Consell Social

3/08, de 30 de juliol de 2008

El Ple 3/08, de 30 de juliol de 2008

NOMENAMENT DEL GERENT DE LA UdG 

S’APROVA:

La proposta de nomenament del Sr. Josep Maria Gómez Pallarés, com a gerent de la UdG, així com les condicions del seu contracte.


COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2007

D'acord amb el regula l'article 89 lletra e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya,

S’APROVEN:

Els comptes anuals de l’exercici 2007 que apleguen, el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost d’ingressos i despeses i la memòria.

MODIFICACIÓ DEL PLA D'ESTUDIS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA ALIMENTÀRIA

Exposició de motius: Atès que el Consell del Màster en Biotecnologia Alimentària, implantat al curs 2006-2008 segons la normativa vigent aleshores, va consultar a l’Escola de Postgrau GIGS el proppassat mes de març la possibilitat de realitzar uns canvis en el màster que permetessin ajustar-lo a la normativa actual, tot reduint la càrrega de crèdits i sense afectar les competències ni, de manera substancial, el pla d’estudis de la titulació.

Atès que, a l’espera de l’aprovació, per part de la Direcció General d’Universitats, del procediment de modificacions de màsters ja implantats, la Comissió Acadèmica del CIC ha avançat una tipologia de modificacions segons la qual l’esmentada modificació no implica una nova proposta de màster.

Atès que la GIGS ha fet les consultes a la Direcció General d’Universitats a propòsit del procediment i el termini per gestionar la modificació esmentada i que la resposta ha estat favorable en el sentit que és possible tramitar i aprovar la modificació de manera que es pugui implementar ja en el matrícula del curs 2008-2009.

Atès l’informe favorable de la Comissió d’Estudis de Postgrau, en la seva sessió de 18 de juliol de 2008.

Marc legal: Reial Dedret 1393/2007, de 29 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260 de 30/10/2007). Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.

Proposta d’acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre modificacions d’estudis universitaris oficials en el marc de la programació universitària de Catalunya (de 14 de maig de 2008).

S’APROVA:

La modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Biotecnologia Alimentària (BIOTECAL), segons l’annex núm. 2.