Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Alexandre Moreno Urpi
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Alexandre Moreno Urpi  / Monica Plana Culubret
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Anna Serra Girones
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (80%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • CE20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA.

          1.1. Els primers intents d'integració europea. La Declaració de Robert Schumann de 1950. La creació de les Comunitats Europees. L'Acta Única Europea. El Tractat de Maastricht. El Tractat d’Amsterdam. El Tractat de Niça. El Tractat de Lisboa. Estructura i naturalesa jurídica de la UE. El mecanisme de Cooperació reforçada.

          1.2. Els membres de la Unió Europea. Els membres originaris. L'adhesió de nous estats membres a la Unió Europea. Condicions exigides als estats candidats: els criteris de Copenhagen. El procediment d'adhesió. El procediment de retirada de la Unió Europea.

2. ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA UNIÓ EUROPEA

          2.1. El sistema institucional de la Unió Europea. El marc institucional únic.

          2.2. El Consell Europeu. El Consell i COREPER. La Comissió Europea. La doble vinculació de l'Alt Representant

          2.3. El Parlament Europeu. El procediment legislatiu ordinari.

          2.4. El Tribunal de Justícia de la UE. El Tribunal General. El Tribunal de Comptes. El Banc Central Europeu. Altres òrgans i agències de la UE.

3. VALORS I OBJECTIUS DE LA UE

          3.1. Els valors de la UE. Els objectius de la Unió: el mercat (comú) interior; la unió econòmica i monetària (UEM); la ciutadania europea; l'espai de llibertat, seguretat i justícia (ESLJ); la política exterior i de seguretat comuna (PESC).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 2,00 2,00 0 4,00
Prova d'avaluació 2,50 30,00 0 32,50
Sessió expositiva 21,50 2,00 0 23,50
Simulacions 2,00 13,00 0 15,00
Total 28,00 47,00 0 75

Bibliografia

 • Una Unión de Derecho : de París a Lisboa : secuencia histórica de los Tratados de la Unión Europea (2012 ). Luxemburgo: Oficina de Publicacions de la Unió Europea. Catàleg
 • Abellán Honrubia, Victoria (2011 ). Lecciones de derecho comunitario europeo (6a ed. act.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Borchardt, Klaus-Dieter (2017). El ABC del Derecho de la Unión Europea. Bruselas: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Catàleg
 • Escobar Hernandez, Concepcion Torres Ugena, Nila (2015 ). Instituciones de la Unión Europea (2ª Ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Fernández de Casadevante, Carlos (2015 ). Nociones básicas de derecho de la Unión Europea (2ª ed.). Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Gutiérrez Espada, C.; Cervell Hortal, M.J. (2010). Adaptación al tratado de Lisboa (2007) del sistema instituiconal, decisorio de l. Comares. Catàleg
 • Gutiérrez Espada, Cesáreo (cop. 2015 ). La Unión Europea y su derecho (2ª ed.). Madrid: Trotta. Catàleg
 • Linde Paniagua, Enrique (2012 ). Principios de derecho de la Unión Europea (6ª ed.). Madrid: Colex :UNED. Catàleg
 • Mangas Martín, Araceli (2016 ). Tratado de la Unión Europea, tratado de funcionamiento y otros actos básicos de la Unión Europea (20ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Molina del Pozo, Carlos Francisco (2015 ). Derecho de la Unión Europea (2ª ed.). Madrid: Reus. Catàleg
 • Sánchez, Víctor M. (2016 ). Derecho de la Unión Europea (3a ed.). Barcelona: Huygens. Catàleg
 • Alonso García, Ricardo (2014 ). Sistema jurídico de la Unión Europea (4ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • López Barrero, Esther. (2020). Derecho de la Unión Europea (2a edición). [Madrid]: Centro de Estudios Financieros. Catàleg
 • Celma Alonso, Pilar. Bacigalupo, Mariano. (2019). Derecho de la Unión Europea. Valencia: Tirant lo Blanch, a https://biblioteca.tirant.com/cloudLibrary/login/login?username=UGIRONA&password=YB6K1vL&redirectto=/ebook/show/9788413362076 Catàleg
 • Mangas Martín, Araceli. (2020). Instituciones y derecho de la Unión Europea (Décima edición). Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya). Catàleg
 • Alcaide Fernández, Joaquín. Casado Raigón, Rafael. García García-Revillo, Miguel. Arcos Vargas, María Cruz. Hinojo Rojas, Manuel. Martín Martínez, Magdalena M.. Salinas de Frías, Ana. Vázquez Gómez, Eva María. (2018). Curso de Derecho de la Unión Europea (3ª edición). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Act 1 Lectura de textos i entrega individual per escrit de les preguntes plantejades a la data fixada i posterior debat oral presencial o mitjançant una plataforma virtual. (20%) NR Es valorarà l'adequació de les respostes, la comprensió del problema o qüestió plantejada, la cerca d'informació basada en fonts fiables, i la capacitat de relacionar els conceptes que apareixen en el text 20 No
Act 2 Entrega de treball en grup de màxim 4 alumnes i posterior debat (presencial o virtual) - (20%) NR Activitat no recuperable. Es valorarà la comprensió del tema, la capacitat de treballar en equip, els raonaments emprats, les fonts consultades i els arguments orals formulats per defensar els arguments. 20 No
Act 3 Prova teòrica d'avaluació respecte la totalitat del programa i respecte dels textos comentats a classe. Té un valor del 60% de la nota final. Activitat recuperable. Es valoraran els coneixements adquirits, així com les respostes ajustades a les qüestions plantejades i l'expressió clara i entenedora.
Cal treure un mínim de 4 per poder fer mitjana amb les altres activitats.
60

Qualificació

Les activitats recuperables ho són per als alumnes que no les aprovin o per aquells que no s'hi presentin.
A la prova teòrica d'avaluació (Activitat 3), és imprescindible obtenir un 4 sobre 10 per poder fer mitjana amb les altres activitats. Es valorarà l'adequació de les respostes.
En cas de còpia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en una activitat, l’assignatura es considera suspesa amb un 0 i l'esgotament de la convocatòria. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.
Qualsevol document entregat en una prova d'avaluació que contingui més de 10 faltes d'ortografia rebrà la qualificació de suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No presentat aquell alumne que no assisteixi el dia de realització de qualsevol de les proves avaluatives de l'assignatura. L'alumne que entregui una prova en blanc es considera presentat a dita prova.
Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperació a les activitats assenyalades com a recuperables (activitat 3) i que corresponen al 60% de la nota final.

Avaluació única:
Les alumnes podran optar per una prova d'avaluació única sobre la totalitat del programa i dels textos penjats en el moodle que valdrà el 100% de la nota.
L'examen consistirà en una part teòrica de forma oral i una part pràctica on s'ha de resoldre, per escrit, un cas pràctic. Aquesta prova es realitzarà el mateix que que la prova d'avaluació dels estudiants que hagin optat per l'avaluació continuada.
En cas de no aprovar aquesta prova, es podran presentar a l'examen de recuperació en les dates oficials acordades.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.

Tutoria

Les tutories es realitzaran dins l'horari establert d'atenció a l'estudiant. Aquestes poden ser tant presencials com a distància a través de les plataformes habilitades de la UdG.
En el cas que es vulgui concertar una tutoria, s'haurà d'enviar una sol·licitud a través de l'agenda del Moodle de l'assignatura. Aquesta agenda permet especificar si es vol una tutoria presencial o virtual. Aquesta qüestió quedarà supeditada a les restriccions sanitàries vigents en el moment de realització de la tutoria.
En qualsevol cas, els alumnes també poden concertar una tutoria a través del correu electrònic del professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre l'estudiant i el professor es realitzarà tant a través del correu electrònic com a través del l'aula Moodle de l'assignatura.
Quant a les qüestions d'interès general, com per exemple els dubtes sobre el temari, concreció dels terminis de les pràctiques o dubtes sobre el sistema i les activitats avaluatives; els estudiants hauran d'utilitzar el fòrum de dubtes i preguntes habilitat a tal efecte. Aquest fòrum estarà disponible a l'aula Moodle, tothom hi pot intervenir (professor i alumnes) i els professors respondran en un termini de 72h.
Respecte les qüestions que afectin l'esfera privada de l'estudiant, la via per a comunicar-se serà el correu electrònic.
Per últim, els professors utilitzaran el fòrum d'avisos per fer comunicacions als estudiants amb caràcter general. En aquest fòrum només hi poden intervenir els professors

Observacions

La programació de les activitats es penja amb antelació a la web de La Meva UdG.

Al llarg del curs es penjaran al Moodle de La Meva UdG documents i referències per a la preparació i discussió de diferents temes.

Assignatures recomanades

 • Dret internacional públic I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de que el professor ho consideri necessari o en cas de força major, les activitats es faran de forma virtual a través de les plataformes previstes per la UdG.

Modificació de l'avaluació:
En cas que el professor ho consideri necessari o en cas de força major l'avaluació es farà oral o escrita a través de la plataforma virtual que estableixi la UdG.

Tutoria i comunicació:
En cas que el professor ho consideri necessari o en cas de força major les tutoties es faran virtualment.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.