Facultad de Enfermería > La Facultad > Calidad > Plano de mejora
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Facultad de Enfermería

Pla de millora

Qualitat

A continuació trobareu el pla de millora de la Faculat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 57Objectius en curs
  • 5Objectius tancats el darrer any
  • 98Accions en curs
  • 44Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-09-2024
Assoliment:
87%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Descripció:
Augmentar el nombre d'estudiants procedents del Grau en Infermeria, així com d'altres regions o països.
Diagnòstic:
S'ha detectat una disminució d'estudiants del Grau en Infermeria en el Master .
Valoració:
Durant el curs 2021-22 s'ha portat a terme la incorporació de la docència virtual en totes les assignatures del Màster de Promoció de la salut, la intenció del Deganat és de continuar i potenciar aquesta via per augmentar el nombre d'estudiants que cursin el Màster. En el curs 2022-23 es va sol·licitar la possibilitat de passar el Màster a format virtual, fet que es treballa en el curs 2023-24 amb una nova memòria.
ACC0002091
Pla d'informació de l'estudiantat de quart curs del Grau en Infermeria per afavorir la seva incorporació al Màster una vegada graduats i graduades.
ACC0002092
Incorporació de sessions virtuals a la docència per afavorir el seguiment d'estudiants d'altres territoris
ACC0002093
Seguir amb les accions amb Centre de Postgrau de la Universitat de Girona, iniciades en el curs 2015-2016.
ACC0002094
Definició d'un pla de col·laboració amb organitzacions sanitàries, socials i empresarials, locals i internacionals - 70%
ACC0002095
Continuar amb una reunió anual amb l'associació Alumni UdG Facultat d'Infermeria. - 30%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Assoliment molt satisfactori
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la competència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. Aquesta guia és la precursora del futur aplicatiu del Pla de Gestió Acadèmica (PGA).
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
83%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar la perspectiva de gènere als estudis de grau en Infermeria en totes les assignatures, avaluant la competència així com l'assoliment dels resultats d'aprenentatge
Valoració:
La perspectiva de gènere està present en la majoria de les assignatures dels estudis de grau en Infermeria. Durant el curs 2022-23 el professorat ha participat en diversos actes i cursos relacionats en la perspectiva de gènere i es continua debatent la inclusió de temes específics relacionats en els continguts de totes les assignatures. En el curs 2022-23 s'ha incorporat la perspectiva de gènere en la descripció de les fitxes de les assignatures, sobretot en relació al contingut del temari.
ACC0002983
Foment de la formació orientada a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència entre el professorat - 80%
ACC0002988
Incorporar assignatura optativa Gènere i Salut
ACC0002989
Avaluar la competència de gènere que figura en totes les assignatures del Grau en Infermeria i del Màster Universitari en promoció de la Salut - 70%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
28-07-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
Dotar als i a les estudiants del coneixement, les habilitats i la motivació suficient per comprendre i abordar els objectius de desenvolupament sostenible.
Valoració:
Durant el curs 2022-23, s'està treballant en el sí del deganat per incorporar especificitats curriculars relaciondes amb els ODS i quina ha de ser la millor avalaució competencial relacionada. A més, en el curs 2023-24 s'estan avaluant els resultats d'aprenentatge relacionats a totes les assignatures.
ACC0002991
Avaluar la competència de desenvolupament sostenible a través de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge. - 60%
ACC0002992
Incorporació de l'avaluació de la competència de desenvolupament sostenible en les rúbriques dels TFG, TFM i l'aprenentatge basat en problemes. - 60%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Manca de publicació d'informació sobre el grau de satisfacció del professorat, titulats i empleadors del Grau i del Màster. Manca d'informació sobre el grau de satisfacció del professorat, titulats i empleadors del Grau i del Màster.
Valoració:
La satisfacció dels titulats es realitza mitjançant les enquestes des de AQU, la satisfacció del professorat s'ha fet per primera vegada a tota la UdG a final del curs 2020-21, i a la Facultat es realitza al professorat tutors de TFG. Pel que fa als ocupadors, es realitza des del curs 2019-2020 a les institucions que reben estudiantat de pràcticum. En el curs 2020-21,2021-22 I 2022-23 s'ha continuat amb la publicació dels resultats de cada curs acadèmic analitzat.
ACC0001974
Sistematitzar la recollida d'informació del professorat, titulats i empleadors d'ambdues titulacions - 80%
ACC0001975
Publicar la informació en el web de la Facultat - 80%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Promoció de la Salut
Data prevista:
01-07-2024
Assoliment:
85%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Es valora la necessitat d'incorporar activitats d'organitzacions externes en la formació dels estudiants del Màster
Valoració:
Es continua avançant en donar a conèixer el Màster als mitjans i a les xarxes. En aquest sentit al finalitzar el curs 2021-22 es va potenciar la presència del Màster als mitjans de comunicació i a les xarxes.
ACC0002096
Publicació d' un mínim de tres notícies relacionades amb el Màster Universitari en Promoció de la Salut en diferents mitjans de comunicació.
ACC0002097
Establiment dels canals de difusió d'activitats complementàries impulsades per altres institucions. - 70%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha iniciat la publicació a la web de la facultat dels resultats de satisfacció de l'estudiantat a l'apartat de Qualitat, es disposen de resultats del pràcticum que són anuals, dels i les tutores de TFG i ocupadors. A final de cada curs acadèmic s'afegeixen els nous resultats.
ACC0002098
Elaboració d'enquestes de satisfacció orientades al professorat i als ocupadors.
ACC0002099
Protocolització de la incorporació dels resultats d'enquestes de satisfacció que imparteix docència, de l'estudiantat i dels ocupadors al web de la Facultat - 70%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a les directrius d'incorporació de PDI de plantilla als departaments
UdG
ACC0003620
Establir un programa d'ajuts per a la millora de la qualitat docent
UdG
ACC0003630
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
UdG
ACC0009177
Fer una anàlisi exhaustiva dels resultats per veure els punts febles dque no permeten tenir excel·lència - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Juntament amb el delegat d'administració electrònica s'està treballant el tema.
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2022-23 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 23-24
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
95%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Manca de coneixement suficient de l'opinió dels titulats universitaris respecte de la formació rebuda i el seu pas per la Universitat.
Valoració:
L'enquesta ha estat publicada per l'AQU a l'any 2021, envers el curs 2019-2020, el resultats són excel•lents pel que fa a pràcticament tots els indicadors i les més altes de tot Catalunya, essent les puntuacions més baixes les corresponents a la valoració de les estructures i edifici. La darrera publicació de satisfacció dels titulats d'infermeria a la UdG a l'any 2023 mostra una satisfacció global de 8,1 de mitjana, i el 74,7% triaria el mateix centre. En quan al suport de l'estudiantat s'ha obtingut una puntuació mitjana de 7 i en quan als resultats de 7,6. Les pràctiques externes han rebut les puntuacions més elevades, 8,7 de mitjana, resultats similars que s'obtenen a les enquestes de satisfacció del pràcticum en el nostre centre.
ACC0001899
Incorporació de l'enquesta de graduats com un nou procés del SGIQ
ACC0001901
Administració anual de l'enquesta de graduats
ACC0001902
Administració de l'enquesta a estudiants de màster quan estigui disponible (treball conjunt amb AQU)
ACC0001903
Realització d'una enquesta adreçada als titulats per tal de conèixer la contribució del Màster en el seu desenvolupament professional i situació laboral. - 80%

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'AQU ha publicat l'opinió dels titulats del curs 2019-20, amb resultats excel·lents pel que ga als graduats dels estudis de Grau en Infermeria a la UdG. En quan als empleadors, les enquestes es varen dissenyar a finals del curs 2019-20, i en pla pilot es varen enquestar a les primeres institucions que col·laboren amb el pràcticum de l'estudiantat. A finals del curs 2020-21 ja es varen posar en marxa. A finals del curs 2021-22 s'han enquestat de nou a les 49 institucions que colaboren amb el pràcticum.
ACC0001966
Realitzar enquesta d'opinió dels titulats, professorat i empleadors pel que fa al programa formatiu de les titulacions de Grau en Infermeria i Màster PS - 50%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
A data de març de 2023, es continua en procés de redacció dels principals procediments transversals relacionats amb els estudis de Grau en Infermeria.
ACC0001990
Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre - 50%
ACC0001991
Revisió dels procediments del SGIQ d'abats general de la UdG - 50%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2025
Assoliment:
53%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Valoració:
Durant el curs 2022-23, s'està en fase de redacció dels processos transversals relacionats amb el Sistema Intern de Garantia de Qualitat en el centre com a fase prèvia. Des de Qualitat de la Facultat s'ha començata treballar en la definició dels processos propis de la FI, com la programació de tots els pràcticums.
ACC0002100
Incorporació de l'aplicatiu de gestió, ServiceNow a la gestió interna de qualitat de la Facultat - 70%
ACC0002101
Seguiment del procés d'avaluació dels objectius de millora. - 85%
ACC0002102
Inici del procés d'acreditació de qualitat del centre promogut per AQU Catalunya. - 0%

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Valoració:
Anualment es manté contacte amb el professorat del programa formatiu sol·licitant opinió envers el desenvolupament de la titulació i alhora es fan campanyes de divulgació del màster entre les institucions per a potenciar aquesta formació entre els seus empleats.
ACC0002111
Recull de propostes de col·laboració amb les organitzacions sanitàries. - 70%
ACC0002112
Establiment d'un contacte anual amb titulats, professorat i ocupadors per conèixer la seva opinió pel que fa al programa formatiu de la titulació. - 50%
ACC0002113
Establiment d'un contacte anual per compartir amb les organitzacions sanitàries el valor professional dels egressats i egressades del Màster.... - 70%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
S'està avançant en incorporar l'històric de les verificacions al SN
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
21%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha realitzat una primera formació per administradors
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 15%
UdG
ACC0003639
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 50%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Assoliment baix
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA
UdG
ACC0003640
Incorporació de les tècniques de qualitat a les àrees d'estudi
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha incorporat formació en l'àmbit de qualitat al Pla de Formació del PTGAS i de manera periòdica es programen actualitzacions del cursos
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
UdG
ACC0003615
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow
UdG
ACC0003616
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei"
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Actualment estem revisant formacions sobre qualitat que s'havien fet prèviament pel col·lectiu d'estudiants, i preparant un nou curs de formació de cara als propers mesos.
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
29-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Està previst un curs de formació en l'àmbit de la qualitat aquest abans del juliol
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG
ACC0003632
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
10%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condicionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
2%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
.
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG
ACC0003606
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem pendents de la finalizació de la implementació del datawarehouse per al càlcul d'inidicadors automàtics. S'ha fet la petició de planificar un projecte d'alimentació de dades
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
35%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En les reunions per a la definició dels datamars del Datawarehouse, s'han determinat en grups de treball esl indicadors necessaris que han de permetre el càlcul d'indicadors de gestió per a diferents tiplogies de gestors.
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 20%
UdG
ACC0003613
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2025
Assoliment:
53%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Feina en curs i avançant en el bolcatge de l'històric
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extinció - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha endarreit 6 mesos el projecte que havia d'acabar el desembre per problemes de licitació
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 25%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha reactivat la plataforma SOM i facilitat el seu ús com a font d'idees i aportacions. S'ha d'acabar de definir el procés conjunt de QSMF
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 30%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
66%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han impulsat mesures per incrementar la coordinació multinivell per a comunicar a les diverses instàncies de la institució quines són les activitats que es planifiquen a curt, mig i llarg termini. Es valora positivament la feina feta.
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
UdG
ACC0003611
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
UdG
ACC0003621
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003637
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
57%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han entrat els plans i s'estan entrant els objectius i les accions etsratègiques.
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 50%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 80%
UdG
ACC0003623
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
37%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està esperant el datawarehouse per a tenir l'automatització. S'han fet peticions en diferents datamars que s'espera que donin dades per a l'actualització a partir de les dades que s'estan obtenint i informant actualment.
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data de tancament:
23-01-2024
Tancament:
Assoliment satisfactori
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha penjat a la pàgina web el quadre de webs i la responsabilitats corresponents.
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
40%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
En el procés d'elaboració dels segon informe del SGQ es va fer un treball per a determinar indicadors i llindars. Aquesta ha de ser una de les principals fonts d'identificació.
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 40%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
19%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està treballant en els processos que falten i està previst que em model estàndard estigui acabat el primer semestre.
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollida del PAS - 10%
UdG
ACC0003617
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Estem en procés d'acreditació del SGQ que és condició necessària per a l'acreditació intitucional dels centres.
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
62%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha creat la pàgina de rànquings i de moment està aturat en estudi el procés. En una primera reunió s'han analitzat els rànquings actuals i desestimat participar en nous rànquings.
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet una feina d'anàlisi en rànquings on participem. S'ha establert la maximització en rànquings de transparència i s'està fent en rànquings docents i d'impacte.
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 50%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Basant-nos en la filosofia del model Udg XXI aprovat pel claustre, s'està elaborant una guia que faciliti als centres docents que vulguin verificar o reverificar un títol la tria dels resultats d'aprenentatge, metodologies i activitats docents a partir de llistats prestablerts. El model preveu accions en la línia d'establir un consens de gran abast en relació a les metodologies docents i l'avaluació per part de la comunitat universitària i es preveu d'aquí que quedi reflectida en el proper pla pluriennal de formació.
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
22-01-2024
Tancament:
Desistiment
Titulacions:
Totes
Valoració:
Davant la restructuració iniciada dels serveis de la Unversitat es decideix desistir, de moment, d'aquest objectiu. Fins que s'hagi acabat la restructuració.
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-01-2025
Assoliment:
70%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
El 75,9% del professorat a TC i el 11,6% a TP que imparteix docència al GI és Doctor.
Valoració:
En el curs 2022-23, s'ha incrementat el nombre de professorat donat l'increment en aquest curs de 60 estudiants. A partir dels cursos vinents continuarà aquest increment per donar resposta a les necessitats per una part relacionades amb les jubilacions del professorat en els propers anys i per altre relacionades amb aquest increment d'estudiantat. Està previst cada any incorporar professorat investigador i/o lector.
ACC0001909
Prioritzar la contractació de professorat associat amb doctorat o doctorants - 70%
ACC0001910
Anàlisi i planificació estratègica de la plantilla teòrica de professorat del DI amb el Vicerectorat de personal - 70%

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Només 11 professors del GI disposaven de sexennis de recerca a l'inici del plantejament de l'objectiu. Considerar que alguns dels contractes temporals del professorat a TC, impedeixen tenir sexennis de recerca.
Valoració:
La mitjana de dedicació docent en el professorat a TC és elevada (26,9 crèdits). Durant el curs 2020-21, 5 professors/eres més van obtenir sexeni, són 13 de 14 possibles professors i professores que tenen sexeni. En el curs 2021-22, el Departament d'Infermeria té un total de 15 professors/es amb sexennis vius que sumen un total de 23 sexennis.
ACC0001911
Aportar ajuts que incrementin les publicacions d'impacte - 80%
ACC0001912
"Reduir l'activitat docent que permeti fer un major aprofundiment en recerca. Consolidar professorat a TC per poder demanar sexennis" - 70%

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
70%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Poc professorat que participa en cursos de llengua anglesa al Servei Llengües Modernes (SLM) UdG Escàs nombre de professorat que imparteix docència en anglès. La formació del professorat relacionada amb la docència en anglès en ciències de la salut és escassa. Inici aquest curs 2015-16 de 4 grups ABP en anglès
Valoració:
Durant el curs 2020-21 s'ha anat incrementant l'ABP en anglès, ara és present a primer, segon i tercer curs. A més des del curs 2020-21 hi ha una assignatura optativa en anglès que ha continuat l'any 2021-22. Actualment, a finals de curs 2021-22, hi ha ABP en anglès a tots els tres cursos, assignatura obligatòria en anglès al torn de matí, Llenguatge científic i Sistemes d'Informació. També continua l'assignatura optativa d'Anglès científic per infermeria i s'ha previst i comunicat poder presentar TFG en anglès el curs 2023-24.
ACC0001915
Promoure un pla de formació del professorat en llengua anglesa i concretament en la docència en ciències de la salut - 70%

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Valoració:
La perspectiva de gènere està present en la majoria de les assignatures dels estudis del Màster. Durant el curs 2022-23, s'està treballant en l'avaluació competencial relacionada i s'ha realitzat formació pròpia i liderada per l'ICE envers la incorporació de la perspectiva de gènere els dies 14, 21 i 28 de febrer 2023 amb un total de 6 hores de docència per el professorat de la Facultat.
ACC0002103
Foment de la formació orientada a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència entre el professorat. - 60%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
23%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'han comunicat als departaments i als centres el professorat amb alta i baixa valoració docent. Aquells que no l'han superat, s'ha indicat que els haurien de fer un apla de millora personalitzat.
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 50%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha avaluat la possibilitat de participar en CAE d'AQU i d'ANECA. S'ha difós informació de participació en ANECA. AQU és reticient a la participació de personal de les universitats catalanes per a evitar endogàmia.
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 75%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-04-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'objectiu consta de dos accions. La primera adreçada a l'elaboració de plans de millora per a PDI amb avaluacions negatives. La segona proporcionar al PDI els resultats de les avaluacions històriques.
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 60%
UdG
ACC0003642
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha la previsió d'incorporar una nova eina per a gestionar l'avaluació docent que faciliti la tasca als avaluats, als avaluadors i que integri la informació històrica de les avaluacions i la posi a disposició dels avaluats. La calendarització de l'eina ha sofert un retard en la planificació del SI per l'acumulació de projectes de l'àmbit.
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha tancat l'acció consistent en analitzar les necessitats de CPD dels grups de re cerca de la UdG i, un cop avaluades, s'ha obert una acció consistent en crear nous espais per al CPD de recerca de la UdG
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca
UdG
ACC0006166
Crear nous espais CPD - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
20-12-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha fet un nou programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals. Acció programada i executada al 100%. La revisió de la política d'investigador actiu està en curs, pendent de la nova política de recerca del Departametn d'Universitats.
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG
ACC0006202
Dissenyar i implementar un programa de suport a la preparació de projectes col·laboratius internacionals
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-03-2024
Assoliment:
30%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'està completant la diagnosi, és a dir, el coneixement sobre les xarxes en què participa la UdG, sigui a nivell institucional o més focalitzat en un àmbit de docència, recerca o innovació. A continuació es prepararà un protocol per valorar l'adhesió a noves xarxes o el manteniment de la vinculació amb les existents.
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 30%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està millorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-05-2024
Assoliment:
70%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement de l'efectivitat de la jornada de portes obertes pel que fa a la satisfacció dels assistents a la mateixa i a la captació d'estudiants . No disposar d'instruments per identificar la satisfacció i la captació.
Valoració:
Durant el curs 2021-22, la facultat ha dissenyat una enquesta, que finalment no s'ha posat en pràctica, donat que la UdG va posar una enquesta per a totes les facultats. Des de el curs 2022-23 es disposen de resultats de les enquestes d'aquestes jornades i són molt favorables.
ACC0001934
Elaboració d'una enquesta de satisfacció per als assistents a la jornada - 70%

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
50%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement dels resultats de les enquestes sobre el nivell d'anglès o d'una altra tercera llengua acreditada pels estudiants de la FI
Valoració:
Pel que fa a aquest objectiu i a la seva acció ACC0001952, comentar que la Facultat està treballant per protocol•litzar el registre del coneixement de la tercera llengua per part dels i de les estudiants que s'incorporen al centre aprofitant el procés de matriculació i amb un procediment obert que permeti actualitzar les dades a mesura que l'estudiantat vagi adquirint aquesta condició; procediment gestionat per la Secretaria Acadèmica de la Facultat. Les dades del 2023 indiquen que el 24,3% de tot l'estudiantat de la Facultat tenen el nivell B2.
ACC0001952
Realitzar l'anàlisi i conclusions de les dades obtingudes per cursos al GI - 50%

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal augmentar el nombre d'escenaris simulats en l'avaluació de la competència infermera a través de la simulació.
Valoració:
S'han revisat les pràctiques de simulació dels tres cursos de grau i s'ha incrementat la presència d'escenaris simulats abans de fer l'ACOE. A més s'ha introduït una altra prova ACOE a tercer curs de grau i, tan aquesta com la que es fa a quart curs són obligatòries. En el curs 2023-24 s'està plantejant un canvi de plataforma, s'han portat a terme diverses reunions per a decidir la millor opció per portar a terme les pràctiques de simulació.
ACC0001953
Incrementar el nombre de pràctiques de simulació que integri la simulació d'alta fidelitat abans de l'ACOE - 90%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Promoció de la Salut
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement de la satisfacció dels estudiants del Màster amb el servei d'orientació acadèmica i l'assessorament professional Manca d'informació sobre la satisfacció dels estudiants relacionada amb l'orientació acadèmica i professional
Valoració:
Durant el curs 2021-22 es va elaborar l'enquesta i es va administrar a l'estudiantat del Màster obtenint una mostra petita. Durant el curs 2022-23 s'ha tornat a passat, es continuen amb poques respostes, però cal tenir present que el nombre de matriculats és baix.
ACC0001980
Elaborar una enquesta de satisfacció que avaluï les activitats d'orientació acadèmica i professional - 90%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
85%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement del grau de satisfacció dels tutors/tutores amb els serveis d'orientació acadèmica i professional en el Grau i en el Màster Manca d'informació sobre la satisfacció dels tutors i tutores relacionada amb l'orientació acadèmica i professional
Valoració:
S'ha el.laborat una enquesta, pendent dels resultats i la seva publicació.
ACC0001981
Elaborar una enquesta de satisfacció que avaluï les activitats d'orientació acadèmica i professional - 70%
ACC0001987
Administració de l'enquesta

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Mobiliari de les aules poc adequat. Mobiliari poc ergonòmic. Baixa dotació pressupostària
Valoració:
Durant el curs 2022-23, es disposen de dos aules noves amb el seu mobiliari (una amb caapcitat de 90 estudiants i una amb capacitat de 30 estudiants), a més d'una nova aula d'informàtica. Pendent encara de noves aules, de nous laboratoris i de la sala d'actes reformada, per a donar cabuda a l'increment d'estudiantat d'infermeria. Durant el curs 2023-24, s'estan portan a terme les obres del laboratori i nova sala d'actes amb data de finalització a l'inici de curs 2024-25.
ACC0001982
Pressupostar el mobiliari susceptible de canvi - 80%

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2024
Assoliment:
92%
Prioritat
Alta
Titulacions:
Totes
Valoració:
En el curs 2020-21, s'ha obert una línia de treball per conèixer la satisfacció de l'estudiantat respecte a la seva progressió acadèmica i finalitzar l'elaboració del protocol d'orientació acadèmica i professional. S'ha contactat amb l'Oficina UdG Empresa per coordinar la difusió del programa d'orientació professional de l'oficina UdG Empresa, que gestiona la borsa de treball UdG, entre l'estudiantat de Grau en Infermeria. També s'ha treballat durant els cursos 2021-22 i 2022-23 l'increment d'activitats incloses en el Pla d'acció tutorial per a potenciar la participació de l'estudiantat.
ACC0002105
Avaluació del Pla d'acció tutorial vigent que dona suport a l'aprenentatge i progressió acadèmica dels i de les estudiants per avançar la millora de la qualitat - 80%
ACC0002106
Elaboració d'un protocol d'orientació acadèmica i professional a partir dels resultats de les noves enquestes
ACC0002107
Compartir amb l'estudiantat el programa d'orientació professional de l'oficina UdG Empresa que gestiona la borsa de treball UdG.

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
21-07-2024
Assoliment:
70%
Prioritat
Mitja
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
La taxa de resposta de les enquestes de docència és molt baixa i aquest fet dificulta la valoració dels resultats
Valoració:
En els estudis de Grau, durant el curs 2021-22 la taxa ha estat del 24 % en els estudis de Grau en Infermeria i similar en el curs 2022-23, malgrat les accions emprades, pel que es continua potenciant la participació fent recordatoris a la web i a la xarxa així com en cada assignatura a través del Moodle. En els estudis de Màster la participació ha estat superior, per exemple en el curs 2022-23, la taxa ha estat del 46,8%, però cal considerar que el nombre d'estudiants és molt baix en les assignatures del Màster.
ACC0002110
Cada professor/a, quan s'iniciï el període de resposta de les enquestes, recordarà als i a les estudiants de forma individualitzada... - 70%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Promoció de la Salut
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
La temàtica dels TFM es troben dins de les línies de recerca d'interès tant del professorat com de l'estudiantat i relacionats amb les necessitats de coneixement actuals detectades en l'àmbit de la promoció de la salut.
ACC0002108
Alinear la temàtica dels TFM amb els grups i línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. - 60%
ACC0002109
Establir una participació amb les organitzacions en les que treballen els estudiants per identificar temàtiques de TFM d'interès comú. - 60%
ACC0002114
Establir un contacte anual amb la coordinació del Màster i les organitzacions en les que treballen l'estudiantat per identificar temàtiques TFM d'interès comú - 60%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-10-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Baixa
Titulacions:
Totes
Valoració:
Hi ha una entesa i coordinació entre el VRC i els mitjans de comunicació de la demarcació per poder impulsar una via a través de la qual els resultats positius de la UdG es difonguin. Es valora positivament les tasques fetes en la direcció apuntada.
ACC0003626
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.