Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Biodegradació de compostos naturals i bioremediació
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA HERNANDEZ DEL AMO  / XAVIER VILA PORTELLA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Identificar i comprendre les estratègies bàsiques per a l'ús d'organismes i activitats biològiques en processos biotecnològics

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: Problemàtiques ambientals relacionades amb els microorganismes. Biodegradació i bioremediació: conceptes bàsics i tipologies. Bioestimulació i bioaugment. Bioremediació in situ i ex situ. Fitoremediació i rizoremediació.

2. COMPORTAMENT ECOLÒGIC DELS MICROORGANISMES: 2.1. Factors ambientals que influeixen en les poblacions microbianes. 2.2. Interaccions entre poblacions de microorganismes. 2.3. Estructura i dinàmica de les comunitats naturals.

3. TRANSFORMACIONS MICROBIANES ÚTILS PER A BIOREMEDIACIÓ: 3.1. Transformacions de productes orgànics naturals i petroli. 3.2. Transformacions de xenobiòtics (pesticides, plàstics, etc.) i alternatives. 3.3.Transformacions de metalls i altres compostos.

4. ESTRATÈGIES DE BIOREMEDIACIÓ: Formes de bioremediació in situ i ex situ en diferents tipus d'ambients. Exemples. Bioremediació preventiva.

5. CASOS PRÀCTICS: Bioremediació en casos de contaminació per metalls pesants, plàstics, nitrats, pesticides, abocaments de petroli, matèria orgànica, etc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 12,00 0 12,00
Elaboració individual de treballs 0 8,00 0 8,00
Exposició dels estudiants 0,50 8,00 0 8,50
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 12,00 12,00 0 24,00
Sessió participativa 4,00 4,00 0 8,00
Sessió pràctica 7,50 5,00 0 12,50
Total 26,00 49,00 0 75

Bibliografia

 • Madigan, Michael T. (2009 ). Brock Biology of microorganisms (12th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg
 • Atlas, Ronald M (cop. 2002 ). Ecología microbiana y microbiología ambiental (4a ed.). Madrid: Pearson Addison Wesley. Catàleg
 • Atlas, Ronald M. Philp, Jim (cop. 2005 ). Bioremediation : applied microbial solutions for real-world environmental cleanup . Washington, D.C.: ASM press. Catàleg
 • Singh, Ajay Ward, Owen P. (2004 ). Applied bioremediation and phytoremediation . Berlin [etc]: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposició oral L'activitat consistirà en l'exposició oral d'un tema, a partir de la informació que caldrà cercar, interpretar i analitzar críticament. Es valoraran tant l'exposició per part dels estudiants i els materials de suport que s'utilitzin com la comprensió dels continguts i del tema en general, l'elaboració de la informació que es presenti, el grau de maduresa i la capacitat crítica. 25 No
Informe de pràctiques L'avaluació de la pràctica es farà mitjançant un informe en què s'exposaran i s'interpretaran els resultats obtinguts en el laboratori a partir d'unes qüestions concretes que caldrà respondre de forma raonada. Es valorarà especialment la capacitat d'interpretar els resultats. 15 No
Examen L'examen final consistirà en una prova escrita individual, amb diferents tipologies de preguntes (V/F, taules, problemes, preguntes de resposta curta, etc.), sobre el conjunt de continguts de l'assignatura (excepte les exposicions orals dels estudiants). S'avaluarà més la capacitat de comprensió que la seva simple memorització. Aquest examen inclourà una pregunta referent a les pràctiques que valdrà un 10% de la nota final de l'assignatura. 60

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà amb tres activitats diferents, a partir de les quals s'obtindrà la qualificació final:

(a) Exposició oral (activitat en grup): A partir d'un tema aplicat, a escollir pels estudiants d'entre un llistat que proporcionarà el professor, caldrà cercar informació i preparar un treball que es presentarà en una exposició oral on s'explicarà i s'analitzarà críticament la informació recollida i interpretada pels alumnes. Es valoraran tant l'exposició per part dels estudiants i els materials de suport que s'utilitzin com la comprensió dels continguts i del tema en general, l'elaboració de la informació recollida per a la seva presentació, el grau de maduresa en la comprensió i anàlisi dels continguts i la capacitat crítica (vers els continguts del propi tema i també els que presentin altres grups). Aquesta activitat és obligatòria per poder aprovar l'assignatura, no és recuperable i té un pes del 25% en la nota final de l'assignatura. Els alumnes que no cursin l'assignatura per primera vegada, si ja han realitzat l'activitat anteriorment, podran conservar (si volen) la nota que ja tenien i no caldrà que tornin a fer l'activitat.

(b) Informe de pràctiques (activitat en grup): La pràctica, que és de realització obligatòria, s'avaluarà amb un informe escrit on s'exposaran i s'interpretaran els resultats obtinguts en el laboratori a partir d'unes qüestions concretes que caldrà respondre de forma raonada. Es valorarà especialment la capacitat d'interpretar els resultats. Aquesta activitat no és recuperable i té un pes del 15% en la nota final de l'assignatura. Cal tenir en compte que, a més, caldrà respondre també una pregunta de l'examen (c) relacionada amb les pràctiques, que tindrà un pes del 10% en la nota final de l'assignatura i serà recuperable. Els alumnes que no cursin l'assignatura per primera vegada, si ja han realitzat l'activitat anteriorment, podran conservar (si volen) la nota que ja tenien i no caldrà que tornin a fer ni la pràctica ni l'informe.

(c) Examen: L'examen que es realitzarà al final del període de docència presencial consistirà en una prova escrita individual, amb diferents tipologies de preguntes (V/F, taules, problemes, preguntes de resposta curta, etc.), sobre els continguts de l'assignatura (sense tenir en compte els que hauran de preparar i presentar els estudiants en l'exposició oral). S'avaluarà la capacitat de comprensió dels continguts, més que la seva simple memorització, i l'assoliment de les competències específiques. L'examen també estarà plantejat per poder avaluar les capacitats de relació, anàlisi, comparació i síntesi, així com l'expertesa en la interpretació de dades i resultats i en l'estudi i resolució de casos i problemes. L'examen inclourà una pregunta referent a les pràctiques, que equivaldrà al 10% de la nota final de l'assignatura. Caldrà assolir una nota mínima de 40 punts (sobre 100) en aquesta activitat d'avaluació per poder optar a aprovar l'assignatura (si s'obté una qualificació inferior, com a molt es podrà obtenir una nota final de 4 punts sobre 10). Aquesta activitat serà recuperable mitjançant una prova similar que es realitzarà durant el període de recuperació, i que substituirà la nota obtinguda inicialment. El pes d'aquesta activitat (incloent la pregunta sobre les pràctiques) en la nota final de l'assignatura és del 60%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà una qualificació final de No Presentat si no es participa en alguna de les tres activitats d'avaluació (excepte en el cas de l'avaluació única) o no es realitzen les pràctiques, que són obligatòries per poder aprovar l'assignatura, en qualsevol cas.

Avaluació única:
Es realitzarà un examen final que tindrà el pes del 100% de la nota de l'assignatura.
Independentment del tipus d'avaluació, les sessions pràctiques són d'assistència obligatòria i l'entrega de l'informe d'aquestes és un requisit per poder aprovar l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima final de 5,0 sobre 10 i una qualificació mínima de l'examen de 4,0 sobre 10. També caldrà haver participat a les pràctiques i entregar l'informe corresponent.

Tutoria

Les tutories es faran en hores convingudes prèviament concertades entre l'estudiantat i el professorat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació general amb l'estudiantat es realitzarà per mitjà del fòrum d'avisos i notícies del moodle. En el cas que es tracti de comunicacions personalitzades amb una persona concreta, es realitzarà via correu electrònic o missatge personal al moodle.

Observacions

Per cursar aquesta assignatura cal tenir prèviament uns coneixements bàsics de composició, estructura, genètica i funcionament dels microorganismes, i de forma especial sobre els metabolismes i la seva regulació gènica. També és aconsellable haver adquirit alguns coneixements d'ecologia, sobretot en aquells aspectes relacionats amb les problemàtiques ecològiques i ambientals, així com dels conceptes químics bàsics, les metodologies emprades en biotecnologia ambiental i les tècniques científiques més habituals, tant en el camp com en el laboratori.

No es permetrà l'entrada a laboratori a aquells estudiants que no portin bata i tots els EPIs requerits per a les pràctiques.

Assignatures recomanades

 • Biologia fonamental
 • Biologia molecular
 • Bioquímica
 • Fisiologia bacteriana
 • Microbiologia
 • Pràctiques de biologia molecular
 • Pràctiques de bioquímica
 • Pràctiques integrades
 • Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica
 • Química
 • Tècniques científiques integrades I
 • Tècniques científiques integrades II
 • Tècniques científiques integrades III

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:

Escenari semipresencial:

Teoria:
En cas d'haver de dividir el grup en dos (a i b), les classes de teoria es faran per duplicat, repetint els mateixos continguts per al grup que estigui present a l'aula.
Es realitzaran també classes sincròniques en línia, de tipus expositiu, per completar els continguts teòrics de l'assignatura.
Les presentacions de tots els temes estaran disponibles al moodle.
Alguns temes (o parts de temes) que tinguin menys complexitat no s'explicaran a l'aula i les presentacions disponibles estaran comentades pel professor.

Pràctiques:
Es faran presencialment.


Escenari tancament UdG:

Teoria:
Totes les presentacions dels temes estaran comentades pel professor i es faran sessions virtuals per videoconferència, de forma periòdica, per resoldre dubtes i comentar els aspectes de major complexitat.

Pràctiques:
Per tal de poder-les realitzar de manera virtual i que s'assoleixin els coneixements necessaris s'utilitzaran diferents recursos:
- Els i les alumnes disposen d’un guió de pràctiques on hi ha detallada la base teòrica i tots els procediments de laboratori.
- Per a la realització de les pràctiques es posarà a disposició de l'alumnat documentació explicativa de la pràctica (anàlogues a les explicacions que es realitzen a l’aula) i diferents exercicis (adaptació de les activitats que es realitzen a l’aula) per a poder consolidar els conceptes dels coneixements adquirits.
- A més, per a cada sessió de pràctiques l'alumnat s'haurà de connectar a una hora determinada amb la professora que podrà resoldre els dubtes que hagin pogut sorgir.
- L'assistència a les sessions onlines i la realització de les diferents activitats és obligatòria.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

Teoria:
Podran seguir les classes de teoria de forma sincrònica (per streaming amb la càmera de l'aula, quan siguin presencials) amb les mateixes presentacions que tindran disponibles la resta d'estudiants. Si és necessari, es programaran session virtuals de tutories per videoconferència, per resoldre dubtes.

Pràctiques:
- Sessió d'informació de les mesures d'adaptació.
- Material disponible al Moodle (vídeos, links...)
- L'alumne formarà part d'un grup presencial amb qui haurà d'interaccionar regularment per fer el seguiment de les pràctiques i el treball en equip.

Modificació de l'avaluació:

Escenari semipresencial:

Es realitzaran igual que en el cas de presencialitat.


Escenari tancament UdG:

Teoria:
Es realitzarà un examen similar però de manera virtual i sota videovigilància.
La presentació oral es realitzarà virtualment per videoconferència.

Pràctiques:
Enlloc d'un informe es realitzarà una exposició oral a través de Google meet o la plataforma que indiqui la UdG. Aquesta activitat tindrà un pes del 15% sobre la nota final.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

Teoria:
Es realitzarà un examen similar però de manera virtual i sota videovigilància.
La presentació oral es realitzarà virtualment per videoconferència.

Pràctiques:
Es realitzarà l'informe de pràctiques amb el grup presencial amb qui s'haurà treballat a les diferents sessions. Aquesta activitat tindrà un pes del 15% sobre la nota final.

Tutoria i comunicació:

Escenari semipresencial:

Es realitzaran igual que en el cas de presencialitat.


Escenari tancament UdG:

Teoria:
Es realitzarà mitjançant e-mail, Google meet o la plataforma que indiqui la UdG.

Pràctiques:
A l'inici de les pràctiques es farà una sessió online per tal d'explicar com es realitzaran les diferents classes. Els i les estudiants podran acordar amb la professora horaris per tal de fer tutories online.
Els informes i exercicis es retornaran corregits per part del professorat. La revisió es podrà dur a terme a través d'una tutoria concertada prèviament.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

Teoria:
Es realitzarà mitjançant e-mail, Google meet o la plataforma que indiqui la UdG.

Pràctiques:
A l'inici de les pràctiques es farà una sessió online per tal d'explicar com es realitzaran les diferents classes. Els i les estudiants podran acordar amb la professora horaris per tal de fer tutories online.
Els informes i exercicis es retornaran corregits per part del professorat. La revisió es podrà dur a terme a través d'una tutoria concertada prèviament.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.