Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
La biotecnologia alimentària i les seves aplicacions en la producció d'aliments i begudes. Processos de la biotecnologia alimentària. Escalat industrial de bioprocessos. Legislació i seguretat alimentària.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eva Bussalleu Muntada  / Carolina Maside Mielgo  / Lorena Concepcion Padilla Garcia
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació

Continguts

1. BLOC 1. INTRODUCCIÓ GENERAL A LA BIOTECNOLOGIA ALIMENTÀRIA. Què és la biotecnologia alimentària? Evolució històrica i estat actual.

2. BLOC 2. PROCESSOS ENZIMÀTICS I MICROORGANISMES D’ INTERÈS BIOTECNOLÒGIC. Característiques dels microorganismes utilitzats en la indústria alimentària. Fonts d'obtenció dels enzims. Utilització d'enzims per a processos biotecnològics.

3. BLOC 3. APLICACIONS DE LA BIOTENCOLOGIA ALIMENTÀRIA: PRODUCCIÓ DE BEGUDES, PROCESSAMENT DE CARNS I PEIXOS, INDÚSTRIA LÀCTIA, INDÚSTRIA VEGETAL I FABRICACIÓ DE PA. MÈTODES DE CONSERVACIÓ D’ALIMENTS. Productes derivats de la llet (iogurt, quefir, formatge, etc.). Indústria del pa. Productes carnis: producció d'embotits. Productes biotecnològics obtinguts a partir de peix. Productes vegetals: exemple del xucrut. Fabricació de begudes: cervesa, vi i sucs de fruites. Mètodes de conservació d'aliments: físics, químics i biològics.

4. BLOC 4. PROCESSOS DE LA BIOTECNOLOGIA ALIMENTÀRIA (I): PRODUCCIONS I FORMULACIONS (TIPUS DE BIOCATÀLISI, PROCESSOS FÍSICO-QUIMICS, ADDITIUS I ALIMENTS FUNCIONALS). Processat upstream, producció i processat downstream en biocatàlisi fermentativa i en biocatàlisis enzimàtica. Produccions i formulacions. Additius. Aliments reconstituïts. Aliments funcionals. Manipulació genètica i disseny de nous enzims.

5. BLOC 5. PROCESSOS DE LA BIOTECNOLOGIA ALIMENTÀRIA (II): MANIPULACIÓ GENÈTICA I SELECCIÓ ARTIFICIAL. Enginyeria genètica, disseny de nous enzims i selecció artificial i encreuaments.

6. BLOC 6. DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL D’ALIMENTS BIOTECNOLÒGICS. DISSENY DE PROCESOS: DEL LABORATORI A L’ESCALAT INDUSTRIAL. TIPUS DE BIOREACTORS. Escalat industrial. Tipus de bioareactors.

7. BLOC 7. LEGISLACIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA: APPCC, CONCEPTE DE TRAÇABILITAT. Organismes reguladors i legisladors (FDA, EFSA). Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC). Traçabilitat: què és i com s’aplica.

8. BLOC 8. PRÀCTIQUES DE LABORATORI: Elaboració d’un producte biotecnològic i comprovació dels seus components.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 3,00 0 3,00
Elaboració individual de treballs 0 8,00 0 8,00
Lectura / comentari de textos 0 3,00 0 3,00
Prova d'avaluació 5,00 4,00 0 9,00
Sessió expositiva 20,00 24,00 0 44,00
Sessió pràctica 8,00 0 0 8,00
Total 33,00 42,00 0 75

Bibliografia

 • Quintero Ramírez, Rodolfo García Garibay, Mariano López-Munguía Canales, Agustín (cop. 1993 ). Biotecnología alimentaria . México: Limusa. Catàleg
 • Biotechnological innovations in food processing (1991 ). Oxford [etc.]: Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Barbosa-Cánovas, Gustavo V (2009 ). Global issues in food science and technology (1st ed). Boston: Elsevier ;|aBurlington MA :Academic Press. Recuperat 29-06-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123741240 Catàleg
 • Sun, Da-Wen (2005 ). Emerging technologies for food processing. San Diego, Calif.: Elsevier Academic Press. Recuperat 29-06-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780126767575 Catàleg
 • Demain, Arnold L. Davies, Julian E. (cop. 1999 ). Manual of industrial microbiology and biotechnology (2nd ed.). Washington, D.C.: American Society for Microbiology. Catàleg
 • Crueger, Wulf (1993 ). Biotecnología : manual de microbiología industrial . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Bamforth, Charles W (2007 ). Alimentos, fermentacion y microorganismos . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Morcillo Ortega, Gloria (2005 ). Biotecnología y alimentación . Madrid: UNED. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions pràctiques: elaboració d'un aliment biotecnològic S'avaluarà l'assistència, actitud i participació durant els dos dies de pràctiques. L'assistència és obligatòria. 5 No
Proves d'avaluació continuada 1 Breu prova escrita del tipus Vertader/Fals o tipus test, amb temps estrictament controlat sobre articles científics relacionats amb la temàtica de l'assignatura i/o sobre els continguts de les classes expositives 7,5 No
Prova d'avaluació continuada 2 Breu prova escrita del tipus Vertader/Fals o tipus test, amb temps estrictament controlat sobre un o dos articles científics relacionats amb la temàtica de l'assignatura i/o sobre els continguts de les classes expositives o pràctiques. 7,5 No
Elaboració d'un informe sobre les sessions pràctiques S'haurà de realitzar un informe individual (3 pàgines) sobre les activitats realitzades a les sessions pràctiques. 20 No
Avaluació de continguts de les classes expositives S'avaluaran els continguts de les classes expositives mitjançant una prova de preguntes tipus test i/o una preguntad de resposta breu. La recuperació només donarà dret a obtenir un 5. 60

Qualificació

L'avaluació continuada de l'assignatura es realitzarà a través de les següents activitats i criteris:

PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA que consistiran en dues proves escrites del tipus Vertader/Fals o tipus test corresponents a parts concretes del temari de les sessions teòriques de l'assignatura. Aquestes proves es realitzaran just a l'inici de dues de les classes teòriques (prèviament informades pel professorat) amb un temps controlat estrictament. Les respostes incorrectes penalitzaran en el càlcul de la nota. Cadascuna de les proves contribuirà amb un 7,5% a l'avaluació de l'assignatura (15% de la qualificació final de l'assignatura). La nota d'aquestes proves d'avaluació NO serà recuperable.

SESSIONS PRÀCTIQUES: es tindrà en compte l' assistència, la puntualitat, l'actitud al laboratori, el respecte, les bones pràctiques i la proactivitat. Val un 5% de la nota final i NO serà recuperable.

ELABORACIÓ D'UN INFORME DE LES SESSIONS PRÀCTIQUES: caldrà presentar un informe individual (màxim de 3 pàgines) sobre els resultats obtinguts en les sessions pràctiques dues setmanes després de la realització de les mateixes. Es penalitzarà el retard en l'entrega, que serà via tasca de Moodle. Es valorarà especialment un bon apartat de discussió. Aquesta activitat NO serà recuperable i val un 20% de la nota final.

PROVA GLOBAL per avaluar els continguts de les classes teòriques a realitzar dins el període d'avaluació de l'assignatura. Consistirà en una prova escrita amb preguntes amb resposta d'elecció múltiple que podran incloure esquemes i/o figures a completar i/o una pregunta de resposta breu. Les respostes incorrectes del tipus test penalitzaran en el càlcul de la nota.

La nota de la prova global de l'aprenentatge dels continguts de les classes teòriques representarà un 60% de la qualificació final i caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10 en aquesta prova d'avaluació final de les classes teòriques per poder optar a superar l'assignatura. La nota d'aquesta activitat d'avaluació de les classes teòriques serà RECUPERABLE només fins a una nota màxima de 5 punts sobre 10 mitjançant la realització d'una prova similar que es realitzarà dins del període de proves de recuperació.

En el càlcul definitiu de la nota final de l'assignatura es tindran en compte els resultats ponderats de totes les activitats d'avaluació realitzades durant el curs (sempre i quan es compleixi el requisit d'haver superat amb un mínim de 5 punts sobre 10 la prova global dels continguts teòrics).
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT quan no s'hagi realitzat la prova escrita final corresponenta a les classes teòriques i/o assistit a les sessions pràctiques i/o no s'hagi entregat l'informe de les sessions pràctiques.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a l'avaluació única (prèviament autoritzats pel centre) hauran de realitzar un examen final que inclourà qüestions sobre tots els continguts desenvolupats a les classes teòriques expositives i a les sessions pràctiques i serà recuperable. La qualificació d'aquest examen correspondrà al 100% de la nota de l'assignatura.
Per considerar superada l'assignatura, caldrà l'assistència obligatòria a les pràctiques i obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10.
Les dates d'avaluació única coincidiran amb les mateixes programades per a la prova d'avaluació continuada i a la de recuperació de l'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà:
- haver obtingut una qualificació mínima de 5 punts sobre una puntuació màxima de 10 en la prova d'avaluació final de les classes teòriques
- haver assistit a les sessions pràctiques
- obtenir una qualificació global mínima de 5 punts sobre 10
- haver entregat l'informe de pràctiques

Tutoria

Les tutories amb l'estudiantat es realitzaran a hores convingudes que podran ser sol·licitades al professorat mitjançant el correu electrònic institucional (UdG). Les tutories podran ser presencial o per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació referent a temes generals es farà a través del Fòrum d'Avisos i Notícies de l'assignatura a la plataforma Moodle. En cas de tractar-se de comunicacions més personalitzades es realitzarà via correu electrònica al correu institucional o pel correu electrònic de la plataforma Moodle.

Observacions

Assignatura d'introducció bàsica a la biotecnologia alimentària. L'objectiu és donar una visió general de com les tècniques i processos biotecnològics s'integren a la indústria de l'alimentació.

En les sessions pràctiques caldrà ser puntual i portar el guió de pràctiques, bata, material per escriptura, calculadora i retolador permanent.

És recomanable consultar habitualment a la plataforma Moodle la informació de l’assignatura per estar al dia dels materials de suport i de les notícies i avisos que es poden anar publicant durant el curs.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.