Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat d'Infermeria

Pla de millora

Qualitat

A continuació trobareu el pla de millora de la Faculat, permanentment actualitzat, amb els objectius en curs i els tancats durant el darrer any.

Informació sobre els plans de millora a la UdG i la seva interpretació
  • 60Objectius en curs
  • 8Objectius tancats el darrer any
  • 101Accions en curs
  • 33Accions tancades dels objectius mostrats

1. Qualitat del programa formatiu

Responsable:
Degana
Data de tancament:
12-03-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incrementar el percentatge dels estudiants del GI que s'incorporen als estudis
Diagnòstic:
Manca de coordinació entre els estudis de Grau i de Màster. Inexistència de reunions periòdiques de coordinació conjunta entre la degana, la vicedegana, les coordinadores d'estudis de Grau i de Màster i l'administradora del centre
Valoració:
La coordinació entre els estudis de Grau i Màster està plenament consolidada, es realitzen reunions setmanals de l'equip de deganat amb la coordinadora del màster. Es va proposar editar dos vídeos d'estudis de grau i màster per millorar el grau de coneixement i cohesió entre les dues titulacions. En el primer trimestre de 2023, es tenen en funcionament els dos vídeos de divulgació de les titulacions de la facultat. També s'han integrat a les sessions de PAT la informació envers els estudis de Màster de promoció de la Salut.
ACC0001895
Realitzar com a mínim 3 reunions per semestre de tot l'equip de deganat
Tancada
ACC0001896
Elaborar pla d'actuació per millorar la informació dels estudis de Màster en els estudiants de Grau
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
62%
Prioritat
High
Titulacions:
Totes
Descripció:
Augmentar el nombre d'estudiants procedents del Grau en Infermeria, així com d'altres regions o països.
Diagnòstic:
S'ha detectat una disminució d'estudiants del Grau en Infermeria en el Master .
Valoració:
Durant el curs 2021-22 s'ha portat a terme la incorporació de la docència virtual en totes les assignatures del Màster de Promoció de la salut, la intenció del Deganat és de continuar i potenciar aquesta via per augmentar el nombre d'estudiants que cursin el Màster.
ACC0002091
Pla d'informació de l'estudiantat de quart curs del Grau en Infermeria per afavorir la seva incorporació al Màster una vegada graduats i graduades. - 30%
ACC0002092
Incorporació de sessions virtuals a la docència per afavorir el seguiment d'estudiants d'altres territoris
Tancada
ACC0002093
Seguir amb les accions amb Centre de Postgrau de la Universitat de Girona, iniciades en el curs 2015-2016.
Tancada
ACC0002094
Definició d'un pla de col·laboració amb organitzacions sanitàries, socials i empresarials, locals i internacionals - 50%
ACC0002095
Continuar amb una reunió anual amb l'associació Alumni UdG Facultat d'Infermeria. - 30%

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data de tancament:
20-06-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Descripció:
La UdG establirà una competència de gènere, única i transversal, d'acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària AQU Catalunya (2018). http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
Diagnòstic:
Com consta en la Guia d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster
Valoració:
Hi ha un esborrany en fase de discussió i s'ha fet una anàlisi de la competència en les altres universitats del SUC i es portarà una proposta a la propera comissió d'igualtat per a ser discutida i aprovada. Hi ha l'aprovació per part del Consell de Govern de la comptència: " Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raons de sexes i gènere i de dissenyar solucions"
ACC0002189
Redactar la competència de gènere
Tancada
UdG
ACC0002190
Aprovar competència gènere
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003048
Revisar i actualitzar el catàleg d'activitats de l'aplicació PGA - 0%
UdG

Responsable:
Degana
Data prevista:
11-09-2023
Assoliment:
80%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Descripció:
Incorporar la perspectiva de gènere als estudis de grau en Infermeria en totes les assignatures, avaluant la competència així com l'assoliment dels resultats d'aprenentatge
Valoració:
La perspectiva de gènere està present en la majoria de les assignatures dels estudis de grau en Infermeria. Durant el curs 2022-23 el professorat ha participat en diversos actes i cursos relacionats en la perspectiva de gènere i es continua debatent la inclusió de temes específics relacionats en els continguts de totes les assignatures.
ACC0002983
Foment de la formació orientada a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència entre el professorat - 80%
ACC0002988
Incorporar assignatura optativa Gènere i Salut
Tancada
ACC0002989
Avaluar la competència de gènere que figura en totes les assignatures del Grau en Infermeria i del Màster Universitari en promoció de la Salut - 60%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
29-02-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Descripció:
Dotar als i a les estudiants del coneixement, les habilitats i la motivació suficient per comprendre i abordar els objectius de desenvolupament sostenible.
Valoració:
Durant el curs 2022-23, s'està treballant en el sí del deganat per incorporar especificitats curriculars relaciondes amb els ODS i quina ha de ser la millor avalaució competencial relacionada.
ACC0002991
Avaluar la competència de desenvolupament sostenible a través de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge. - 60%
ACC0002992
Incorporació de l'avaluació de la competència de desenvolupament sostenible en les rúbriques dels TFG, TFM i l'aprenentatge basat en problemes. - 60%

2. Pertinència de la informació pública

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
80%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Manca de publicació d'informació sobre el grau de satisfacció del professorat, titulats i empleadors del Grau i del Màster. Manca d'informació sobre el grau de satisfacció del professorat, titulats i empleadors del Grau i del Màster.
Valoració:
La satisfacció dels titulats es realitza mitjançant les enquestes des de AQU, la satisfacció del professorat s'ha fet per primera vegada a tota la UdG a final del curs 2020-21, i a la Facultat es realitza al professorat tutors de TFG. Pel que fa als ocupadors, es realitza des del curs 2019-2020 a les institucions que reben estudiantat de pràcticum. En el curs 2020-21 i 2021-22 s'ha continuat amb la publicació dels resultats del curs acadèmic analitzat.
ACC0001974
Sistematitzar la recollida d'informació del professorat, titulats i empleadors d'ambdues titulacions - 80%
ACC0001975
Publicar la informació en el web de la Facultat - 80%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
16-02-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Actualment els informes resultants dels processos del marc VSMA són públics al web UdG Qualitat però cal avançar en la seva publicació en el web de qualitat de centre, quan la facultat faci la migració al nou web, i en la publicació dels indicadors.
Valoració:
La migració a la nova web està realitzada, s'està treballant en l'actualització de la publicació dels resultats. A la web de la facultat s'ha desplegat la política i compromís de la qualitat a la facultat amb els indicadors, el pla de millora i resultats dels indicadors. A febrer de 2023, a la plana web de la Facultat es disposa de l'apartat de Qualitat amb la informació relacionada amb la política i compromís de la qualitat a la facultat amb els indicadors, el pla de millora, resultats d'enquestes de satisfacció.
ACC0001984
Reestructuració de la pàgina web de qualitat que recollirà la política de qualitat de la UdG i les dades agregades del Sistema de Garantia interna de Qualitat
Tancada
ACC0001985
Creació de la pàgina web del centre docent amb informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les titulacions i les evidències que en fan referència
Tancada

Responsable:
Coordinadora del Màster en Promoció de la Salut
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
85%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Es valora la necessitat d'incorporar activitats d'organitzacions externes en la formació dels estudiants del Màster
Valoració:
De les dues activitats, s'ha tancat l'acció de millora ACC0002096. Pendent de tancar la segona acció a juliol 2022
ACC0002096
Publicació d' un mínim de tres notícies relacionades amb el Màster Universitari en Promoció de la Salut en diferents mitjans de comunicació.
Tancada
ACC0002097
Establiment dels canals de difusió d'activitats complementàries impulsades per altres institucions. - 70%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
High
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha iniciat la publicació a la web de la facultat dels resultats de satisfacció de l'estudiantat a l'apartat de Qualitat, es disposen de resultats del pràcticum que són anuals, dels i les tutores de TFG i ocupadors. A final de cada curs acadèmic s'afegeixen els nous resultats.
ACC0002098
Elaboració d'enquestes de satisfacció orientades al professorat i als ocupadors. - 80%
ACC0002099
Protocolització de la incorporació dels resultats d'enquestes de satisfacció que imparteix docència, de l'estudiantat i dels ocupadors al web de la Facultat - 70%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
66%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Valoració:
Es fa de manera sistemàtica una anàlisi del punts febles detectats per les comissions d'acreditació de les titulacions en cadacun dels apartat de l'informe. Tot i que hi ha diversitat de casuístiques els punts febles més detectats són l'estructura del professorat en àmbits determinats i el SGQ poc implementat. En relació amb el segon aspecte s'han apreciat millores en la valoració que fan les comissions de la dimensió corresponent a l'SGQ, arrel de la tasca de millora realitzada en aquest àmbit.
ACC0003038
Incorporar criteris d'excel·lencia per l'acreditació a la plantilla teòrica - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003041
Unificar el seguiment de les queixes independentment del punt d'entrada - 30%
UdG

3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents
Valoració:
Durant el curs 2021-22 no s'ha avançat en aquest objectiu, queda oendent de revisar pel curs 22-23
ACC0001133
Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions - 0%
UdG
ACC0001134
Administració de l'enquesta - 0%
UdG

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
95%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Manca de coneixement suficient de l'opinió dels titulats universitaris respecte de la formació rebuda i el seu pas per la Universitat.
Valoració:
L'enquesta ha estat publicada per l'AQU a l'any 2021, envers el curs 2019-2020, el resultats són excel•lents pel que fa a pràcticament tots els indicadors i les més altes de tot Catalunya, essent les puntuacions més baixes les corresponents a la valoració de les estructures i edifici.
ACC0001899
Incorporació de l'enquesta de graduats com un nou procés del SGIQ
Tancada
ACC0001901
Administració anual de l'enquesta de graduats
Tancada
ACC0001902
Administració de l'enquesta a estudiants de màster quan estigui disponible (treball conjunt amb AQU)
Tancada
ACC0001903
Realització d'una enquesta adreçada als titulats per tal de conèixer la contribució del Màster en el seu desenvolupament professional i situació laboral. - 80%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data de tancament:
16-02-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
No es disposa d'informació sobre la satisfacció de grups d'interès vinculats a la titulació (professorat, ocupadors, etc.) Inexistència d'enquestes ad hoc
Valoració:
Durant el curs 2020-21, s'ha anat avançant amb les enquestes de satisfacció, sobretor a l'estudiant i empleadors. En quan al professorat, la universitat ha iniciat les enquestes i la Facultat D'infermeria ha continuat amb les enquestes de satisfacció al professorat que tutoritza el TFG. Els resultats de les enquestes de satisfacció es publiquen a l'apartat de Qualitat de la plana web de la Facultat d'Infermeria.
ACC0001904
Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquestes enquestes.
Tancada
ACC0001905
Administració de les enquestes
Tancada
ACC0001906
Realització de reunions formals i informals amb titulats
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
40%
Prioritat
High
Titulacions:
Totes
Valoració:
L'AQU ha publicat l'opinió dels titulats del curs 2019-20, amb resultats excel·lents pel que ga als graduats dels estudis de Grau en Infermeria a la UdG. En quan als empleadors, les enquestes es varen dissenyar a finals del curs 2019-20, i en pla pilot es varen enquestar a les primeres institucions que col·laboren amb el pràcticum de l'estudiantat. A finals del curs 2020-21 ja es varen posar en marxa. A finals del curs 2021-22 s'han enquestat de nou a les 49 institucions que colaboren amb el pràcticum.
ACC0001966
Realitzar enquesta d'opinió dels titulats, professorat i empleadors pel que fa al programa formatiu de les titulacions de Grau en Infermeria i Màster PS - 40%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
31-03-2024
Assoliment:
45%
Prioritat
High
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a nivell de centre
Valoració:
A data de març de 2023, es continua en procés de redacció dels principals procediments transversals relacionats amb els estudis de Grau en Infermeria.
ACC0001990
Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre - 50%
ACC0001991
Revisió dels procediments del SGIQ d'abats general de la UdG - 40%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
29-02-2024
Assoliment:
53%
Prioritat
High
Titulacions:
Totes
Valoració:
Durant el curs 2022-23, s'està en fase de redacció dels processos transversals relacionats amb el Sistema Intern de Garantia de Qualitat en el centre com a fase prèvia. Des de Qualitat de la Facultat s'ha començata treballar en la definició dels processos propis de la FI.
ACC0002100
Incorporació de l'aplicatiu de gestió, ServiceNow a la gestió interna de qualitat de la Facultat - 70%
ACC0002101
Seguiment del procés d'avaluació dels objectius de millora. - 85%
ACC0002102
Inici del procés d'acreditació de qualitat del centre promogut per AQU Catalunya. - 0%

Responsable:
Degana
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
High
Titulacions:
Totes
ACC0002111
Recull de propostes de col·laboració amb les organitzacions sanitàries. - 30%
ACC0002112
Establiment d'un contacte anual amb titulats, professorat i ocupadors per conèixer la seva opinió pel que fa al programa formatiu de la titulació. - 40%
ACC0002113
Establiment d'un contacte anual per compartir amb les organitzacions sanitàries el valor professional dels egressats i egressades del Màster.... - 40%

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-06-2023
Assoliment:
75%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Descripció:
Es pretén utilitzar el Servicenow per la tramitació i control del procés de disseny i verificació de titulacions a partir d'aquest any.
Valoració:
Es posposa per saturació degut als canvis legislatius
ACC0002912
Desenvolupar al SN - 80%
UdG
ACC0002913
Implantar el procés de disseny i verificació per les primeres titulacions - 70%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Valoració:
La formació dels caps de servei i administradors està prevista dins l'any 2023
ACC0002997
Formació dels caps de servei en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0002998
Identificar les actuacions del pla de millora que corresponguin a l'administració - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data de tancament:
04-07-2023
Tancament:
Low archievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
La incorporació de les tècniques de qualitat i les reunions trimestrals han millorat el suport metodològic
ACC0002999
Revisar el procediments del marc VSMA per incorporar una tasca d'assessorament inicial
Tancada
UdG
ACC0003000
Establir calendari de reunions trimestrals amb les TQ de centre
Tancada
UdG
ACC0003001
Informatització del processos del marc VSMA - 50%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
20-06-2023
Assoliment:
44%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0002996
Formació dels administradors en l'ús del ServiceNow - 0%
UdG
ACC0003005
Incorporar formació del nou marc normatiu relacionat amb la qualitat de les titulacions - 0%
UdG
ACC0003006
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Diagramació de processos" adreçat a les tècniques de qualitat
Tancada
UdG
ACC0003007
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Interpretació de processos, nivell inicial" adreçat a les tècniques de qualitat i a caps d'unitat
Tancada
UdG
ACC0003008
Curs del pla del formació del PAS 2022: "Transparència i accés a la informació" adreçat a tot el PAS
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003013
Impartir un curs de formació en l'àmbit de qualitat per a l'estudiantat - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora d'Estudiantat, Mobilitat i Ocupació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003014
Afegir informació a la plana web dels centres sobre el paper de l'estudiantat en gestió de qualitat: CQC i CAI - 0%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aquest objectiu està condiocionat a la formació que rebran els caps al respecte
ACC0003009
Curs de l'EAP "Línies bàsiques per elaborar cartes de servei" - 10%
UdG

Responsable:
Vicegerència Acadèmica i de Qualitat
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
2%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003016
Definir un nou procés al SGIQ per a la gestió de cartes de servei - 0%
UdG
ACC0003018
Crear cartes de serveis per a col·lectius - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003019
Incorporar indicadors calculats a l'eina de gestió del pla de millora - 30%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003021
Establir un procediment per demanar el calcul d'indicadors ad-hoc - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
01-01-2024
Assoliment:
36%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003029
Fer panell pel procés P0201 Verificació - 70%
UdG
ACC0003030
Fer panell pel procés P0202 Seguiment - 50%
UdG
ACC0003031
Fer panell pel procés P0203 Modificació - 0%
UdG
ACC0003032
Fer panell pel procés P0204 Acreditació
Tancada
UdG
ACC0003033
Fer panell pel procés P0205 Extició - 0%
UdG
ACC0003580
Anàlisi del calendari d'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003022
Creació d'un grup de treball per a la definició del projecte del datawarehouse - 80%
UdG
ACC0003023
Licitar l'adquisició de l'eina que suportarà el datawarehouse - 20%
UdG
ACC0003024
Integració de l'eina amb els aplicatius corporatius - 0%
UdG
ACC0003025
Formació sobre l'ús del datawarehouse - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data de tancament:
25-01-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
S'ha analitzat la situació de desenvolupament del ServiceNow i es decideix amb la gerència i el vicerectorat mantenir l'aposta del SN vist la implantació del sistema i l'acceptació per part dels usuaris
ACC0003042
Analitzar les opcions tecnològiques per implementar la solució
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003043
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora les propostes de la plataforma SOM - 0%
UdG
ACC0003044
Establir una sistemàtica per incorporar com objectius o accions de millora els suggeriments del formulari QSF - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
40%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003037
Integrar el pla de gestió d'infraestructures al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003045
Publicar el recull de tots els plans institucionals
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
25%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003034
Integrar el pla HRS4R al pla de millora UdG
Tancada
UdG
ACC0003035
Integrar el pla d'igualtat de gènere al pla de millora UdG - 0%
UdG
ACC0003036
Integrar el pla d'ambientalització al pla de millora - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
37%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003020
Disposar d'un Datawarehouse - 50%
UdG
ACC0003046
Incorporar al projecte de datawarehouse l'actualització automatitzada del portal de transparència - 25%
UdG

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
18-12-2022
Assoliment:
80%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003047
Crear un mapa permanentment actualitzat de responsables dels apartats/planes de la web - 80%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003055
Ampliar la informació de les sortides dels processos, identificant plantilles i repositoris - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003057
Crear un nou procés per a la gestió de la carrera professional del PAS - 25%
UdG
ACC0003058
Crear un nou procés per gestionar la comunicació mitjançant xarxes socials - 0%
UdG
ACC0003059
Crear un procés d'enquestes al PAS - 0%
UdG
ACC0003060
Afegir al model de SGQ un procés d'acollida dels estudiants - 0%
UdG
ACC0003061
Crear un procés d'acollida del PDI - 25%
UdG
ACC0003062
Crear un procés d'acollioda del PAS - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
50%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003063
Acreditar els processos transversals del SGQ - 50%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
62%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003056
Crear un procés nou per gestionar la participació en rànquings universitaris - 25%
UdG
ACC0003064
Crear una pàgina web de resultats en rànquings
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-10-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003065
Analitzar els criteris de valoració en els rànquings de transparència
Tancada
UdG
ACC0003066
Realitzar un informe de responsabilitat social corporativa - 0%
UdG
ACC0003067
Implementar un mecanisme per mantenir actualitzada la publicació de la plantilla de PDI
Tancada
UdG
ACC0003069
Realitzar un informe de control - 0%
UdG
ACC0003070
Publicar els plans de millora del centres
Tancada
UdG

Responsable:
Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica
Data prevista:
21-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003078
Establir un servei d'assessorament metodològic per al disseny de titulacions - 0%
UdG
ACC0003079
Incloure formació sobre disseny de titulacions al pla de formació del PDI - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2024
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003073
Fer una anàlisi dels serveis més madurs en el model de gestió - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data de tancament:
30-03-2023
Tancament:
Very satisfactory achievement
Titulacions:
Totes
Valoració:
Aprovada nova versió el 28 de març de 2023
ACC0003083
Redactar uns nous objectius per al procés P0102
Tancada
UdG
ACC0003084
Aprovar la nova versió del procés P0102
Tancada
UdG

4. Adequació del professorat al programa formatiu

Responsable:
Degana
Data prevista:
29-02-2024
Assoliment:
42%
Prioritat
High
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
El 75,9% del professorat a TC i el 11,6% a TP que imparteix docència al GI és Doctor.
Valoració:
En el curs 2022-23, s'ha incrementat el nombre de professorat donat l'increment en aquest curs de 60 estudiants. A partir dels cursos vinents continuarà aquest increment per donar resposta a les necessitats per una part relacionades amb les jubilacions del professorat en els propers anys i per altre relacionades amb aquest increment d'estudiantat.
ACC0001909
Prioritzar la contractació de professorat associat amb doctorat o doctorants - 50%
ACC0001910
Anàlisi i planificació estratègica de la plantilla teòrica de professorat del DI amb el Vicerectotat - 34%

Responsable:
Degana
Data prevista:
29-02-2024
Assoliment:
75%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Només 11 professors del GI disposaven de sexennis de recerca a l'inici del plantejament de l'objectiu. Considerar que alguns dels contractes temporals del professorat a TC, impedeixen tenir sexennis de recerca.
Valoració:
La mitjana de dedicació docent en el professorat a TC és elevada (26,9 crèdits). Durant el curs 2020-21, 5 professors/eres més van obtenir sexeni, són 13 de 14 possibles professors i professores que tenen sexeni.
ACC0001911
Aportar ajuts que incrementin les publicacions d'impacte - 80%
ACC0001912
"Reduir l'activitat docent que permeti fer un major aprofundiment en recerca. Consolidar professorat a TC per poder demanar sexennis" - 70%

Responsable:
Degana
Data de tancament:
09-02-2023
Tancament:
Satisfactory archievement
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Manca de participació del professorat de la FI en les Xarxes d'Innovació Docent (XID) que coordina l'ICE Josep Pallach L'ús de diferents metodologies a la FI i canvis constants en l'activitat docent que porta a terme el professorat fan aconsellable que participi en XID
Valoració:
Durant el curs 2020-21 no s'ha produit cap incorporació de professorat a les Xarxes d'Innovació Docent (XID) que coordina l'ICE Josep Pallach
ACC0001914
Promoure i incentivar la participació del professorat en XID i especialment en aquelles que són actives a la institució
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
29-02-2024
Assoliment:
70%
Prioritat
High
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Poc professorat que participa en cursos de llengua anglesa al Servei Llengües Modernes (SLM) UdG Escàs nombre de professorat que imparteix docència en anglès. La formació del professorat relacionada amb la docència en anglès en ciències de la salut és escassa. Inici aquest curs 2015-16 de 4 grups ABP en anglès
Valoració:
Durant el curs 2020-21 s'ha anat incrementant l'ABP en anglès, ara és present a primer, segon i tercer curs. A més des del curs 2020-21 hi ha una assignatura optativa en anglès que ha continuat l'any 2021-22. Actualment, a finals de curs 2021-22, hi ha ABP en anglès a tots els tres cursos, assignatura obligatòria en anglès al torn de matí, Llenguatge científic i Sistemes d'Informació. També continua ssignatura optativa d'Anglès científic per infermeria i es preveu poder presentar TFG en anglès el curs 2022-23
ACC0001915
Promoure un pla de formació del professorat en llengua anglesa i concretament en la docència en ciències de la salut - 70%

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
High
Titulacions:
Totes
Valoració:
La perspectiva de gènere està present en la majoria de les assignatures dels estudis del Màster. Durant el curs 2022-23, s'està treballant en l'avaluació competencial relacionada.
ACC0002103
Foment de la formació orientada a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència entre el professorat - 60%

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
10%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003011
Realitzar una anàlisi de la valoració del professorat segons la tipologia de l'assignatura - 0%
UdG
ACC0003012
Modificar el manual d'avaluació segons l'anàlisi realitzada - 20%
UdG

Responsable:
Vicerector de Qualitat i Transparència
Data prevista:
30-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003015
Coordinar amb AQU una sessió informativa sobre participació en CAE - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de Personal
Data prevista:
30-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003071
Incorporar al procés P0702 l'elaboració de plans de millora personalitzats per als professors amb avaluacions negatives - 0%
UdG

Responsable:
Gabinet de Planificació i Avaluació
Data prevista:
31-12-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003039
Donar accés al professorat a l'històric de les seves valoracions - 0%
UdG
ACC0003040
Fer un aplicatiu nou per a la gestió de l'avaluació docent - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-03-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003049
Anàlisi de les necessitats de CPD dels grups de recerca - 0%
UdG

Responsable:
Vicerectora de Recerca i Transferència del coneixement
Data prevista:
31-07-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003077
Revisar la política d'investigador actiu - 0%
UdG

Responsable:
Vicerector de projectes estratègics i internacionalització
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
20%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0003076
Definir un procés per a la gestió de les convocatòries de xarxes d'universitats - 20%
UdG

Responsable:
Servei de recursos humans
Data prevista:
30-11-2023
Assoliment:
60%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Descripció:
- Revisió del pla d'acollida en la incorporació de nou PDI (tenir en compte les diferents tipologies i nacionalitats) - Incloure referència a la formació bàsica o obligatòria
Valoració:
El pla d'acollida d'incorporació de nou PDI està complet pel que fa a l'acollida de personal docent (com per exemple el professorat associat o substitut). S'està milorant el pla per tal que hi hagi més informació sobre l'estructura de la UdG i també per adreçar-lo als nous investigadors.
ACC0003134
Actualització del pla d'acollida del PDI - 60%
UdG

5. Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Responsable:
Degana
Data prevista:
29-02-2024
Assoliment:
60%
Prioritat
High
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement de l'efectivitat de la jornada de portes obertes pel que fa a la satisfacció dels assistents a la mateixa i a la captació d'estudiants . No disposar d'instruments per identificar la satisfacció i la captació.
Valoració:
Durant el curs 2021-22, la facultat ha dissenyat una enquesta, que finalment no s'ha posat en pràctica, donat que la UdG va posar una enquesta per a totes les facultats. Pendents de resultats.
ACC0001934
Elaboració d'una enquesta de satisfacció per als assistents a la jornada - 60%

Responsable:
Degana
Data prevista:
17-12-2023
Assoliment:
30%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement dels resultats de les enquestes sobre el nivell d'anglès o d'una altra tercera llengua acreditada pels estudiants de la FI
Valoració:
Pel que fa a aquest objectiu i a la seva acció ACC0001952, comentar que la Facultat està treballant per protocol•litzar el registre del coneixement de la tercera llengua per part dels i de les estudiants que s'incorporen al centre aprofitant el procés de matriculació i amb un procediment obert que permeti actualitzar les dades a mesura que l'estudiantat vagi adquirint aquesta condició; procediment gestionat per la Secretaria Acadèmica de la Facultat.
ACC0001952
Realitzar l'anàlisi i conclusions de les dades obtingudes per cursos al GI - 30%

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
90%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Cal augmentar el nombre d'escenaris simulats en l'avaluació de la competència infermera a través de la simulació.
Valoració:
S'han revisat les pràctiques de simulació dels tres cursos de grau i s'ha incrementat la presència d'escenaris simulats abans de fer l'ACOE. A més s'ha introduït una altra prova ACOE a tercer curs de grau i, tan aquesta com la que es fa a quart curs són obligatòries.
ACC0001953
Incrementar el nombre de pràctiques de simulació que integri la simulació d'alta fidelitat abans de l'ACOE - 90%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Promoció de la Salut
Data prevista:
29-02-2024
Assoliment:
90%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement de la satisfacció dels estudiants del Màster amb el servei d'orientació acadèmica i l'assessorament professional Manca d'informació sobre la satisfacció dels estudiants relacionada amb l'orientació acadèmica i professional
ACC0001980
Elaborar una enquesta de satisfacció que avaluï les activitats d'orientació acadèmica i professional - 90%

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
80%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Desconeixement del grau de satisfacció dels tutors/tutores amb els serveis d'orientació acadèmica i professional en el Grau i en el Màster Manca d'informació sobre la satisfacció dels tutors i tutores relacionada amb l'orientació acadèmica i professional
Valoració:
S'ha el.laborat una enquesta, pendent dels resultats i la seva publicació.
ACC0001981
Elaborar una enquesta de satisfacció que avaluï les activitats d'orientació acadèmica i professional - 60%
ACC0001987
Administració de l'enquesta
Tancada

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-06-2024
Assoliment:
80%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
Mobiliari de les aules poc adequat. Mobiliari poc ergonòmic. Baixa dotació pressupostària
Valoració:
Durant el curs 2022-23, es disposen de dos aules noves amb el seu mobiliari (una amb caapcitat de 90 estudiants i una amb capacitat de 30 estudiants), a més d'una nova aula d'informàtica. Pendent encara de noves aules, de nous laboratoris i de la sala d'actes reformada, per a donar cabuda a l'increment d'estudiantat d'infermeria.
ACC0001982
Pressupostar el mobiliari susceptible de canvi - 80%

Responsable:
Degana
Data prevista:
30-09-2023
Assoliment:
53%
Prioritat
High
Titulacions:
Totes
Valoració:
En el curs 2020-21, s'ha obert una línia de treball per conèixer la satisfacció de l'estudiantat respecte a la seva progressió acadèmica i finalitzar l'elaboració del protocol d'orientació acadèmica i professional. S'ha contactat amb l'Oficina UdG Empresa per coordinar la difusió del programa d'orientació professional de l'oficina UdG Empresa, que gestiona la borsa de treball UdG, entre l'estudiantat de Grau en Infermeria.
ACC0002105
Avaluació del Pla d'acció tutorial vigent que dona suport a l'aprenentatge i progressió acadèmica dels i de les estudiants per avançar la millora de la qualitat - 50%
ACC0002106
Elaboració d'un protocol d'orientació acadèmica i professional a partir dels resultats de les noves enquestes - 60%
ACC0002107
Compartir amb l'estudiantat el programa d'orientació professional de l'oficina UdG Empresa que gestiona la borsa de treball UdG. - 45%

6. Qualitat dels resultats dels programa formatiu

Responsable:
Responsable de Qualitat
Data prevista:
21-07-2024
Assoliment:
70%
Prioritat
Moderate
Titulacions:
Totes
Diagnòstic:
La taxa de resposta de les enquestes de docència és molt baixa i aquest fet dificulta la valoració dels resultats
Valoració:
L'índex de resposta de les enquestes de docència en el curs 2020-21 va ser del 24%. Durant el curs 2021-22 la taxa ha estat del 24 % en els estudis de Grau en Infermeria i del 31% en els estudis de Màster de Promoció de la salut, pel que cal continuar treballant i aplicant intervencions per augmentar més la taxa de participació.
ACC0002110
Cada professor/a, quan s'iniciï el període de resposta de les enquestes, recordarà als i a les estudiants de forma individualitzada... - 70%

Responsable:
Coordinadora del Màster en Promoció de la Salut
Data prevista:
29-02-2024
Assoliment:
53%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes
ACC0002108
Alinear la temàtica dels TFM amb els grups i línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. - 40%
ACC0002109
Establir una participació amb les organitzacions en les que treballen els estudiants per identificar temàtiques de TFM d'interès comú. - 60%
ACC0002114
Establir un contacte anual amb la coordinació del Màster i les organitzacions en les que treballen l'estudiantat per identificar temàtiques TFM d'interès comú - 60%

Responsable:
Vicerector de Comunicació
Data prevista:
30-06-2023
Assoliment:
0%
Prioritat
Low
Titulacions:
Totes

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.