Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Anàlisi estadística exploratòria de dades. Fonaments de probabilitat. Presa de decisions en l'àmbit de l'Estadística clínica. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut dels individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals identificant les possibles causes dels problemes de salut. Bases de metodologia de recerca quantitativa i qualitativa.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l’edat, gènere, grup i/o comunitat i adequar l’actuació professional.
 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Recollir i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement.
 • Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació especialitzades per las objectius de recerca que es persegueixin.

Continguts

1. Bioestadística

          1.1. Marc general d'actuació de l'estadística

          1.2. Organització i anàlisi descriptiva de dades

          1.3. Conceptes bàsics de models de probabilitat

          1.4. Inferència estadística (Estimació, Tests d'hipòtesis, Determinació del tamany mostral)

2. Demografia

          2.1. Fonts de dades demogràfiques

          2.2. Instruments per l'anàlisi demogràfic

          2.3. Fenòmens demogràfics

          2.4. Indicadors sanitaris

3. Epidemiologia

          3.1. Fonts d'informació en epidemiologia

          3.2. Variables epidemiològiques

          3.3. Mesures de freqüència

          3.4. Concepte de risc

          3.5. Epidemiologia descriptiva, analítica i experimental

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 8,00 3,25 11,25
Cerca i anàlisi d'informació 0 23,75 0 23,75
Lectura / comentari de textos 1,00 3,00 0 4,00
Prova d'avaluació 5,00 29,00 0 34,00
Sessió participativa 17,00 48,00 34,00 99,00
Sessió pràctica 5,00 14,00 12,00 31,00
Treball en equip 0 22,00 0 22,00
Total 28,00 147,75 49,25 225

Bibliografia

 • Pagano, Marcello (cop. 2001 ). Fundamentos de bioestadística . México: International Thomson. Catàleg
 • Daniel, Wayne W. (cop. 2002 ). Bioestadística : base para el análisis de las ciencias dela salud (4ª ed.). México: Limusa. Catàleg
 • Roland Pressat ; (1983). El Análisis demográfico : conceptos, métodos, resultados. México : Fondo de Cultura Eco. Catàleg
 • Katy Salas Miravitlles, Ma Rosa Girbau García, Jordi Galimany Masclans (2007). Bases de demografia sanitària . Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Jacques Vallin (1995). La Demografía . Madrid : Alianza. Catàleg
 • M. Teresa Icart Isern, Joan Guàrdia Olmos, Pilar Isla Pera (2003). Enfermería comunitaria II : epidemiología . Masson. Catàleg
 • Hernández-Aguado, Ildefonso (cop. 2011 ). Manual de epidemiología y salud pública : para grados en ciencias de la salud (2a ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Hernández-Aguado, Ildefonso (2012 ). Manual de epidemiología y salud pública (2a ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Recuperat 08-03-2016, a http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788498356496 Catàleg
 • Piédrola Gil, Gonzalo Sierra López, Antonio (2008 ). Medicina preventiva y salud pública (11a ed.). Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Bonita, R (2008). Epidemiología básica (2a ed.). Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treballs de recerca i anàlisi. Treballs de recerca. En un dels treballs es requerirà l'assistència a dues tutories presencials programades en grup petit en l'horari de classes. Activitat No recuperable. 20 No
Bioestadística. ACME. Proves no presencial de resposta d'unes preguntes tipus test. Requereix validació a posteriori en el primer examen presencial. Activitat No recuperable 10 No
Interpretació de textos científics. Prova d'avaluació amb preguntes d'interpretació d'articles científics. Activitat NO recuperable. 5 No
Examen 1: examen de Bioestadística. Examen per avaluar els continguts de bioestadística treballats durant les sessions magistrals, seminaris i les sessions d'ABP. Es requereix nota mínima de 5 punts sobre 10. Activitat Recuperable. 25
Examen 2: examen de Demografia i Epidemiologia. Examen per avaluar els continguts de demografia i epidemiologia treballats durant les sessions magistrals, seminaris i les sessions d'ABP. Es requereix nota mínima de 5 punts sobre 10. Activitat Recuperable. 30
Aprenentatge basat en problemes (ABP). Tutories S'avalua la participació i aportacions individuals realitzades al grup d'ABP de primer curs. Activitat recuperable (tant la nota com la recuperació són qüestions externes a l'assignatura) 10 No

Qualificació

L'avaluació es realitzarà mitjançant el sistema d'avaluació continuada amb les següents activitats:

1.- T: Treballs. 20% sobre la nota final. NO recuperable. Es plantejaran un seguit de treballs en grup on caldrà resoldre qüestions d'una certa complexitat aplicant els conceptes i la metodologia introduïda a les classes magistrals/seminaris.

2.- ACME: 10% sobre la nota final. NO recuperable. Activitat d’avaluació on-line de preguntes tipus test generades des de la plataforma ACME. La nota d'aquesta activitat requerirà d'una validació que es farà durant l'Examen 1 de Bioestadística. Així, la nota final d'aquesta activitat es calcularà segons la fórmula:
-Si Nota_acme_examen < 5 punts, llavors Nota final ACME = Nota_acme_examen
-Si Nota_acme_examen >= 5 punts llavors Nota final ACME = màxim{ Nota_acme_examen; Nota_ACME}

3.- IT: Interpretació textos científics. 5% sobre la nota final. NO recuperable. Preguntes tipus test referents a la interpretació d'articles científics.

4.- EX1: Examen de Bioestadística. 25% sobre la nota final. Es requereix una nota mínima de 5 punts sobre 10. Recuperable. Es realitzarà una vegada acabat el temari de bioestadística i constarà de problemes i/o qüestions teòrico /pràctiques. S'avaluaran dels continguts de Bioestadística treballats durant les sessions magistrals, seminaris, així com dels continguts de bioestadística treballats durant les sessions d'ABP. Per aquest examen caldrà utilitzar el programari estadístic que s'introduirà durant els seminaris.

5.- Ex2: Examen de Demografia i Epidemiologia. Presencial. 30% sobre la nota final. Es requereix una nota mínima de 5 punts sobre 10. Recuperable. Es realitzarà una vegada acabat el temari de demografia i epidemiologia i constarà de problemes i/o qüestions teòrico/pràctiques. S'avaluaran dels continguts de la part de Demografia i Epidemiologia treballats durant les sessions magistrals, seminaris, així com dels continguts de demografia i epidemiologia treballats durant les sessions d'ABP.

6.- ABP: avaluació del procés en els sessions d'ABP. 10% sobre la nota final. Recuperable. Aquesta avaluació del procés d'ABP es realitza de forma externa a l'assignatura (sessions d'ABP i plenària).

Per aprovar l'assignatura és condició necessària haver obtingut una nota mínima de 5 (sobre 10) en els exàmens EX1 i EX2 i en el procés d'ABP. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es calcularà d'acord amb la fórmula següent:
NOTA FINAL = 0.2*T+0.1*ACME+0.05*IT+0.25*EX1+0.3*EX2+0.1*ABPP

En cas que la nota d'algun dels dos exàmens no arribi a 5 (sobre 10) i/o la nota del procés d'ABP no arribi a 5 (sobre 10), la NOTA FINAL de l'assignatura serà la nota mínima d'aquestes 3 activitats d'avaluació (sobre 10 punts).

Els exàmens són recuperables dins el període de recuperació fixat per la Facultat d'Infermeria. Aquells alumnes que vagin a la recuperació d'algun dels exàmens de l'assignatura hauran de tenir en compte que la nota final de l'assignatura es calcularà en base a la nota obtinguda en l'examen o exàmens de recuperació.

Pels alumnes repetidors, és important aclarir que no es guarda la nota de cap de les activitats d'avaluació pròpies de l'assignatura. Així doncs, un alumne repetidor haurà de tornar a presentar-se a totes les activitats d'avaluació independentment de la nota obtinguda l'any anterior. La única excepció és la nota d'ABP que es guardarà pels repetidors donat que es tracta d'una activitat no específica d'aquesta assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència a qualsevol dels exàmens presencials dóna lloc a tenir una nota de l'assignatura. En cas contrari s'obtindrà un No Presentat.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir del començament del curs

Els alumnes que demanin avaluació única hauran de fer un Examen de Bioestadística i un Examen de Demografia+Epidemiologia, on s'avaluarà el contingut de tot el curs. Per l'examen de Bioestadística es requerirà utilitzar el programa estadístic vist durant els seminaris.

Per aprovar l'assignatura és condició necessària haver obtingut una nota mínima de 5 (sobre 10) en l'examen de Bioestadística i una nota mínima de 5 (sobre 10) en l'examen de Demografia+Epidemiologia. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es calcularà d'acord amb la fórmula següent:
NOTA FINAL = 0.45 NOTA EXAMEN BIOEST + 0.45 NOTA EXAMEN EPIDEMO + 0.1 NOTA PROCÉS ABP

En cas que la nota d'algun dels dos exàmens no arribi a 5 (sobre 10) i/o la nota del procés d'ABP no arribi a 5 (sobre 10), la NOTA FINAL de l'assignatura serà la nota mínima d'aquestes 3 activitats d'avaluació (sobre 10 punts).

Els exàmens són recuperables dins el període de recuperació fixat per la Facultat d'Infermeria. Aquells alumnes que vagin a la recuperació d'algun dels exàmens de l'assignatura hauran de tenir en compte que la nota final de l'assignatura es calcularà en base a la nota obtinguda en l'examen o exàmens de recuperació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà que es compleixin simultàniament aquestes dues condicions:

1) obtenir una NOTA FINAL mínima de 5.0 (sobre 10 punts).

2) haver obtingut una nota mínima de 5 (sobre 10 punts) en l'examen de Bioestadística, una nota mínima de 5 (sobre 10 punts) en l'examen de Demografia/Epidemiologia i una nota mínima de 5 (sobre 10 punts) en el procés d'ABP. En cas de no arribar a la nota mínima en algun dels dos exàmens i/o en el procés d'ABP, l’assignatura quedarà suspesa i a les actes apareixerà la nota mínima d'aquestes 3 activitats d'avaluació (sobre 10 punts).

Tutoria

Es podran fer tutories online, ja siguin individuals o col·lectives.
En el cas de tutories individuals amb els professors de l'assignatura, els alumnes les podran sol·licitar per correu electrònic.
En el cas de tutories col·lectives, el professorat de l'assignatura comunicarà als alumnes dia i hora en què es realitzaran.

El professorat de l'assignatura comunicarà als alumnes la manera de realitzar la tutoria online (Google Meet o equivalent), tant en el cas de ser individual com col·lectiva.

Si les autoritats sanitàries ho permeten, les tutories podran fer-se de manera presencial al despatx del professorat de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El professorat de l'assignatura es comunicarà amb l'alumnat mitjançant les vies habituals a través del Moodle de l'assignatura i a través del mail.

Observacions

La bibliografia recomanada es completa amb el material elaborat pels professors. Tot i això, creiem indispensable l'assistència regular a les classes ja que moltes matisacions que fa el professor no es poden reflectir en els textos escrits.

A mesura que avanci el curs podreu trobar diferent material en el moodle de l'assignatura. Durant les sessions magistrals els professors utilitzaran diapositives per recolzar les explicacions. Cap que tingueu en compte que aquestes diapositives no són apunts, són només una guia que s’utilitza en les explicacions a classe.

La planificació de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Els resultats d'aprenentatge que demostrarà l'estudiantat en aquesta assignatura són:
Utilitza els mètodes estadístics i epidemiològics de recerca més freqüents per quantificar la distribució de la salut i la malaltia.
Reconeix i interpreta adequadament el llenguatge estadístic.
Defineix, calcula i interpreta conceptes i indicadors demogràfics habituals: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.
Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors.
Adquireix coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i eficient.
Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc, i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de salut .


En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
Sap desenvolupar una investigació amb perspectiva de gènere: Sap distingir tant en les anàlisis teòriques com en les anàlisis empíriques els efectes de les variables sexe i gènere. Identifica les contribucions dels estudis de gènere en la temàtica investigada. Produeix, recull i interpreta les dades empíriques de manera sensible al gènere. Sap utilitzar i crear indicadors qualitatius i quantitatius, incloent els estadístics, per conèixer millor les desigualtats de gènere i les diferències en les necessitats, condicions, valors i aspiracions de dones i homes.
Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: les activitats es faran de virtualment de forma síncrona a través de la plataforma GoogleMeets o similars per tal de mantenir al màxim la interacció entre professorat i estudiantat. També s'utilitzaran sistemes que permeten una docència asíncrona amb elevada participació activa del professorat.

Escenari de 100% presencialitat: les activitats es faran de forma presencial a les aules de la Facultat d'infermeria que indicarà la Coordinació d'estudis.

Tot això estarà condicionat a les directrius que en el seu moment doni la Facultat d'Infermeria en cas de canviar d'escenari.

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% virtualitat: Totes les activitats d'avaluació es faran de forma virtual. S'elimina el requeriment de validació de l'activitat ACME.

Escenari de 100% presencialitat:Els criteris d'avaluació no es modificaran. Les activitats d'avaluació que es faran de forma presencials seran la validació de l'ACME, l'Examen 1 de Bioestadística, Examen 2 de Demografia+Epidemiologia i Examen d'interpretació de textos científics.

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat: La comunicació amb l'alumnat seguirà el mateix funcionament i canals descrits en l'apartat corresponent de l'escenari semipresencial. Les tutories es faran totes online (seguint els canals i funcionament descrits en l'apartat corresponent de l'escenari semipresencial).

Escenari de 100% presencialitat: La comunicació amb l'alumnat seguirà el mateix funcionament i canals descrits en l'apartat corresponent de l'escenari semipresencial. Les tutories podran continuar fent-se en línia (seguint els canals i funcionament descrits en l'apartat corresponent de l'escenari semipresencial) i també de manera presencial al despatx del professorat de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.