Estudia > Beques i ajuts > Preguntes freqüents
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Preguntes freqüents

Curs 2019-2020

Versió per descarregar

Vull demanar una beca

Requisits generals, acadèmics i econòmics.

Per més informació: aquí

Requisits generals i economics.

Per més informació: aquí

Si, poden demanar totes dues, sempre et concediran la que més t'afavoreixi.

ATENCIÓ: per a poder gaudir de la beca Equitat és imprescindible que hagis demanat i se t’hagi denegat la beca del MEiFP.

Sí, però tingues en compte que la beca del MEiFP, en cas de concedir-te-la, només et cobrirà la part de l’import del preu públic de la matrícula. Sí que podràs gaudir dels altres ajuts, en el cas que et corresponguin. La beca Equitat només la podràs demanar si el teu centre és dels que contempla  la convocatòria.

Si compleixes els requisits establerts a la convocatòria i has quedat afectat pel canvi de nivell del coeficient d’estructura docent durant el curs 2012-13, se t’aplicarà una reducció de 3,76€ per crèdit matriculat per primera vegada, abans d’aplicar el percentatge de minoració corresponent.

Sí, només cal presentar la documentació pertinent en el moment de formalitzar la matrícula i en cas que et deneguin la beca se t'aplicarà el descompte acreditat.

Com ho he de fer?

Acreditació de caràcter econòmic i Beca EQUITAT: Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC (finals de juny fins a mitjans d'octubre).

Beca caràcter general del MEiFP: Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOE (finals juliol fins a mitjans d’octubre).

Serveix per a justificar que compleixes els requisits econòmics per a poder gaudir de la beca de caràcter general del MEiFP.

Si no has estat mai becari/ària o no has tingut beca el curs anterior, cal que la demanis per a poder-te matricular amb la condició de becari/ària.

NO! Independentment del resultat de la teva acreditació, cal que demanis la beca de caràcter general del MEiFP i la beca EQUITAT convocada per la Generalitat de Catalunya.

No cal presentar cap tipus de documentació. En cas que faci falta, l’AGAUR te la requerirà mitjançant el portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.

És el lloc web on has de consultar l’estat en què es troba la teva sol·licitud de beca i on rebràs les comunicacions de l’AGAUR.
Durant el mes de novembre, l’AGAUR t’enviarà, per correu electrònic, amb un identificador (ID). Amb aquest ID i el teu DNI/NIE, podràs consultar l’estat de la teva beca en tot moment

Acreditació de caràcter econòmic i Beca EQUITAT: El teu DNI/NIE i el de tots els membres de la unitat familiar.

Beca de caràcter general del MEiFP: El teu DNI/NIE i el de tots els membres de la unitat familiar i un número de compte bancari on hi constis com a titular o cotitular. En cas de viure fora del domicili familiar durant el curs, el contracte de lloguer del lloc on viuràs.

Preguntes més freqüents

L’hauràs d’anar consultant a l’Oficina de Tràmits de la Generalitat de Catalunya: “seguiment”

Cal que facis un seguiment de l’estat en que es troba la teva sol·licitud de beca regularment perquè si et demanen documentació complementària o vols presentar una al·legació sobre la proposta de concessió o de denegació de la beca, et pot passar el termini per presentar-la.

L’ajut de residencia dependrà dels requisits acadèmics i econòmics i de la distància (mínim 50 km). L’ajut específic de transport ja no existeix.

No, només els crèdits matriculats per primera vegada. Els crèdits que es repeteixen van a càrrec de l’estudiant. 
ATENCIÓ: a efectes de beca, l’anul·lació de convocatòria compta com a assignatura no superada!
 

Si en el moment de fer la matrícula reuneixes els requisits acadèmics i l’any anterior tenies beca o tens l’acreditació econòmica de l’AGAUR, podràs triar entre fer el pagament de la matrícula o no fer-lo. En el cas que triïs no fer-lo, només pagaràs les taxes acadèmiques (obligatòries per tots els estudiants, tinguin o no beca, llevat dels que tenen carnet de Família Nombrosa especial). Si fas el pagament i, més endavant, se’t concedeix la beca, la universitat et retornarà l’import pagat.

No. El Ministeri només beca una sola titulació. En cas que hagis cursat una titulació sense beca, tampoc pots optar-hi, perquè un dels requisits per a obtenir-la és el de no estar en possessió de cap títol del mateix nivell. 
Només hi ha un cas en que es pot tenir beca si tens un títol del mateix nivell: que s’hagi cursat la primera titulació en una universitat privada i no s’hagi tingut opció a demanar beca.

Depèn. Si has estat becari/ària el curs anterior, no podràs tornar a optar a una beca fins que no compleixis els requisits concrets establerts a la convocatòria. Si no has estat becari/ària, podràs tenir beca sempre que reuneixis el requisits generals, econòmics i acadèmics.

No. Depenent de l’estudi hauràs d’haver aprovat entre el 65% i el 90% dels crèdits matriculats.

El mínim de crèdits és 30, llevat que et trobis a l’últim curs. En aquest cas, t’has de matricular de tots els crèdits que et restin per finalitzar els estudis.

Els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts no comptabilitzen a l’hora de demanar beca.

Per poder posar-te com a independent has d’acreditar tenir els ingressos suficients que ho justifiquin, contracte de lloguer i/o pis en propietat.

A l’efecte d’aquest procediment, són membres computables de la unitat familiar els que consten en el certificat municipal de convivència amb el grau de parentiu següent: pare, mare o tutor/a legal, si s’escau, la persona sol·licitant, germans/es solters menors de 25 anys que conviuen al domicili familiar el dia 31 de desembre de 2017, o els de més edat quan es tracti de disminuïts físics, psíquics o sensorial, així com ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili. Aquesta informació serà contrastada directament amb l’Administració corresponent.

En cas de persones sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el o la cònjuge o, si s’escau, la persona que estigui unida en anàloga relació, així com els fills o filles si n’hi hagués
 

No cal presentar cap document. En el cas que fes falta, l’AGAUR te’l reclamarà mitjançant l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits)

Cal informar que viuràs fora del domicili familiar però que encara no saps l’adreça.

Comprova que les dades que has entrat anteriorment a la sol·licitud són correctes: Universitat, Facultat/Escola,... Només hi ha un cas en què és possible que no surti un estudi: quan és de nova creació. Sí aquest és el cas, posa un altre estudi i la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants ho esmenarà.

És aconsellable posar un número de compte que no s'hagi de canviar, ja que si es fa un canvi, s’endarrereix el cobrament de la beca.

El teu DNI/NIE, i el de tots els membres que formeu la unitat familiar (pare, mare i germans menors de 25 anys) i un número de compte bancari on hi constis com a titular o cotitular.

Sí, cal demanar-la cada any. 

Encara que t’hagis matriculat amb la condició de becari, cal formalitzar la sol·licitud de beca.

Només en els casos molt excepcionals que estan contemplats en la convocatòria.

Caldrà que enviïs un e-mail al MEiFP i ells te la reactivaran. Des de les Universitat no podem fer aquest tràmit.