.- Anàlisi estadística 6.- Interpretació dels resultats A nivell pràctic els estudiants treballen: a) Els disseny del mostreig in situ b) Interpretació cartogràfica c) Identificació de comunitats vegetals d) Diferents tipus de tècniques de mostreig: medi terrestre i medi aquàtic (compartiment bentònic i compartiment planctònic) e) Anàlisi quantitativa de pigments (tècniques espectrofotomètriques)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 4,00 14,00
Elaboració individual de treballs 3,00 30,00 33,00
Prova d'avaluació 4,00 20,00 24,00
Resolució d'exercicis 3,00 7,00 10,00
Sessió participativa 5,00 2,00 7,00
Sessió pràctica 40,00 16,00 56,00
Sortida de camp 5,00 1,00 6,00
Total 70,00 80,00 150

Bibliografia

 • Alberts, Bruce (cop. 2005 ). Introducción a la biología celular . Barcelona: Médica Panamericana. Catàleg
 • Evert, Ray F (cop. 2006 ). Esau's plant anatomy : meristems, cells, and tissues of the plant body: their structure, function and development (3th ed.). Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons. Catàleg
 • García-Segura, Juan Manuel (DL 1996 ). Técnicas instrumentales de análisis en bioquímica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Nelson, David L (cop. 2008 ). Lehninger principles of biochemistry (5th ed.). New York: W.H. Freeman and Co.. Catàleg
 • Klug, William S (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Madigan, Michael T. Guerrero, Ricardo (cop. 2009 ). Brock biología de los microorganismos (12ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Voet, Donald (cop. 2007 ). Fundamentos de bioquímica : la vida a nivel molecular (2ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1984- ). Història natural dels Països Catalans . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1993- ). Biosfera : els humans en els àmbits ecològics del món . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Margalef i López, Ramon (1992 ). Ecología (5ª ed. rev.). Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Ros i Aragonès, Joandomènec (1979). Prácticas de ecologia . Barcelona : Omega. Catàleg
 • Begon, Michael (cop. 1999 ). Ecología : individuos, poblaciones y comunidades (3a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Bunge, Mario Augusto (cop. 1995 ). La Ciencia : su método y su filosofía (Ed. corr. y aum.). Buenos Aires: Sudamericana. Catàleg
 • Schwartz, Daniel (1991 ). Métodos estadísticos para médicos y biólogos (3ª ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Quinn, Gerry P (2002 ). Experimental design and data analysis for biologists . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Sokal, Robert R (1995 ). Biometry : the principles and practice of statistics in biological research (3rd ed.). New York: Freeman. Catàleg
 • Echeverría, Javier (1989 ). Introducción a la metodología de la ciencia : la filosofía de la ciencia en el siglo XX . Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Hulbert, S. H. (1984). Pseudoreplications and the Design of Ecological Field Experiments. Ecological Monographs, 54(2), 187-211. Recuperat , a http://links.jstor,org/sici Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bloc I: Prova Avaluació dels coneixements i continguts treballats en el capítol 1 en grup mitjà. Treball individual (NO RECUPERABLE) 10
Bloc II: prova pre-lab Avaluació dels coneixements previs a les classes pràctiques. Treball individual (NO RECUPERABLE) 5
Bloc III: prova pre-lab Avaluació dels coneixements previs a les classes pràctiques. Treball individual (NO RECUPERABLE) 5
Informe Valoració d'un informe, treball en grup. Es valorarà la rigorositat dels treballs científics tant pel que fa als aspectes formals com de contingut (RECUPERABLE) 20
Presentació oral Avaluació del contingut, format i presentació oral dels treballs científics en forma de presentació oral. Treball en grup (NO RECUPERABLE) 20
Examen final Avaluació teòrico-pràctica que es realitzarà al final del semestre. Es tracta d'una prova de coneixements bàsics on s'avaluaran els coneixements adquirits al llarg de totes les sessions. Treball individual (RECUPERABLE) 40

Qualificació

1. Totes les ACTIVITATS PRESENCIALS són D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA (incloses les sessions de presentacions orals i la presentació de l'assignatura). Les absències repercutiran en l'avaluació final. Per tal d'aprovar l'assignatura s'ha d'haver assistit a un mínim del 80% de les activitat programades.

2. Les sessions comencen a l'hora en punt. La falta de puntualitat pot comportar penalització en la nota final de l'assignatura. No es deixarà entrar a la sessió aquells alumnes que arribin més de 30 minuts tard a l'inici de la mateixa.

2. Les úniques activitats avaluables RECUPERABLES són les que es llisten a continuació:
a) Informe - 20%
(Si l'infome s'ha de repetir o refer, es recuperarà amb una nota màxima de 5)
b) Prova final escrita - 40%.
Es necessària una puntuació mínima de 5 de cadascuna d'aquestes dues activitats per fer mitjana amb la resta de notes a l'avaluació final.
LA RESTA D’ACTIVITATS AVALUABLES NO SÓN RECUPERABLES

3. És necessari haver assistit a les sessions introductòries (GM) del Bloc I, II i III per tal de poder realitzar les proves associades a aquestes sessions concretes (Bloc I: prova, Bloc II: prova pre-lab i Bloc III: prova pre-lab).

4. S'ha de tenir present que els exercicis, informes, etc. estan totalment lligats amb les activitats de laboratori i de camp. Per tant, és obligatori realitzar aquestes activitats dins el mateix grup de pràctiques.
NO ES POT CANVIAR DE GRUP DE PRÀCTIQUES.

4. Qualsevol canvi del grup de pràctiques s’ha de dur a terme via secretaria acadèmica.

5. L'ús del mòbil o dispositius anàlegs estarà prohibit.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a NO PRESENTAT la NO ASSISTÈNCIA O NO REALITZACIÓ de totes les activitats.
Per tant, l'assistència a una o més d'una activitat avaluable impossibilitarà la qualificació de NO PRESENTAT.

Observacions


Ja que es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, l'assistència a totes les sessions és obligatòria.

Per les sortides de camp que es realitzaran és indispensable portar calçat adequat per caminar pel camp i el material necessari per recollir mostres que el professorat us indicarà a l’inici de les pràctiques

Per les sessions de laboratori és indispensable portar bata, retolador de vidre, ulleres de protecció i peres per pipetes

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Estadística
 • Tècniques científiques integrades I
 • Tècniques científiques integrades II

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.