Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Control de motors elèctrics. Control de generadors aplicats als aerogeneradors
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANDRES EL-FAKDI SENCIANES
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT04 Treballar en equip
 • CE22 Coneixement sobre el control de màquines i accionaments elèctrics i les seves aplicacions

Continguts

1. CONTROL DE MOTORS ELÈCTRICS

          1.1. Conceptes generals: concepte d'accionament. Control de parell, control de velocitat i control de posició.

          1.2. Control del motor de corrent continu

          1.3. Control del motor d'inducció trifàsic

2. ALTRES TIPUS DE MOTORS I EL SEU CONTROL. SERVOACCIONAMENTS I SERVOMOTORS

          2.1. Els motors brushless i el seu control

          2.2. Servoaccionaments i servomotors

3. CONTROL DE GENERADORS APLICATS A L'ENERGIA EÒLICA D'ELEVADA POTÈNCIA I VELOCITAT VARIABLE

          3.1. Aerogeneradors de velocitat variable. Tipus de control utilitzats per diferents tipus de generadors elèctrics. Control del generador d'inducció de rotor debanat pel sistema de doble alimentació

4. APLICACIONS (veure descripció de l'activitat "Estudi d'un tema aplicat")

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 16,00 0 20,00
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Sessió expositiva 30,00 40,00 0 70,00
Sessió participativa 6,00 5,00 0 11,00
Sessió pràctica 12,00 9,00 0 21,00
Total 55,00 70,00 0 125

Bibliografia

 • Joan Puigmal (2013). Apunts de l'assignatura. -.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable

PRÀCTIQUES DE LABORATORI [ACTIVITAT NO RECUPERABLE]:  Consta de dues parts

 1. Desenvolupament de les pràctiques en el laboratori:
  • P1: Introducció a la implementació de sistemes de "Motion Control".
  • P2: Accionament de motors de cc amb trossejadors ("choppers").
  • P3: 1a. part: Simulació del control de velocitat en cascada del motor de cc.
   2a. part: Accionament real de la màquina de cc amb doble pont de tiristors. Regulació en cascada de la velocitat del motor de cc.
  • P4: Accionament del motor d'inducció amb un variador de freqüència
  • P5: Motor brushless
  • P6: Generador d'inducció doblement alimentat
 2. No es faran informes de les pràctiques. En grup, l'alumne haurà de respondre les preguntes plantejades en els enunciats de les pràctiques.


- L'assistència a les sessions de pràctiques de laboratori és obligatòria.
- Es valorarà la participació activa de l’alumne durant la realització de la pràctica i la seva capacitat per a realitzar els diferents muntatges de forma adequada i sense malmetre l’equipament.
- Es valorarà la correcció en les respostes.
10 No
"ESTUDI D'UN TEMA APLICAT" relacionat amb el control de motors i/o generadors elèctrics.
Aquesta activitat es realitzarà amb grups reduïts d'alumnes. No s'haurà de redactar cap treball/informe. Es tracta de fer:
- Una presentació oral. El contingut en format pdf una vegada feta la presentació i corregit si correspon pel professor es "penjarà" en el Moodle de l'assignatura per poder així compartir aquest material amb la resta d'alumnes de l'assignatura.
- El professor confeccionarà un llistat de preguntes relacionades amb aquests temes aplicats. Aquestes preguntes s'han de poder respondre amb el coneixements adquirits a partir de les corresponents presentacions orals. Alguna o algunes d'aquestes preguntes sortiran a l'examen de síntesis.

El professor farà un seguiment i tutorització durant el període de realització d'aquest estudi fent les corresponents recomanacions.

RECUPERACIÓ: Si una vegada feta la presentació el professor estima que hi ha hagut mancances, a partir de les recomanacions corresponents, donarà opció a millorar i repetir la presentació en el termini d'una setmana.
Es valorarà l'assoliment de coneixements i la claretat en l'exposició oral.
Essent una activitat no solament d'avaluació sinó també d'aprenentatge, es dona importància al seguiment del professor i per tant es valora no només el resultat final sinó també l'evolució del treball al llarg del període de realització de l'estudi i l'interès dels alumnes a atendre els diferents suggeriments i correccions que hagi fet el professor.
30
EXÀMENS DE SÍNTESIS: és l'avaluació individualitzada de l'assoliment dels coneixements de les classes de teoria:

1r. EXAMEN PARCIAL (RECUPERABLE A L'EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ) dels apartats 1.1, 1.2 i 1.3 dels continguts. Puntuarà un màxim de 6 punts i es farà una vegada acabat el desenvolupament de l'apartat 1.3 en data que s'anunciarà prèviament. Es pot alliberar matèria (guardar nota) per l'examen final de recuperació si la nota és igual o superior a 2,4 punts.

2n EXAMEN PARCIAL (RECUPERABLE A L'EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ) dels apartats 2.1, 2.2, 3.1, i alguna o algunes preguntes d'APLICACIONS (banc de preguntes generat pel professor). Puntuarà un màxim de 4 punts i es farà en el primer període d'exàmens en la data assenyalada per "Control de Màquines Elèctriques". Es pot alliberar matèria (guardar nota) per l'examen final de recuperació si la nota és igual o superior a 1,6 punts.

NOTA (SOBRE 10 PUNTS) DE L'ACTIVITAT D'AVALUACIÓ "EXAMENS DE SÍNTESIS" A PARTIR DELS EXAMENS PARCIALS:
- Si la nota del 1r. parcial és superior a 2,4 punts i la nota del 2n. parcial és també superior a 1,6 punts serà la suma de les dues notes obtingudes en els dos exàmens parcials. Si aquesta suma és igual o superior a 5 punts es dona per superada aquesta activitat d'avaluació i no cal doncs anar a l'examen final de recuperació.

- Si la nota d'algun dels exàmens parcials és inferior a 2,4 o 1,6 respectivament s'ha de recuperar aquesta part a l'examen de recuperació.

EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ:
És realitzarà en el període de recuperació del calendari d'exàmens. 2 parts:

Primera part: apartats 1.1, 1.2 i 1.3: correspon a 6 punts de la nota total d'aquest examen final de recuperació. S'exigeix un mínim de 2,4 punts d'aquesta part.

Segona part: apartats 2.1, 2.2, 3.1, i alguna/es preguntes d'APLICACIONS: correspon a 4 punts de la nota total d'aquest examen final de recuperació. S'exigeix un mínim de 1,6 punts d'aquesta part.
- Correcció en les respostes ajustades a les qüestions plantejades
- Justificació i argumentació de les respostes
60

Qualificació

Cal superar la activitat recuperable d'avaluació EXÀMENS DE SÍNTESIS per aprovar l'assignatura, o sigui cal assolir un 5 sobre 10 d'aquesta activitat.

OBSERVACIÓ RESPECTE DELS ALUMNES QUE HAN APROVAT ELS EXÀMENS PARCIALS I VOLEN PRESENTAR-SE A L'EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ PER A MILLORAR NOTA:

Cas 1)

"Nota de la part del parcial que obtindràs a l'examen final de recuperació" > "Nota que vares obtenir a l'examen parcial"

A aquesta part se l'hi assignarà la NOTA MÉS ALTA, o sigui la "nota de la part del parcial que obtindràs a l'examen final de recuperació"

Cas 2)

""Nota de la part del parcial que obtindràs a l'examen final de recuperació" < "Nota que vares obtenir a l'examen parcial"

A aquesta part se l'hi assignarà la MITJANA ARITMÈTICA de les dues notes

INCIDÈNCIA SOBRE L'ATORGAMENT DE POSSIBLES MATRÍCULES D'HONOR PELS ALUMNES QUE OPTIN PER MILLORAR NOTA

La normativa fixa que a decisió del professorat responsables de l'assignatura es pot atorgar una qualificació de "Matrícula d'honor" per cada 20 alumnes matriculats. En algunes ocasions es pot donar la circumstància de que hi hagi més d'un alumne que a criteri del professor se l'hi podria atorgar "matrícula d'honor" i per tant en aquests casos és especialment important d'afinar molt en com es fa l'avaluació de totes les activitats que s'han anat realitzant durant el curs. En aquest context és lògic que aquests alumnes siguin avaluats comparativament de la manera més afinada possible per les mateixes proves i en les mateixes circumstàncies.

PER AIXÒ, EN ELS MOMENTS PREVIS A LA CELEBRACIÓ DE L'EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ, TENINT EN COMPTE L'AVALUACIÓ DE TOTES LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ REALITZADES DURANT EL SEMESTRE, SI ES CONSIDERA QUE UN ALUMNES ÉS MEREIXEDOR DE "MATRÍCULA D'HONOR" SE L'HI ATORGARÀ AMB INDEPENDÈNCIA DE LA NOTA FINAL QUE PUGUIN OBTENIR ALTRES ALUMNES QUE MILLOREN NOTA EN UN EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un No Presentat quan no s'hagi fet cap prova d'avaluació a partir del 15 d'abril (pràctiques incloses) o no s'hagi presentat a cap examen. Recordeu que un no presentat COMPTA CONVOCATÒRIA (sinó s'ha d'anul·lar matrícula).

Avaluació única:
Prova d'avaluació de tots els continguts teòrics i pràctics del temari

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Presencial i virtuals en hores convingudes, individualment o en grups reduïts

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A través de correu electrònic i el fòrum del Moodle

Assignatures recomanades

 • Electrònica de potència
 • Electrotècnia i màquines elèctriques
 • Regulació automàtica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats d'avaluació queden així:

PRÀCTIQUES DE LABORATORI” (Ponderació del 10 %)
Pel que afecte a l’avaluació, es manté el que diu la fitxa de l’assignatura: “En grup, l’alumne haurà de respondre les preguntes plantejades en els enunciats de les pràctiques”:
Us aniré posant en el Moodle preguntes per algunes de les pràctiques.
En algun cas poden ser preguntes de pràctiques que no s’han fet. En aquest cas us donaria les orientacions o pistes que facin falta.
Proposo que els grups per a respondre les preguntes siguin els mateixos del treball de dimensionament:
- Cuenca / Moreno
- Aguirre / Moradell / Pons
- Lara / Milla


ESTUDI D’UN TEMA APLICAT (Ponderació del 30 %)
No es modifica res, es manté igual que s’indica en la fitxa de planificació de l’assignatura.

EXÀMENS DE SÍNTESIS (Avaluació individualitzada de l'assoliment dels coneixements de les classes de teoria - Ponderació del 60 %)
No hi haurà examen parcial al mig del quadrimestre.
El 1r examen parcial i el 2n examen parcial es faran en la mateixa data: en el primer període d'exàmens, en la data fixada en el calendari oficial d'exàmens.
Les condicions: mínim exigible de cada part, condicions per aprovar aquesta activitat d’examen, guardar nota d’alguna part de cares a l’examen final de recuperació, es mantenen inalterables segons el que s’assenyala en la fitxa de planificació de l’assignatura.
Es manté l’examen de recuperació en la data inicial prevista: en el període de recuperacions segons s’indica en el calendari oficial d’exàmens.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació queda així:

Q U A L I F I C A C I Ó : Al ser una assignatura de contingut eminentment teòric, es manté el que indica la fitxa de planificació de l’assignatura:

Cal superar l'activitat recuperable d'avaluació EXÀMENS DE SÍNTESIS per aprovar l'assignatura, o sigui cal assolir un 5 sobre 10 d'aquesta activitat.AVALUACIÓ ALTERNATIVA:

Un únic examen final recuperable en el que pot haver-hi preguntes de:
- teoria
- pràctiques que hàgim fet presencialment o on-line
- dels treballs

Tutoria i comunicació:
Sessions on-line amb Google Meet respectant les granges horàries de l'horari oficial. També es penjaran vídeo tutorials en en Moodle.

Tutories amb correu electrònic com 1a opció, a partir d'aquí, si es creu necessari parlar on-line directament amb l'alumne el professor indicarà el mètode més escaient: Google Meet o Hangouts

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.