Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Institut de Medi Ambient

Línies de recerca

Institut de Medi Ambient

Aigua

Objectius:

Dins d'aquest àmbit es tracta l'aigua com a recurs però també com un medi determinant per la vida sobre la Terra. En aquest sentit l'estudi de la seva interacció amb l'atmosfera és un tema clau per a l'estudi del clima. D'altra banda, a partir de la dècada dels anys 70 comença la preocupació seriosa per l'aigua com a recurs limitat i de qualitat minvant. De la visió particular inicial s'ha passat en el present a un tractament integrat que solament pot ser exitós si es compte amb uns recursos humans heterogenis i complementaris. La gestió del cicle de l'aigua necessita avui una consideració a diversos nivells i una aproximació interdisciplinar. Per aquesta raó és el nostre objectiu que l'aportació dels membres i col·laboradors de l'IMA de diferents disciplines amb visions i experiències complementaries, puguin oferir a la societat un suport de gran abast en la temàtica de l'aigua.

Línies de recerca:

 • Anàlisi i gestió de l'ús dels recursos hídrics
 • Anàlisi i gestió d'inundacions i sequeres.
 • Hidrodinàmica aplicada
 • Transport i barreja en sistemes aquàtics naturals
 • Gestió de conques fluvials
 • Selecció de les tecnologies més apropiades
 • Tractaments avançats d'aigües residuals
 • Control i presa de decisions en la gestió
 • Monitoratge i control de la qualitat de les aigües
 • Estudi de la capa superficial oceànica i la plataforma litoral.

Experiències rellevants:

 • Cartografia dels espais inundables a escales 1:25.000 i 1:10.000 i l'anàlisi del risc d'inundació del patrimoni cultural a la conca del riu Fluvià. Agència Catalana de l'Aigua.
 • Pla d'ordenació integral del riu Ter. Consorci AlbaTer.
 • Desenvolupament de un sistema de control i supervisió aplicat a un reactor seqüencial per càrregues (SBR) per l'eliminació de matèria, nitrogen i fòsfor. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Estudi de la hidrodinàmica i el seus efectes sobre les distribucions de partícules en embassaments com a factor de qualitat de l'aigua. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Estudi integrat del cicle de l'aigua. El caso de la conca del riu Muga (Girona). Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 •  L'eficiència de les mesures de política mediambiental en l'agricultura. Anàlisi de las aigües i l'erosió del sòl. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • STREAMES (STream REach Management, an Expert System) Human effects on nutrien cycling in fluvial ecosystems: The development of an Expert System to assess stream water quality manangement at reach scale. Unió Europea

Biodiversitat, biologia de la conservació i ecologia del paisatge

Objectius:

Aprofundir en el coneixement de la diversitat biològica, analitzar les pertorbacions d'origen antropogènic més freqüents, les seves conseqüències, les possibles actuacions i impulsar la recerca relacionada amb la conservació del nostre patrimoni natural amb una especial atenció i utilització dels principis i mètodes desenvolupats des de la biologia de la conservació i l'ecologia del paisatge.

Línies de recerca:

 • Espècies amenaçades i conservació: flora vascular, vegetació d'aiguamolls, algues bentòniques, peixos continentals i marins, aus.
 • Pertorbacions: incendis forestals, explotacions, espècies invasores.
 • Gestió i conservació: regeneració i reforestació, restauració de sistemes llacunars.
 • Estudis poblacionals mitjançant anàlisi genètica i criteris de conservació.
 • Canvi ambiental.
 • Disseny xarxes ecològiques i altres estructures de connexió ecològica.

Experiències rellevants:

 • Mètodes no invasius d'anàlisi genètica per a la identificació i conservació de poblacions amenaçades de llúdriga, Lutra lutra, i almesquera, Galemys pirenaicus. Departament de Medi Ambient i Habitatge - Ministerio de Educación y Ciencia.
 • Impacte ecològic del peixos invasors i la seva avaluació: de la gambúsia (Gambusia holbrooki) al silur (Silurus glanis). Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Estudi sobre l'estat, dinàmica i impactes de la invasió de la formiga argentina (Linepithema humile) en ecosistemas mediterranis. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Avaluació de l'estabilitat temporal dels paràmetres poblacionals i de la diversitat genètica en poblacions de truita comuna (Salmo trutta) sotmeses a diferents status de gestió. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Recuperació i ús sostenible dels prats de sega de les zones humides litorals per la seva utilització com ferratge natural. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Integració de les tecnologies d'informació geogràfica per l'anàlisi dels canvis en els usos del sòl a l'Alt Empordà. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Cartografia i estudi dels hàbitats no forestals de l'Alta Garrotxa (pastures i conreus) amb especial èmfasi dels hàbitats d'interès comunitari. Consorci de l'Alta Garrotxa - Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Canvi climàtic i recursos energètics

Objectius:

Aquest àmbit resulta de la preocupació sobre l'impacte que les activitats humanes tenen en l'entorn global, i inclou tant la recerca sobre el canvi climàtic antropogènic com aspectes que s'hi relacionen, com ara els recursos energètics. Entre els objectius de l'àmbit hi ha: contribuir a millorar les prediccions climàtiques futures, tant a escala global com especialment a escala regional; millorar el coneixement del clima present i passat; donar suport a la implantació més extensiva de l'aprofitament de fons renovables d'energia; i descriure els impactes sobre el nostre entorn provocats pel canvi climàtic.

Línies de recerca:

 • Avaluació del recurs solar i eòlic a partir de dades meteorològics i emprant models de simulació.
 • Implantació d'aprofitaments energètics solars fotovoltaics i tèrmics,
 • Aprofitament energètic de la biomassa.
 • Climatologia de la nuvolositat, radiació a l'atmosfera i interacció amb núvols i aerosols.
 • Canvi climàtic regional (a Catalunya)
 • Estudis d'impacte de les ones electromagnètiques generades per línies d'alta tensió.

Experiències rellevants:

 • Estimació del recurs eòlic mitjançant eines de simulació numèrica de la dinàmica de fluids. Ecotècnia.
 • La biomassa com a font de matèries primeres i d'energia: Estudi de viabilitat. Fundació Abertis.
 • Estudis sobre l'impacte de les ones electromagnètiques. Distints Ajuntaments i Associacions de defensa del territori.
 • Climatologia de la nuvolositat a Catalunya i a la Península Ibèrica. Servei de Meteorologia de Catalunya - Ministerio de Educación y Ciencia.
 • La transferència de radiació a l'atmosfera, efectes dels aerosols i dels núvols. El cas de la radiació UV. Departament de Medi Ambient i Habitatge - Ministerio de Educación y Ciencia.

Ecoproducció

Objectius:

Utilització òptima dels recursos i la introducció dels mètodes preventius en la indústria (reducció a l'origen, reutilització, reciclatge, valorització), com a preferents envers els mètodes de correcció dels problemes generats. Primer dins l'impuls de producció més neta promocionat per el PNUMA i l'ONUDI, i després seguint les directrius de la Unió Europea amb les millors tècniques disponibles. Per altra banda la formació de professionals i la col·laboració en activitats específiques destinades a millorar les condicions ambientals de les empreses alhora que la seva competitivitat.

Línies de recerca:

 • Formulació i difusió dels principis de prevenció i minimització.
 • Conjugar les tecnologies compatibles amb el medi ambient amb la seva gestió a l'empresa.
 • Anàlisi del cicle de vida , ecologia industrial i altres eines de gestió empresa/medi ambient.
 • Implantació de l'ecoproducció en empreses i estudi específic de casos d'ecoeficiència .
 • Suport a l'aplicació de sistemes de gestió ambiental, ISO 14000 i EMAS.
 • Valorització de residus dins el cicle de vida dels recursos.

Experiències rellevants:

 • Estudi per a la reducció dels corrents residuals. Medichem S.A.
 • Prevenció de la contaminació en l'ús de dissolvents. Manual d'ecogestió 22. Departament de Medi Ambient i Habitatge.
 • Aplicació d'una eina d'anàlisi de processos per la presa de decisions amb criteris ambientals en un projecte I+D: producció de carbó actiu a partir de fangs biològics. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Desenvolupament de tècniques òptimes de síntesi i disseny integrat de processos. Aplicació del procés de depuració d'aigües residuals. Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Projecte Paperex. Estudi de les alternatives de desenvolupament econòmic i social dels territoris paperers: una aplicació de la metodologia de decisions multicriteri. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Educació ambiental

Objectius:

S'emmarquen en la recent declaració de les Nacions Unides: 2005-2014. Dècada de l'Educació pel Desenvolupament

Sostenible, i en concret són cinc: promoure la incorporació del pensament i l'acció ambiental en els professionals universitaris, disseny i anàlisi de metodologies educatives que contribueixin a una eficaç formació ambiental dels infants i joves, contribuir a la formació social d'una ètica ambiental basada en el coneixement i la reflexió personal com a individus i com a col·lectius socials, estudiar estratègies d'acció com a base pel desenvolupament del pensament científic i ambiental i promoure la participació ciutadana en l'àmbit de sostenibilitat.

Línies de recerca:

 • La formació del professorat i dels educadors ambientals per a la sostenibilitat
 • L'ambientalització curricular dels estudis universitaris i de l'ensenyament obligatori
 • La comunicació ambiental i la participació ciutadana
 • L'avaluació qualitativa de programes d'Educació Ambiental

Experiències rellevants:

 • Projecte de Recerca d'Ambientalització Curricular a l'Ensenyament Obligatori i als estudis superiors.
 • Estratègia Catalana d'Educació Ambiental (ECEA). Departament de Medi Ambient i Habitatge.
 • Competency based curriculum development for education for sustainable development in initial teacher training and in-service training institutions. CSCT Comenius Project.
 • Reorienting Teacher Education to Address Sustainability. UNITWIN/UNESCO International Network.

Ordenació i gestió del territori i del paisatge

Objectius:

La utilització de metodologies específiques d'anàlisi i diagnòstic amb la finalitat de proposar noves formes de planificació i gestió del territori que permetin assolir un adequat equilibri entre les activitats humanes i la conservació del patrimoni natural i cultural. Aquestes noves formes de planificació i gestió també han de servir per propiciar el desenvolupament local (integral i sostenible) dels sistemes territorials locals definits com a àmbits supramunipals. I per altra banda identificar els valors i les funcions del paisatge amb una especial atenció per l'anàlisi, la valoració i l'evolució dels paisatges, tant des d'un punt de vista natural com cultural amb la voluntat d'establir mesures de gestió i planificació del paisatge orientades a la seva conservació i/o restauració.

Línies de recerca:

 • Definició de metodologies per a la concreció d'àrees urbanes i anàlisi i tipificació d'aquestes.
 • Estudis per a l'elaboració de planejament urbanístic i territorial.
 • Estudis per a l'elaboració de planejament estratègic i desenvolupament local.
 • Estudis sobre recursos turístics i sostenibilitat.
 • Elaboració d'Agendes 21 locals (Plans d'Acció Local per a la Sostenibilitat).
 • Anàlisi d'informació socioeconòmica i territorial a diferents escales.
 • Transformació del paisatge.
 • Elaboració del catàlegs i cartes del paisatge
 • Disseny de vies verdes i altres estructures de connexió paisatgística.

Experiències rellevants:

 • Anàlisi demogràfica i definició de l'àrea urbana per a l'estratègia urbana y territorial de Figueres segle XXI. Ajuntament de Figueres.
 • Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat de Torroella de Montgrí-l'Estartit. Ajuntament de Torroella de Montgrí.
 • Estudi sobre la mobilitat a la comarca de la Garrotxa. Consell Comarcal de la Garrotxa.
 • Diagnosi socioeconòmica i territorial del litoral català. Memòria pel Pla Director del Litoral. Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 • Desenvolupament i validació d'un mètode de valoració del recurs platja com ajut a la gestió integrada de zones turístiques costeres (MeVaPlaya). Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona. Observatori del Paisatge de Catalunya.
 • Definició de la connectivitat de l'espai de Gallecs amb els espais naturals de la Serralada Prelitoral i la Serralada Litorial. Diputació de Barcelona.
 • Cartografia i evolució del paisatge litoral de Catalunya en el període 1800-2000. Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.