Facultad de Enfermería > La Facultad > Calidad > Plano de mejora
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
UdG 30 años
Cerrar
Menú

Facultat d'Infermeria

Pla de millora

Qualitat

A continuació trobareu el pla de millora de la Faculat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darre any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 35Objectius en curs
  • 9Objectius tancats el darrer any
  • 67Accions en curs
  • 50Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Vicedegana
Data de tancament:
22-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Repetició d'activitats d'avaluació en els blocs de pràcticum dels diferents cursos
Valoració:
A partir de la valoració envers la poca gradació de les activitats d'avaluació establertes entre les diferents assignatures de pràcticum, durant el curs 2020-21, s'ha editat un document docent de pràcticum que recull tots els programes de les assignatures de pràcticum del títol de grau en infermeria i seqüencii les activitats que porta per títol: Estructura i Funcionament del Pràcticum, on s'han inclós l'estructura, funcionament, competències i avalaució de cada ún dels 12 pràcticums. En les comissions del pràcticum ha estat consensuat cada estructura i funcionament des del diseny del nou pla d'estudis 2019. Aquest document recull tota la informació inclosa en el nou pla d'estudis aprovada per AQU, previa aprovació pels organs competens de la Facultat d'Infermeria.
ACC0001874
Editar un document docent de pràcticum que reculli tots els programes de les assignatures de pràcticum del títol de grau en infermeria i seqüencii les activitat
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
90%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incrementar el percentatge dels estudiants del GI que s'incorporen als estudis
Diagnòstic:
Manca de coordinació entre els estudis de Grau i de Màster. Inexistència de reunions periòdiques de coordinació conjunta entre la degana, la vicedegana, les coordinadores d'estudis de Grau i de Màster i l'administradora del centre
ACC0001895
Realitzar com a mínim 3 reunions per semestre de tot l'equip de deganat
Tancada
ACC0001896
Elaborar pla d'actuació per millorar la informació dels estudis de Màster en els estudiants de Grau - 80%

Responsable:
Degana
Data prevista:
20-12-2022
Assoliment:
53%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Augmentar el nombre d'estudiants procedents del Grau en Infermeria, així com d'altres regions o països.
Diagnòstic:
S'ha detectat una disminució d'estudiants del Grau en Infermeria en el Master .
ACC0002091
Pla d'informació de l'estudiantat de quart curs del Grau en Infermeria per afavorir la seva incorporació al Màster una vegada graduats i graduades. - 0%
ACC0002092
Incorporació de sessions virtuals a la docència per afavorir el seguiment d'estudiants d'altres territoris
Tancada
ACC0002093
Seguir amb les accions amb Centre de Postgrau de la Universitat de Girona, iniciades en el curs 2015-2016. - 100%
ACC0002094
Definició d'un pla de col·laboració amb organitzacions sanitàries, socials i empresarials, locals i internacionals - 50%
ACC0002095
Continuar amb una reunió anual amb l'associació Alumni UdG Facultat d'Infermeria. - 30%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
30-06-2021
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió
ACC0002189
Redactar la competència de gènere - 20%
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere - 0%
UdG

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
29-06-2021
Tancament:
Assoliment mitjà
Titulacions:
Totes
Valoració:
El nou mòdul visualitza els processos i el seu document, però no els indicadors. Es segueix amb l'OBJ0002064
ACC0002193
Definir la nova estructura
Tancada
UdG
ACC0002194
Implementar nova estructura web
Tancada
UdG

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
85%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Baix percentatge del professorat a temps parcial que té la seva pàgina personal UdG incompleta i/o no actualitzada.
Valoració:
Manca d'informació específica sobre el perfil docent i investigador del professorat a TP
ACC0001897
Informar i donar suport al professorat en l'elaboració i publicació del seu perfil docent i de recerca UdG - 85%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
80%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Manca de publicació d'informació sobre el grau de satisfacció del professorat, titulats i empleadors del Grau i del Màster. Manca d'informació sobre el grau de satisfacció del professorat, titulats i empleadors del Grau i del Màster.
ACC0001975
Publicar la informació en el web de la Facultat - 80%
ACC0001974
Sistematitzar la recollida d'informació del professorat, titulats i empleadors d'ambdues titulacions - 80%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
78%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Actualment els informes resultants dels processos del marc VSMA són públics al web UdG Qualitat però cal avançar en la seva publicació en el web de qualitat de centre, quan la facultat faci la migració al nou web, i en la publicació dels indicadors.
Valoració:
La migració a la nova web està realitzada, s'està treballant en l'actualització de la publicació dels resultats
ACC0001985
Creació de la pàgina web del centre docent amb informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les titulacions i les evidències que en fan referència - 70%
ACC0001984
Reestructuració de la pàgina web de qualitat que recollirà la política de qualitat de la UdG i les dades agregades del Sistema de Garantia interna de Qualitat - 90%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Promoció de la Salut
Data prevista:
31-03-2022
Assoliment:
55%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Es valora la necessitat d'incorporar activitats d'organitzacions externes en la formació dels estudiants del Màster
ACC0002096
Publicació d' un mínim de tres notícies relacionades amb el Màster Universitari en Promoció de la Salut en diferents mitjan de comunicació. - 40%
ACC0002097
Establiment dels canals de difusió d'activitats complementàries impulsades per altres institucions. - 70%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
65%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
ACC0002098
Elaboració d'enquestes de satisfacció orientades al professorat i als ocupadors. - 80%
ACC0002099
Protocolització de la incorporació dels resultats de les enquestes de satisfacció que imparteix docència, de l'estudiantat i dels ocupadors al web de la Facult - 50%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
07-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal actualitzar alguns redactats i fer que més dades es proveeixin de forma dinàmica (estuctura del SGIQ i pla de millora)
Valoració:
Tots els centres (integrats i adcrits) tenen a la seva disposició la nova estructura i els mòduls per mostrar la informació dinamicament. La rebuda dels centras ha estat molt positiva.
ACC0002721
Crear planes pels centres adcrits
Tancada
UdG
ACC0002578
Desenvolupar els mòduls necessaris per connectar la informació dinàmica amb el Servicenow
Tancada
UdG
ACC0002579
Crear una maqueta amb una estructura i continguts millorats
Tancada
UdG
ACC0002580
Adaptar la nova proposta i implantar-la a cada centre integrat que la consideri convenient
Tancada
UdG
ACC0002585
Reestructurar i reredactar al web de qualitat de la UdG
Tancada
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
08-09-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantejament de les preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació.
Valoració:
A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració de les enquestes a l'estudiantat sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura. S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i pel Consell de Govern. Durant el primer semestre del curs 2020- 2021 s'ha implementat l'administració d'aquest nou model i procediment. L'execució del procés d'enquestes s'ha realitzat sense cap incidència remarcable; estem a l'espera de fer la difusió corresponent dels resultats de les enquestes. A final del curs, es van elaborar els informes de resultats i es va fer la publicació dels resultats agregats al web.
ACC0002328
Campanya pilot de promoció per incentivar la participació
Tancada
UdG
ACC0001120
Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència
Tancada
UdG
ACC0001129
Revisió del procediment d'administració de les enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001415
Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG
ACC0001416
Primera edició nou model d'enquestes de docència
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
95%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació
Valoració:
Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu S'ha presentat un primer esborrany d'enquesta a la Comissió de Qualitat, sessió 6/20 , de 9 d'octubre
ACC0001131
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes
Tancada
UdG
ACC0001417
Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu procediment d'administració
Tancada
UdG
ACC0001132
Administració de l'enquesta al professorat - 90%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2019-20 no s'ha avançat en aquest objectiu.
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-12-2021
Assoliment:
71%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
Hem avançat en el disseny dels processos del SGIQ. La data prevista s'ajorna uns mesos
ACC0001272
Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la Qualitat de la Universitat de Girona
Tancada
UdG
ACC0001395
Aprovació P0101 Millora continua
Tancada
UdG
ACC0001628
Aprovació P0102 Revisió del sistema
Tancada
UdG
ACC0001433
Aprovació P0103 Gestió d'incidències, suggeriments i reclamacions
Tancada
UdG
ACC0001434
Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001435
Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001436
Aprovació P0203 Modificació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001437
Aprovació P0204 Acreditació de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001438
Aprovació P0205 Extinció de titulacions
Tancada
UdG
ACC0001439
Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents - 75%
UdG
ACC0001440
Aprovació P0302 Disseny d'assignatures - 75%
UdG
ACC0001442
Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants
Tancada
UdG
ACC0001443
Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants
Tancada
UdG
ACC0001444
Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster
Tancada
UdG
ACC0001446
Aprovació P0502 Orientació professional
Tancada
UdG
ACC0001447
Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat - 50%
UdG
ACC0001450
Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001448
Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants de la UdG - 20%
UdG
ACC0001449
Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI - 10%
UdG
ACC0001396
Aprovació P0703 Formació PDI
Tancada
UdG
ACC0001451
Aprovació P0704 Avaluació del PDI
Tancada
UdG
ACC0001452
Aprovació P0705 Formació del PAS
Tancada
UdG
ACC0001453
Aprovació P0801 Millora de les instal·lacions
Tancada
UdG
ACC0001581
Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a estudiants
Tancada
UdG
ACC0001454
Aprovació P0901 Enquestes docència
Tancada
UdG
ACC0001456
Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades
Tancada
UdG
ACC0001457
Aprovació P0903 Enquestes d'inserció
Tancada
UdG
ACC0001455
Aprovació P0904 Enquestes al professorat
Tancada
UdG
ACC0001458
Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i rànkings
Tancada
UdG
ACC0001459
Aprovació P1001 Publicació informació web - 10%
UdG
ACC0001460
Aprovació P1002 Comunicació corporativa
Tancada
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
15-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
La migració es considera assolida amb éxit. La nova eina facilita molt la gestió dels plans de millora.
ACC0001672
Migrar el Pla de Millores de l'EUM al Service Now
Tancada
MED
ACC0001139
Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de qualitat dels centres
Tancada
UdG
ACC0001140
Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans de millora
Tancada
UdG
ACC0001431
Migrar el pla de millora de la FI
Tancada
UdG

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
95%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Manca de coneixement suficient de l'opinió dels titulats universitaris respecte de la formació rebuda i el seu pas per la Universitat.
ACC0001899
Incorporació de l'enquesta de graduats com un nou procés del SGIQ - 100%
ACC0001903
Realització d'una enquesta adreçada als titulats per tal de conèixer la contribució del Màster en el seu desenvolupament professional i situació laboral. - 80%
ACC0001901
Administració anual de l'enquesta de graduats - 100%
ACC0001902
Administració de l'enquesta a estudiants de màster quan estigui disponible (treball conjunt amb AQU) - 100%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
71%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No es disposa d'informació sobre la satisfacció de grups d'interès vinculats a la titulació (professorat, ocupadors, etc.) Inexistència d'enquestes ad hoc
ACC0001905
Administració de les enquestes - 80%
ACC0001904
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquestes enquestes. - 100%
ACC0001906
Realització de reunions formals i informals amb titulats - 33%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
45%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
ACC0001991
Revisió dels procediments del SGIQ d'abats general de la UdG - 40%
ACC0001990
Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre - 50%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
45%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
ACC0002100
Incorporació de l'aplicatiu de gestió, ServiceNow a la gestió interna de qualitat de la Facultat - 50%
ACC0002101
Seguiment del procés d'avaluació dels objectius de millora. - 85%
ACC0002102
Inici del procés d'acreditació de qualitat del centre promogut per AQU Catalunya. - 0%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-01-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar al procés P0903 una enquesta anual reduïda als titulats de màster per conèixer la seva satisfacció i inserció
Diagnòstic:
L'enquesta d'inserció d'AQU Catalunya només s'administra cada 3 anys i l'índex des resposta és baix.

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
20-12-2021
Assoliment:
7%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de seguiment de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002815
Desenvolupar al SN - 10%
UdG
ACC0002816
Implantar el procés de seguiment el primer any - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 20%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 0%
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-07-2023
Assoliment:
42%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
El 75,9% del professorat a TC i el 11,6% a TP que imparteix docència al GI és Doctor.
ACC0001909
Prioritzar la contractació de professorat associat amb doctorat o doctorants - 50%
ACC0001910
Anàlisi i planificació estratègica de la plantilla teòrica de professorat del DI amb el Vicerectotat - 34%

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-07-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Només 11 professors del GI disposen de sexennis de recerca. Alguns dels contractes temporals del professorat a TC, impedeixen tenir sexennis de recerca.
Valoració:
La mitjana de dedicació docent en el professorat a TC és elevada (26,9 crèdits)
ACC0001912
"Reduir l'activitat docent que permeti fer un major aprofundiment en recerca. Consolidar professorat a TC per poder demanar sexennis" - 70%
ACC0001911
Aportar ajuts que incrementin les publicacions d'impacte - 80%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Promoció de la Salut
Data de tancament:
07-10-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Actualment el percentatge de resposta de les enquestes de docència és baix. Malgrat es comunica als estudiants de forma contínua la necessitat de participació a les enquestes de docència, el sistema de comunicació utilitzat no produeix els efectes desitjats
Valoració:
Durant el curs 2020-2021 s'han fet recordatoris sistemàtics tant a l'estudiantat i al professorat per tal d'incrementar l'index de resposta.
ACC0001913
Fer recordatoris periòdics als estudiants des de la coordinació del Màster i a nivell de professorat
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
08-01-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Manca de participació del professorat de la FI en les Xarxes d'Innovació Docent (XID) que coordina l'ICE Josep Pallach L'ús de diferents metodologies a la FI i canvis constants en l'activitat docent que porta a terme el professorat fan aconsellable que participi en XID
ACC0001914
Promoure i incentivar la participació del professorat en XID i especialment en aquelles que són actives a la institució - 30%

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Poc professorat que participa en cursos de llengua anglesa al Servei Llengües Modernes (SLM) UdG Escàs nombre de professorat que imparteix docència en anglès. La formació del professorat relacionada amb la docència en anglès en ciències de la salut és escassa. Inici aquest curs 2015-16 de 4 grups ABP en anglès
ACC0001915
Promoure un pla de formació del professorat en llengua anglesa i concretament en la docència en ciències de la salut - 50%

Responsable:
Degana
Data de tancament:
17-02-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
S'han realitzat els cursos de formació de simulació d'alta fidelitat i, concretament, sobre la plataforma Learning Space a nivell bàsic i avançat.
Diagnòstic:
Necessitat d'augmentar el nombre de professorat format en simulació d'alta fidelitat i concretament en les eines específiques que es disposen (programa Learning Space)
Valoració:
Reduït nombre de professors formats actualment en metodologia de simulació d'alta fidelitat"
ACC0001916
Organitzar cursos de formació inicial i continuada en metodologia de simulació per afavorir la implicació del professorat en la mateixa
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
20%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Valoració:
La perspectiva de gènere està present en la majoria de les assignatures dels estudis del Màster
ACC0002103
Foment de la formació orientada a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència entre el professorat - 20%

Responsable:
Degana
Data prevista:
28-02-2022
Assoliment:
70%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Donada la situació de pandèmia per la COVID-19 es fa del tot necessari la virtualització de la docència que implica la utilització de recursos docents virtuals.
ACC0002104
Foment del coneixement de recursos docents virtuals del professorat per afavorir sessions online. - 70%

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Degana
Data de tancament:
17-01-2022
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Disminució de la participació dels estudiants d'alguns cursos en la mentoria del PAT de segon semestre. Repeticions de contingut. Manca informació d'interès pels estudiants
Valoració:
A la comissió de programació de les PATs s'han incorporat els i les estudiants. S'ha actualitzat el continguts de les PATs envers a la gestió de les emocions i de l'estrés que es sol·licitava des de l'estudiantat.
ACC0001917
Revisar i reajustar els continguts de cadascuna de les mentories del PAT en cada curs i cada semestre
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
20-12-2021
Assoliment:
20%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement de l'efectivitat de la jornada de portes obertes pel que fa a la satisfacció dels assistents a la mateixa i a la captació d'estudiants . No disposar d'instruments per identificar la satisfacció i la captació.
ACC0001934
Elaboració d'una enquesta de satisfacció per als assistents a la jornada - 20%

Responsable:
Degana
Data prevista:
01-12-2021
Assoliment:
25%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement dels resultats de les enquestes sobre el nivell d'anglès o d'una altra tercera llengua acreditada pels estudiants de la FI
ACC0001952
Realitzar l'anàlisi i conclusions de les dades obtingudes per cursos al GI - 25%

Responsable:
Degana
Data prevista:
20-12-2022
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal augmentar el nombre d'escenaris simulats en l'avaluació de la competència infermera a través de la simulació.
ACC0001953
Incrementar el nombre de pràctiques de simulació que integri la simulació d'alta fidelitat abans de l'ACOE - 90%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Promoció de la Salut
Data prevista:
30-11-2021
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement de la satisfacció dels estudiants del Màster amb el servei d'orientació acadèmica i l'assessorament professional Manca d'informació sobre la satisfacció dels estudiants relacionada amb l'orientació acadèmica i professional
ACC0001980
Elaborar una enquesta de satisfacció que avaluï les activitats d'orientació acadèmica i professional - 90%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
65%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement del grau de satisfacció dels tutors/tutores amb els serveis d'orientació acadèmica i professional en el Grau i en el Màster Manca d'informació sobre la satisfacció dels tutors i tutores relacionada amb l'orientació acadèmica i professional
ACC0001987
Administració de l'enquesta
Tancada
ACC0001981
Elaborar una enquesta de satisfacció que avaluï les activitats d'orientació acadèmica i professional - 30%

Responsable:
Degana
Data prevista:
20-12-2023
Assoliment:
70%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Mobiliari de les aules poc adequat. Mobiliari poc ergonòmic. Baixa dotació pressupostària
Valoració:
Es preveu disposar de tot el mobiliari de les aules a finals del 2023
ACC0001982
Pressupostar el mobiliari susceptible de canvi - 70%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Promoció de la Salut
Data prevista:
31-07-2022
Assoliment:
32%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
ACC0002105
Avaluació del Pla d'acció tutorial vigent que dona suport a l'aprenentatge i progressió acadèmica dels i de les estudiants per avançar la millora de la qualitat - 50%
ACC0002106
Elaboració d'un protocol d'orientació acadèmica i professional a partir dels resultats de les noves enquestes - 30%
ACC0002107
Compartir amb l'estudiantat el programa d'orientació professional de l'oficina UdG Empresa que gestiona la borsa de treball UdG. - 0%

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius

Responsable:
Degana
Data de tancament:
22-07-2021
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Unificar en major mesura els criteris d'avaluació dels pràcticums. Fins ara cada bloc de pràcticum avalua el pràcticum amb instruments i activitats diferents.
Valoració:
S'han unificat els criteris d'avaluació dels 12 Pràcticums que compta el nou pla d'estudis de Grau en Infermeria, en un únic document general de Pràcticum. El 100% dels estudiants que realitzen els pràcticums s'avalúen amb la mateixa graella.
ACC0001963
Reunir als professors responsables dels pràcticums per consensuar i acordar criteris únics d'avaluació
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
30%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
ACC0001966
Realitzar enquesta d'opinió dels titulats, professorat i empleadors pel que fa al programa formatiu de les titulacions de Grau en Infermeria i Màster PS - 30%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
La taxa de resposta de les enquestes de docència és molt baixa i aquest fet dificulta la valoració dels resultats
ACC0002110
Cada professor/a, quan s'iniciï el període de resposta de les enquestes, recordarà als i a les estudiants de forma individualitzada... - 60%

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-10-2022
Assoliment:
37%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
ACC0002113
Establiment d'un contacte anual per compartir amb les organitzacions sanitàries el valor professional dels egressats i egressades del Màster.... - 40%
ACC0002112
Establiment d'un contacte anual amb titulats, professorat i ocupadors per conèixer la seva opinió pel que fa al programa formatiu de la titolació. - 40%
ACC0002111
Recull de propostes de col·laboració amb les organitzacions sanitàries. - 30%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Promoció de la Salut
Data prevista:
30-06-2022
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
ACC0002108
Alinear la temàtica dels TFM amb els grups i línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. - 30%
ACC0002109
Establir una participació amb les organitzacions en les que treballen els estudiants per identificar temàtiques de TFM d'interès comú. - 0%
ACC0002114
Establir un contacte anual amb el professorat del Màster i les organitzacions en les que treballen l'estudiantat per identificar temàtiques TFM d'interès comú - 60%

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.