Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Estudi dels conceptes fonamentals i aplicacions pràctiques bàsiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica necessaris per a la creació i manipulació d'informació geogràfica i per a l'anàlisi territorial i ambiental. ArcGis-ArcView, Miramon i GvSIG.
Crèdits ECTS:
0
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Altres Competències

 • Conèixer els principis teòrics bàsics en que es fonamenten els Sistemes d’Informació Geogràfica i la seva relació amb les dades geogràfiques.
 • Desenvolupar pràctiques i un projecte final fonamentats en l’anàlisi i resolució de qüestions de caràcter territorial i ambiental.
 • Assolir habilitat en la recerca de material cartogràfic i aplicacions informàtiques específiques per a cartografia digital i SIG a Internet.
 • Dominar l’entrada d’informació vectorial i l’anàlisi d’aquesta a partir dels programes ArcGis-Arcview 10; Miramon i GvSIG.

Continguts

1. Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica

          1.1. Definició. Conjunt d’elements que caracteritzen un SIG.

          1.2. Origen i evolució.

          1.3. Camps d’aplicació.

2. Components d’un SIG

          2.1. Components físics: hardware

          2.2. Components lògics: Software

3. Les dades geogràfiques

          3.1. Naturalesa de les dades geogràfiques. Característiques.

          3.2. Component espacial (localització)

                    3.2.1. Sistema vectorial: punt, línia i polígon.

                    3.2.2. Sistema ràster: cel·la.

                    3.2.3. Relacions topològiques.

                    3.2.4. Relacions geomètriques.

          3.3. Component temàtica (atribut)

                    3.3.1. Principi d’autocorrelació espacial.

                    3.3.2. Principi d’autocorrelació temporal.

                    3.3.3. Variable contínua. Variable discreta.

                    3.3.4. Variable fonamental. Variable derivada.

                    3.3.5. Escala nominal. Escala ordinal. Escala d’interval.

          3.4. Component temporal

                    3.4.1. Seqüències de mapes o mapa de diferències temporals

          3.5. Problemes específics de la informació geogràfica

                    3.5.1. Problemes d’amidament.

                    3.5.2. Problema de la unitat espacial modificable.

                    3.5.3. Problema de la recollida de la informació geogràfica.

          3.6. La qualitat de les dades geogràfiques. Elements que determinen la qualitat de les dades.

                    3.6.1. Exactitud temàtica.

                    3.6.2. Consistència lògica.

                    3.6.3. La temporalitat.

                    3.6.4. Integritat.

          3.7. Errors associats a les dades geogràfiques.

                    3.7.1. Error inherents a la recollida d’informació.

                    3.7.2. Errors derivats de la captura de dades.

                    3.7.3. Errors derivats de l’emmagatzematge.

                    3.7.4. Errors derivats de la manipulació i anàlisi de dades.

                    3.7.5. Errors derivats de les sortides cartogràfiques.

                    3.7.6. Errors derivats de la utilització dels resultats.

4. La representació de les dades geogràfiques

          4.1. Models de representació

          4.2. El model ràster.

          4.3. El model vectorial

          4.4. Comparativa entre el model ràster i el model vectorial

          4.5. Model digital d’elevacions

5. Disseny de la base de dades

          5.1. Què són els Sistemes de Gestió de la BdD o SGBD?

          5.2. Propietats d’un SGBD

          5.3. Models de SGBD

6. Entrada de dades, manipulació i anàlisi amb un SIG ràster

          6.1. Entrada de dades

          6.2. Presentació, manipulació i anàlisi de les dades

          6.3. Operacions de veïnatge no immediat.

          6.4. Operacions zonals.

7. Entrada de dades, manipulació i anàlisi amb un SIG vectorial

          7.1. Entrada de dades

          7.2. Presentació, manipulació i anàlisi de les dades

          7.3. Presentació de la informació.

          7.4. Generalització cartogràfica.

          7.5. Medicions espacials sobre objectes.

          7.6. Consulta de la Base de Dades.

          7.7. Medició de distàncies i anàlisis de proximitat.

          7.8. Superposició de mapes.

          7.9. Anàlisi de xarxes.

          7.10. Operacions sobre superfícies.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 6,00 8,00
Assistència a actes externs 5,00 5,00 10,00
Elaboració individual de treballs 30,00 55,00 85,00
Lectura / comentari de textos 2,00 25,00 27,00
Prova d'avaluació 5,00 0 5,00
Sessió expositiva 25,00 10,00 35,00
Sessió pràctica 80,00 50,00 130,00
Total 149,00 151,00 300

Bibliografia

 • Adam, Nabil R., Gangopadhyay, Aryya (cop. 1997). Database issues in geographic information systems. Boston [etc]: Klumer Academic Publishers.
 • Barredo Cano, José Ignacio (1996). Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del territorio. Madrid: Ra-ma.
 • Bosque Sendra, Joaquín (1997). Sistemas de información geográfica (2ª ed. corregida). Madrid: Rialp.
 • Burrough, P. A. (1998). Principles of geographical information systems. Oxford: Oxford University Press.
 • Chuvieco Salinero, Emilio (1990). Fundamentos de teledetección espacial. Madrid: Rialp.
 • Chuvieco Salinero, Emilio (1996). Fundamentos de teledetección espacial (3ª ed., revisada). Madrid: Rialp.
 • Chuvieco Salinero, Emilio (2002). Teledetección ambiental : la observación de la tierra desde el espacio. Madrid: Ariel.
 • Clarke, Keith C. (cop. 2003). Getting started with geographic information systems (4rth ed.). Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall.
 • Comas, David, Ruiz, Ernest (1993). Fundamentos de los sistemas de información geográfica. Barcelona: Ariel.
 • Gutiérrez Puebla, Javier, Gould, Michael (1994). SIG : sistemas de información geográfica. Madrid: Síntesis.
 • Hutchinson, Scott (cop. 2004). Inside ArcView GIS 8.3. Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning.
 • Hutchinson, Scott, Daniel, Larry (2000). Inside ArcView (3rd ed.). Santa Fe [etc.]: OnWord Press.
 • Korte, George B. (2001). The GIS book (5th ed., updated and expanded). Santa Fe: Onword.
 • Moldes Teo, F. Javier (DL 1995). Tecnología de los sistemas de información geográfica. Madrid: Ra-ma.
 • Ormsby, Tim (2004). Getting to know ArcGIS desktop : basics of ArcView, ArcEditor, and ArcInfo. Redlands: ESRI Press.
 • Zhang, Jingxiong, Goodchild, Michael F. (cop. 2002). Uncertainty in geographical information. New York: Taylor & Francis.
 • GIS and environmental modeling : progress and researchissues (1996). Fort Collins: GIS World.
 • Malczewski, Jacek (cop. 1999). GIS and multicriteria decision analysis. New York [etc.]: John Wiley & Sons.
 • Wise, Stephen (2002). GIS basics. London New York: Taylor & Francis.
 • GIS applications in natural resources (1991). Fort Collins: GIS World.
 • Davis, David E. (2000). GIS for everyone : exploring your neighborhood and your world with a Geographic Information System (2nd ed). Redlands, California: ESRI Press.
 • Mountain environments and geographic information systems (1994). London: Taylor & Francis.
 • Skidmore, Andrew (2002). Environmental modelling with GIS and remote sensing. London: Taylor & Francis.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ELABORACIÓ D'APUNTS:A començament de curs s'assignarà un tema a cada estudiant. Aquest tema ha de ser treballat per l'alumne a partir de la bibliografia recomanada per, finalment, formar part dels apunts necessaris per l'examen. El material elaborat per cada alumne formarà part dels apunts d'examen teòric. 5
APARTAT TEÒRIC: L'apartat teòric de l'assignatura s'impartirà mitjançant classes expositives que combinen els conceptes bàsics amb explicacions de les seves principals aplicacions. Els continguts teòrics s'avaluaran mitjançant un examen tipus test. 30
PRÀCTIQUES CONTÍNUES: En l'apartat pràctic de l'assignatura es plantegen problemàtiques ambientals i territorials que es resolen mitjançant l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica. Les pràctiques es lliraran setmanalment al docent, qui les corregirà per anar fent avaluació continuada. 5
PROJECTE: Al llarg de l'assignatura es desenvoluparà, tant a classe com individualment, un projecte on es tractarà de resoldre, mitjançant l'aplicació dels SIG, una problemàtica ambiental/territorial. El projecte s'ha de realitzar seguint el guió pautat a classe i es realitzarà una exposició oral dels resultats. 30
EXAMEN PRÀCTIC L'avaluació continuada es complementarà amb un examen pràctic final on es demostraran individualment la destressa i els coneixements adquirits. 30

Qualificació

Mètodes docents:
Tot i que es treballarà amb diversos programes, el software de referència en SIG per a l’estudi, anàlisi i elaboració cartogràfica seran ArcGis (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox en els seus mòduls per Arcview 10), MIRAMON i GvSIG.

A) Desenvolupament de pràctiques fonamentades en l’anàlisi i resolució de qüestions de caràcter territorial i ambiental. Objectius:
. dominar l’entrada d’informació vectorial i raster i l'anàlisi d’aquestes;
. assolir habilitat en la recerca de material cartogràfic i aplicacions informàtiques específiques per a cartografia digital i SIG a Internet;
. aconseguir destresa en l’elaboració de material cartogràfic de qualitat.

B) Organització i desenvolupament d’un projecte d’anàlisi ambiental. Objectius:
. posar en contacte a l’estudiant amb les necessitats reals de distints organismes que requereixen l’anàlisi en SIG per a la gestió territorial;
. dotar d’autonomia als estudiants en la utilització d’un SIG per ser capaços de desenvolupar un projecte complet, des de l’entrada de dades fins a la redacció d’un informe avaluatori final.


Tipus d'exàmens:
La nota final s’obtindrà a partir de la següent proporció (cada part aprovada amb un 5, sinó no es farà mitjana):
- 30% teoria: examen teòric.
- 30% examen pràctic.
- 30% elaboració projecte (desembre): tractament digital, presentació i exposició.
- 5% presentació de pràctiques (setmanalment)
- 5% elaboració tema.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'avaluarà l'assignatura com a no presentat en qualsevol dels supòsits següents:
- No presentació de l'examen teòric
- No presentació de l'exàment pràctic
- No presentació del projecte
- No presentació d'alguna de les pràctiques plantejades

Observacions

MOLT IMPORTANT
Per assolir l’assignatura cal aprovar independentment tant els exàmens teòric i pràctic com el projecte (amb nota mínima de 5 en cadascun).
També és necessari presentar les pràctiques, elaborades a classe setmanalment, i el desenvolupament dels punts del temari.

La naturalesa eminentment pràctica de l’assignatura i el seu variat contingut impliquen un seguiment constant de les classes i l’elaboració d’exercicis fora de les hores lectives (temps ja contemplat dins el còmput total d'hores que ha de realitzar cada alumne).

D'aquesta assignatura el curs 2012-13 no hi ha classes. Caldrà parlar amb el docent responsable (Carolina Martí) per a trobar la millora solució pedagògica a cada situació.


TUTORIES
L’atenció a l’alumnat es realitzarà mitjançant cita prèvia enviant correu a carolina.marti@udg.edu

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.