Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Competències

  • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
  • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
  • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
  • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
  • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
  • ADECE11- Analitzar l'entorn econòmic i comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses

Continguts

1. HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

          1.1. COM HEM ARRIBAT FINS AQUÍ?

                    1.1.1. L'economia Global al segle XXI: l'ascens de noves potències econòmiques Xina i els BRICs

                    1.1.2. L'economia Global: canvi climàtic i transició energètica

          1.2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL BRITÀNICA

                    1.2.1. La Gran Divergència: revolució industriosa, colonialisme, salaris elevats i energia barata

                    1.2.2. La Revolució Industrial Britànica: Creixement econòmic, canvi social i canvi tècnic

                    1.2.3. El debat sobre els nivells de vida durant la Primera Industrialització

          1.3. CREIXEMENT ECONÒMIC I PRIMERA GLOBALITZACIÓ (1820-1914)

                    1.3.1. Segona Revolució Tecnològica, Transició Demogràfica i creixement econòmic

                    1.3.2. La Primera Globalització: comerç internacional i polítiques comercials

                    1.3.3. L'evolució de la desigualtat al món abans de 1914

          1.4. GUERRA, INESTABILITAT ECONÒMICA I GRAN DEPRESSIÓ, 1914-1939

                    1.4.1. La Primera Guerra Mundial i els desequilibris dels Anys Vint

                    1.4.2. Els orígens i la difusió de la crisi dels anys trenta

                    1.4.3. Les polítiques de recuperació

          1.5. L'ÈPOCA DAURADA DEL CAPITALISME INDUSTRIAL, 1945-1973

                    1.5.1. El nou ordre econòmic internacional després de la II Guerra Mundial

                    1.5.2. Les polítiques keynesianes i l'estat del benestar

                    1.5.3. Factors i dinàmica del creixement econòmic

          1.6. LA FI DE L'EXPANSIÓ I LA SEGONA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA (1973-2010)

                    1.6.1. La fi de l'expansió

                    1.6.2. Globalització, creixement econòmic i desigualtat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 2,00 43,00 0 45,00
Prova d'avaluació 3,50 20,00 0 23,50
Sessió expositiva 43,50 30,00 0 73,50
Sessió pràctica 4,00 4,00 0 8,00
Total 53,00 97,00 0 150

Bibliografia

  • Nadal, Jordi, (1997). Lectures d'història econòmica mundial (2a ed.). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
  • Tello, Enric, Gordillo, Xavier, (1994). Guía práctica de historia económica mundial. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona. Catàleg
  • Feliu i Montfort, Gaspar (2013 ). Introducció a la història econòmica mundial (3a ed., rev. i actualitzada). [València], [etc.]: Universitat de València [etc.]. Catàleg
  • TELLO, Enric; MARTÍNEZ GALARRAGA, Julio; RAMON MUÑOZ, Ramon; GARAY, Lluís (2012). Com hem arribat fins aqui´. Una introduccio´ a la histo`ria econo`mica global. Barcelona: UOC. Recuperat , a http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178204/index.html?ajax=true

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici 1. Tema 1.2. Anàlisi de textos (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Els estudiants hauran de llegir un text, elaborar un resum i lliurar-lo, i respondre un exercici escrit a classe Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 20 No
Exercici 2. Exercici de control del tema 1.3 L'exercici valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments contingudes a les lectures. 20 No
Exercici 3. Examen: avaluació dels temes 1.4 a 1.6. Els exàmens avaluen els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius a la història econòmica. Es valorarà de manera especial l'expressió escrita. 50
Proves de seguiment i comprensió. Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual. No s'anunciaran amb anticipadament (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Es valorarà la correcta comprensió i argumentació de les qüestions plantejades. Es valorarà també molt especialment l'expressió escrita. 10 No

Qualificació

S'avaluarà l'assimilació dels objectius de l'assignatura i de les competències bàsiques. L'avaluació comprendrà tots els materials utilitzats a les classes teòriques i pràctiques, així com les lectures obligatòries.

Al llarg del curs es faran 3 exercicis avaluables. Els exercicis 1 i 2 valdran cadascun un 20 per cent de la nota final, i l'exercici 3 el 50 per cent. La valoració de les capacitats d'anàlisi i l'expressió escrita es valorarà a través de les activitats realitzades a les sessions, en conjunt aportaran el 10 % de la nota final.

L'exercici 3 tindrà lloc en el període d’exàmens de gener/febrer i abastaran la matèria indicada en el programa. La recuperació d'aquest exercici es farà en el període que determina la Facultat.

Finalment, l’avaluació final s’obtindrà de la nota ponderada de les pràctiques i els dos exercicis realitzats.

Les competències transversals es treballaran i avaluaran en totes les activitats portades a terme en el marc de l'assignatura. Les competències referents a l'expressió escrita rebran una atenció particular en totes les proves. Serà exigible un nivell d'ortografia i sintaxi d'acord, com a mínim, amb el nivell C de català (o equivalent en castellà).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es reservarà per a aquells estudiants que no s'hagin presentat a cap dels dos exàmens quadrimestrals.

Avaluació única:
Els estudiants podran sol·licitar l'avaluació única, a partir d'un examen final que comptarà el 100% de la nota. Aquesta opció s'ha de sol·licitar en els terminis establerts per la Facultat.

Els estudiants que triïn l'avaluació única hauran de llegir, a més, de les lectures obligatòries de l'assignatura, els manuals corresponents al primer i segon quadrimestre assenyalats al programa

Aquesta opció no requereix una assistència a un mínim de classes.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Els exercicis presencials i on-line s’han d’atendre a les normes acadèmiques de citació. El plagi o la utilització fraudulenta d’informació està penalitzada per la Normativa REGULADORA DELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS ESTUDIANTS de la UdG. En el seu article 21: Penalització per frau o plagi
1. La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiantinfractor.
2. La còpia o el plagi, així com la utilització de procediments fraudulents per dur a terme els treballs finals de grau o de màster, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la
qualificació final del treball, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.

https://static2.udg.edu/uploads/bou/2232/normativa_avaluacio_i_qualificacio_a_CdDiE-2_corr-2%20(3)-%20acord.pdf

Tutoria

Les hores de tutoria tindran lloc en les franges horàries que fixa el departament. Cada grup tindrà un horari específic per fer les consultes on-line o presencials. Les consultes i tutories hauran de ser acordades prèviament per mitjà del correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les comunicacions presencials o on-line entre professor i estudiants tindran lloc sempre durant l'horari laboral i docent (dilluns a divendres). En el cas dels grups A i B les franges horàries de comunicació seran els matins, i en els grups C i D les tardes. La resolució de dubtes, tutories i revisions d'exercicis presencials o on-line tindran lloc en els horaris prevists i publicats.
L'entrega d'exercicis i la publicació dels resultats es faran en els dies i hores prevists i publicats.

Observacions

La docència s'estructurarà en classes teòriques i pràctiques. El seguiment presencial de les classes teòriques i pràctiques pressuposa que l'alumnat treballa de forma continuada i paral·lela amb la bibliografia bàsica i altres materials complementaris que el professor ofereix als seus dossiers electrònics. La lectura dels capítols corresponents als llibres citats en la programació és imprescindible.

A la pàgina web de l'assignatura es penjaran els esquemes, materials i bibliografia específica que es treballaran en les classes teòriques i pràctiques.

Com utilitzar els esquemes de la pàgina web (PDF)?
1) Els PDFs són un esquema de cada un dels temes tractats a les classes teòriques.
2) Han de servir com a guia per a seguir l'explicació del professor, així com de plantilla de lectura per buscar en la bibliografia proposada aquells elements claus o arguments que estructuren cada un dels temes.
3) Per completar aquests esquemes és imprescindible fer les lectures proposades a cada un dels temes i seguir les explicacions fetes a classe.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats programades (classes, activitats d'avaluació, tutories) s'ajusten a un escenari de presencialitat restringida com el que es preveu per l'inici de curs (50% dels estudiants amb classes presencials mentre l'altre 50% segueix la classe per streaming). En cas que calgués restringir encara més la presencialitat o s'arribés a una situació de confinament total, les classes, les tutories i l'avaluació es farien online a través de les plataformes previstes per la Universitat de Girona. La docència online serà complementada, en aquest cas, amb un conjunt d'exercicis pràctics online sobre la matèria i sobre les lectures que es penjaran al Moodle. Els horaris de les classes es modificarien d'acord amb l'aprovat pels òrgans de govern de la FCEE. Els exercicis es penjaran en dues carpetes, una per als grups de matí (A i B), i l'altra per als de tarda (C i D).

Modificació de l'avaluació:
Exercici 1: temes 1.1 i 1.2. Anàlisi de textos i pràctiques d'aula inversa. Els estudiants hauran de llegir un text i elaborar un resum individualment, per posteriorment discutir-lo en grup i realitzar exercicis a l'aula. Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 20 % (no recuperable)
Exercici 2. Control de lectures dels temes 1.3 a 1.4. L'exercici valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments contingudes a les lectures. 20 % (no recuperable)
Exercici 3. Avaluació dels temes 1.5 a 1.6. L'exercici valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments contingudes a les lectures 20 % (no recuperable)
Exercici 4. Examen avaluació temes 1.3 a 1.6 Els exàmens avaluen els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius a la història econòmica. Es valorarà de manera especial l'expressió escrita. 30 % (recuperable)

Proves de seguiment i comprensió. Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual. No s'anunciaran amb anticipadament (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Es valorarà la correcta comprensió i argumentació de les qüestions plantejades. Es valorarà també molt especialment l'expressió escrita. 10 % (no recuperable)

Tutoria i comunicació:
En cas que s'arribi a un escenari de confinament total, les tutories mantindran el seu horari, però seran ateses per correu electrònic i, si cal, per reunió virtual entre el professor i l'estudiant a través de les plataformes previstes per la UdG. En els mateixos correus es podran sol·licitar també tutories a altres horaris a convenir, en cas que l'estudiant no pugui atendre-les en els horaris establerts.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.