Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científico real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Enriqueta Antico Daro  / Rosa Maria Araguas Solà  / Luis Bañeras Vives  / Sílvia Barrabés Vera  / Antoni Benito Mundet  / Carles Borrego More  / Eva Bussalleu Muntada  / Jessica Castro Gallegos  / Joaquim Comas Matas  / Ariadna Delgado Bermúdez  / Josep Duran Carpintero  / Miguel Duran Portas  / Ferran Feixas Gerones  / Lidia Feliu Soley  / Merce Figueras Vall-llosera  / Claudia Fontas Rigau  / Ferran Garriga i Font  / Frederic Gich Batlle  / Gemma Huguet Blanco  / Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Luis Rafael Lopez de Leon  / Margarita Martinez Medina  / Anna Massaguer Vall-llovera  / Lorena Concepcion Padilla Garcia  / Elisabeth Pinart Nadal  / Marta Planas Grabuleda  / Albert Poater Teixidor  / Narcis Pous i Rodriguez  / Sebastia Puig Broch  / Jordi Ribas Maynou  / Victoria de Los Angeles Salvado Martin  / Nuria Sanz Ball-llosera  / Olga Serra Figueras  / Oriol Vidal Fàbrega  / Sergey Vyboyshchikov Preobrazhenskaya  / Marc Yeste Oliveras
Idioma de les classes:

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Enriqueta Antico Daro  / Rosa Maria Araguas Solà  / Luis Bañeras Vives  / Sílvia Barrabés Vera  / Antoni Benito Mundet  / Carles Borrego More  / Eva Bussalleu Muntada  / Jessica Castro Gallegos  / Joaquim Comas Matas  / Ariadna Delgado Bermúdez  / Josep Duran Carpintero  / Miguel Duran Portas  / Ferran Feixas Gerones  / Lidia Feliu Soley  / Merce Figueras Vall-llosera  / Claudia Fontas Rigau  / Ferran Garriga i Font  / Frederic Gich Batlle  / Gemma Huguet Blanco  / Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Luis Rafael Lopez de Leon  / Margarita Martinez Medina  / Anna Massaguer Vall-llovera  / Lorena Concepcion Padilla Garcia  / Elisabeth Pinart Nadal  / Marta Planas Grabuleda  / Albert Poater Teixidor  / Narcis Pous i Rodriguez  / Sebastia Puig Broch  / Jordi Ribas Maynou  / Victoria de Los Angeles Salvado Martin  / Nuria Sanz Ball-llosera  / Olga Serra Figueras  / Oriol Vidal Fàbrega  / Sergey Vyboyshchikov Preobrazhenskaya  / Marc Yeste Oliveras
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup JL

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Enriqueta Antico Daro  / Rosa Maria Araguas Solà  / Luis Bañeras Vives  / Sílvia Barrabés Vera  / Antoni Benito Mundet  / Carles Borrego More  / Eva Bussalleu Muntada  / Jessica Castro Gallegos  / Joaquim Comas Matas  / Ariadna Delgado Bermúdez  / Josep Duran Carpintero  / Miguel Duran Portas  / Ferran Feixas Gerones  / Lidia Feliu Soley  / Merce Figueras Vall-llosera  / Claudia Fontas Rigau  / Ferran Garriga i Font  / Frederic Gich Batlle  / Gemma Huguet Blanco  / Elisabet Kadar Garcia  / Esther Llop Escorihuela  / Luis Rafael Lopez de Leon  / Margarita Martinez Medina  / Anna Massaguer Vall-llovera  / Lorena Concepcion Padilla Garcia  / Elisabeth Pinart Nadal  / Marta Planas Grabuleda  / Albert Poater Teixidor  / Narcis Pous i Rodriguez  / Sebastia Puig Broch  / Jordi Ribas Maynou  / Victoria de Los Angeles Salvado Martin  / Nuria Sanz Ball-llosera  / Olga Serra Figueras  / Oriol Vidal Fàbrega  / Sergey Vyboyshchikov Preobrazhenskaya  / Marc Yeste Oliveras
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina
 • Utilitzar programes informàtics específics per al tractament complex de dades
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques )
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos
 • Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques
 • Identificar i comprendre les diferents etapes d'un procés biotecnològic , des del disseny al desenvolupament i les seves principals aplicacions
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació
 • Aplicar les principals tècniques , estratègies i metodologies per a l'estudi , utilització i millora de sistemes biològics , incloent els mètodes de cultiu cel·lular i DNA recombinant
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió
 • Identificar i interpretar la informació continguda en bases de dades sobre molècules amb activitat biològica i aplicar les eines bioinformàtiques bàsiques
 • Identificar i comprendre les estratègies bàsiques per a l'ús d'organismes i activitats biològiques en processos biotecnològics
 • Descriure i identificar els riscos de la modificació genètica i aplicar les normes
 • Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics , legals i socials relacionats amb el disseny , producció i comercialització de productes biotecnològics

Continguts

1. Treball de fi de grau en diferents àmbits relacionats amb la biotecnologia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 10,00 85,00 0 95,00
Exposició dels estudiants 1,00 12,00 0 13,00
Pràctiques en empreses / institucions 180,00 0 0 180,00
Tutories de grup 4,00 8,00 0 12,00
Total 195,00 105,00 0 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Desenvolupament experimental i elaboració de la memòria L'avaluació d'aquesta tasca la durà a terme el tutor del treball. S'avaluarà la demostració d'aspectes formatius assolits i també de competències generals (10%). El tutor també avaluarà el procés d'elaboració de la memòria per part de l'estudiant (10%). 20 No
  Memòria del Treball Final de Grau La memòria s'ha d'ajustar al format que descriu el Reglament regulador del TFG de la Facultat de Ciències. Serà avaluada perl l'expert del tribunal que valorarà principalment aspectes relacionats amb el contingut de la memòria (adequació de les dades i resultats, discussió i conclusions assolides...) però també aspectes formals. 25 No
  Defensa pública del treball La defensa consistirà en un acte públic en què l'estudiant exposarà els resultats més rellevants del treball, seguit d'un torn de preguntes per part del tribunal. Es valoran aspectes de correcció formal de l'exposició i demostració de coneixements durant el diàleg amb els membres del tribunal. 40 No
  PAT Es tindrà en compte el seguiment de les competències bàsiques realitzat pel tutor del Pla d'Acció Tutorial (PAT), així com les qualificacions obtingudes al Pla d'Avaluació de Competències (PAC). S'avalurà la reflexió sobre la pròpia evolució en l'adquisició de competències a partir de les entrevistes amb el tutor del PAT. El tutor del PAT també avaluarà els apartats sobre les reflexions d'ètica, sostenibilitat i perspectiva de gènere de la memòria. 15 No

  Qualificació

  L’avaluació i qualificació dels TFG es du a terme d’acord amb el reglament específic de la Facultat de ciències (públic a la pàgina web de la Facultat de ciències: https://www.udg.edu/ca/fc/informacio-academica/treball-final-de-grau).

  Tots els apartats que es consideren per l’avaluació són NO RECUPERABLES.

  Per tal de ser considerades per a la seva defensa i avaluació, les memòries hauran de ser dipositades a la plataforma de TFG de la Facultat de Ciències dins el termini establert.

  El tribunal estendrà una acta d’avaluació de la defensa, que signaran conjuntament els professors avaluadors. En l’acta hi hauran de figurar, com a mínim, els noms dels professors avaluadors, el nom de l’estudiant i el títol del treball, la qualificació i les competències, així com la identificació dels elements que han portat a la qualificació atorgada pel tribunal.

  El responsable de la coordinació de cada estudi atorgarà, si escau, les mencions de matrícula d’honor que corresponguin a cada estudi. Aquestes mencions no s’incorporaran a l’acta fins al final de tot del període d’avaluació.

  La còpia o el plagi, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comportarà la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  S’obtindrà la qualificació de no presentat si (alguns dels següents casos):
  - el tutor del treball no dona el seu vist-i-plau a la presentació de la memòria.
  - no es diposita el treball en els terminis establerts.
  - no es realitza l’acte de defensa en el període de defensa corresponent al període de dipòsit en què s’ha entregat el treball.

  Avaluació única:
  No es preveu avaluació única. L’avaluació i qualificació dels TFG es du a terme d’acord amb el que estableix la normativa reguladora marc dels TFG i TFM i el reglament específic de la Facultat de ciències.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà complir tots els següents requisits:
  - haver dipositat la memòria a la plataforma de TFG de la Facultat de Ciències dins el termini establert, amb el vist-i-plau del tutor del treball.
  - obtenir una qualificació mínima de 5.0 sobre 10.0

  Tutoria

  El tutor responsable del treball i l'estudiant tutoritzat quedaran dacord en la millor manera de realitzar les tutories. Si el treball es realitza en un centre extern a la facultat de ciències, el tutor de la FC vetllarà pel seu correcte desenvolupament.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La coordinació d'estudis comunicarà tota la informació relacionada amb el desenvolupament, dipòsit i defensa del treball a través del moodle de l'assignatura o per correu electrònic.

  Observacions

  La memòria del TFG ha d'incloure un apartat de reflexió ètica, una reflexió sobre sostenibilitat, i una reflexió sobre perspectiva de gènere.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.