Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Introducció a la mecànica quàntica. Orbitals atòmics. Àtoms polielectrònics. Càrrega nuclear efectiva. Teoria de l’enllaç de valència. Orbitals híbrids. Teoria dels orbitals moleculars. Orbitals moleculars deslocalitzats i ressonància. Aromaticitat. Enllaç iònic. Cicle de Born-Haber. Enllaç metàl·lic. Introducció a l’estat sòlid. Cristal·lografia. Introducció a la química dels compostos inorgànics. Compostos de coordinació. Enllaç de coordinació. Diagrames de distribució d’espècies. Diagrames de Pourbaix. Dismutació. Forces intermoleculars i estats d'agregació. Fonaments de Química Orgànica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Andrea Michelle Alvarez Nuñez  / Anna Pla Quintana  / Alfons Polo Ortiz  / Pedro Salvador Sedano  / Sílvia Simon Rabaseda
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina

Continguts

1. Introducció a la mecànica quàntica

          1.1. Orbitals atòmics

          1.2. Àtoms polielectrònics

          1.3. Càrrega nuclear efectiva (Slater)

2. Enllaç químic

          2.1. Teoria de l’enllaç de valència

          2.2. Orbitals híbrids

          2.3. Teoria dels orbitals moleculars

          2.4. Orbitals moleculars deslocalitzats i ressonància

          2.5. Aromaticitat

          2.6. Enllaç iònic

          2.7. Cicle de Born - Haber

          2.8. Enllaç metàl·lic

3. Introducció a l’estat sòlid

          3.1. Cristal·lografia

4. Introducció a la química dels compostos inorgànics

          4.1. Compostos de coordinació

          4.2. Enllaç de coordinació

          4.3. Estereoquímica dels compostos inorgànics

5. Forces intermoleculars i estats d'agregació

6. Fonaments de Química Orgànica

          6.1. Introducció a la Química Orgànica

          6.2. Propietats generals dels diferents tipus de compostos orgànics

          6.3. Nucleòfil/electròfil i moviment d'electrons

          6.4. Isomeria

          6.5. Introducció a les biomolècules

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 4,00 0 6,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 9,00 0 9,00
Lectura / comentari de textos 0 24,00 0 24,00
Prova d'avaluació 6,00 40,00 0 46,00
Resolució d'exercicis 18,00 12,00 0 30,00
Sessió expositiva 8,00 0 0 8,00
Sessió participativa 17,00 10,00 0 27,00
Total 51,00 99,00 0 150

Bibliografia

 • Chang, Raymond (cop. 2006 ). Principios esenciales de química general (4ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Chang, Raymond (cop. 2013 ). Química : undécima edición (11a ed.). México: McGraw-Hill / Interamericana. Catàleg
 • Petrucci, Ralph H (cop. 2003 ). Química general (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Atkins, P. W.|q(Peter William) (cop. 2006 ). Principios de química : los caminos del descubrimiento (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bell, Jerry Martínez Álvarez, Roberto Rodríguez Yunta, María Josefa Sánchez Martín, Luis (cop. 2005 ). Química : un proyecto de la American Chemical Society . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Whitten, Kenneth W (1998 ). Química general (3a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Colacio Rodríguez, Enrique (DL 2004 ). Fundamentos de enlace y estructura de la materia . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1993 ). Química per a les ciències de la naturalesa i de l'alimentació . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • García Campaña, Ana M (cop. 2004 ). Introducción al equilibrio químico . Madrid: Anaya. Catàleg
 • Manuel Torres, Esteban de (DL 2004 ). Lo esencial sobre las reacciones químicas . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Sales i Cabré, Joaquim (cop. 2003 ). Introducció a la nomenclatura química : (inorgànica i orgànica) (5a ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • López Cancio, José Antonio (DL 2000 ). Problemas de química . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Navarrete Guijosa, Antonio (DL 2004 ). La Resolución de problemas en química . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Shriver, D. F.|q(Duward F.) (1990 ). Inorganic chemistry . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Ressolució de problemes, exercicis i qüestions proposats pel professorat sobre el temari impartit en cada periode acadèmic El professorat de cada grup indicarà en cada període acadèmic com s'ha de realitzar aquesta activitat que és no recuperable (repartició equitativa entre els PA4 i PA5). 10 No
Qüestionari múltiple Activitat dividida en dues proves d'avaluació que estan programades en el calendari d'avaluació. Consisteix en un qüestionari de preguntes curtes i/o de múltiple resposta, que inclourà problemes, exercicis i qüestions sobre el temari impartit. 30
Prova escrita Activitat dividida en dues proves d'avaluació que estan programades en el calendari d'avaluació. Consisteix en la resolució de problemes i altres exercicis, incloent qüestions teòriques. 60

Qualificació

Criteris generals:
Al llarg del procés d'avaluació continuada es realitzaran dues proves d'avaluació recuperables, una per cada període acadèmic segons el calendari d'avaluació de la Facultat. En cada prova d'avaluació recuperable hi haurà un examen de qüestionari múltiple i un examen de prova escrita.

La part no recuperable comprèn l'entrega de problemes i exercicis resolts que hagi proposat el professorat per a cada període acadèmic. Si no s'entreguen els exercicis s'atorga una nota de zero a aquesta activitat. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la nota final de l'assignatura.

Notes importants per al càlcul de la nota final de l'assignatura:
- S'obtindrà la nota de l'assignatura ponderant amb els percentatges respectius les mitjanes aritmètiques de les diferents proves dels blocs recuperable per una banda i no recuperable per l'altra.

- Cal tenir una nota de 3.5 o superior (sobre 10) de la part recuperable corresponent a l'activitat "prova escrita" (és a dir, de la mitjana global calculada amb els dos exàmens que constitueixen aquesta part) per poder calcular la nota final ponderada de l'assignatura. Si no s'assoleix aquest valor, l'assignatura no s'aprova i la nota màxima que constarà a l'acta és d'un 4,5.


Activitat de recuperació:
Hi haurà una única prova de recuperació de la part definida com a recuperable que englobarà tot el temari de l'assignatura.

Tots els estudiants que es presentin a l’examen de recuperació, renuncien implícitament a la qualificació final obtinguda en primera instància.

Si es renuncia a accedir a la prova de recuperació es mantindrà la nota assolida en primera instància.

Aquells estudiants que es presentin a l'examen de recuperació estant aprovats en primera instancia, amb la intenció de millorar nota, ho han de notificar al professorat amb una setmana d’antelació.

Nota important sobre l'avaluació:
Durant les mateixes es podrà demanar en qualsevol moment un document identificador vàlid per comprovar la identitat de l'alumne/a.
Si es detecta la realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació de l'assignatura, mitjançant l'ús d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats(mòbil, smartphone, tauleta, audiòfon, rellotge intel·ligent, etc.), suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc., comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor d'acord amb la Normativa sobre Organització, Desenvolupament i Avaluació dels Estudis de Grau de la Facultat de Ciències i la Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la Universitat de Girona.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi accedit a cap exercici puntuable. Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar un exercici o problema, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga a l'estudiant/a la condició de "Presentat".

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final, similar a la prova d'avaluació de la part recuperable de l'assignatura. La prova inclourà una part de qüestionari múltiple (de resposta curta) i una part de prova escrita (de resposta més extensa). En aquesta avaluació l'estudiant haurà de resoldre problemes, exercicis i qüestions sobre tot el temari impartit de l'assignatura. Aquesta prova correspondrà al 100% de la nota final de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Cal tenir una nota de 3.5 o superior (sobre 10) de mitjana de les dues activitats "prova escrita" del bloc recuperable o de la prova equivalent de la recuperació, si s'escau, per poder calcular la nota final ponderada de l'assignatura. Si no s'assoleix aquest valor, l'assignatura no s'aprova i la nota màxima que constarà a l'acta és d'un 4.5.

Tutoria

Les tutories professor-alumne es realitzaran preferentment de forma presencial en funció de les demandes dels estudiants amb cita prèvia concertada via e-mail.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes es realitzarà via e-mail i a través del fòrum d'avisos i notícies del Moodle.

Observacions

Temari:
Per tal de presentar un desenvolupament curricular adequat, el temari d'aquesta assignatura es coordinarà amb els continguts de l'assignatura de 'Fonaments de Química'

Metodologia:
En base als nous criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, tant amb el professor com sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
Les hores presencials del professor a l'aula es dedicaran fonamentalment a orientar a l'alumnat per poder realitzar l'esmentat autoaprenentatge. Es tractarà de sessions de tutories, seminaris, resolució de problemes, etc. Durant el curs es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
Atès que el material docent recomanat i proveït pel professorat està dissenyat per procedir de la manera indicada, no es modificaran les pautes descrites encara que l'alumnat o una part d'ell no es prepari l'assistència a les sessions programades.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint les activitats d'avaluació i el calendari establert. És per això que en els dies previs a les proves d'examen només es contestaran dubtes de caire global, de consolidació, contextualització, etc. Els processos d'aprenentatge i d'interacció amb el professorat (resolució de dubtes i problemes, tutories,...) necessàriament han de ser continus durant tot el període en què estan programades les activitats presencials.

Formulació i nomenclatura química:
Es proveirà a l'alumnat de documents i exercicis de formulació i nomenclatura química orgànica i inorgànica.
Els aspectes de formulació i nomenclatura químiques podran intervenir de manera implícita o explícita en totes les proves a realitzar.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.