Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Conèixer els avenços tecnològics que han sorgit al llarg de la història i que han contribuït a la configuració actual dels Mitjans de Comunicació Audiovisual. -Descripció dels principals debats entorn de les transformacions de la cultura audiovisual en la societat contemporània, centrant-se en els nous camins que s'obren amb la interrelació entre la imatge i la informàtica.-Conèixer els suports de les imatges i establir una diferenciació entre suport analògic, electrònic i digital. Situant cada un d'ells en un lloc específic dins del món audiovisual.-Visionar algunes obres representatives de la producció actual analitzant les fronteres que separen la creació documental, la ficció i l'avantguarda experimental.-Conèixer i saber utilitzar els elements que componen el llenguatge audiovisual com la imatge fixa, la imatge en moviment i els processos d'enregistrament sonor.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE3- Detectar els canvis en la comunicació multimèdia i els futurs entorns tecnològics per adaptar-s'hi i utilitzar-los de forma ajustada
 • CE8- Conèixer les diferents tècniques d'edició textual i audiovisual en diferents suports i aplicar-los de forma ajustada
 • CE9- Analitzar i comprendre la realitat de les indústries culturals

Continguts

1. NARRATIVA AUDIOVISUAL (Ramon Girona/6ECTS/1S/Català) 1. Cinema entre narració i representació 2. El naixement del relat cinematogràfic 3. La ficció cinematogràfica. Creació de mons. 4. Veus narratives: Qui parla en el relat audiovisual? 5. Estructures del relat cinematogràfic: El guió. 6. El relat clàssic. 7. El cinema modern: La crisi del relat. 8. La serialitat televisiva. 9. Formes del relat interactiu en l'era d'internet

2. CULTURA AUDIOVISUAL (Daniel Pitarch/6ECTS/2S/Català) 1. Què és la cultura audiovisual? Èpoques, paradigmes i transformacions 1.1 Perioditzacions i règims de la història de les imatges i la història de la mirada 1.2 Història de la cultura i la tecnologia audiovisual 1.3 Audiovisual analògic: pràctiques i discursos 1.4 Transicions, crisis i invencions: la cultura audiovisual del s. XIX i crisis dins la història del cinema 2. Camps de l'audiovisual al s. XX 2.1 Ficció 2.2 Documental 2.3 Art i audiovisual 2.4 La televisió 2.5 Altres: publicitat, industrial, científic, etc. 3. Audiovisual contemporani 3.1 La imatge digital: discursos i evolució 3.2 Altres tendències: nous realismes, gèneres híbrids,... 3.3 Noves tecnologies i dispositius

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 15,00 0 21,00
Debat 3,00 0 0 3,00
Elaboració individual de treballs 6,00 55,00 0 61,00
Lectura / comentari de textos 0 47,00 0 47,00
Prova d'avaluació 1,50 0 0 1,50
Sessió expositiva 61,50 0 61,50 123,00
Visionat/audició de documents 0 43,50 0 43,50
Total 78,00 160,50 61,50 300

Bibliografia

 • Bayó Duran, Anna (2019). La revelació de la matèria i la imatge lantent. La fotografia en "Carol". Dins Merino, I; Lorenzo, A. (Ed.), Carol: Bellesa subversiva del desig (, p. 73-91). Girona: Documenta Universitaria.
 • Benet, Vicente J. (2004). La Cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine. Barcelona: Paidós.
 • Canet, Fernando ; Prosper, Josep (2009). Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Epstein, Edward Jay (2007). La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood. Barcelona: Tusquets Editores. Catàleg
 • Girona,Ramon (2011). Soy Cuba (1964) de Mikhaïl Kalatozov. Una experiència cinematogràfica frustrada en el context de la Revolució Cubana. Dins Costa, Lluís (Ed.), Imatge i comunicació a Cuba (, p. 131-141). Girona: Documenta Universitaria.
 • Chatman, Seymour (1990 ). Historia y discurso : la estructura narrativa en la novela y el cine . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Darley, Andrew (cop. 2002 ). Cultura visual digital : espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Gaudrealt, André (1995 ). El Relato cinematográfico : cine y narratología . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Sánchez Noriega, José Luis (cop. 2000 ). De la literatura al cine : teoría y análisis de la adaptación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Quintana, Àngel (2011). Después del cine.. Barcelona: Acantilado. Catàleg
 • Quintana, Àngel (2008 ). Virtuel? : à l'heure du numérique, le cinéma est toujoursle plus réaliste des arts . Paris: Cahiers du Cinéma. Catàleg
 • Manovich, Lev (cop. 2005 ). El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación : la imagen en la era digital . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Berger, John (1975). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Sontag, Susan (2005). Sobre la fotografía. Madrid: Alfaguara. Catàleg
 • Fontcuberta, Joan (2010). La Cámara de Pandora :. Barcelona: GG. Catàleg
 • Bazin, André (1990). ¿Qué es el cine? (2ª ed.). Madrid: Rialp. Catàleg
 • Debray, Régis (1994). Vida y muerte de la imagen :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Crary, Jonathan (2008). Las Técnicas del observador :. Murcia: Cendeac. Catàleg
 • Crary, Jonathan (2015). 24/7 :. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Steyerl, Hito (2012). Los condenados de la pantalla. Caja negra.
 • Bordwell, David (2007). Poetics of Cinema. Routledge.
 • André Gaudreault i Philippe Marion (2015). The End of Cinema? A Medium in Crisis in the Digital Age. Columbia University Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen parcial sobre aspectes formals de la narrativa audiovisual (Narrativa audiovisual) L'alumne haurà de demostrar que ha assolit els continguts i ha llegit els textos proposats. 16 No
Examen parcial sobre diferents models de narrativa audiovisual (Narrativa audiovisual) L'alumne ha de mostrar el nivell assolit, a partir del que s'ha explicat a classe i s'ha analitzat, així com de les lectures recomanades. 16 No
Treball d'anàlisi d'un producte audiovisual, aplicant-hi els coneixements de forma i contingut de la narrativa audiovisual (Narrativa audiovisual) L'alumne ha de demostrar, en el treball, l'assoliment dels coneixements relacionats amb la matèria 18 No
Visita al Museu del Cinema–Col·lecció Tomàs Mallol i treball sobre algun objecte de les seves col·leccions (proposta: comparació amb tecnologia actual).
Avaluació del primer bloc de Cultura Audiovisual: "1. Què és la cultura audiovisual? Èpoques, paradigmes i transformacions" (Cultura audiovisual).
• Interès de la comparació realitzada
• Capacitat d’entendre i explicar bé totes dues tecnologies, dispositius, cultures...
• Claredat en la redacció de la comparació (argumentar similituds i diferències, explicar-les bé, etc.)
• Tria d’imatges adequada a la comparació que es vol fer i que siguin significatives
15 No
Treball sobre algun audiovisual de ficció, documental o d'art contemporani en relació als continguts del bloc 2 de Cultura Audiovisual: "2. Camps de l'audiovisual". (Cultura Audiovisual) • Aplicació raonada dels conceptes presentats a classe
• Capacitat de sintetitzar i desenvolupar dades i idees i explicar-les de manera argumentada
• Claredat en la redacció i l’argumentació
• Explicació de l’interès de la peça triada per analitzar
15 No
Treball sobre algun audiovisual contemporani en relació als continguts del bloc 3 de Cultura Audiovisual: "3. Audiovisual contemporani" (Cultura Audiovisual) • Relacions raonades amb els continguts presentats
• Capacitat de sintetitzar i desenvolupar dades i idees i explicar-les de manera argumentada
• Claredat en la redacció i l’argumentació
• Explicació de l’interès de la peça triada per analitzar
15 No
Assistència i participació a l'aula (incloent el comentari de lectures proposades) (Cultura audiovisual) Participació a l'aula: aportar exemples, aclarir idees, establir relacions, lectura dels textos proposats, etc. 5 No

Qualificació

Narrativa audiovisual:
Un treball d'anàlisi d'una pel·lícula des del punt de vista de la construcció del guió i la seva disposició narrativa. Una prova de continguts principalment formals, en relació amb el discurs audiovisual. Una prova de continguts més teòrics i de matèria en relació amb el discurs audiovisual (models de narrativa audiovisual). El valor per a la nota final, d'aquesta part del mòdul, serà el següent:prova de continguts principalment formals (33%); prova de continguts més teòrics i de matèria en relació amb el discurs audiovisual (models de narrativa audiovisual) (33%); treball d'anàlisi d'una pel·lícula des del punt de vista de la construcció del guió i la seva disposició narrativa (34%). Al ser avaluació continuada cal entregar el treball dintre les dates proposades a classe.

Cultura audiovisual:
Tres treballs a realitzar durant el curs, un per cada bloc de l'assignatura. Cada treball suposa un 30% de la nota d'aquesta part (un 15% del total). El 10% restant (5% del total) prové de la participació a classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització dels treballs i les proves proposades (especificats per cada professor a l'inici de la seva docència), en el cas dels alumnes que optin per l'avaluació continuada.

Els alumnes que optin per no fer avaluació continuada, hauran d'anar directament a un examen final de tot el mòdul que tindrà lloc el mes de juny, en una data que es farà pública a la Facultat. Aquest examen serà el 100% de la nota.

Avaluació única:
Els alumnes que optin per anar a avaluació única, hauran de realitzar un únic examen de tot el mòdul (Narrativa audiovisual i Cultura Audiovisual) que tindrà lloc el mes de juny, en una data que es farà pública, a la Facultat. Aquest examen serà el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç) (Narrativa Audiovisual. Ramon Girona)

En l'horari d'atenció a l'estudiant del docent es podrà fer tutoria tant presencial com virtual (en aquest cas, caldrà demanar-ho prèviament per correu electrònic per enviar l'enllaç) (Cultura Audiovisual. Daniel Pitarch)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant es farà per mitjà del Moodle i/o correu electrònic de la UdG. Les classes virtuals es faran a través de l'aplicatiu que proporciona l'UdG (en l'actualitat: GoogleMeet)(Narrativa audiovisual i Cultura Audiovisual)

Assignatures recomanades

 • Anàlisi dels mitjans de comunicació
 • Introducció a la imatge cinematogràfica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas d'haver d'adaptar la docència a un model 100% virtual, es mantindrà l'horari de classe i es faran les classes en línia. (Narrativa audiovisual i Cultura Audiovisual)
En alguns casos es proposaran lectures o visionats previs que es comentaran en l'horari de classe.(Narrativa audiovisual i Cultura Audiovisual)

Modificació de l'avaluació:
Narrativa audiovisual: es mantindria el treball a realitzar. I els dos exàmens es convertirien en un treball a realitzar, per l'alumne.


Cultura Audiovisual: es mantindrien els tres treballs d'avaluació, adaptant si calgués el primer (que depèn de les col·leccions del Museu del Cinema)

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb l'alumnat serà via Moodle i es mantindrà el mateix horari de tutoria. Es mantindrà l'horari de classe.(Narrativa audiovisual i Cultura Audiovisual)