Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Es donaran nocions d'anatomia i biomecànica de l'aparell toràcocopulmonar així com la fisiologia i fisiopatologia de les malalties cardíaques i respiratòries. Alhora es donaran a coneixer les propietats físiques de l'aparell locomotor, els mecanismes de defensa de la via aèria i s'obtindrà el coneixement de les principals malalties respiratories (obstructives i restrictives)així com les principals malalties cardíaques i la seva afectació a nivell fisioterapeutic. S'aprendran les principals exploracions respiratòries i es donaran les bases de les tècniques de fisioterapia respiratoria tant a nivell ventilatori con a nivell de drenatge de secrecions. És també objectiu de l'assignatura aprendre els principals mètodes de rehabilitació cardio-pulmonar.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONIQUE MESSAGGI SARTOR  / GERARD MUÑOZ CASTRO  / VINICIUS ROSA DE OLIVEIRA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.
 • Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de Fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.
 • Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

Continguts

1. bases de l'auscultació pulmonar

          1.1. origen dels sons

          1.2. tipus de sons

          1.3. seqüència d'auscultació

2. fisioteràpia respiratòria: tècniques per millorar la ventilació

          2.1. principis fisiològics de les tècniques de ventilació

          2.2. ús correcte del diafragma

          2.3. ventilacions abdominodiafragmàtiques

          2.4. ventilacions dirigides costals

          2.5. EDIC

3. fisioteràpia respiratòria: tècniques d'aclariment mucociliar

          3.1. principis fisiològics de les tècniques d'aclariment mucociliar

          3.2. tècniques de baix fluxe

                    3.2.1. ELTGOL

                    3.2.2. drenatge autògen

          3.3. tècniques d'alt fluxe

                    3.3.1. TEF

                    3.3.2. Tos

4. tècniques instrumentals

          4.1. principis fisiològics de les tècniques instrumentals

          4.2. tècniques de pressió positiva

          4.3. tècniques de pressió positiva i oscilant

          4.4. percussió intrapulmonar

          4.5. oscil.lació externa

          4.6. assistent de la tos

5. fisioteràpia respiratòria en pediatria

6. fisioteràpia respiratòria en el pacient neuromuscular

7. fisioteràpia respiratòria en el pacient crític

8. re-entrenament a l'esforç en el pacient crònic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 37,00 38,00 0 75,00
Total 37,00 38,00 0 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Realització d'un examen final teòric, el qual tindrà un pes del 55% de la nota final de l'assignatura es imprescindible obtenir una nota mínima de 5 per poder fer mitja amb les altres avaluacions, en cas contrari la nota no farà mitja amb la resta i quedarà suspesa 55
  Realització d'una prova d'avaluació continuada a la meitat del curs. el seu valor en la nota final serà del 10%(només en el cas que sigui aprovada amb una nota mínima de 4.5) caldrà treure una nota mínima de 4.5 per tal que conti un 10% de la nota final 10 No
  Realització d'un examen final pràctic, el qual tindrà un pes del 35% de la nota final de l'assignatura es imprescindible obtenir una nota mínima de 5 per poder fer mitja amb les altres avaluacions, en cas contrari la nota no farà mitja amb la resta i quedarà suspesa 35

  Qualificació

  Es realitzarà un examen teòric i un examen pràctic.
  Es realitzarà també un examen d'avaluació continuada a la meitat del curs.

  L'examen d'avaluació continuada farà mitja a partir del 4,5.

  És imprescindible aprovar l'examen final teòric i l'examen final pràctic amb un nota mínima de 5 per tal de poder fer mitja.

  El 55% de la nota final serà de l'examen teòric.
  El 35% de la nota final serà de l'examen pràctic.
  El 10% de la nota final serà de l'examen d'avaluació continuada.

  Es podran realitzar els exàmens finals tant teòric com pràctic encara que l'examen d'avaluació continuada no s'hagi superat.

  Qui no assoleix l'examen d'avaluació teòrica o pràctica tindrà la possibilitat de presentar-se a l'examen de recuperació per tal d'assolir un aprovat.

  L'assignatura estarà aprovada amb una nota mitjana global mínima de 5

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a
  l’avaluació continuada o a l’avaluació final

  Avaluació única:
  El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.”

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic

  Observacions

  És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme i talla per la llitera). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

  És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.

  Assignatures recomanades

  • Patologia Cardiorespiratòria

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Scenario I. In person: the tutorials will be carried out in person in enabled classrooms. Communication and interaction with the students will be in person, and the Moodle fórum and email will be used in addition. Scenario IV. Confinement: Tutorials will be virtually conducted. Communication and interaction with the students will take place virtually, through the forum of Moodle, video-conferencing means and email.
  The teaching activities will be carried out through online platforms (theoretical activities, practical activities and simulations of case studies).

  Modificació de l'avaluació:
  Scenario I. In person: the tutorials will be carried out in person in enabled classrooms. Communication and interaction with the students will be in person, and the Moodle fórum and email will be used in addition. Scenario IV. Confinement: Tutorials will be virtually conducted. Communication and interaction with the students will take place virtually, through the forum of Moodle, video-conferencing means and email.
  The evaluation will be as follows:

  Theoretical part: Case study-based assessment using the Moodle platform. (the assessment rules will be the previously established in the subject)

  Practical part: Short theoretical exam on practical aspects and assessment of skills to perform the techniques by recording the student

  Tutoria i comunicació:
  Scenario I. In person: the tutorials will be carried out in person in enabled classrooms. Communication and interaction with the students will be in person, and the Moodle fórum and email will be used in addition. Scenario IV. Confinement: Tutorials will be virtually conducted. Communication and interaction with the students will take place virtually, through the forum of Moodle, video-conferencing means and email.
  The communication and professor meetings will be carried out through the platforms enabled by the UdG (google meet, Microsoft teams, Skype ...)