Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El TFG/PFG comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El TFG/PFG serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau o màster. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Esther Barrabés Vera  / Cristina Barris Peña  / Joan Colomer Llinas  / Marti Comamala Laguna  / Jordi Comas Baron  / Ivan Contreras Fernandez-Davila  / Pepus Daunis i Estadella  / Rodolfo de Castro Vila  / Joaquim de Ciurana Gay  / Alexandre Deltell Carbonell  / Maria Luisa Escoda Acero  / Francisco Javier Espinach Orús  / Ines Ferrer Mallorqui  / Narcís Gascons Clarió  / Gerusa Gimenez Leal  / Jose Ramon Gonzalez Castro  / David Juher Barrot  / Daniel Alexandre Macaya Masferrer  / Lorena Marin Hernandez  / Antoni Pujol Sagaró  / Lluis Ripoll Masferrer  / Pere Roura Grabulosa  / Joan Saldaña Meca  / Enrique Simon Madrenas  / Juan Jose Suñol Martinez  / Albert Turon Travesa
Idioma de les classes:

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Esther Barrabés Vera  / Cristina Barris Peña  / Joan Colomer Llinas  / Marti Comamala Laguna  / Jordi Comas Baron  / Ivan Contreras Fernandez-Davila  / Pepus Daunis i Estadella  / Rodolfo de Castro Vila  / Joaquim de Ciurana Gay  / Alexandre Deltell Carbonell  / Maria Luisa Escoda Acero  / Francisco Javier Espinach Orús  / Ines Ferrer Mallorqui  / Narcís Gascons Clarió  / Gerusa Gimenez Leal  / Jose Ramon Gonzalez Castro  / David Juher Barrot  / Daniel Alexandre Macaya Masferrer  / Lorena Marin Hernandez  / Antoni Pujol Sagaró  / Lluis Ripoll Masferrer  / Pere Roura Grabulosa  / Joan Saldaña Meca  / Enrique Simon Madrenas  / Juan Jose Suñol Martinez  / Albert Turon Travesa
Idioma de les classes:

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Esther Barrabés Vera  / Cristina Barris Peña  / Joan Colomer Llinas  / Marti Comamala Laguna  / Jordi Comas Baron  / Ivan Contreras Fernandez-Davila  / Pepus Daunis i Estadella  / Rodolfo de Castro Vila  / Joaquim de Ciurana Gay  / Alexandre Deltell Carbonell  / Maria Luisa Escoda Acero  / Francisco Javier Espinach Orús  / Ines Ferrer Mallorqui  / Narcís Gascons Clarió  / Gerusa Gimenez Leal  / Jose Ramon Gonzalez Castro  / David Juher Barrot  / Daniel Alexandre Macaya Masferrer  / Lorena Marin Hernandez  / Antoni Pujol Sagaró  / Lluis Ripoll Masferrer  / Pere Roura Grabulosa  / Joan Saldaña Meca  / Enrique Simon Madrenas  / Juan Jose Suñol Martinez  / Albert Turon Travesa
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa

Continguts

1. Elaboració del TFG/TFM En termes generals, el procediment per a la realització del TFG/PFG a l’Escola Politècnica Superior serà el següent: - L’estudiant presenta en una de les convocatòries establertes durant el curs una proposta de P/TF mitjançant l’aplicació TFGM EPS (https://aserv2.udg.edu/TFGM/EPS) . Per presentar la proposta és imprescindible estar matriculat del P/TF. Si no s'ha matriculat el TFG/PFG en el període ordinari previst en el calendari administratiu, l'alumne haurà de formalitzar aquest tràmit en algun dels períodes d’ampliació de matrícula establerts durant el curs acadèmic; aquesta formalització es farà efectiva abans de formalitzar la proposta del TFG/PFG. - La proposta és avaluada per la Comissió del TFG/PFG del corresponent estudi. - L’alumne desenvolupa el corresponent treball sota la supervisió del seu tutor. - Un cop finalitzat el treball i amb l’autorització del tutor, l’alumne diposita el treball a l’aplicació de TFGM EPS o a la corresponent secretaria en el cas dels màsters adscrits a departaments o instituts de recerca. - El tutor avalua l’elaboració del TFG/TFM. - La Comissió del P/TF designa el tribunal avaluador i la data per a la defensa pública del TFG/TFM. L’alumne exposa oralment en sessió pública els continguts del treball, que seran avaluats per part del tribunal així com la defensa oral. - El coordinador de l’estudi trasllada la qualificació final del TFG/TFM a l’acta corresponent.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 25,00 350,00 0 375,00
Total 25,00 350,00 0 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Elaboració del PFG/TFG
  Realització i defensa d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en el grau.
  El tutor del projecte valorarà el treball autònom de l’estudiant, la qualitat científico-tècnica del treball, i la metodologia seguida per l’estudiant.
  El tribunal valorarà el contingut del document i la defensa oral del treball.
  100 No

  Qualificació

  Activitat d’avaluació individual. Per la tipologia de l’activitat no és recuperable.
  Abans de la defensa pública, el tutor ha d’omplir la rúbrica d’avaluació corresponent del TFG/PFG.
  El tribunal estarà format per tres membres, president, secretari i vocal, dels quals, com a mínim dos es designaran d’entre el personal docent dels departaments que imparteixen docència al centre en què s’imparteix l’estudi objecte de l’avaluació. En casos excepcionals es podran constituir tribunals d’avaluació de dos membres, amb un president i un secretari.
  Durant la defensa, l’estudiant exposarà durant uns 15 minuts un resum del contingut del TFG/PFG i respondrà les preguntes que el tribunal cregui pertinents sobre el contingut i la realització del TFG/PFG.
  L’avaluació dels treballs finals de grau té en compte, a més de l’acreditació de les competències específiques i transversals de l’estudi vinculades al TFG/PFG, els aspectes següents:
  - La qualitat tècnica i científica del contingut del treball.
  - La qualitat formal dels documents treball.
  - La qualitat expositiva oral i la capacitat de debat i de defensa argumental.
  La rúbrica aprovada pel Consell d’Estudis es farà pública abans del termini del dipòsit de TFG/PFG.
  El responsable d'informar i de tancar les actes és el coordinador de l'estudi.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació si, pels motius que sigui, l’estudiant no pot dipositar el TFG/PFG en cap de les convocatòries del curs corresponent o en el cas de que, tot i haver-lo dipositat, no faci la defensa davant del tribunal.

  L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de ‘No Presentat’ exhaureix convocatòria de qualificació.

  Avaluació única:
  Per la tipologia de l’activitat que suposa fer el PFG/TFG, l’Avaluació Única no implica modificació respecte a l’establert pel que fa a al desenvolupament i defensa del FPG/TFG en format convencional.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superat el TFG/PFG, caldrà obtenir una qualificació final mínima de 5.0.
  Comportarà la no superació del TFG/PFG si es detecta qualsevol acció fraudulenta, de plagi o no permesa durant el procediment d'avaluació o en el moment de la seva defensa.

  Tutoria

  A través del correu electrònic l’estudiant podrà concertar les tutories amb el professor tutor del TFG/PFG.
  Si convé, es faran videotrucades pels canals o mitjans que posi a disposició la UdG.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Tota la informació relacionada amb el TFG/PFG es troba disponible a la web de l’EPS, al ’apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master).

  Podeu trobar la normativa marc reguladora del Treball Final de Grau i del Treball Final de Màster de la UdG (https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-master)

  Podeu concertar les tutories i aclarir dubtes amb el professor tutor del TFG/PFG a través del correu electrònic (adreça disponible a la web de la UdG).

  Per aclarir qualsevol dubte i mentre no disposeu de tutor, podeu contactar amb el coordinador de l’estudi

  Observacions

  Consulteu el Reglament de l’EPS per als projectes o treballs de fi de grau i les instruccions sobre el procés de realització dels TFG/PFG publicada a la pàgina web de l'Escola:

  https://www.udg.edu/ca/eps/informacio-academica/reglaments-i-normatives

  Més informació sobre el procediment de TFG/PFG:

  https://www.udg.edu/ca/eps/informacio-academica/projecte-treball-final-de-grau-i-master

  Per poder efectuar el dipòsit del TFG/PFG, com a molt l'estudiant ha de tenir pendents de superar al seu pla d'estudis, a més del TFG/PFG, l’equivalent a 15 crèdits optatius. També li pot quedar, si és el cas, l'acreditació de la tercera llengua.

  Durant el curs acadèmic, es pot dipositar el TFG dins les convocatòries ordinàries de juny o setembre. Hi ha una convocatòria extraordinària al febrer que es pot sol·licitar dins el període fixat sempre que es compleixin els requeriments establerts. Les dates concretes per cada convocatòria son les publicades al calendari acadèmic de la Politècnica.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.