Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Bases de les cures infermeres en salut mental i psiquiatria. El context de la relació terapèutica. Les principals alteracions psicopatològiques. Atenció infermera als problemes de salut mental més prevalents en l'assistència sanitària. Intervenció infermera en la conducta suïcida. Diferències de gènere en els problemes de salut mental. Alteracions del comportament de la persona en funció del gènere, grup o comunitat i cultura.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup M1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
David Ballester Ferrando  / Alba Berenguer Simon  / Miriam Broncano Bolzoni  / Emiliano Castro Gomez  / Jordi Font Pujol  / Susana Mantas Jimenez  / Lourdes Marquez Mora  / Cristina Serrabassa Funoll
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
David Ballester Ferrando  / Alba Berenguer Simon  / Miriam Broncano Bolzoni  / Jordi Font Pujol  / Susana Mantas Jimenez  / Lourdes Marquez Mora  / Cristina Serrabassa Funoll
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB05 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas
 • CB07 - Comprendre, sense perjudicis, a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional
 • CB10 - Protegir la salut i el benestar de les persones, la família o els grups atesos, garantint la seva seguretat
 • CB11 - Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut, respectant el seu sistema de creences i valors
 • CB15 - Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES03 - Proporcionar les cures d'infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes de la vida, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i els seus cuidadors / es
 • CES19 - Identificar els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria
 • CES39- Identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència

Continguts

1. Introducció a la infermeria psiquiàtrica

          1.1. Història de la psiquiatria i de la infermeria psiquiàtrica.

          1.2. Concepte de salut mental

          1.3. Sistemes de classificació diagnòstica en psiquiatria

2. Funcions del/la infermer/a psiquiàtric/a

          2.1. Relació terapèutica i relació d’ajuda. El context terapèutic

          2.2. La salut mental a Catalunya

          2.3. Atenció infermera als problemes de salut mental més prevalents

3. Gènere i salut mental

4. Alteracions del comportament de la persona en funció del gènere, grup o comunitat i cultura

5. Les principals alteracions psicopatològiques

6. La conducta suïcida

          6.1. Intervenció infermera en la conducta suïcida

7. Atenció a la persona diagnosticada de trastorn d'ansietat

          7.1. Concepte. Manifestacions. Tractament.

          7.2. Intervenció infermera

8. Atenció a la persona diagnosticada de trastorns de l’estat d’ànim (Trastorn depressiu i trastorn bipolar)

          8.1. Concepte. Manifestacions. Tractament

          8.2. Intervenció infermera

9. Atenció a la persona diagnosticada de trastorn de la personalitat

          9.1. Concepte. Classificació. Tractament

          9.2. Intervenció infermera.

10. Atenció a la persona diagnosticada de trastorns relacionats amb substàncies psicoactives i trastorns addictius

          10.1. Classificació de les drogues

          10.2. Atenció i cures infermeres

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 8,50 3,25 11,75
Exposició dels estudiants 2,00 2,75 0 4,75
Prova d'avaluació 1,45 12,80 0 14,25
Seminaris 4,00 4,00 0 8,00
Sessió participativa 4,75 18,00 9,50 32,25
Treball en equip 0 4,00 0 4,00
Total 12,20 50,05 12,75 75

Bibliografia

 • Ackerknecht, Erwin H.. (1993). Breve historia de la psiquiatría. Valencia: Seminari d'estudis sobre la ciència. Catàleg
 • American Psychiatric Association. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales : (5a ed.). Madrid, [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Castro-Molina, Francisco Javier. Megías-Lizancos, Francisco. Abadía Casasús, Pilar. (2017). Manual de la enfermera residente de salud mental /. Madrid: Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME). Catàleg
 • Chalifour, Jacques. (1994). La Relación de ayuda en enfermería :. Barcelona: SG Editores. Catàleg
 • Eby, Linda. (2010). Cuidados de enfermería en salud mental (2a ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Fornés Vives, Joana. (2012). Enfermería de salud mental y psiquiátrica (2ª ed.). Madrid: Médica Panamericana, a http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788498356502 Catàleg
 • Megías Lizancos, Francisco. Serrano Parra, María Dolores. (2018). Enfermería en psiquiatría y salud mental. Madrid: Difusión Avances de Enfermería. Catàleg
 • Morrison, Michelle. (1999). Fundamentos de enfermería en salud mental. Madrid [etc.]: Harcourt Brace. Catàleg
 • Narrow, William E.. (2009). Consideraciones sobre la edad y el género en el diagnóstico psiquiátrico :. Barcelona: Masson. Catàleg
 • Rigol Cuadra, Assumpta. (2001). Enfermería de salud mental y psiquiátrica (2a ed.). Barcelona [etc.] Masson,: . Catàleg
 • Departament de Salut. Generalitat de Catalunya (2017). Pla director de salut mental i addiccions. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Recuperat , a https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_ambits-actuacio/Linies-dactuacio/Estrategies-de-salut/Salut-mental-addiccions/Linies-estrategiques/estrategies2017_2020.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'Avaluació Continuada Teoria Prova d'avaluació multireposta on s'inclouen els continguts de les classes magistrals 60
Prova d'Avaluació Continuada ABP Prova test multiresposta dels continguts treballats a l'ABP 10
Aprenentatge Basat en Problemes S'avalua la participació dels estudiants en les sessions i la cerca d'informació, l'anàlisi i l'estudi. 10
Prova d'avaluació test multiresposta Seminaris 1 i 3 Prova d'avaluació dels seminaris 1 i 3 de format test multiresposta 10
Seminari 2. Cinema i Salut Mental. Exposició oral Exposició del treball Cinema i Salut Mental. S'avalua amb una rúbrica on s'avaluen les competències d'exposició oral amb coavaluacions dels estudiants. 5
Lliurament del treball en equip del Seminari 2 Es valorarà el treball seguint una rúbrica elaborada a partir dels criteris descrits a la normativa del treball 5

Qualificació

Es consideren totes les activitats com a recuperables, tanmateix cal tenir en compte els següents aspectes:
- L'assistència a les classes magistrals i participatives no són obligatòries, però altament recomenables.
- L'assistència als seminaris i a l'ABP és obligatòria al 100%. En cas d'optar a l'avaluació única aquestes activitats són imprescindibles en la seva assistència al 100% per superar l'assignatura.
- No es guardaran avaluacions d'un curs per un de següent, exceptuant l'avaluació del procés de l'ABP, realitzat a cursos anteriors.
Per poder optar a Matrícula d'Honor cal tenir una avaluació final de 9 o superior i es realitzarà a criteri dels professorat tenint en compte totes les activitats d'avaluació i l'article 12 de la "Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants de la UdG"

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera com a No presentat a l'estudiantat que no ha realitzat totes les activitats obligatòries (o no ha fet la petició de l'avaluació única), o bé que tot i presentar-se a les proves d'avaluació, decideix no presentar-les.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut, en un termini de 15 dies a partir del començament del curs. Aquesta avaluació serà d'una prova escrita única de pregunta oberta, que versarà sobre tots els continguts (classes teòriques, seminaris i ABP). Aquesta prova tindrà un 90% de valor sobre la nota final i el 10% restant correspondrà a l'avaluació del procés ABP (activitat obligatòria)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en l'AC o l'AR de l'assignatura. En cas de tenir una nota inferior a 5, no es farà mitjana ponderada amb la resta d'avaluacions.

Tutoria

Les tutories individuals o grupals es concretaran per correu electrònic, preferentment a través de missatges de Moodle, amb el professorat de l'assignatura. Aquestes tutories poden ser presencials o virtuals previ acord de les parts

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

S'aconsella utilitzar la Plataforma Moodle de l'assignatura per comunicar-se amb el professorat, cercant a l'apartat de missatges. Aquest sistema envia un email al professorat i estudiantat, alhora que queda guardada aquesta comunicació a Moodle.
Durant el curs qualsevol notificació es realitzarà presencialment a classe als estudiants, alhora que es notificarà a l'apartat d'Avisos i Notícies de Moodle.

Observacions

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria

Els resultats d'aprenentage que demostrarà l'estudiantat en aquesta assignatura són:
- Comunica informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
- Desenvolupa una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.
- Aplica les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat.
- Gestiona la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
- Mostra habilitats de comunicació, observació i valoració de la persona o família amb problemes de salut mental.
- Explora com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats bàsiques.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal "desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, diversitat funcional, etc.". Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.
- Identifica l’articulació de les desigualtats de gènere amb altres desigualtats, d’edat, de classe social, d’origen, ètnic-culturals, d’orientació sexual, de diferents capacitats, i la seva plasmació en la salut de les persones.
- Analitza les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l’anatomia, la fisiologia i les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica, i en el pronòstic; en les cures a les persones, així com en altres tipus de diagnòstics i intervencions en salut.
- És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.
- Aplica el coneixement del sistema sexe/gènere a l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i a l'avaluació o assessorament a les persones ateses dones i homes, a grups i a poblacions sanes.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.
- Sap analitzar l'impacte de gènere individual i poblacional del tipus de sistema d'atenció a la salut.

Assignatures recomanades

 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats que no es poguessin fer de forma presencial es duran a terme de forma virtual online i les activitats d'avaluació es portaran a terme de la mateixa forma.
Escenari de 100% presencialitat: les activitats presencials seran per tot el grup disponible (Teoria, Seminaris i ABP).

Modificació de l'avaluació:
Escenari 100% virtualitat o 100% presencialitat: es mantindrà el mateix sistema d'avaluació de les activitats previstes.

Tutoria i comunicació:
Escenari 100% virtualitat: es mantindrà el sistema d ecomunicació preferencial a través de notificacions amb el Moodle de l'assignatura. Totes les tutories seran concertades per correu electrònic, preveient la reunió online virtual. En cas de poder solucionar el tema amb email o altres i no precisar reunió virtual s'acordaria així.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.