Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Mòdul dirigit al maneig de les patologies que afecten al ronyó i la via urinària, la hipertensió arterial, els trastorns hidroelectrolítics i els trastorns de l'equilibri àcid-bàsic
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carlos Aliaga Ayuni  / Roger Boix Orri  / Jordi Calabia Martinez  / Lina Fernanda Camacho Arteaga  / Josep Comet Batlle  / Maria Aranzazu Eraso Urien  / Silvia Fernandez Garcia  / Lina Maria Leguizamo Martinez  / Nàdia Martín Alemany
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carlos Aliaga Ayuni  / Roger Boix Orri  / Jordi Calabia Martinez  / Lina Fernanda Camacho Arteaga  / Josep Comet Batlle  / Maria Aranzazu Eraso Urien  / Silvia Fernandez Garcia  / Lina Maria Leguizamo Martinez  / Nàdia Martín Alemany  / Pedro Torguet Escuder
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Roger Boix Orri  / Jordi Calabia Martinez  / Lina Fernanda Camacho Arteaga  / Nicolas Carrasco Canovas  / Josep Comet Batlle  / Maria Aranzazu Eraso Urien  / Nàdia Martín Alemany  / Cristina Lissette Noboa Paez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Roger Boix Orri  / Jordi Calabia Martinez  / Lina Fernanda Camacho Arteaga  / Claudia Marcela Castillo Devia  / Josep Comet Batlle  / Maria Aranzazu Eraso Urien  / Nàdia Martín Alemany  / Maria Tapia Garcia
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Roger Boix Orri  / Jordi Calabia Martinez  / Macarena Centeno Haro  / Josep Comet Batlle  / Nàdia Martín Alemany  / Arnau Serra Deola  / Pedro Torguet Escuder  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Montserrat Arzoz Fabregas  / Roger Boix Orri  / Jordi Calabia Martinez  / Macarena Centeno Haro  / Josep Comet Batlle  / Nàdia Martín Alemany  / Pedro Torguet Escuder  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Roger Boix Orri  / Jordi Calabia Martinez  / Macarena Centeno Haro  / Josep Comet Batlle  / Gemma Garcia de Manuel  / Ana Merino Ribas  / Cristina Soler Ferrer  / Pedro Torguet Escuder
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Roger Boix Orri  / Mara-Lisbet Cabana Carcasi  / Jordi Calabia Martinez  / Macarena Centeno Haro  / Josep Comet Batlle  / Victor Parejo Cortes  / Cristina Soler Ferrer  / Pedro Torguet Escuder
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carlos Aliaga Ayuni  / Roger Boix Orri  / Jordi Calabia Martinez  / Xavier Castells Cervello  / Macarena Centeno Haro  / Josep Comet Batlle  / Lina Maria Leguizamo Martinez  / Nàdia Martín Alemany
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Continguts

1. NEFROLOGIA

          1.1. Fracas renal agut

          1.2. Insuficiencia renal crònica

          1.3. Nefropaties glomerulars

          1.4. Nefropaties tubulointersticials agudes i cròniques

          1.5. Hipertensió arterial. Nefropaties vasculars

          1.6. Tubulopaties

          1.7. Nefropaties hereditàries

          1.8. Alteracions metabòliques de l'equilibri àcid-bàsic

          1.9. Alteracions del sodi i l'aigua

          1.10. Alteracions del potassi

          1.11. Alteracions del calci i el fósfor i ronyó

          1.12. Fàrmacs i ronyó

2. UROLOGIA

          2.1. Patologia del tracte urinari superior

          2.2. Patologia del tracte urinari inferior

          2.3. Patologia inflamatòria-infecciosa de la via urinària i tracte genital masculí

          2.4. Uro-oncologia

          2.5. Andrologia

          2.6. Proves de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 198,00 100,00 0 298,00
Sessió expositiva 4,00 0 0 4,00
Total 202,00 100,00 0 302

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions ABP Avaluació amb els criteris fixats al document de rúbrica de l'ABP 40 No
EVALUACIÓ NEFROLOGICA (15%): Elecció entre 2 casos clínics amb preguntes en diferents formats sobre el cas seleccionat (opció múltiple, relació, resposta breu, etc) Cada cas constarà de 8 preguntes amb pes variable sobre la nota (s’especificarà en cada pregunta). Duració 1 hora.
Cada cas constarà de 8 preguntes amb pes variable sobre la nota (s’especificarà en cada pregunta). Duració 1 hora 15
AVALUACIÓ FINAL (30% de la nota final): Basada en un examen tipus test de 100 preguntes Examen basat en prova tipus test de 100 preguntes, sobre tota la matèria, amb una sola resposta vàlida i una penalització de 0.33 per resposta errònia. 150 minuts de durada 30
AVALUACIÓ FINAL UROLOGICA (15% de la nota final): Elecció entre 2 casos clínics amb preguntes en diferents formats sobre el cas seleccionat (opció múltiple, relació, resposta breu, etc) Cada cas constarà de 8 preguntes amb pes variable sobre la nota (s’especificarà en cada pregunta). Duració 1 hora. Examen tipus ABP:
Cada cas constarà de 8 preguntes amb pes variable sobre la nota (s’especificarà en cada pregunta). Duració 1 hora
15

Qualificació

Mòdul15:

Bloc d'avaluació d'activitat docent 1: 40% de la nota final:
Treball en les sessions de tutories ABP i participació en les mateixes. S'ha d'aprovar amb una nota de 5 o més. Avaluació amb els criteris fixats al document de rúbrica de l'ABP al final dels 4 problemes ABP de nefrologia i al final dels 3 ABP problemes ABP d'urologia.

Si no s'aprova l'avaluació mitja de la rúbrica l'alumne/a no es podrà presentar als exàmens i haurà de repetir el mòdul el curs següent.

Si la mitja d'ambdues rúbriques queda >5, encara que n'hi hagi alguna de suspesa, es considerarà l'alumne/a apte/a per a presentar-se als exàmens.

Bloc d'avaluació d'activitat docent 2: 60% de la nota final:
(a) Avaluació nefrològica (15%): Recuperable Es requereix superar > 50% de la prova.
(b) Avaluació test (30%): Recuperable. Es requeriex superar el 50%
(c)Avaluació ABP Urologia (15%): Recuperable. Es requeriex superar el 50%

Per aprovar el mòdul s'han d'aprovar els tres blocs d'avaluació docent per separat (bloc a, b i c).

Si la nota global és inferior a 5 en base a una de les avaluacions es podrà recuperar únicament la matèria suspesa tot respectant la nota de l'altra activitat. Si les tres parts estan suspeses s'hauran de recuperar les tres.
La nota obtinguda en l'avaluació de recuperació farà mitjana amb la nota que l'alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació.

L'assistència a les activitats docents: tallers, seminaris i classes magistrals ha de ser igual o superior al 80% per poder accedir a l'examen final. Per tant es farà control de l'assistència a aquestes activitats.

L'assistència a practiques clíniques representarà un 5% del total de les activitats avaluables. Aquesta avaluació es farà en el context de les altres activitats avaluades

Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor (article 21 de Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerará com a no presentat a l'alumne que no realitzi qualsevol de les activitats d'avaluació que conformen el mòdul

Avaluació única:
La normativa d’avaluació única s’estableix en base a la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de
desembre de 2019 (eBOU-1751), i a la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020

En situacions excepcionals els estudiants podran acollir-se a l'avaluació única que consistirà en un examen tipus ABP basat en preguntes de diferents formats.

En base la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 3 de l’article 8 estableix que les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar com a molt tard una setmana abans de l’acabament del mòdul

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran 2-3 tutories setmanals corresponents a les sessions ABP

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Totes les tutories d'ABP es realitzaran de forma presencial o a traves de plataformes de videotrucada.

Observacions

Incorporar de forma transversal la perspectiva de
gènere en els objectius d'aprenentatge, metodologia docent, fonts
bibliogràfiques i avaluació

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de passar a un escenari de NO presencialitat:
Es mantindran les tutories ABP, tallers, pràctiques i magistrals que es realitzaran a traves del Moodle.

En el cas de passar a un escenari de presencialitat:
Totes les tutories ABP, tallers, pràctiques i magistrals es realitzaran als centres docent segons planificació


Modificació de l'avaluació:
En el cas de passar a un escenari de NO presencialitat:
Es mantindran les activitats avaluatives, que es realitzaran a traves de Moodle.

En el cas de passar a un escenari de presencialitat:
Sense canvis.

Tutoria i comunicació:
Totes les tutories es realitzaran a través de la plataforma Moodle. Els tutors de les sessions ABP notificaran als estudiants el canal a través del qual es realitzarà la mateixa.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.